Search found 569 matches

no marr
06 Apr 2007, 00:44
Forums: IT ziņas
Tēma: Neprofesionālos PC lietotājus apdraud hakeru uzbrukumi!
Replies: 24
Views: 8290

vçlos vçrst Tavu uzmanîbu, ka spywear nav pareizi uzrakstîts :) droði vien, ka drukas kïûda, kuru nepiecieðams izlabot . Es tâdu spywear nezinu, zinu tikai spyware. Pçcâk manu ðo komentu esi laipni aicinâts dzçst ;)
no marr
06 Apr 2007, 00:41
Forums: IT ziņas
Tēma: Pie "Vista" neveiksm
Replies: 22
Views: 8976

Cilvçkam, kas mûsdienâs kârtîgi darbojas (strâdâ), manuprât, ir nepiecieðami 2 datori - portatîvais dators, kam, visdrîzâk ka ir windows OS, lai var apskatît un rediìçt visu dokumentâciju, kas nâk biznesam/izglîtîbai utml, un mâjas dators, kas darbojas uz linux/bsd. Ðâdâ virzienâ tiecos arî es... Un...
no marr
06 Apr 2007, 00:34
Forums: IT ziņas
Tēma: Gada beig
Replies: 14
Views: 5986

Lai cik tas dîvaini nebûtu, bet man aktîvi izmantojot 5 e-pasta adreses tikai uz vienu nâk spams. Pie tam - skolas e-pasts, ar kuru nekur nereìistrçjos. Tiesa, vaina tur ir tâ, ka spams nav adresçts personîgi man, bet maillistei, kuru katrs muïía spambots spçtu uzzinât. Sapratne paðam nav, kâpçc sko...
no marr
06 Apr 2007, 00:28
Forums: IT ziņas
Tēma: Orb.lv vieta kur izklaid
Replies: 15
Views: 8616

Vai kâds man kâ cilvçkam, kas nav (un pagaidâm netaisâs) reìistrçjies orb.lv var pastâstît ar ko viòð ir citâds no draugiem.lv, atskaitot, cik saprotu iespçju mainîties ar failiem? Un kâ tur tiek filtrçts, kâdiem failiem drîkst mainîties...?
no marr
06 Apr 2007, 00:26
Forums: IT ziņas
Tēma: Jaun
Replies: 11
Views: 9054

relatîvs off-topic, bet par mobilo tçmu still - nesaprotu, kâpçc kâds nevar saòemties uzraþot telefonu, kurâ var ielikt divas sim kartes. Uztaisi softu, kas ïauj izvçlçties no kura zvanît un no abiem atïaut ienâkoðos zvanus un viss. Praktiski ideâls telefons. Sen jau ðâda neizpratne moka. Nesen arî ...
no marr
06 Apr 2007, 00:23
Forums: IT ziņas
Tēma: Adobe Photoshop'am b
Replies: 17
Views: 7435

Nezinu kâpçc, bet visbieþâk man oriìinâlâ bilde liekas vislabâkâ. Apstrâde kaut kâ neiet pie sirds. Un fotoðopu kâ tâdu, es, piemçram, nekad neesmu izmantojis. irfanview, MS picture editing tool (vai kâ nu viòu sauc) un vecais labais paint pilnîgi pietiek :P :D
no marr
06 Apr 2007, 00:19
Forums: Raksti
Tēma: OS emulēšana - Qemu!
Replies: 5
Views: 4087

heh, jo vairâk raksti par linux, jo drîzâk man ðíiet es nopirkðu sev portatîvo datoru :D pagaidâm ir cerîba sagaidît rudeni, kad core 2 duo bûs kïuvis mazliet nobrieduðâks un tad nekur neizpaliks ðî ideja :D un pçc tam bûs iespçja piepildît sen lolotu ideju, ka mâjas PC ir linuxam, bet portatîvais m...
no marr
05 Apr 2007, 18:27
Forums: IT ziņas
Tēma: SAAB pirmais ra
Replies: 21
Views: 9849

Cik es saprotu, tad iedarbinât motoru. Jaunajiem autiòiem gadîjumâ nenâk visiem tagad variants uz akumulatora peèku darbinât, ja ir vçlçðanâs? Mans autiòð arî peèku uz aíîða darbina, ja ïoti vajag/gribas. Un es zinu, ka ne man vienîgajam tâda fîèa autiòam.
no marr
05 Apr 2007, 15:57
Forums: IT ziņas
Tēma: SAAB pirmais ra
Replies: 21
Views: 9849

Nç, valsts ðitâs tehnoloìijas nefinansçs. Valsts liks autoraþotâjiem tâs ieviest jaunajos auto un Tu pçrkot jaunu auto dabûsi to klât, tâ teikt gribot - negribot. Un tieði ðis likuma pieòemðanas posms ir tas, kurâ valsts nodroðina to, ka ðâda sistçma tiek ieviesta visos auto, kas ir garants tam, ka ...
no marr
05 Apr 2007, 12:08
Forums: IT ziņas
Tēma: SAAB pirmais ra
Replies: 21
Views: 9849

visurmaldis, oponçju: ideja ir laba - neïaut vadît auto cilvçkiem, kas ir alkahola reibumâ. Jâ, piekrîtu, ierobeþo Tavas cilvçktiesîbas, bet droðîbu uz ceïiem palielina, pilnîgi noteikti. Ja Tu esi inþenieris un uzbûvç savu auto, Tev nav liegts piedalîties ceïu satiksmç.... ar vienu nelielu piebildi...
no marr
01 Apr 2007, 21:02
Forums: Humors un Joki
Tēma: 1.apr
Replies: 7
Views: 3686

Labs un pilnîgi kâ iz reâlâs dzîves :D :D :D :D
no marr
27 Mar 2007, 22:58
Forums: Viss pārējais
Tēma: Tava autoskola. Kādas atsauksmes?
Replies: 18
Views: 9635

Tûlît bûs 2 gadi apritçjuði kâ tiesîbas jau kabatâ. Ðajâ laikâ arî apmçram 25 tûkstoði kilometru liels attâlums pieveikts. Pirmajâ ziemâ uz slidena bruìa arî pamanîjos nelielu plaisu vienam priekðâ braucoðam autiòam uztaisît, sev nenodarot pilnîgi nekâdu skâdi - tas lûk bija lielisks piemçrs prasmes...
no marr
27 Mar 2007, 22:32
Forums: Pārlūkprogrammas
Tēma: Kuru lietojam un kap
Replies: 26
Views: 9911

Pârlûks = latviski, browser = angliski. Es, personîgi, izmantoju gan IE, gan FF, reizçm arî operu. Visbieþâk FF, sçrfojot internetâ, darbojoties by default .IE tad, lai pârbaudîtu e-pastu (outlook web access), jo FF attçlojums vienkârði krît uz nerviem, kâ arî specifiskâm lapâm, kur IE labâk attçlo....
no marr
26 Mar 2007, 23:58
Forums: Pārējās Hardware lietas
Tēma: K
Replies: 11
Views: 3849

ðobrîd lietoju (cik bieþi gan ir cits jautâjums :D ) Canon Pixma MP150. Darbojas visnotaï labi.
Pirms tam izmantoju HP 3650, kuram pçc 2.5 gadu sasniegðanas elektronika sagâja dçlî, kâ rezultâtâ nebija jçgas labot.
no marr
25 Mar 2007, 00:10
Forums: Viss pārējais
Tēma: Par iereibu
Replies: 35
Views: 10150

FYI: degunu salauzu spçlçjot basketbolu, tâpçc nevainoju nevienu par to, ka tas tâ notika.
Un par izvairîðanos pieminot doma bija - "negribçtos satikt, lai nebûtu iemesls pârbaudît viòu diplomâtijas spçjas" :p Jo ir smagas aizdomas, ka ðâdas spçjas viòiem nav.
no marr
24 Mar 2007, 19:03
Forums: Viss pārējais
Tēma: Par iereibu
Replies: 35
Views: 10150

es, piemçram, tuvâkajâ laikâ jebkuros apstâkïos izvairîtos no tâdiem cilvçkiem, jo kâ reizi pçdçjo nedçïu pavadîju slimnîcâ, lai iztaisnotu savu degunu :D Lauzts deguna kauls katrâ ziòâ ir pietiekams iemesls, lai kâdu laiku izvairîtos no tikðanâs ar svîtrainu treniòbikðu valkâtâjiem :D p.s. un nç, m...
no marr
24 Mar 2007, 18:57
Forums: Aptaujas
Tēma: Kādas filmas skatāties?
Replies: 6
Views: 6416

Pilnîgi pievienojos samurajam, pçc ðîbrîþa klasifikâcijas nav starpîba starp divx un dvdrip (tâ iznâk)....
Maza un relatîvi veca monitora dçï (15" LCD), skatos parasti DVDrip (arî daþâdu TV) un DivX.
no marr
24 Mar 2007, 14:17
Forums: Windows
Tēma: par k
Replies: 22
Views: 5616

Principâ katrs no tiem, kas piedâvâ "gatavo" XP paku var sabâzt tur iekðâ ko un kâ grib, sakonfigurçt ko un kâ grib. Lai arî ar krievijas warez saitçm neesmu uz Tu un tur neapgrozos, pazîstu cilvçku, kas pats personîgi ir ðâdas "gatavâs" pakas izplatîjis, viss, kas nepiecieðams ir pielikt vienu nema...
no marr
22 Mar 2007, 15:07
Forums: Internets, P2P un Serveru programmatūra
Tēma: I-nets 2 pc
Replies: 7
Views: 5403

Nekas tur rûterî nav jâsadala! Uzstâdi rûterim DHCP un ip katram pieslçgtajam kompim pieðíirsies automâtiski. Droðîbas un kvalitâtes ziòâ rûteris ir vislabâkâ izvçle. :)

Go to advanced search