Search found 14988 matches

no samurajs
16 Mar 2007, 08:26
Forums: IT ziņas
Tēma: Pazi
Replies: 12
Views: 6812

zhagis wrote:Es personîgi uzskatu,ka vajadzçtu sadaïu satelîttelevîzijai.Âtri paskatîjos,bet neatradu.
Nekâdu problçmu... ja bûs reâla tautas interese par SatTV un attiecîgas tçmas - bûs arî sadaïa. Mçs vispâr par sadzîves elektroniku pagaidâm aizmirsuði... vajag tak foto, audio&video ierîces, TV...
no samurajs
16 Mar 2007, 00:09
Forums: Humors un Joki
Tēma: Cietais disks
Replies: 7
Views: 4175

Excelstore patieðâm ir labi HDD, arî man tâds grieþas... Samsung gan neviens neiesaka, tik par to 40 GB labas atsauksmes dzirdçtas.
no samurajs
15 Mar 2007, 23:54
Forums: Humors un Joki
Tēma: Cietais disks
Replies: 7
Views: 4175

Vispâr runâ ka tie 40 GB Samsung esot baigi droðie (nevis kâ 80 GB un vairâk)...
no samurajs
15 Mar 2007, 23:33
Forums: IT ziņas
Tēma: Pazi
Replies: 12
Views: 6812

Pazi

Dârgie best.oo.lv lietotâji! Mûsu demokrâtiskâ portâla administrâcija vçlas, lai Tu ðeit justos pçc iespçjas patîkami, justos kâ mâjâs . Mâjas- tâ ir vieta, kur vienmçr patîkami uzturçties, vieta, kur Tevi gaida. Tâpçc mçs izlçmâm neaprobeþot portâla tçmu loku tikai ar IT. Vçlies pârspriest jaunâko...
no samurajs
15 Mar 2007, 22:46
Forums: Pārējās Hardware lietas
Tēma: Runajot par keisiem
Replies: 12
Views: 3344

Ja nav lieljaudas darbstacija - nekas nemaz tâ nekarst, man patlaban 32 - 36 grâdi. Rûc visu dienu.
no samurajs
15 Mar 2007, 22:09
Forums: Pārējās Hardware lietas
Tēma: Runajot par keisiem
Replies: 12
Views: 3344

Protams, tâ lai gaiss var brîvi cirkulçt! Ja tieði priekðâ bûs liels ðíçrslis, efektivitâte stipri kritîsies.
no samurajs
15 Mar 2007, 21:35
Forums: Raksti
Tēma: Pāris padomu, lai iesāktu darboties ar kādu no *nix OS!
Replies: 6
Views: 5563

Patiešām vērtīgs raksts, vēl jo vairāk tāpēc, ka latviski maz kas ir par šo tematu. Ubuntu manuālī visu to arī var atrast, bet tas ir izplūdis, kamēr šeit - viss galvenais kompaktā formā.
no samurajs
15 Mar 2007, 21:30
Forums: Linux/BSD
Tēma: ubuntu-6.10-desktop-i386 LiveCD
Replies: 22
Views: 5635

Tikko ieraudzîji Ubuntu un uzreiz liksi virsû? Esi gudrs un pamçìini arî citus! Novelc 'Mandriva 2007 One' Live CD (gandrîz perfekti latviski), Knoppix, FreeBSD (tas gan nav îsti Linux vairs, bet izcili âtrs par to un maz resursus rij, Live CD saucas 'freesbie') un vçl Austrumu Linux 1.4 piemet klât...
no samurajs
15 Mar 2007, 21:21
Forums: Raksti
Tēma: Nero 7 - notepad.lv skatījumā
Replies: 32
Views: 11940

Nuja, atkal problçma tiek atrasta tur, kur viòas nav:P Nero 6 un 7 instalâcija absolûti neatðíiras. Protams, no Nero 7 milzîgâs pakas paòemam tikai Nero Burning ROM un Nero Express, ignorçjam visus tos Showtime, BackItUp utt., kas tikai gaisu jauc un vietu aizòem.
no samurajs
15 Mar 2007, 06:24
Forums: IT ziņas
Tēma: Gada beig
Replies: 14
Views: 5904

Ja spams piebesîjis - atver kontu iekð Yahoo! - Mail, tiem ir lielisks spamfiltrs. Visi spami nokïûst atseviðíâ mapç, no tâs pçc kâda laika izkûp gaisâ;)
no samurajs
14 Mar 2007, 20:10
Forums: IT ziņas
Tēma: Siemens-BenQ Mobile - pilnīgs krahs
Replies: 10
Views: 5536

Jājā - septembrī jau kreditoru mākonis bijis virsū... bet tā viņiem arī vajadzēja, jo reti kurš no Siemens modeļiem jau sākot ar 60. sēriju izturēja gadu bez remonta...
no samurajs
14 Mar 2007, 19:57
Forums: IT ziņas
Tēma: Siemens-BenQ Mobile - pilnīgs krahs
Replies: 10
Views: 5536

Siemens-BenQ Mobile - pilnīgs krahs

http://best.oo.lv/bildes/images/23160benq.jpg Ar pilnīgu izgāšanos beidzās vācu kompānijas Siemens centieni reanimēt savu mobilo telefonu ražotni. Kādreiz trešajam lielākajam telefonu ražotājam problēmas ar biznesu sākās jau labu laiku atpakaļ, jo administrācija nespēja piedāvāt jaunus risinājumus....
no samurajs
14 Mar 2007, 12:49
Forums: Pamatplates un CPU
Tēma: AM2 vs 939 soketi
Replies: 3
Views: 4406

Kas ir sockets? Pçc bûtîbas parasts spraudnis, nu kontaktdakðiòa :) Protams, jâizvçlas tas tips, kurð jaunâks, tas ïaus vçlâk viegli nomainît procesoru. Kas varçtu bût atðíirîgs tajâ vai citâ socketâ? Savienojumu plânojums, celiòu garums... jo celiòi uz plates optimâlâk izvietoti, jo mazâk zudumu da...
no samurajs
13 Mar 2007, 19:22
Forums: Raksti
Tēma: Datorpirātisms - programmu laušana
Replies: 19
Views: 8665

Datorpirātisms - programmu laušana

[imgl]https://notepad.lv/bildes/atteli/20080127191410677.jpg[/imgl]Nevienam nav noslēpums, ka pirātiskā programmatūra ir sastopama gandrīz uz katra mājas datora. Izņēmums varētu būt tikai ar Linux apgādātie PC. Tomēr katram lietotājam būtu jāapzinās, ka crack'u, keygen'u un zagtu seriālo kodu lietoš...
no samurajs
13 Mar 2007, 09:59
Forums: Aptaujas
Tēma: Kur
Replies: 11
Views: 4953

Man Sosumi vislabâk! Ja vçl iztîrîtu no liekâs infas, kâ jau ieteicu, bûtu pavisam supp.
Deox - besî pelçkie nevajadzîgie sânu freimi, tâdi pat kâ MS Word:) Uz FF pârlûka lietotais fonts ïoti slikti izskatâs, lapa grieþ acîs.
Sleek - citâdi visâdi labs, tikai zaïð nav mana mîïâkâ krâsa... :cry:
no samurajs
13 Mar 2007, 09:43
Forums: Aptaujas
Tēma: Kādas filmas skatāties?
Replies: 6
Views: 6366

samurajs, "Bûsim korekti!!! " un vispirms izlasiisim topika nosaukumu. Tur tiek prasiits par KVALITAATI. Piem; DVD ir standarta kvalitaates ieraksts, ~4GB DVDRip ir saspiests liidz ~ 700MB-1.4GB, taatad kvalitaate IR zemaaka. Pieleca? Nu ko? Izskatâs, ka vienam otram citam nepieleca...:D Kâds vispâ...
no samurajs
12 Mar 2007, 18:00
Forums: Raksti
Tēma: Telefona J2ME čata programmas Mig-33 Plus
Replies: 5
Views: 5360

Par anonīmām un bezmaksas sarunām mums būs cita tēma... ir tādi projekti, bet mig33+ domāts čatam, Instant Messaging ;)
no samurajs
12 Mar 2007, 14:22
Forums: Aptaujas
Tēma: Kādas filmas skatāties?
Replies: 6
Views: 6366

Bûsim korekti!!! 'Rip' nozîmç avotu, no kurienes filma òemta, resp. DVDRip, SATRip, HDTVRip, VHSRip, CamRip Standarts- tas ir pavisam kas cits: DVD, H.263, DivX, VCD, SVCD, VHS utt. Nu mums putra sanâca, nevis aptauja:D Mûsdienu praksç jau visas filmas uz PC neatkarîgi no izcelsmes tiek glabâtas *....
no samurajs
12 Mar 2007, 14:13
Forums: Virstaktēšana
Tēma: J
Replies: 12
Views: 9136

Klokoðana jau nav nekâds varoòdarbs, bet elektronikas darbinâðana ekstrçmos apstâkïos:P
Man jau 1.5 gadus winda iet bez pârlikðanas, pie tam tikpat âtri un stabili kâ sâkumâ. PC joprojâm ir tîrs no visiem mçsliem.
Vçl kâds tâ prot?;)
no samurajs
12 Mar 2007, 00:12
Forums: Raksti
Tēma: Telefona J2ME čata programmas Mig-33 Plus
Replies: 5
Views: 5360

Telefona J2ME čata programmas Mig-33 Plus

[imgl]https://notepad.lv/bildes/atteli/20080127194119851.jpg[/imgl] Jums tak patīk čatot MSN Messenger'��? Tas nekas, ja esam t��lu proj��m no PC. Ja ir mobilais ar Java atbalstu - čats var turpin��ties bez jebk��diem traucējumiem. No diezgan liela ����du programmu kl�ï...
no samurajs
10 Mar 2007, 21:04
Forums: Operātori un Sakari
Tēma: Draugiem.lv sms kr
Replies: 15
Views: 9270

Godîgi sakot - draugu SMS serviss ir tîri pieklâjîgâ lîmenî. Protams, pabieþi ir mazie tehniskie remontiòi:D Tâpçc es vnm sûtu SMS atvelkot íeksi "bez maksas". Uz Vâciju tagad parasti aiziet, uz UK arî.
no samurajs
10 Mar 2007, 20:58
Forums: Raksti
Tēma: p2p tīkls Kademlia (pirmpublicējums latviešu valodā)
Replies: 0
Views: 2965

p2p tīkls Kademlia (pirmpublicējums latviešu valodā)

[imgl]https://notepad.lv/bildes/atteli/20080127194541966.gif[/imgl]Katrs p2p failapmaiņas tīklu (RevConnect, Emule) lietotājs būs ievērojis savā programmatūrā vārdu Kademlia. Š ur un tur pavīd runas - to vajagot atslēgt, tas bremzējot ātrumu... Bet nu tas drīzāk aiz nezināšanas. Kas ir Kademlia (Kad...
no samurajs
10 Mar 2007, 17:31
Forums: Raksti
Tēma: VLC player - tas nav tikai labs, tas ir SUPER!
Replies: 8
Views: 10284

hehe uz apm. tāda muzeja eksponāta kā Nitro minēja ar Win2k un VLC H.263 standarts gāja rūkdams kamēr visi citi spurslojās un raustījās:D
Starp citu - vecākās VLC versijas nav tik labas, ieteicu visiem jauno uzlikt!
Vēl interesē - kas tad īsti uz jaunā VLC neiet?
no samurajs
10 Mar 2007, 10:43
Forums: Raksti
Tēma: VLC player - tas nav tikai labs, tas ir SUPER!
Replies: 8
Views: 10284

VLC player - tas nav tikai labs, tas ir SUPER!

[imgl]https://notepad.lv/bildes/atteli/20080116134316155.jpg[/imgl]Vai tad nav apnicis ar kodeku pakām mocīties? Nodzēs tās visas un paņem VLC! VLC satur vairāk nekā 100 kodekus visiem dzīves gadījumiem, spēj atskaņot arī bojātus un fragmentārus video. Lieliski darbojas gan uz Windows, gan Linux. Le...
no samurajs
10 Mar 2007, 08:28
Forums: Cita programmatūra
Tēma: Lielisks softs Disku rakstīšanai un apstrādei
Replies: 2
Views: 4722

Pçc screenshota sprieþot, tâds pat kâ UltraISO vien jau ir. Es pçdçjo lietoju, noderîgs.
no samurajs
09 Mar 2007, 10:23
Forums: Raksti
Tēma: CCleaner - slota katram datoram!
Replies: 5
Views: 6619

CCleaner - slota katram datoram!

[imgl]https://notepad.lv/bildes/atteli/20080127192243280.jpg[/imgl] Bieži liekas, ka uz HDD būtu jābūt vairāk vietas... Bet OS spītīgi rāda, ka ir tikai tik un neviena MB vairāk! Tas ir tāpēc, ka lietošanas gaitā PC pamazām piesārņojas ar visādu drazu- temp failiem, dažādu programmu logfailiem utt. ...
no samurajs
09 Mar 2007, 09:21
Forums: Linux/BSD
Tēma: Linux - NTFS part
Replies: 20
Views: 5650

Tu dari tâ - savelc kâdus 5 daþâdus linux live CD un sâkumâ patestç ar tiem bez jebkâda riska. Man gan labâk par linux patika FreeBSD, jo viòð ir extrçmi âtrs! Live versija saucas freesbie, Googlç atradîsi. Ja labs/âtrs kompis, vari riskçt ar Mandriva One 2007, tam defaultâ baigi cmukâ 3D grafiskâ v...
no samurajs
07 Mar 2007, 23:21
Forums: Raksti
Tēma: WinAmp "adinas" - makslas darbi
Replies: 1
Views: 3785

WinAmp "adinas" - makslas darbi

[imgl]https://notepad.lv/bildes/atteli/20080116135940419.jpg[/imgl] Daudzi ir nomainījuši savam iecienītajam audio pleijerim WinAmp ārējo veidolu, bet ne visi zin, ka pie skinu izstrādāšanas ķērušies arī īsti mākslinieki. Viens piemērs atrodams šeit: http://www1.1001skins.com/skin_details.html?skin_...
no samurajs
07 Mar 2007, 22:16
Forums: Internets, P2P un Serveru programmatūra
Tēma: Bearshare
Replies: 4
Views: 5268

 - ðitas izmanto Gnutella tîklu? Latvijâ pavisam mazpazîstama lieta. Moð pastâsti, kâds tad ir reâlais up/down âtrums (vidçji)?

Ja kâdam gribas izpçtît sîkâk - sîks manuâlis ir ðeit:
http://www.bearshare.com/helpfiles/
no samurajs
07 Mar 2007, 21:19
Forums: Raksti
Tēma: Partīciju pārvaldnieks.
Replies: 7
Views: 4905

G-parted galvas tiesu pārāks par Partition Magic... nujā, pēdējā jau symantec produkcija... nu Norton! Nezinu nevienu labu Norton programmu:P
no samurajs
06 Mar 2007, 20:41
Forums: Raksti
Tēma: Lieliska programma - SMS senderis
Replies: 6
Views: 6217

Bet tu ieprieksh mosh to ClickOnce failu necenties instaleet? Uzraksti PM knagim vinja forumaa ar to tekstu ko tev met laukaa-gan paliidzees! Uz ekraana tev viss ok izskataas, man tieshi taapat tie faili!
Un neviens nav suudzeejies ka neiet...
no samurajs
06 Mar 2007, 19:55
Forums: Raksti
Tēma: Lieliska programma - SMS senderis
Replies: 6
Views: 6217

Labi jau teicu,lai liec mierā instalācijas failu-tur ir gļuks! tas domāts lai ar ClickOnce instalētu, lietojot MS framework 2.0. tad no neta tev visa varza atnāktu... To tikai knaģis pārvalda;) Atzipo arhīvu, iesūtimapi labā vietā:D exe failam uztaisi shortcut uz desktopa un nekas nav jāinstalē! Viņ...
no samurajs
06 Mar 2007, 18:39
Forums: Mobilie telefoni
Tēma: www/wap lapa visiem SE cien
Replies: 0
Views: 2498

www/wap lapa visiem SE cien

Pamatoti par vislabâko lapu SE îpaðniekiem tiek uzskatîta http://seclub.org/
Piem. displeja tçmu vien tur ir 35.000!
Lapa darbojas gan www, gan wap reþîmâ.
Parasti viss, kas domâts K750i, iet arî uz citiem ar 176x220 displeja izmçru.
Lapa diemþçl tikai krievu valodâ.
no samurajs
06 Mar 2007, 17:31
Forums: Raksti
Tēma: Lieliska programma - SMS senderis
Replies: 6
Views: 6217

Lieliska programma - SMS senderis

[imgl]https://notepad.lv/bildes/atteli/20080127191759935.jpg[/imgl]Novelkam programmu šeit: http://knagis.miga.lv/blog/2007/01/29/sms-sender-140/ (vēlams sazipoto versiju, ar ClickOnce var būt gļuki). Instalēt nevajag, strādā uzreiz. Plusi: 1.ir telefonu grāmatiņa 2.var saglabāt logfailus 3.nevajag ...
no samurajs
06 Mar 2007, 17:21
Forums: Raksti
Tēma: Labs veids ka sutit sms par velti!
Replies: 2
Views: 15591

Adrese nekorekta!!!
http://andis.ex.lv/sms.php būs pareizi.
Š itas senderis kādreiz bija super, bet tagad normāli iet tikai uz LMT. Uz 2 telēm neatveidojas pieturzīmes (tele2 izmainījusi kodēšanas sistēmu).

Var lietot arī uz FireFox, ja uzliek ekstensiju wmlbrowser.
no samurajs
06 Mar 2007, 17:03
Forums: Pamatplates un CPU
Tēma: AMD procesori.
Replies: 49
Views: 14827

Pats lietoju AMD, nav ne vainas. Speciâlisti apgalvo, ka jamçjie savas arhitektûras dçï mazliet âtrâki par Intel pie tâs paðas clock frekvences.
no samurajs
06 Mar 2007, 16:08
Forums: Operātori un Sakari
Tēma: K
Replies: 15
Views: 7245

Lietoju Okarti, jo LMT piedâvâtie pakalpojumi patieðâm ir solîdi un vnm kvalitatîvi!
no samurajs
06 Mar 2007, 15:49
Forums: Audio/Video programmatūra
Tēma: Audio
Replies: 15
Views: 7608

Par tâdu progu kâ Everest esi dzirdçjis? Novelc netâ, uzmet to uz PC un palaid. Tâ noteiks visus dzelþus datorâ, pie tam proga latviski darbojas. Arî audio èipa tipu pateiks. Atliek tik ievadît Googlç un atrast vajadzîgo draiveri.

Go to advanced search