Page 1 of 1

L

Posted: 20 Mar 2007, 17:57
no jurciks99
Ar ko atvçrt ðo failu?? -----> http://datuve.lv/misc/datuve20intintint.zzzzzzz
Lûdzu palîdzat!! :oops: :)

Posted: 20 Mar 2007, 18:14
no Nitro
Nuu taakaa tas izskataas peec neveelama faila tad paprasi datuvee..

Posted: 20 Mar 2007, 18:45
no jurciks99
Nu tas ir no datuves spçles ðîs dienas jautâjuma! Nedomâjat ka tas ir vîruss, vienkârði nezinu ar ko lai atver to failu. Lûdzu palîdzat!! :oops: :)

Lûdzu palîdzat!

Posted: 20 Mar 2007, 22:05
no usins
Nu ta kâ es datuves spçlç nepiedalos :)

Un neesi mçìinâjis kad piedâvâ use internet resources un spied use web .. tur microsoft maajaslapâ parâdîsies kâdas progas òems pretî.. :) maxas, bezmaxas.. :)

Posted: 21 Mar 2007, 09:35
no visurmaldis
Programma file saka tâ:
datuve20intintint.zzzzzzz: 7-zip archive data, version 0.2