ubuntu-6.10-desktop-i386 LiveCD

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

ubuntu-6.10-desktop-i386 LiveCD

Post no deivs001 » 15 Mar 2007, 17:17

ubuntu-6.10-desktop-i386

Tik tiko iemçìinâju Ubnutu. Lai gan CD iekârta rûca skaïâk nekâ ikdienâ, jo reti to lietoju, bija interese gaidît, kas tad man parâdîsies.
Pirmâ lieta, ko paveicu bija BiOSa konfigurçðana, lai pirmâ vieta no kuras bootots PC bûtu CD/DVD lasîtâjiekârta.
Kad saglabâju izmaiòas un restartçju datoru sâki gaidît brînumus. Tâ kâ .iso failâ bija iekïauta arî pilns operçtâjsistçmas instals pirmais, kas parâdîjâs monitorâ bija iespçja izvçlçties ko gribu darît.
Image
Izvçlçjos otro variantu :) Start in safe graphics mode

Pirmais, kas nepatikâs bija tas, ka samçrâ ilgi nâcâs gaidît lîdz OS parâda dzîvîbu, bet to norakstîju uz tâ, ka operçtâjsistçma tiek palaista no CD. Bet jauks dizains. Vismaz kkas jauns pçc ilgajiem gadiem pie Windows raþojumiem.
Image
Nâkamais, kas iepriecinâja bija jaukais fona attçls
Image

Cik nu iepazinos ar jau iekïaitajâm lietâm, programmâm daþas jau ir lietotas. Piemçram, FireFox un ThunderBird. Kâ arî vçl neprovçtas programmas kâ OO (Open ofice), GIMP utt.

Pirmais iespaids ir ïoti labs. Visu laiku bija iesçdusies doma, ka linux'u var palaist tikai un vienîgi ar komndu rakstîðanu. Bet pie ðâdas palaiðanas nekas neatðíiras no Windows. Atliek tik nospies ieslçgðanas poga datoram. Tagad sâku domât par pâreju uz ubnutu, vismaz lîdz brîdim lîdz tas liksies tikpat saprotams kâ Windows. Neiet runa par neredzamajiem procesiem, bet kan par ikdieniðíu lietoðanu. Tad jau laiks râdîs.

Varbût uzrakstîðu vçl kâdas pârdomas Kâ nekâ jaunajiem pârceïotâjiem no Windows uz linux vajag vairâk tâdu paðu cilvçku atsauksmes nevis tâda cilvçkas, kas jau gadus dzîvo pie linux un visu ir atkodis. Jo tâdiem daþreiz viss liekas paðsaprotams.

CD lielus - 698 MB (732 293 120 baiti)
Links uz lejupielâdi - http://www.ubuntu.com/products/GetUbunt ... entrelease
ubunut 6.06. versija - http://ftp.linux.edu.lv/pub/ubuntu/6.06/
Last edited by deivs001 on 16 Mar 2007, 00:15, edited 6 times in total.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 15 Mar 2007, 17:19

Ir OK, bet interesee ko shady teiks par shito versiju..(:
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 15 Mar 2007, 17:22

Nitro wrote:Ir OK, bet interesee ko shady teiks par shito versiju..(:
Nu centos kâ mâcçju. :) sâkam gaidît shady onlainâ.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 15 Mar 2007, 17:23

Blins, es ar velku nost. Upurçju 10 GB cietâ diska lai uzmestu :D
Ja noturçðos ilgâk par 1-2 mçneðiem znaèit lietoðu linux. Lai mâjinieki nepîxt :D

P.S- shady jau ira :)


Ç kur var novilkt disku, no kura var uzlikt Ubuntu uz mana PC? Vaiarî no ðî live cd var?
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 15 Mar 2007, 17:30

Jap jaunajiem Ubuntu(un ne tikai) ir apvienota instalaacija ar dziivo disku. Kas attiecas uz shady - es biju domaajis ko teiks par Ubuntu versiju 6.10 nevis par apskatu..(:
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 15 Mar 2007, 17:38

usins wrote:Blins, es ar velku nost. Upurçju 10 GB cietâ diska lai uzmestu :D
Ja noturçðos ilgâk par 1-2 mçneðiem znaèit lietoðu linux. Lai mâjinieki nepîxt :D

P.S- shady jau ira :)


Ç kur var novilkt disku, no kura var uzlikt Ubuntu uz mana PC? Vaiarî no ðî live cd var?
Links - http://www.ubuntu.com/products/GetUbunt ... entrelease

Jâ, gan LiveCD, gan instalâcijas disks ir viens un tas pats.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 15 Mar 2007, 17:54

he, mani gaida:)
---
Nezinu par LiveCD, bet skatos uz to skeptiski, jo normâlâ (instalçjamâ) versija ubuntu 6.10 ir pçdçjais mçsls. Jâ, tûlît kâds man uzklups, ka viss iet normâli, bet lai iet pupâs - pilns ar kïûdâm!
Iesaku pagaidâm tikai 6.06.1 versiju, jo tâ ir ok.
Man sâk nepatikt ubuntu politika attiecîbâ uz jauanjiem softiem, tâpçc drîzumâ aizvâkðos uz ko jçdzîgâku.

Dzirdçju, ka te kâds prasîja - kur var novilkt? Nu tak: http://ftp.linux.edu.lv/pub/ubuntu/6.06/ {Install versija, bet nejau LiveCD}
izvçlieties tikai tipu, kura vajadzîga.
Es òçmu "alternante". {bet nezinu par jûsu PC}
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 15 Mar 2007, 18:00

Nu neviens jau neuzklups. Vismaz te, nç. (:
Kâ arî nevienam negribas nemaz klupt virsû par lietu, kuru nezin. Pats jau ar nezinu, kura ir labâka 6.10 vai 6.06. Te jau izskatâs pçc Vistas, ka pat Intel netaisâs pariet uz to lidz Service Pack 1 izdoðanas. Bet sâkumam, manuprat, deres jebkura versija. + ja to liek tikai testa reþîmam. Apniks kïûdas iemçìinas citu distributîvu.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 15 Mar 2007, 18:04

labâk jau òemt uzreiz 6.06.1, jo uzkârðanâs un, piemçram, grafiskâs vides nokârðanâs radîs tikai sliktu iespaidu, kas var ietekmçt domas par linux.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 15 Mar 2007, 18:07

Divi varianti
- Rada sliktu iespaidu un aiziet no linux
- Rada sliktu iespaidu, bet mçìina atrast jaunu linux
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 15 Mar 2007, 18:13

tiieshi tâ! normâli cilvçki neuzklup, un tu arî normâli pamatoji savu ideju.
Shady pasaki sawa pc konfigus. :)
Man ir
Athlon 1.66 GHZ
RAM 512 MB
Video 128 MB Gforce
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 15 Mar 2007, 18:21

usins - kam tev mani PC parametri?
Nu ok - galvenie parametri:
CPU:2,8Ghz HT ar 1Mb keðu
RAM: 2x256MB @400Mhz
Video: GF5600XT 128MB S-Video
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 15 Mar 2007, 18:23

wnk lai zinaatu kuru versiju wilkt nost :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 15 Mar 2007, 18:27

Desktop CD => Priekð normâla PC
Server install CD => Tev to nevajag..tici man:)
Alternate install CD => Domâts tiem, kam ir zem 192MB RAM, es ðo paòçmu tikai tâpçc, jo nospriedu, ka man nepatîk ka kaut kadi mçsli man rij resursus, kuri nav vajadzîgi.
---
PC (Intel x86) alternate install CD => Priekð PC ar 32bit sistçmu.
Mac (PowerPC) alternate install CD => Mac`iem..
64-bit PC (AMD64) alternate install CD => Gan AMD, gan Intel priekð 64bit sistçmas.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 15 Mar 2007, 18:29

Tas man ar aizgâja. Velku sev desktop cd :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 15 Mar 2007, 18:29

shady wrote:Desktop CD => Priekð normâla PC
Server install CD => Tev to nevajag..tici man:)
Alternate install CD => Domâts tiem, kam ir zem 192MB RAM, es ðo paòçmu tikai tâpçc, jo nospriedu, ka man nepatîk ka kaut kadi mçsli man rij resursus, kuri nav vajadzîgi.
---
Tak salasams ka tas ir SERVERIM, ja gribi serverim likt tad var òemt.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 15 Mar 2007, 18:31

Atradu pavecu ubuntu instalâcijas manuâli LV valoda: http://linux.edu.lv/index.php?name=Know ... how&kid=11
Domâju, ka pat mana vecmâmiòa uzliktu pçc ðî parauga:)
----
deivs001 - Es tak labi zinu - kas tur rakstîts:) Vai ta jokus nesaproti:)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 15 Mar 2007, 19:37

ðo(ubuntu 6.10) ieèekoju pirms kâda mçneða. uzliku uz Celeron 800mhz ar 256 ram uz dualbût ar winxp. nu pirmais kas notika, droði vien manas paða kïûdas dçï :oops: , tika nobrucinâta win, kurâ pçc tam vispâr nebija iespçjams iebûtoties, kaut gan ritîgi norâdîju partîciju uz kuras rakstîties virsû, pat manuâli norâdîju swap partîcijai vietu. nu sûds ar to tâpat win gribçju pârlikt. kâ laivs manuprât diezgan lçns, vismaz uz mana pc íçrâs pamatîgi, nebija iespçjams normâli ievçrtçt.
instalâcija kâ tâda ïoti elementâra. lîdzîga kâ win parâdâs logs kur viss skaidri izskaidrots un atliek tikai izlasît, saprast un nospiest attiecîgo opciju. instalâcijas laiks ar salîdzinoði îss, tikai atkal pçc instalâcijas âtruma ziòâ nekas neuzlabojâs, vçl joprojâm viss nelabi iebremzçja. tâ nu atmetu ar roku.
jâ un vienîgais kas îpaði nepatika, tas ka admina privilçìijas tiek pieðíirtas komandai pierakstot priekðâ sudo, nevis logojoties iekðâ ar su plus attiecîgo paroli, bet varbût to var novçrst..
vçlâk ieèekoju arî citu ubuntu paveidu xubuntu, nu tas vismaz tâ biðk mazâk rija resursus, bet instalçt ðamo nemçìinâju apskatîju tikai laiv-cd.
nu tas tâ, mana, iesâcçja, pieredze ar, k-, x- ubuntu. :)

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 15 Mar 2007, 20:37

B remzçðanas problçmu un vecâkiem PC var atrisinât nomainot grafisko vidi. GNOME ir kaut kas ïoti ïoti rijîgs. Pats lietoju xfce. Vel var mçìinât fluxbox utml.

BTW sâkot lietot Ubuntu, noteikti noderçs http://easylinux.info/ - tas aiztaupîs daudz iesâcçju jautâjumu :)

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 15 Mar 2007, 20:44

8) :shock: Vesela rinda ar How to install :wink:
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 15 Mar 2007, 21:30

Tikko ieraudzîji Ubuntu un uzreiz liksi virsû? Esi gudrs un pamçìini arî citus! Novelc 'Mandriva 2007 One' Live CD (gandrîz perfekti latviski), Knoppix, FreeBSD (tas gan nav îsti Linux vairs, bet izcili âtrs par to un maz resursus rij, Live CD saucas 'freesbie') un vçl Austrumu Linux 1.4 piemet klât!
Un tad pastâstîsi, kurð labâk patika!
Es - par FreeBSD! :D
Image

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 15 Mar 2007, 21:37

shady wrote: deivs001 - Es tak labi zinu - kas tur rakstîts:) Vai ta jokus nesaproti:)
Tas bija domats usinam kâ pamatojums, lai neprasa Kapçc? :D
samurajs wrote:Tikko ieraudzîji Ubuntu un uzreiz liksi virsû? Esi gudrs un pamçìini arî citus! Novelc 'Mandriva 2007 One' Live CD (gandrîz perfekti latviski), Knoppix, FreeBSD (tas gan nav îsti Linux vairs, bet izcili âtrs par to un maz resursus rij, Live CD saucas 'freesbie') un vçl Austrumu Linux 1.4 piemet klât!
Un tad pastâstîsi, kurð labâk patika!
Es - par FreeBSD! :D
Jâizveido maza LiveCD kolokcija un jâuzraksta par katru atsauksmes (: Varbût vari uzreiz iedot linkus, kur ir tie LiveCD? Slinkums runâ!
Last edited by deivs001 on 15 Mar 2007, 21:39, edited 1 time in total.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 15 Mar 2007, 21:39

deivs001 wrote:
shady wrote: deivs001 - Es tak labi zinu - kas tur rakstîts:) Vai ta jokus nesaproti:)
Tas bija domats usinam kâ pamatojums, lai neprasa Kapçc? :D
es jau neko nesaku, bet kur var nokonfigurçt lai iet nets?? :) jo tas man vçl kkâ neizdodas. itkâ savadîtas visas ip un DNS utt.. bet nekaa neiet.. :(
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “Linux/BSD”