Search found 19 matches

no visurmaldis
05 Jūn 2007, 15:09
Forums: Raksti
Tēma: Karš ir sācies!
Replies: 44
Views: 12273

Ak, jūs, iesūnojušie patērētāji! Ja uz atvērtā koda nav precīzs atdarinājums kādai komerciālai programmai, vai tad ir tiesības zagt? "Man vajag" nav arguments. Ja nevarat atļauties nopirkt, tad atzīstiet to sev. Ja pašiem patīk saukt sevi par IT cilvēkiem, gan jau pratīsiet atrast vairākas bezmaksas...
no visurmaldis
31 Mai 2007, 17:11
Forums: Internets, P2P un Serveru programmatūra
Tēma: LaMPA pret p2p piraatismu - kursh vinnees?
Replies: 16
Views: 5696

Skumji. Mans tēvs pirms vairākiem gadiem teica tā: "dēls, klausies pirātisku mūziku un spēlē zagtas datorspēles, tikai rēķinies ar to, ka nekad nebūsi nekas vairāk kā sīks zaglēns". Jāsaka, ka man tiešām bija grūti atteikties no visiem sazagtajiem labumiem. Kas attiecas uz varas orgānu centieniem ie...
no visurmaldis
25 Apr 2007, 14:55
Forums: Aptaujas
Tēma: Windows vs. UNIX
Replies: 44
Views: 12869

:grr: Zosâda metas no ðiem bçrniðíîgajiem jautâjumiem: "Kas labâks?". Apmçram tas pats kas "Kuram garâks?".
Savu balsi ðoreiz neatdoðu.
no visurmaldis
20 Apr 2007, 13:26
Forums: Linux/BSD
Tēma: neiet nets ubuntu
Replies: 13
Views: 6112

Varbût, tev tâ auto konfigurâcija neaiziet.
vienkârði pamçìini kâ root palaist dhclient.

Pirms atmet visam ar roku, atceries: Linux nav produkts, Linux ir operçtâjsistçma.
no visurmaldis
05 Apr 2007, 14:58
Forums: IT ziņas
Tēma: SAAB pirmais ra
Replies: 21
Views: 9810

Labi, ar valsti es negribu karot. Par ðitâm sertificçðanâm nebiju dzirdçjis. Tâtad, valsts vai auto raþotâjs finansçs jaunâs pretalkoholiíu sistçmas ievieðanu manâ maðînâ. Tâdâ gadîjumâ ðai sistçmai jâbût pilnîgi atvçrtai. Atvçrtai tâdâ ziòâ, ka es pats tâdu varu uztaisît, varu modificçt auto raþotâ...
no visurmaldis
04 Apr 2007, 23:35
Forums: IT ziņas
Tēma: SAAB pirmais ra
Replies: 21
Views: 9810

Manuprât, tur pati ideja ir slima. Kâdreiz jau bija doma ieviest Microsoft nodokli : pçrkot jaunu datoru maksât arî par windows, taèu openSource sabiedrîba ar to tika galâ, jo ne visiem tas windows vajadzîgs. Velkot paralçles ar auto raþotâjiem jâjautâ: vai es pats bûdams inþenieris nedrîkstu braukt...
no visurmaldis
04 Apr 2007, 12:44
Forums: IT ziņas
Tēma: SAAB pirmais ra
Replies: 21
Views: 9810

hmm... skaidrs. SAAB nepirkðu.
Gribu, lai mana automaðîna klausa mani nevis valsti vai raþotâju.
no visurmaldis
01 Apr 2007, 22:41
Forums: Viss pārējais
Tēma: G
Replies: 8
Views: 4676

Nekorekts kods tai lapai.
no visurmaldis
01 Apr 2007, 22:36
Forums: Raksti
Tēma: Wine emulators - windows softi!
Replies: 8
Views: 7002

Çzelîða (IÇ) emulçðana prasa daudz resursus. Tâda bremze panesâs, kad vajag kâdu lapu pârbaudît uz vispopulârâkâs pârlûkprogrammas...
GRADE mâcîbu versija pçc brîþa uzkaras.
PostgreSQL Manager darbojas labi uz wine
no visurmaldis
01 Apr 2007, 22:19
Forums: Humors un Joki
Tēma: 1.apr
Replies: 7
Views: 3658

Kas tas Kirils tâds?
no visurmaldis
30 Mar 2007, 16:11
Forums: Pārlūkprogrammas
Tēma: Firefox 2.0 latviski
Replies: 1
Views: 3660

Uz Linux normâli uzinstalçjâs. Atlika tikai URL joslâ iekopçt linku.
FireFox pabrîdinâja, ka XPI paka nav parakstîta.
no visurmaldis
30 Mar 2007, 10:35
Forums: Audio/Video/Foto un TV
Tēma: Ja jau ir t
Replies: 7
Views: 5472

Neatliek laika TV pârraidçm. Ðad tad noskatos ziòas. Reizçm paòemu nomâ kâdu DVD.
no visurmaldis
30 Mar 2007, 10:27
Forums: IT ziņas
Tēma: Jaun
Replies: 11
Views: 9020

Pârâk âtri skrien tas Sony-Ericsson. Ka tik âtrâk izlaist jaunu modeli. Ðî gada janvârî nopirku K800i. Nu jâ, ir viòam 3,2MP foto kamera, bet iebûvçtais e-pasta klients vçl joprojâm nerâda html pastus (tâ pat kâ T630). Zem katras kritikas ir îsziòu sûtîðana - nav iespçjams nosûtît garâs îsziòas: tel...
no visurmaldis
26 Mar 2007, 10:41
Forums: Internets, P2P un Serveru programmatūra
Tēma: 2LD wajag
Replies: 10
Views: 4557

Visbieþâk lietotâs ir MS Windows NT Server, Novell NetWare, UNIX un Windows 95/98.
Kurð AP administrç webserveri uz Windows 95/98?

(AP nozîmç aunapiere)
no visurmaldis
24 Mar 2007, 10:53
Forums: Humors un Joki
Tēma: Tests: Kaads paplashinaajums esi Tu?
Replies: 28
Views: 8563

Image
no visurmaldis
21 Mar 2007, 16:15
Forums: Windows
Tēma: Windows Home Edition !! Activate !!
Replies: 17
Views: 5528

Windows XP Home Edition ir par kâdiem 60Ls lçtâks par Professional. Vai tas nav gana labs iemesls?
Vai tieðâm ðajâ forumâ dod programmatûras zagðanas padomus?
no visurmaldis
21 Mar 2007, 10:08
Forums: Linux/BSD
Tēma: Knoppix
Replies: 15
Views: 4399

Esmu mçìinâjis strâdât ar Gnome, KDE, Enlightenment, Blackbox, bet vienmçr nâkas atgriezties pie pârbautîtâm vçrtîbâm - WindowMaker.
Vai kâdam ir izdevies palaist Beryl uz WindowMaker? Ar Gnome strâdâ.
Enlightenment izstrâde vçl turpinâs vispâr?
no visurmaldis
21 Mar 2007, 09:35
Forums: Cita programmatūra
Tēma: L
Replies: 4
Views: 5085

Programma file saka tâ:
datuve20intintint.zzzzzzz: 7-zip archive data, version 0.2
no visurmaldis
20 Mar 2007, 14:40
Forums: Pārlūkprogrammas
Tēma: Kuru lietojam un kap
Replies: 26
Views: 9845

Web izstrâdes vajadzîbâm lietoju FireFox. Developeru plugini vienkârði rullz. Operu izmantoju kâ pamatpârlûku. Patîk tastatûras saîsnes un tas, ka Opera keðo apmeklçtâs lapas. Navigâcija turp atpakaï ir vienreizîgi laba. InternetExploder, jeb çzelîti (IÇ) :D nelietoju - pârâk daudz atkâpes no web st...

Go to advanced search