Gribi jauku un skaistu, bet tom

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
AIDSkillz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:183
Pievienojies:22:00 / 27. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja
Gribi jauku un skaistu, bet tom

Post no AIDSkillz » 00:57 / 16. Mar, 2007

Tâda tîri jauka programmiòa (þçl ka maksas :evil: ), kas padara Windu (Windows 95/98/Me/2K/XP) daudz skaistâku, BET arî âtrâku!

Attiecîgi, pçc instalâcijas tiek uzlikta defaltâ tçma, tâda gaiða, ar mâkonîðiem fonâ. Tâ tad arî ir tâ ekonomiskâkâ. Protams, ðeit var atrast vairâkas tçmas, jebðu ''âdiòas''. :lol:

Var izmantot gan labo, gan kreiso rîkjoslu ekrâna malâs. Kreisâs joslas augðâ tiek attçlota procesora noslodze. Labâs rîkjoslas pati pirmâ ikona ir ''NotePad's'', var âtri kautko pierakstît un ðis pats arî saglabâs.

Ðim jaukumam ir arî vairâki plugini, kâ piemçram, cieto disku brîvâs vietas indikâtors, vai atmiòâs un procesora, un neta noslodzes indikâtori.

Tâtad, rakstot ðo rakstu, es klausîjos mûziku, èatoju skype, vilku filmas un bija palaists ZoneAlarm Pro, bet atmiòas noslogojums knapi sasniedza 280Mb.
Un, manuprât, pats svarîgâkais, no procesiem pazûd tâda lieta kâ exlporer.exe :twisted:

Iespçjams katram lietotâjam atseviðías tçmas, kâ arî nelietot Aston.
Pârslçgðanâs no Windows uz Astonshell'u (un atpakaï) iepçjama ar vienkârðu Logoff'u.
Ðî ir mana mîïâkâ tçma

Varbût kâdam iepatiksies, ja kâdi jautâjumi, PZ, gan jau palîdzçðu.
What a man has to go through for a piece of ass in a modern age is highly ridiculous

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 03:15 / 16. Mar, 2007

Sorry bet skaistums(tavaa izpratnee-topikaa) arii prasa upurus..taapeec nebuus gan aatraaks PC..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

zhagis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:186
Pievienojies:08:00 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no zhagis » 06:50 / 16. Mar, 2007

Ir jau ir vienam otram redzçts.Taèu piekritîðu Nitro.
Es personîgi ðitam jçgu neredzu.Bet nu gaumes lieta.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 08:36 / 16. Mar, 2007

Es te lasu un mçìinu izprast, kurâ vietâ skapî paslçpts skelets? :D Nu lab, nav mums explorer.exe, tâ funkciju pâròçmis droðvien kkâds aston.exe. Âtrâk windu var uzkurbulçt tad tikai tad, ja tai atslçdz visus nevajadzîgos procesus+ visas dekorâcijas. Par to raksts bija laikam Datuvç.
Bet nu ðitâ èaula smuka jau ir gan...
Image

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:903
Pievienojies:15:16 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Latvija

Post no Mad182 » 15:28 / 16. Mar, 2007

Ja gribas âtrumu, ir izveidota windowsiska blackbox versija. https://xoblite.net/
Uz windas gan tas viss ðíiet visai gïukaini un dîvaini, bet nu atmiòu tieðâm tçrç daudzkârt mazâk par explorer'i.

User avatar
AIDSkillz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:183
Pievienojies:22:00 / 27. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no AIDSkillz » 16:21 / 16. Mar, 2007

Doma jau ir tâ, kas tiek patçrçts mazâk atmiòas un CPU, tâtad ir vairâk brîvu resursu citâm lietâm
What a man has to go through for a piece of ass in a modern age is highly ridiculous

Pievienot atbildi

Return to “Cita programmatūra ”