Page 1 of 1

Par iereibu

Posted: 24 Mar 2007, 00:05
no deivs001
Daþi ieteikumi iz dzîves.
1) Neielaidies ar viòiem sarunâs.
2) Ja kâds uzmetas par lielo brâli un apíer tevi. Neaizmirsti piefiksçt, kas darâs tavâs kabatâs.
3) Esi veikls un uzmanies no viòu roku vçcieniem,
4) Neiedomâjies, ka roku paspieðana viòiem nozîmç pamieru, Ja noticçsi, ka viss bûs labi viòi to izmantos un aptîrîs pinlîbâ tevi.
5) Centies neiet ar viòiem aprunâties aiz stûra.
6) Esmu pamanîjis, ka viòiem ir tieksme noskaidrot tavu vârdu un telefona numuru. Ieteikums tâds - izdomâ.
7 Esi visu laiku modrs, jo izrâdâs arî viòiem nav pazîstama godîga kauðanâs. Ja nepatiksi pa diviem ar bez sirdsapziòas pârmetumiem atspârdîs.
8) Neturi visu naudu vienâ vietâ, bet gan sadali pa kabatâm, Tas dos iespçju iztukðot tik vienu kabatu un atdot daïu naudas tik.
9) Netici nekam ko viòi saka,
10) Centies uzturçties vietâ, kur kâds redz tevi, Pretî veikalu skatlogiem, pie klubu durvîm, kur grozâs apsargi.

Manuâlis tapis pçc personiskâs pieredzes ðodien.

Posted: 24 Mar 2007, 00:20
no samurajs
Tam visam piekrîtu izòemot vienu: te runa nav par krieviem, bet par urlâm. Normâlie krievi visi nebût nav cûkas...

Posted: 24 Mar 2007, 00:25
no deivs001
Negribu neko sliktu teikt par krieviem, bet laikam jau ir tâdi krievvalodîgie. Laikam jau tâ saucamâs urlas, bet tai paðâ laikâ man palîdzçja krievu cilvçki. Pat pavadoni lîdz mâjâm norîkoja. Krievu tautîbas bokseris pavadîja. :D Varu bût lepns tagad :D

Posted: 24 Mar 2007, 00:26
no foxsk8
Krievi piesçjâs?

Mans manuâlis

1. 18 gadi - iegâdâjies gâzes **dritvai kociņ** jebkurâ mednieku veikalâ un ielaid lodi kâdam.

2. Atskaldîs tevi, iespçjams otreiz vairs neaiztiks

3. Jo vairâk baidîsies, jo vairâk arî tev piesiesies

4. Nerunâ latviski, kaut vai centies krieviski kaut ko mûldçt.

5. Nedod naudu, jo redzçs, ka iedevi vienu reizi, tad arî otro reizi iedosi. Lai pâði òem, protams ja var.

6. Ja dzîvo tavâ rajonâ - neej un nesûdzies policijai, savâc normâlus dþekus un pa vienam izskaldi

7. Protams, ja tu esi sasists un vajadzîga medicîniskâ palîdzîba, nekavçjies un dodies uz slimnîcu.

8. Ja krievi tev dzenâs pakaï, skrieni un dauzies kaut vai gar dzîvojamo mâju logiem, tas sacels nelielu trobeli un viòi pamuks.

9. Ej kâdos paðaisardzîbas treniòos (bokss, utt...) tad arî varçsi cînîties kaut vai pret 2/3 cilvçkiem

10. Labâk sçdi iekð best.oo.lv un nerâdies laukâ, protams ja negribi dabot no kâda pa galvu :D :D :D

Posted: 24 Mar 2007, 00:31
no Nitro

Posted: 24 Mar 2007, 00:34
no deivs001
Sîkums, ka piesçjâs, bet es paliku bez vakariòâm, Gaju iepikrt paiku un saíçros pie veikala. Cîsiòus un siïíes salâtus atstâju uz o,kalpaka ielas :D. Vismaz kâdam bomzîtim tiks kârtîga paika.

foxsk8
Labi padomi izòemot 6. Jo tâ var tikt nebeidzamâ riòíî, ka viens otru pa ielâm medî.

Ðîs dienas ekstrçmâs atpûtas izmaksâja ap 10 latiem un saplçsta maka. Patikâs jau tas, ka blakus esoðâ kluba apsardze iejaucâs, kad ðamçjiem neizdevâs maku atòemt un divata metas virsû. Ðis vakars tîri jautrs bija visâ kopumâ. Pluss ar pavadoni devos uz mâjâm, vienu no kluba apsargiem,

Mani tomçr apbrîno kâdi viòi visi vienâdi. Tagad ìçrbjas vestçs, cepurçs (nike) un maikâ ar garâm rokâm, ko velk zem vestes, Vienam aiz gara laika saskaitîju 5 Nike simbolikas uz apìçrba. Man jau liekas, ka nevajag tik uzkrîtoðî. Pats interesantâkais sâkas, kad viòi tev piesola to un to, ka tas un tas notiks ar tevi. Maza aizdoma, ka nâkamajâ rîta nesaprot, kur viòi atrodas.

Posted: 24 Mar 2007, 00:37
no foxsk8
Es pa to rajonu vispâr nerâdos. :D

Posted: 24 Mar 2007, 00:41
no deivs001
foxsk8 wrote:Es pa to rajonu vispâr nerâdos. :D
Nu tad vakariòas tev nespîd! :D
Nemaz jau nav tik traki Laumas rajonâ, kamçr es dzîvojos ðis tâds tik otrs starpgadîjums. Bet bija gadîjums, ka paziòam centrâ, kâpòu telpâ, pâris dþeki salasîjâs zâlîti uzpîpât.

Posted: 24 Mar 2007, 01:06
no usins
Karoèe krievi nav tâdi kâ par viòiem runâ- protams ir savi eksemplâri arî starp latvieðiem :)
NU ja kas ja mâki runa krieviski- bet ja mâki normâli
Nebaidies, nerausties, kad viòð izsaka divdomîgas frâzes :)
Skaties droði, bet ne tâ itkâ gribçtu izaicinât, bet liec saprast, ka joku nebûs(Ja konkrçti uzbâþas:) )

Nu un visbeidzot- katru ºîtu un vakaru atpumpçjies vismaz 30 reize nopçrc kkâds normâlas hanteles un trençjies, lîdz jûnijam jau bûsi nostiprinâjis rokas un sitieni bûs stiprâki :D

Posted: 24 Mar 2007, 01:24
no Nitro
usins Krievi nav urlas - urlas ir krievi. Alternatiiva: OS nav Linux vai Windows vai veel kkas bet Linux un tas veel kkas ir OS.

Posted: 24 Mar 2007, 09:54
no Hamlets
foxsk8 wrote: 1. 18 gadi - iegâdâjies gâzes **dritvai kociņ** jebkurâ mednieku veikalâ un ielaid lodi kâdam.
Âtrâk, ka paðam ielaidîs.

Posted: 24 Mar 2007, 11:36
no usins
Kas jûs pavisam jau esat?!?! Ðitâ no urlâm baidâs, mçs vçl ar viòiem basi uzlaiþam un sabâþam :D un viòi nekaujas.. es vienkârði ar viòiem krieviski parunâju...

Situâcija (Latviski patulkoðu):
URL-Nu kas i ko? Derçtu ko Padarît.
ME:Nu jâ! KO vajag?
URL- (biki apjucis ka es krieviski tekoði) (pats neesmu latvietis :D)NU varçtu uzrut basi,
ES- nu ok! Mçs tik iesildîsies
URL- labi mçs pagaidîsim

Spçles rezultâts- URL komanda papisa kâ maziòie.. :D

Karoèe ja viòi saprot, ka nebaidâs no viòiem un viòi nejûtas droði- vai nupa visiem virsû :D vai mierîgi aiztîsies :D

Posted: 24 Mar 2007, 11:48
no deivs001
usin kas tev baidas te?
Nejau visi prot runat krieviski un nejau visiem ir ta drosme ta pïâpât pulkstnes 21:00. kad tumð ârâ.

Posted: 24 Mar 2007, 12:04
no shady
Daþi ieteikumi iz dzîves.
Jopcik - kâ tu vçl dzîvs, ja tos 10 punktus esi izturçjis:D
---
Nekâdas gâzenes - ar to var nonâkt kârtîgâ íezâ.
1) Gâzes **dritvai kociņ** ir savi nosacîjumi - ne tâ pielietosi vai pats dabûsi gâzi acîs.
2) Ja viòam bûs ierocis, viòð vnk tevi noðaus, jo nezinâs - vai tev gâzene vai îstâ - un viòam bûs taisnîba (tâpat kâ policists noðâva bçrnu ar rotaïu **dritvai kociņ**)

Posted: 24 Mar 2007, 12:09
no usins
Sâk izklausîties, ka drîz bûs normâls karð pret URl :D
Es piesakos :D:D
Bet gâzeni gan man kâds aidosiet :D:D

Blç nu gan- 1. alumînija likums- nestaigâ viens, ja nejûties droð un miers!!!

Posted: 24 Mar 2007, 12:15
no deivs001
Gadâs shady, gadâs. Un jâpiekrît vien ir par to gâzeni, jo pats var ribâs mazliet svina dabût. Man jau itka piesolîja, tik tagad jâgaida. :D Es tak dzîvojot viòu rajonâ utt.

Usin a ko man darît, ka neîstâ laikâ sanâca iziet uz veikalu. Nav jau tâ, ka bail bûtu, bet sanâca bût neîstâ vietâ, neîstâ laikâ. Tas ar viss!

Posted: 24 Mar 2007, 12:17
no shady
Usin a ko man darît, ka neîstâ laikâ sanâca iziet uz veikalu. Nav jau tâ, ka bail bûtu, bet sanâca bût neîstâ vietâ, neîstâ laikâ. Tas ar viss!
Iegâdâjies rotveileri - un neviens urla tev klât nenâks;)
Image

Posted: 24 Mar 2007, 12:35
no deivs001
a man jau ir ðitâds:
Image
Image
Image

Vienîgâ problçma, ka uz laukiem, jo pilsçtâ man negribas turçt suni, Vienkârðî zçl viòa.

p.s.
pret urlâm vajag pitbulu Image

Posted: 24 Mar 2007, 13:01
no usins
Es saku- samazini laiku ko pavadi pie kompiisha un saaaccilaat kaut vai taas pashas hanteles.. :D
Ieteicams 2 hanteles katra pa 10 kg kâ min - âtri uzkaèâsi rokas, un neviens negribçs smçrçties, ja redzçs, ka rokas kaèâtas- padomâs ka ej cîòas,un urlas ar nav tik stulbi lai sistos un zaudçtu
P.S- Liela daa url un krievu trençjas vai nu bokðâ vai savâdâkâ cîòu veidda

Es piem esmu gâjis karate, box :D apnika, bet paòçmienus mâku..:D ar to pietiek :) tag tik jâsâk uzlabot fiziskais, skriet ar vajag, lai noíertu tos pretekïus vai arî miktu :D atkarîgi no situâcijas :D

Posted: 24 Mar 2007, 13:09
no deivs001
Neuzskatu ka fiziskais man slikts, bet treniòi jau gan nenâktu par sliktu. Kâ nekâ katru gadu jau ir jaukie lauku darbi :D.
Neesmu izstîdzçjis cîsiòð! :D

Posted: 24 Mar 2007, 18:09
no usins
Wari kaut wai baïíus stibît, bet tu tik un tâ 100% neattîstîsi tos muskuïus, kuri domâti sitiena spçka asumam, âtrumam, tavi sitieni bûs lçnîgi un smagi, bet labâk ir daudz un spçcîgu sitienu pa korpusu, lai apjûk un tad beigâs viens pa íobi, bet vislabâk viens labs sitiens pa apakðþokli vai starp acîm :D tad ir autâ :D

P.S- Jâtaisa savs Fight Club :D:D

Posted: 24 Mar 2007, 18:32
no drunk_lizard
foxsk8 wrote:Krievi piesçjâs?

Mans manuâlis

1. 18 gadi - iegâdâjies gâzes **dritvai kociņ** jebkurâ mednieku veikalâ un ielaid lodi kâdam.

2. Atskaldîs tevi, iespçjams otreiz vairs neaiztiks

3. Jo vairâk baidîsies, jo vairâk arî tev piesiesies

4. Nerunâ latviski, kaut vai centies krieviski kaut ko mûldçt.

5. Nedod naudu, jo redzçs, ka iedevi vienu reizi, tad arî otro reizi iedosi. Lai pâði òem, protams ja var.

6. Ja dzîvo tavâ rajonâ - neej un nesûdzies policijai, savâc normâlus dþekus un pa vienam izskaldi

7. Protams, ja tu esi sasists un vajadzîga medicîniskâ palîdzîba, nekavçjies un dodies uz slimnîcu.

8. Ja krievi tev dzenâs pakaï, skrieni un dauzies kaut vai gar dzîvojamo mâju logiem, tas sacels nelielu trobeli un viòi pamuks.

9. Ej kâdos paðaisardzîbas treniòos (bokss, utt...) tad arî varçsi cînîties kaut vai pret 2/3 cilvçkiem

10. Labâk sçdi iekð best.oo.lv un nerâdies laukâ, protams ja negribi dabot no kâda pa galvu :D :D :D
muaaahhhhhhhhh
siiks dolbaks....

Posted: 24 Mar 2007, 18:37
no shady
drunk_lizard - Sodien neesi labâ noskaòojumâ;)

Posted: 24 Mar 2007, 18:46
no usins
nu sk drunk_lizrd vnk pats neko nejçdz!!!! Newajag pârâk gudri runât ja! te ir tikai varianti..

Posted: 24 Mar 2007, 19:01
no melnakeda
njaa..kaadu laiku nebiju pie pc..paskatos visi kko runaa par urlam man ar kkas japasaka.. :D

es esmu metaalists un es biezhi saku naawi urlam.. :D bet es veel nereizi neesmu sakeeries nearvienu.. :D

tas par taam dreebem ..es ar esmu pamaniijis :D nike vai addidas izstraadajumi parasti staiga ar trenuskaam.. :D

par tiem sunjiem :) man pasham majas ir rotvelers un vel pie vecmuteres nu ja es kkur ietu un man kads piesietos tad vinjam paliktu dazi caurumi pakalja :) jo mans suns ir dresets un klausa uz komandam.. :)

Aaa un Urlaam naawi

Posted: 24 Mar 2007, 19:03
no marr
es, piemçram, tuvâkajâ laikâ jebkuros apstâkïos izvairîtos no tâdiem cilvçkiem, jo kâ reizi pçdçjo nedçïu pavadîju slimnîcâ, lai iztaisnotu savu degunu :D Lauzts deguna kauls katrâ ziòâ ir pietiekams iemesls, lai kâdu laiku izvairîtos no tikðanâs ar svîtrainu treniòbikðu valkâtâjiem :D

p.s. un nç, manu degunu nesalauza treniòbiksçs tçrpts jaunietis :p

Posted: 24 Mar 2007, 19:08
no melnakeda
noperc taadu kartiigu íçdi nopeerc spaikus ko var uzvilkt uz pirkstiem savac kaadu barinju draugus un paskaldi vinjus .. :)

Posted: 24 Mar 2007, 19:13
no usins
Besî ârâ bandu kari..:( tiem nekad naw gals, un pçc tam izrâdâs, ka pats bija vainîgs un tagad vçl draugus sasita.. :(

Posted: 24 Mar 2007, 19:18
no melnakeda
:D:D nenu es jau nedomaaju bandu karus.. es domaaju lai vinsh atriebjas par to lauzto degunu un izlauzh vinjam locekli.. :)

Posted: 24 Mar 2007, 19:34
no usins
Un domâ ar to viss beigsies? Ja man kâds tagad ar baru ietu vursû es token to bara lîderi vismaz mçìinâtu sasist!

Posted: 24 Mar 2007, 19:35
no deivs001
marr wrote:[...] Lauzts deguna kauls katrâ ziòâ ir pietiekams iemesls, lai kâdu laiku izvairîtos no tikðanâs ar svîtrainu treniòbikðu valkâtâjiem :D [...]
IR jau divu veidu cilvçki: 1) Nobîstas par pâri darîjumu, 2) Atriebjas kâdam citam no lîdzîgâ sociâlâ slâòa cilvçkiem vai arî ideâlâ gadîjumâ tieði tam paðam cielvçkam. Es neesmu par vardarbîbu, bet...

melnakeda nejau vienmçr izbrauksi ar savie "spaikiem". Pârâk daudz sadomâsies pats savâs ribâs var dabût savus spaikus un tas nav patîkami es domâju. Pietiekami sâpîgi jau ir pirkstu kaulus atsist, sliktâkajâ gadîjumâ salaust.

Posted: 24 Mar 2007, 19:52
no usins
Nu nezinu, aizstâvoties man vienalga, vai es atsitu tos pirkstus- þçloðos nâk dienâ :D
man nav jâbaidâs vai man bûs zilums utt.. :D Vajag sevi prast aizstaaveet!!! un pats biistamaakais ierocis esi tu pats :)

Posted: 25 Mar 2007, 00:10
no marr
FYI: degunu salauzu spçlçjot basketbolu, tâpçc nevainoju nevienu par to, ka tas tâ notika.
Un par izvairîðanos pieminot doma bija - "negribçtos satikt, lai nebûtu iemesls pârbaudît viòu diplomâtijas spçjas" :p Jo ir smagas aizdomas, ka ðâdas spçjas viòiem nav.

Posted: 25 Mar 2007, 01:24
no usins
Diplomâtijas spçjas viòiem ira- sarunâs ka atdosi naudu un mobilu bez rubaka :D-sarunu ceïâ- par valodu neatbildot :D:D

Posted: 25 Mar 2007, 09:08
no samurajs
Vçl tâds zîmîgs variants: 1 apkodies urla nekad klât nesiesies, drîzâk ieraus asti pakaïâ. 2 urlas var pusaudzim atòemt mobilo... Kad urlu ir 5+, tikai tad viòi kïûst îstie varoòi... :P

Posted: 25 Mar 2007, 16:13
no usins
samurajs wrote:Vçl tâds zîmîgs variants: 1 apkodies urla nekad klât nesiesies, drîzâk ieraus asti pakaïâ. 2 urlas var pusaudzim atòemt mobilo... Kad urlu ir 5+, tikai tad viòi kïûst îstie varoòi... :P
NU tas atkarîgs no vecuma, un diennakts laika :)