Page 1 of 1

T

Posted: 26 Feb 2007, 11:58
no foxsk8
Autors Loading

Nelielai garlaicîbai esot un nedaudz krâsai krâsu baloniòâ, nolçmu nedaudz uzlabot vizuâlo izskatu savam kompim. Upuris - tîkla karte. Dçï mazâs pieredzes, tikai tâ puse, kura ir pavçrsta uz augðu (nav neviena èipa vai tamlîdzîgu joku). Pirms slçgðanâs ârâ, pârbaudîju, kuras detaïas silst un cik ïoti. Viens èips bija nedaudz silts..

Image
Par cik uzpûstâ krâsa nedaudz bloíçs siltuma atdevi uz vienu pusi, uzliku video kartes atmiòas radiâtoriòu, tam èipam, kurð bija sasilis.

Image
Image
Notîram no gadiem krâtâs putekïu kârtas un metâla detaïas (nezinu kâ sauc), kura palîdz noturçt vietâ karti. Iesaku, laikam loìiski, nosegt to kartes daïu, kura bîdâs iekðâ PCI caurumâ. Droðîbas laban nosedzu arî gaismas diodes un tîkla vada portu.

Image
Tâ îsti netiku ievingrinât pirkstus, jo darbiòð jau padarîts. Pûtu ~20cm attâlumâ, laikam jâòem tâlâk, lai bûtu vienmçrîgâks klâjums.

Image
Uz baloniòa bija rakstîts, ka 30 minûtçs bûðot noþuvis, nu ko gaidam... Tas laikam bija domâts kâdos speciâlos apstâkïos, jo pçc 30 min gaidîðanas virskârtiòa bija tikai 'sacietçjusi'. Uz nâkoðajâm 30 minûtçm pieliku vçl klât sildîtâju. Pagaidîju un pieskrûvçju atpakaï to bleía gabalu. Droðîbas laban nogaidîju vçl stundu.

Image
Rezultâts manuprât vidçjs. Þâvçðanas procesâ atjçdzos par tâm nolîmîtçm...

Laika patçriòð, aktîvi strâdâjot ~10 minûtes. Gaidot noþûðanu - iesaku tomçr tâs 2 stundas.
Izmaksas, praktiski nav, jo izmantot var jebkuru tuvu beigâm esoðu krâsu baloniòu..

Posted: 20 Mar 2007, 14:48
no foxsk8
Ieteiktu arî korpusu nokrâsot kâdâ draudzîgâ krâsâ. Varçji tîkla karti zilâ krâsâ krâsot vai arî sarkanâ. Pelçkâ krâsa tâda drûma izskatâs.

Posted: 20 Mar 2007, 18:05
no Mad182
Krâsot tîkla karti... cammon... tas nav moddings, tas ir stulbums.

Posted: 20 Mar 2007, 18:32
no deivs001
Nu ja jau ierunâjâs par moddingu tad kâds varbût var patiek cik izmaksâ pûðamâs krâsas baloniòð?

Posted: 20 Mar 2007, 19:58
no Loading
Atkarîbâ kâdu gribi...
2Ls lçtâkie...
3Ls jau krutâki :)

Pats pirku pa ~2Ls 400ml sudraba krâsu (attçlos)