Page 1 of 1

mp3 vai mp4?

Posted: 28 Mar 2007, 15:06
no usins
Nu jau atkalcentîðos atdzîvî\inât arî ðo sadaïu- esiet atsaucîgi!

Nu tad tâ kâdam formâtam dodat priekðroku savâ datorâ, mobilajâ telefonâ, ja tas atbalsa vienu no minçtajim.
Un pamatojiet sav atbildi, ja tas ir iespçjam :) :idea:

Posted: 28 Mar 2007, 15:20
no Nitro
mp3 = audio
mp4 = video
P.S.Jaa mp4 var tikt arii kaa audio izmantots bet..

Posted: 29 Mar 2007, 09:50
no samurajs
Bûsim korekti!

mp3- skaidrs.
Kas ir mp4? MPEG-4 laikam domâts? Mobilajâ gan bieþâk ir 3GP standarts...

Varbût tçma bija domâta - kâdos standartos pamatâ klausâmies mûziku un skatâmies video?

Posted: 29 Mar 2007, 11:40
no usins
nop, ir jau ar mp4 muuzikas formaats, un tas aiznjem 2 reizes mazaak

Posted: 29 Mar 2007, 11:42
no Mad182
MP4 @ wikipedia wrote:MPEG-4 Part 14, formally ISO/IEC 14496-14:2003, is a multimedia container format standard specified as a part of MPEG-4. It is most commonly used to store digital audio and digital video streams, especially those defined by MPEG, but can also be used to store other data such as subtitles and still images.
MP3 @ hometheatermag.com wrote:MPEG-1 Audio Layer-3. Compression scheme used to transfer audio files.
Mp4 ir kontçners, tâ pat, kâ avi. Tas var bût gan audio, gan video utt. Mp3 ir pamatîgi kompresçts audio formâts ar kvalitates zudumiem.