Page 1 of 1

keisa modings

Posted: 28 Mar 2007, 18:30
no deivs001
Domâju, domâju un nolçmu iemçìinât rokas modding jomâ. Bet finanses ir ierobeþotas tâdçï bija japalauza galva ko iesâkt. Vandoties pa rakstâmgalda atvilknçm atradu ðo: Image
Nolçmu piestiprinât to pie mana tagadçjâ kompîða kastes. Moddings tas ir tâdçï, ka tagadçjasi dators nav man pirkts LDC. :D
Tagadçjais izskats:
Image

Tas tâdam mazam humoram, bet ja nopietni runâjam ir doma kko padarît ðij jomâ.

Posted: 28 Mar 2007, 18:45
no Mad182
Un man likâs, ka tîkla kartes krâsoðana ir tizluma kalngals...

Posted: 28 Mar 2007, 18:49
no deivs001
Mad182 wrote:Un man likâs, ka tîkla kartes krâsoðana ir tizluma kalngals...
Nu ja atvilknç atrod visâdus niekus tad visstulbâkâs idejas nâk prâtâ. :D

Posted: 28 Mar 2007, 21:18
no Nitro
Tolks? Tikpat labi vari kkaadus meeslus vai arii uzspljaut un buus moddings..modinga jeega ir izdariit kko lai butu ieveeriibas cieniigs rezultaats. It iipashi ja to publisko..

Posted: 28 Mar 2007, 21:47
no Mad182
Atcerçjos, ka man paðam taèu arî ir pârâkais moddings. Vçl krutâks par ðo.
http://runescape.ex.lv/dati/bildes/mad1 ... istiem.jpg

Posted: 28 Mar 2007, 22:16
no deivs001
Kas tâ par uzlîmîti virs AMD Athlon?

Posted: 28 Mar 2007, 22:33
no usins
:D nu gan modingisti, es gan izdabûju 2 caurumus korpusâ- augðâ un sânos mâtenes pusç un iemetu krâsainos koolerus :D lûk tas ir modings, + piemetu reþìi-2 sakrustotus m16 :D

Posted: 28 Mar 2007, 22:45
no shady
Nu cammon - kas tâ pa muïíoðanos?:D

Posted: 28 Mar 2007, 23:43
no Mad182
usins wrote::D nu gan modingisti, es gan izdabûju 2 caurumus korpusâ- augðâ un sânos mâtenes pusç un iemetu krâsainos koolerus :D lûk tas ir modings, + piemetu reþìi-2 sakrustotus m16 :D
Ûûû, tu gan esi 1337

Posted: 29 Mar 2007, 01:17
no usins
nu es tik saku, kadu modingu es esmu uztaisiijis :)

Posted: 29 Mar 2007, 09:22
no samurajs
Hehe... aplîmç PC ar plikâm vecençm un saka - krutais modings :D:D:D

Posted: 29 Mar 2007, 10:34
no foxsk8
Tad jau labâk, nopçrc krâsu baloniòu un nopût visu korpusu normâlâs krâsâs. Ja es kaut ko darîtu modinga ziòâ, tad darîtu visu uz reiz ar vienu piegâjienu, Varbût nokrâsotu. Krâsainos colerus saliktu, dzeses, vadus sakârtotu un vçl ðo to.

Posted: 29 Mar 2007, 10:58
no deivs001
foxsk8 wrote:Tad jau labâk, nopçrc krâsu baloniòu un nopût visu korpusu normâlâs krâsâs. Ja es kaut ko darîtu modinga ziòâ, tad darîtu visu uz reiz ar vienu piegâjienu, Varbût nokrâsotu. Krâsainos colerus saliktu, dzeses, vadus sakârtotu un vçl ðo to.
Visu no tâ varçtu izdarît, bet dzesçðana jau tomçr nav lçts prieks. :( Ir doma bikin sânu vâkus pagraisît. :oops:

Posted: 06 Apr 2007, 19:20
no StyleZ
http://piedalies.lv/z/pc_pics/img_0005.jpg
http://piedalies.lv/z/pc_pics/img_0006.jpg

Standarts, moddingam nemaz klaat neesmu kjeeris, bet shaadi, taadi plaani jau ir :)

Posted: 06 Apr 2007, 19:23
no Nitro
StyleZ tavs maajdziivnieks bildee?(: Baigi mezhoniigs izskataas!;D
P.S.Labaa noziimee.

Posted: 06 Apr 2007, 21:32
no usins
StyleZ tieshaam labs!!!

Posted: 17 Apr 2007, 20:32
no Mr.Death
MAns moddings, manam vecajam korpusam bija diezgan varens. CCCP laiku uzlîmes visos korpusa sânos, priekðâ - vienâ sânâ tâds smuks ìçrbonis ar sirpi un âmuru, otrâ ïeòina galva, priekðâ korpusam divas sudraba krievu zvaigznes un vçlviens sarkans íiníçziòð ar CCCP simboliku + to visu papildinâja smuka izteikta sarkana poga ar kuru varçja iedarbinât "zapaskas" tipa ventilatoru. :D:D:D

Posted: 17 Apr 2007, 20:38
no foxsk8
Tagad vajadzçtu tev ES simboliku salimçt virsû uz korpusu un ieslegðanas pogu no 1 Euro monçtas uztaisît. Jauni laiki, jauns modings. :D

Posted: 17 Apr 2007, 20:47
no Mr.Death
Vecît tas tjûnings manam vecajam korpusam jau tika izveidots pçc "Latvijas iestâðanâs Eiropas Savienîbâ" :D

Posted: 17 Apr 2007, 22:55
no usins
Edgars wrote:Vecît tas tjûnings manam vecajam korpusam jau tika izveidots pçc "Latvijas iestâðanâs Eiropas Savienîbâ" :D
:D:D izskats mainiijies taam savieniibaam.. bet saturs gan nee! :)