Search found 454 matches

no Tvinky
18 Apr 2007, 17:01
Forums: Linux/BSD
Tēma: openSUSE
Replies: 15
Views: 3792

shady nav vienalga ko viòi pievieno un kâdiem cilvçkiem ar to bûs vieglâk strâdât? Dçï kam parastam lietotâjam kaut kâdas problçmas, pakeðu meklçðanas vai nu kompilçðanas. Ubuntu piedâvâ to, ko varbût citi Linux distribûti nepiedâvâ - vienkârðumu. P.S Ja tev patîk mocîties, lasît lapâm manuâlus - li...
no Tvinky
18 Apr 2007, 16:56
Forums: Linux/BSD
Tēma: neiet nets ubuntu
Replies: 13
Views: 6100

Kad man bija Apollo pDSL, man netu atuomâtiski íçra.
no Tvinky
17 Apr 2007, 13:27
Forums: Linux/BSD
Tēma: S
Replies: 14
Views: 3611

Iespçjams Jûs tur saskatât kaut kâdas kïûdas 6.10 Ubuntu distribûta versijâ, bet man viss bija normâli - nesûdzçjos. Tagad pârgâju uz 7.10 beta un FF-flash pluginu ieinstalçja pats FF (nevis kâ tas bija senâk). Ja nemaldos, tad amaroks atrod un piedâvâ novilkt pats kodekus priekð audio/video ;) P.S ...
no Tvinky
17 Apr 2007, 13:21
Forums: Linux/BSD
Tēma: openSUSE
Replies: 15
Views: 3792

Nez kâ jums, bet es kâ sâku lietot Ubuntu (5.04 ja nemaldos) tâ lîdz ðim brîdim lietoju un esmu laimîgs (protams jaunâku versiju). Pçc 3 dienâm iziet Ubuntu 7.04, bet pagaidâm sçþu uz betas, kuras man negïuko. Redzu Ubuntu nâkotni ;)

Go to advanced search