Search found 5 matches

no experts
08 Mai 2007, 22:38
Forums: Mobilie telefoni
Tēma: Tavs mobilais - kur
Replies: 25
Views: 8786

runâjot par tâm Nokia softa problçmâm un baterijâm- Jums neliekas, ka paði esat vainîgi pie tâ, ka tas softs nojûk? Es Nokia tâlruòus lietoju ïoti ilgi, nekad neesmu saskâries ar softa problçmâm, kaut gan citi mani paziòas lietojot tieði tâdus paðus modeïus pa servisiem vien dzîvo! smartfoni vçl mçd...
no experts
08 Mai 2007, 17:13
Forums: Mobilie telefoni
Tēma: Tavs mobilais - kur
Replies: 25
Views: 8786

Usins-

varbût tu man parâdîsi savu statistiku? Saegem nopçrk labi ja vienu pret 100 citiem, tas ir labi, ja vçl tâda statistika bûs. Viòu izturîba- nosacîta, tâpat pietiek visâdu problçmu.
no experts
08 Mai 2007, 11:50
Forums: Mobilie telefoni
Tēma: Tavs mobilais - kur
Replies: 25
Views: 8786

Enrike
Ir tâ, ka uz garantiju telefoni "niet" tâpat vien, visu nosaka tas, kâ ar viòu apietas. Arî SE pietiek problçmu un nevajag teikt, ka Nokia visvairâk plîst, vai SE mazâk! Slinkums man te tagad uzskaitît visus raksturîgâkos defektus abiem raþotâjiem, bet man tomçr liekas, ka SE to bûs vairâk.
no experts
07 Mai 2007, 20:30
Forums: Mobilie telefoni
Tēma: SE wallpapers, tēmas
Replies: 10
Views: 5827

ïoti daudz tçmu un bilþu visiem telefoniem:

http://www.zedge.net/
no experts
07 Mai 2007, 20:15
Forums: Mobilie telefoni
Tēma: Tavs mobilais - kur
Replies: 25
Views: 8786

Galîgi nepareizi noformulçts diskusijas nosaukums! Salîdzinât NEVAR telefonu raþotâjus, JÂSALÎDZINA vienas klases daþâdu raþotâju modeïus. Un jâ, katrs raþotâjs vairâk, vai mazâk, bet tomçr koncentrçjas uz kâdu konkrçtu grupu, kuru tad arî attîsta un virza tirgû, kur cenðas gût lîderpozîcijas. Piemç...

Go to advanced search