Search found 99 matches

no fatduude
21 Jūn 2007, 21:56
Forums: Aptaujas
Tēma: Kādā valodā rakstīsim Notepad.lv?
Replies: 27
Views: 9700

njā skatos ka te atļauti un nemaz netiek dzēsti rasistiski un citu nāciju aizskaroši teksti, vai vismaz izteikts brīdinājums.. šādus cilvēkus tikai kastrēt! es pat šeit negribu izteikties, vienkārši pretīgi atrasties starp šādiem cilvēkiem un runāt te..
no fatduude
19 Jūn 2007, 22:10
Forums: Reklāma
Tēma: Mekleju muzikantus!
Replies: 2
Views: 4928

drīzāk šāds sludinājums jāposto te http://alternative.lv/ turapgrozas šāda veida sabiedrība vairāk
no fatduude
15 Jūn 2007, 21:20
Forums: Aptaujas
Tēma: Notepad.lv banners: Kuru lietosim?
Replies: 28
Views: 10154

par pirmo, likās ļoti piemērots
no fatduude
03 Jūn 2007, 22:09
Forums: Raksti
Tēma: Karš ir sācies!
Replies: 44
Views: 14798

apskatīju to Lāčšāri uz win, un tur neko nevar atrast.. ierakstīju sērčā 5 pašlaik man topā esošās bandas un tu-tū.. nekā.. skatījos tur tikai popsu var novilkt. kāddien iečekošu eMule un eDonkey, varbūt šamos kaut kas jēdzīgs būs.. pašlaik nekas labāks par DC tīklu nav radīts, vēl tikai atceros ka ...
no fatduude
22 Mai 2007, 16:20
Forums: Internets, P2P un Serveru programmatūra
Tēma: Prob ar mail serveri..
Replies: 27
Views: 11777

te tâds ahujenais manuâlis http://files.altn.com/MDaemon/Release/MDaemon_en.pdf ar 525 lapâm par tavu serveri ar smukiem skrînðotiem, urbies tik cauri pats, neko citu tev nevaru palîdzçt.. gan jau kaut kâds helps ir arî paðam serverim, varbût kompaktâks par ðo pdf'u
no fatduude
22 Mai 2007, 15:36
Forums: Internets, P2P un Serveru programmatūra
Tēma: Prob ar mail serveri..
Replies: 27
Views: 11777

sorry - OS ir Win XP.. izejoðajiem meiliem vainu atradu - nebija pareizs smtp serveris norâdîts.. bet saòemt meilus païubomu nesanâk :( 2 Tvinky - neesmu no tiem, kas no sâkuma pats nemçìina googles tantei uzjautât par problçmu.. a ienâkoðajiem meiliem ir pareizs serveris?? ar nav kâda kïûda? ðâdos...
no fatduude
16 Mai 2007, 13:26
Forums: Raksti
Tēma: Pētījums: fonta renderēšanas īpatnības (papildināts!)
Replies: 9
Views: 5745

ðaujiet mani nost, bet es neredzu atðíirîbu starp FF uz WinXP, IE7 un FF uz Ubuntu.. skatîjos tavus ekrânus uz diviem moòiem, nu man visi trîs gandrîz identiski, biðk uz operas, ir gaiðâks bet tas arî viss. nez..
no fatduude
15 Mai 2007, 15:05
Forums: Linux/BSD
Tēma: Ubuntu linux (GNOME) - izpl
Replies: 22
Views: 8883

-kâ ar citâm grafiskajâm vidçm?? kde, xfce? arî tâds pats rezultâts? -negribi iepostos skrînðotus, kâ izskatâs tev tie fonti, un kas tavuprât bûtu ideâli? varbût vienkârði tev kaut kâda hiperredze, un tu saskati to kâ nemaz nav.. -hmm, kâds tev vispâr monitors? itkâ jau mûsdienu linukðiem vajadzçtu ...
no fatduude
14 Mai 2007, 22:07
Forums: Linux/BSD
Tēma: Ubuntu linux (GNOME) - izpl
Replies: 22
Views: 8883

hmm, diezgan interesanti, nekad neesu dzirdçjis un lasîjis par ko ðâdu,bet nu varbût tev varçtu lîdzçt ðis topiks, varbût ne gluþi tas ko vajag, bet ðo to izmantot jau var: http://www.howtoforge.com/sharp_fonts_gnome
no fatduude
14 Mai 2007, 16:36
Forums: Linux/BSD
Tēma: OMG, LOL
Replies: 16
Views: 6440

tad jau iznâk ka linuksisti ir: perversi nogribçjuðies hakeri, kas atmazgâ naudu un truklât ir sâtanisti!?!? njâ, tâ neko abiedrîba..
no fatduude
13 Mai 2007, 12:40
Forums: Linux/BSD
Tēma: Ubuntu install = action failed!!!
Replies: 8
Views: 5453

ðodien baigi netîkas domât, tapçc paskaties ðos linkus, ja jau tos neesi mçìinâjis: http://lists.gnu.org/archive/html/bug-grub/2003-02/msg00082.html http://www.linuxquestions.org/questions/showthread.php?threadid=338856 ne gluþi problçmas risinâjums, bet.. nu vari mçìinât likt lilo bûtlovderi: http:...
no fatduude
12 Mai 2007, 21:44
Forums: Linux/BSD
Tēma: K
Replies: 21
Views: 9303

runâjot par ubuntu instalâciju, tâ visu izdarîs tavâ vietâ, tev atliks tikai uzlklikðíinât ður tur.
Nu, kâds jau ir iemçìinâjis to softeli http://www.ntfs-3g.org/ ?
jâ, man viss bija ok, nekâdu problçmu(bet ne uz ubuntu, uz citâm distrâm, ubuntu ðis nav vajadzîgs, tur jau 2 klikðíi un attiet.)
no fatduude
10 Mai 2007, 23:48
Forums: Online spēles
Tēma: Bliežam pingavīnu: humors
Replies: 40
Views: 16461

Image
biðk paveicâs..
no fatduude
10 Mai 2007, 18:15
Forums: Humors un Joki
Tēma: Webkamera: Kas notiek pie Edgara m
Replies: 15
Views: 6272

nevari kâdu puspliku meièu iebîdît kadrâ, lai biðk interesantâk??
no fatduude
10 Mai 2007, 09:55
Forums: Windows
Tēma: explorer.exe m
Replies: 7
Views: 4581

ja tev ir pats windas instalâcijas disks tad vari palaist "sfc /scannow". sîkâk par ðo prijomu: http://www.updatexp.com/scannow-sfc.html
no fatduude
09 Mai 2007, 11:47
Forums: Linux/BSD
Tēma: apt-get nedarbojas
Replies: 8
Views: 4894

negribi padalîties, kas, kur un kâ bija jâpârraksta, vai vismaz iemet to linku, vienkârði varbût ka noder man gan citiem..
no fatduude
08 Mai 2007, 23:37
Forums: Linux/BSD
Tēma: apt-get nedarbojas
Replies: 8
Views: 4894

es ceru ka izpildîji to ar superjûzera tiesîbâm. ðitâ taè vajadzçtu bût visam ok:
sudo dpkg --configure -a
no fatduude
08 Mai 2007, 23:09
Forums: Linux/BSD
Tēma: apt-get nedarbojas
Replies: 8
Views: 4894

a varbût palaid to ko tev saka:
dpkg --configure -a
no fatduude
08 Mai 2007, 14:14
Forums: Humors un Joki
Tēma: Veelies uzsuutiit nelaimi saitam? Nav probleemu!
Replies: 11
Views: 7151

nredzu to fiðku.. kam tur bûtu jâbût?? kaut kam jânotiek?? iespçjams ka ðis joks neiet caur ar operu.
no fatduude
08 Mai 2007, 09:31
Forums: Aptaujas
Tēma: Apspriezham audio player'us.
Replies: 46
Views: 19221

{..}man jau no pleijera vajag tikai lai ar to varçtu klausîties mûziku un vis.. Zheel shaadu cilveeku!:/ kâ ta ðito saprast?? tu esi kartçjais all-in-one softu cienîtâjs?? uhh, kâ man daþkârt kaitina ðie pârbâztie softi kuri tev nodroðina tur nez kâdas funkcijas un tad visam klât vçl n-tâs fîèas, k...
no fatduude
07 Mai 2007, 23:35
Forums: Aptaujas
Tēma: Apspriezham audio player'us.
Replies: 46
Views: 19221

uz windas tikai winamp, bez îpaðâm diskusijâm, pârçjie nespçj man nodroðinât to ko vçlos es, un turklât winamp ir viegli konfigurçjams. uz *nix xmms bûs tâ labâkâ izvçle, turklât lîdzîgs pçc dizaina un opcijâm winamp. amarok?? pârâk masîvs, tâpçc nepatîk, man jau no pleijera vajag tikai lai ar to va...
no fatduude
05 Mai 2007, 23:10
Forums: Linux/BSD
Tēma: salabot grub b
Replies: 0
Views: 2901

salabot grub b

nu kâds te izmeta ðo problçmu, bet tâ arî citiem par risinâjumu nepateica. nu lîdzîgu problçmu gadîjumos gribçtu ieteikt Super Grub Disk http://supergrub.forjamari.linex.org/ tas ir live-cd ar kura palîdzîbu jûs varat tikt galâ ar bût loudera saistîtâm problçmâm. liste ar pieejamajâm iespçjâm(slinku...
no fatduude
05 Mai 2007, 21:03
Forums: Linux/BSD
Tēma: Uninstall Linux?
Replies: 9
Views: 6657

nu likt windu pçc tam kad ir uzlikts linux un atstât abus uz dualbût, varçtu sagâdât milzum grûtîbas..
no fatduude
04 Mai 2007, 18:51
Forums: Raksti
Tēma: Parallels Desktop - divas pasaules ar Mac
Replies: 10
Views: 6380

jopcik nu, tie nav legâli mac, kas liekas uz parastajiem pc!!! cik ta nu var!! tie ir krekotie tiger-x86. vienîgais legâlais veids kâ palaist mac uz pc ir iegâdâties paðu mac un sadabût emulatoru. bet ja nu es smagi kïûdos tad lûdzu: linku uz oficiâlu apstiprinâjumu ka ðâds mac-x86 ir oficiâli izlai...
no fatduude
03 Mai 2007, 18:51
Forums: Aptaujas
Tēma: Windows vs. UNIX
Replies: 44
Views: 15520

..1. Kur tad ir Mac OS, kura izcelsme neapðaubâmi arî no ðî UNIX koka? 2. Minix - kurð ðito zin?.. mac os takð ir unix/bsd, to jau aogalvo ne tikai wikipçdija, bet pat paði mac/apple, pastaigâjot pa saitu var atrast nepârprotamus apgalvojumus par to nu minix ðíiet arî drîzâk bûtu liekams zem unix p...
no fatduude
03 Mai 2007, 14:52
Forums: Aptaujas
Tēma: Windows vs. UNIX
Replies: 44
Views: 15520

azazul wrote:Vai tur kaut kas nav nepareizi ?
Cik nu atceros, tad bsd bija unix. Un kapee tur nekur nav linux ?
jâ bsd ir unix.
un vispâr tik tieðâm vajadzçtu linux no unix atdalît. un arî mac os x ir unix/bsd veidîgais, tas tâ ja gribas bût ïoti precîziem..
no fatduude
03 Mai 2007, 13:16
Forums: Aptaujas
Tēma: Windows vs. UNIX
Replies: 44
Views: 15520

nekad neesu spçlçjis cs un pat redzçjis neesu kâ ðî spçle izskatâs. kaut gan daþkârt daþu jaunekïu apsçstîba ar ðo spçli ðíiet vienkârði smieklîga..
no fatduude
03 Mai 2007, 13:13
Forums: Raksti
Tēma: Parallels Desktop - divas pasaules ar Mac
Replies: 10
Views: 6380

no fatduude
02 Mai 2007, 23:38
Forums: Windows
Tēma: WMP bilde ir ska
Replies: 15
Views: 6145

ja iepriekð ðis kaut kad gâja tad taisi sytem restore
no fatduude
02 Mai 2007, 19:49
Forums: Windows
Tēma: WMP bilde ir ska
Replies: 15
Views: 6145

-downgreido wmp uz 9 versiju(íipa uzliec vecâku versiju)
-vari uztaisît system restore ja iepreikð wmp gâja kâ vajg
-vai ir ieslçgti automâtiskâs windas apdeiti?? zinu ka ðie ar daþkârt mçdz ðo to izèakarçt
-citi media plejeri tâpac uzvedas?
no fatduude
01 Mai 2007, 21:17
Forums: Linux/BSD
Tēma: pcbsd bļāviens...
Replies: 20
Views: 10207

labâkais materiâls manuprât ir pcbsd forums, lielâkoties tur daudz ko var atrast: http://forums.pcbsd.org
nu runâjot par pamâcîbâm, manuprât tâs ir virspusçjas un specifisku problçmu risinâðanai neder.
bet kâ saka: kas meklç tas atrod!!

Nitro, pcbsd lietotâjs tagad?
no fatduude
29 Apr 2007, 21:10
Forums: Linux/BSD
Tēma: pcbsd bļāviens...
Replies: 20
Views: 10207

taa PCBSD ir suuds uz kocinja. :( ieliku 1. instala disku, iebuutoju, tikliidz instals palaidaas, dators uztaisiija reboot. mol vinjam ram'am nepietiek. kur pazuda sooliitais USER FRIENDLY INSTALL? uzliku uz taa kompja Xubuntu 7.04 un kurbuleeju laimiigs! :) Linux viennoziimiigi labaak attiistiits ...
no fatduude
29 Apr 2007, 21:02
Forums: Linux/BSD
Tēma: Ka uzinstaleet skype uz linux?
Replies: 12
Views: 9058

ej uz skype.com tur velc nost skype prieks Debian un wnk ar dubultklikðíi ver vaïâ un tâlâk viss auto :) daþâm distrâm nav defaultâ rpm instalâcija, tâpçc ir labâk zinât ko vispâr augsti godajamais jaunais linuxists lieto - ubuntu, -bsd, mepis, gentoo, utt distra - nu kâ saucas tas ko uzinstalçji, ...
no fatduude
29 Apr 2007, 20:57
Forums: Linux/BSD
Tēma: Ka uzinstaleet skype uz linux?
Replies: 12
Views: 9058

kâdu distru izmanto?????
un ko tas jums izsaka?
tev ðis arhîvas ar skype ir novilkts????[/b]
no fatduude
29 Apr 2007, 20:48
Forums: Linux/BSD
Tēma: Ka uzinstaleet skype uz linux?
Replies: 12
Views: 9058

kâdu distru izmanto??? pateikðu vieglâku veidu kâ instalçt
nu un kas tev neskaidrs ar rpm pakâm un arhîviem - tar un bz2?? tev jau viss ir izskaidrots, tâkâ rakstîts tâ arî jâdara

EDIT: es personîgi tev neieteiktu òemt tar.bz2 arhîvus, tev tâ bûs labâk
no fatduude
28 Apr 2007, 21:57
Forums: Humors un Joki
Tēma: Aci pret aci ar J
Replies: 1
Views: 2942

labs! reku saits ar visâdâm optiskajâm iluzijâm http://www.michaelbach.de/ot/index.html
no fatduude
27 Apr 2007, 22:02
Forums: Pamatplates un CPU
Tēma: Pusdz
Replies: 5
Views: 4646

manuprât tik tieðâm labâkais bûtu nest uz remontu, kaut vai vienkârði iestâstot ka toè ðtroms noraustîjâs vai vçl kaut kas cits..
nu varçtu vçl flaðot paðu bios, jo izskatâs ka bios ir tas kas te visus gïukus izraisa, varbût tas varçtu ko dot, bet nez..
no fatduude
27 Apr 2007, 11:37
Forums: Pārējās Hardware lietas
Tēma: N
Replies: 10
Views: 4967

Could not locate remote server
no fatduude
26 Apr 2007, 14:58
Forums: Pārējās Hardware lietas
Tēma: Printeris linux-prec
Replies: 26
Views: 10154

no fatduude
26 Apr 2007, 09:25
Forums: Pārējās Hardware lietas
Tēma: Printeris linux-prec
Replies: 26
Views: 10154

Re: Printeris linux-prc

Man ir jautâjums. Kâ var pieslçgt printeri (kombainu - printer scaner) klât pie kompîða kuru darbina ubuntu? Vai vinð pats atradîs, vai man paðam bûs jâparausta sev mati un jâkonfo viss? P.S.-vnkj ðo problçmu atrisinâðu, tad linux stâvçs arî uz mâjas PC :win: piespraud printeri klât, vajadzçtu viòa...
no fatduude
25 Apr 2007, 23:38
Forums: Reklāma
Tēma: Mans garadarbs
Replies: 20
Views: 9221

Re: atbilde

atkal trakeris??? nç tie latvieði nu laiþ.. jums darît nav ko?? A kas? Tad jau es varu pateikt, ka te atkal ir viens forums. es jau nedomâju neko sliktu. tas protams super ka mâk uztaisît un uzturçt trakeri, bet òemot vçrâ ka ðamo tik daudz tad ar ko tavs var piesaistît lietotâjus lai viòi dodas uz...
no fatduude
25 Apr 2007, 23:19
Forums: Reklāma
Tēma: Mans garadarbs
Replies: 20
Views: 9221

atkal trakeris??? nç tie latvieði nu laiþ.. jums darît nav ko??
no fatduude
25 Apr 2007, 23:18
Forums: Aptaujas
Tēma: Windows vs. UNIX
Replies: 44
Views: 15520

nu labi neprecîzi izteicos, open sûrsis kas izmanto win interfeisu.
no fatduude
25 Apr 2007, 21:50
Forums: Foruma Jaunumi un Lietošana
Tēma: Jauna iespēja - Grāmatzīmes
Replies: 2
Views: 4021

neslikta ideja..

p.s. man uz Sosumi ir
no fatduude
25 Apr 2007, 16:01
Forums: Foruma Jaunumi un Lietošana
Tēma: Notepad.lv jaun
Replies: 6
Views: 5079

foxsk8 wrote:Re kur arî ir rss

http://notepad.lv/rss.php

Tikai vçl nav pabeifts, jo negribu lai RE: atbildes râdâs. Tikai tçmu virsrakstus vajag.
super!!
no fatduude
25 Apr 2007, 15:34
Forums: Linux/BSD
Tēma: pcbsd bļāviens...
Replies: 20
Views: 10207

iegriezies te: http://forums.pcbsd.org/index.php jâ pats pcbsd ar materiâliem nevar lepoties, ja rodas problçma ir jâlieto materiâli no freebsd, jo pcbsd uz ðâ zvçra ir radîts tikai aptaisîts ar visâdiem pribambasiesm lai padarîtu çrtâku lietoðanu jûzeriem. freebsd hendbuks te : http://www.freebsd.o...
no fatduude
25 Apr 2007, 14:52
Forums: Aptaujas
Tēma: Windows vs. UNIX
Replies: 44
Views: 15520

njâ kad es balsoju no rîta tad bija tikai 2 varianti Unix un Winda, skat, a tagad jau 4 varianti un balsot es vairs nevaru!!! konspirâcija!!
no fatduude
25 Apr 2007, 14:36
Forums: Foruma Jaunumi un Lietošana
Tēma: Notepad.lv jaun
Replies: 6
Views: 5079

jâ un ja apdeitojat lûdzu uztaisiet rss suportu
no fatduude
25 Apr 2007, 14:33
Forums: Linux/BSD
Tēma: Lesbian
Replies: 6
Views: 4820

ðito distru jau dþeki lietot un saprast laikam nevar, tikai sievietes Kaapeec taa domaa? main loop boolean humor; boolean boot; if (humor == false && boot==true) { while(humor != true) { format_partition_brain(); get.fresh_new_copy_of_humor(); } } if else (humor == true && boot==true) { update_humo...

Go to advanced search