Search found 2870 matches

no usins
05 Mar 2007, 08:01
Forums: Pamatplates un CPU
Tēma: AMD procesori.
Replies: 49
Views: 15052

Nu es izdarîju tâ- viens no mâtenes puses velk iekða, viens no augðas velk iekð un tad barokïa+ vçl viens aizmugurç velk ârâ. temperatûra tagad virs 40 nav bijusi ilgu laiku.
P.S-ar gaisa dzesi zemâkâ temperatûra ir istabas temperatûra +kâdi 2-5 grâdi :)
Man AMD
no usins
05 Mar 2007, 07:58
Forums: Operātori un Sakari
Tēma: K
Replies: 15
Views: 7336

Sory piemirsu.. :)
Laboðu, ja var..
no usins
05 Mar 2007, 01:25
Forums: Pamatplates un CPU
Tēma: AMD procesori.
Replies: 49
Views: 15052

Jâes pats sçþu uz AMD Athlon, bet mâjinieki uz Intel.. :D
no usins
04 Mar 2007, 16:02
Forums: Audio/Video programmatūra
Tēma: Audio
Replies: 15
Views: 7700

Nu nç! Vajag mâtesplates raþotâju un nsçºijas numuru. Piemçram DFI AD73 Pro. Tâdâ veidâ!
no usins
03 Mar 2007, 23:28
Forums: Audio/Video programmatūra
Tēma: Audio
Replies: 15
Views: 7700

Nu pasaki kâda mâtesplate. Pçc iespçjas ar visu sçrijas numuru, nevis tikai raþotâju :)
Vienkârði, lai nesaèakarçtu mâtesplâti :)
no usins
03 Mar 2007, 21:21
Forums: Pamatplates un CPU
Tēma: AMD procesori.
Replies: 49
Views: 15052

Tas ir atkarîgs no cilvçka- AMD labâks gaming, Intel-Video convert. Tas ir fakts nevis iedomâs, un manuprât 20 sekundes neko daudz nepasaka priekð tâda mirstîgâ usera, kuram nav saplânota diena lîdz pçdçjai sekundei. :)
Paldies, ka sniedzat savus viedokïus.
no usins
03 Mar 2007, 21:19
Forums: Pārējās Hardware lietas
Tēma: K
Replies: 7
Views: 5014

NU es saku tâ AMD ir jau nokrituðâs cenas dualajiem. un man nevajag datoru super-puper jaudîgu, lai zipinâtu neþçlîgâs spçles, vienkârði vajag mainît datoru uz kko jaunu un spçcîgu. Un cik zinu dators stellçts no AMD un ATI bûtu lçts un pietiekoði jaudîgs manâm prasîbâm. Vienkârði gribu dzirdçt vied...
no usins
03 Mar 2007, 21:16
Forums: Audio/Video programmatūra
Tēma: Audio
Replies: 15
Views: 7700

Varbût stulbi skançs, bet tu esi paskatîjies vai kaut kas nekait skaïruòiem? un vçl-pamçìini updeit`ot èipseta draiverus, jo viss balstâs uz èipseta!
no usins
02 Mar 2007, 19:48
Forums: Operātori un Sakari
Tēma: K
Replies: 15
Views: 7336

K

Vçlos uzzinât kâdus operatorus lietojat un vai esat apmierinâti ar viòiem.
no usins
02 Mar 2007, 19:30
Forums: Windows
Tēma: Windows Home Edition !! Activate !!
Replies: 17
Views: 5566

Þçl, es tur esmu upjis to visu! :)
no usins
02 Mar 2007, 19:30
Forums: Pamatplates un CPU
Tēma: AMD procesori.
Replies: 49
Views: 15052

Athlon nu gluþi nav ðvakais gals. To es varu pateikt 100%
Iekabina Intelim ar lielâkâm frekvencçm.
no usins
02 Mar 2007, 19:28
Forums: Pārējās Hardware lietas
Tēma: K
Replies: 7
Views: 5014

Nu es jau skaidri zinu ka bûs AMD dual core procesors pa aptuveni 100 Ls.
no usins
02 Mar 2007, 14:51
Forums: Pārējās Hardware lietas
Tēma: K
Replies: 7
Views: 5014

K

Kâ jûs domâjat ar kâdu CPU darbinât savu datoru (saprotu, ka mâtesplate visam pamatâ)?
Un kâ jûs domâja kâda varçtu bût datora komplektâcija uz 280-300 Ls , ja pçrk tikai Mainboard, CPU, RAM, Video.
Lûdzu atsaucieties!
no usins
02 Mar 2007, 14:48
Forums: Pamatplates un CPU
Tēma: AMD procesori.
Replies: 49
Views: 15052

AMD procesori.

Kâdas ir jûsu domas par AMD procesoriem. Uzrakstiet kâdi ir mînusi un plusi attiecîbâ Intel procesoriem. Un kâdu procesoru lietojat paði.
Vienkârði gribas zinât viedokïus, jo tuvâkajâ nâkotnç jâdomâ par jauna datora iegâdi>
no usins
28 Feb 2007, 15:22
Forums: Windows
Tēma: WinXP un SP2 instal
Replies: 6
Views: 4729

Nu es nezinu, cik glupam jâbût lai nemâcçtu uzlikt Windows XP un vçl glupâkam, lai neuzliktu Windows Vista- setups kâ spçlei! :D
no usins
28 Feb 2007, 15:21
Forums: Cita programmatūra
Tēma: Bil
Replies: 2
Views: 4597

jaa šo lietoju tīri bieži :)
no usins
28 Feb 2007, 15:15
Forums: Windows
Tēma: Windows Home Edition !! Activate !!
Replies: 17
Views: 5566

ieej www.danger.lv atrodi tur useri usins un tur var novilkt vistu, bet pie velkamajiem failiem izvçlies tikai kraku!
no usins
27 Feb 2007, 12:28
Forums: Izklaide
Tēma:
Replies: 4
Views: 4497

A man pilnîgi vienalga! Vajadzçja iepriekðçjâ dienâ izmaiòas likt, jo piemçram es necelðos no agra rîta, ja man tikai 4 lekcija!
no usins
26 Feb 2007, 21:43
Forums: Web un Programmu pamācības
Tēma: Ka uzlaust powered by Uploadscript v1.0 admina paneli
Replies: 18
Views: 8904

nu gan. Bet nu nevajag maitât cilvçkiem dzîvi!
no usins
26 Feb 2007, 21:23
Forums: Aptaujas
Tēma: Kādu mātesplati lieto?
Replies: 17
Views: 15140

Kādu mātesplati lieto?

Vēlētos uzzināt kādas mātesplates tiek lietotas visbiežāk. Būtu labi, ja ieliktu arī mātesplates attēlu.

Piemēram man pagaidām ir DFI AD 73 Pro mātesplate.
Image
Socket:A
RAM:Max 3GB
CPU:AMD
VGA:8x
PCI:5sloti
IDE:2

Go to advanced search