Lūdzu uzdāviniet :)

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1617
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Lūdzu uzdāviniet :)

Post no Loading » 16 Mar 2007, 19:16

Lūdzu uzdāviniet klaviatūras, bumbiņpeles un sadegušas datordetaļas. Vari arī pilnīgi nevajadzīgas detaļas...
Mērķis ir vasarā izglītot jauno paaudzi, ~10-16 gadiem.

Savākšu pats, vēlams Liepājā :)

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 16 Mar 2007, 19:19

Un ka domâ izglîtot? Varçtu kko atrast, kas paties lieks.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1617
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 16 Mar 2007, 19:44

Nû... Skatoties pçc iepriekðçjiem gadiem ir sekojoði..
4-5 grupas dienâ nâk pie tevis ~1h... Kopâ 4 dienas. Katru dienu 1 nodarbîba pie kâda no izvçlçtâ priekðmeta.

Beigâs iegûsti kaut ko no ðâ:
http://www.pathfindersonline.org/html/c ... rs_a-k.htm
http://www.pathfindersonline.org/html/c ... rs_l-z.htm

Sausa teorija nevienam nepatîk, tâpçc ir ideja teorijas laikâ râdît kas ir kas. Un viena vai divas nodarbîbas tiks atvçlçtas klaviatûras un peïu ârîðanai un kompja stelçðanai...
Pats arî ðo to esmu savâcis, bet ar to nepietiek lai to BARU apmierinâtu :)

Pievienots: Grupâ ~8 cilvçki

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Mar 2007, 18:57

es rullîða peli uz ðuci tew aizvilkðu :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Re: L

Post no deivs001 » 17 Mar 2007, 18:59

Loading wrote: Mçríis ir vasarâ izglîtot jauno paaudzi, ~10-16 gadiem.
Ir vçl iespçja tev pieteikt daþus mazus kadrus?
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Mar 2007, 19:18

Pats gribi pietteikties.. :D:D
Nu es ja paliktu lipajâ pa vasaru, varçtu pieteikties par palîgu .. :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 17 Mar 2007, 19:20

pats nç. Mâsas mazos dçlus 3. un 2. klase.
Esmu jau ðo to apguvis paða spçkiem, doma jau bija èâpot uz RTU mâcîties, bet lietas sagrozîjâs savâdâk un neaizgâju.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Mar 2007, 19:27

Þçl gan.. :( bûtu vçl viens normâls kursabiedrs, kuram patîk òemties ar PC :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 17 Mar 2007, 19:30

Es tâpat jau òemos! :P
Sâku laikam no kâdas 5.klases, kad tçtim izlûdzos kompiti pirmo. Sanaca gan tâds gïukains, bett labi gan. Iemâcîjos jau 10/11 gados uzlikt windows un parejos sîkumus :D
Lai gan tagad jau tas nav nekas îpaðs, bet pirms 6 gadiem jau tas bija kkas. 8)
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Mar 2007, 19:40

tici man- mûsdienâs arî tas vçl ir kkas, jo ir daudzi, kuri man palûdz, lai pârlieku :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1617
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 18 Mar 2007, 12:27

deivs001, tik viegli gan nebûs tik iekðâ :/ Ðis nometne, nav tik parasta kâ liekâs, tâ ir nometne ÏOTI lîdzîga skautiem, bet ar kristîgu novirzienu. Pçdçjie vârdi DAUDZUS atbaida.

Paldies usin :) Nometnes vieta nav Liepâjâ, bet kaut kur Latvijâ. Pagaidâm klîst baumas, ka bûs Kurzemç.

Pçc pâris stundâm pârspiedîðu video uz mazâku izmçru, to iedoðu apskatîties :)

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 18 Mar 2007, 14:31

Skaidrs. Tad neko. Bûs paðam kkas jaiemâca ðamçjiem.
Varbût, ka sanâks tâda liela èupiòa ar detaïâm tev. :) A usin varbût. ka ar tevi var sarunât, ka savâc no 1 keksa, kas Saldû dzîvo?
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 18 Mar 2007, 17:26

detaïas.. nu nezinu, man baigi tâlu jâbrauc, bet kkâ sarunât varçs.. :)
Paziòas saldus galâ ira.. :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1617
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 18 Mar 2007, 18:41

hm.. Ja tik tik daudz, tad jau kaut ko varam sarunât. Man te vienbrîd bûs jâbrauc uz Rîgu, pa nakti un uz vakara pusi vairâk. Ûsiòð, savâktu, un es pie ûsiòa piebrauktu pakaï!

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 18 Mar 2007, 18:46

Nu jeega.. es tak salduu nedziivoju :d Saldus raj tik uzturos, bet sarunaat detaljas waru un tad arii pats kkaa aizgaadaatu lidz liepaajai :D
Ja kas es kkad ap 30 buushu salduu.. :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1617
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 18 Mar 2007, 19:33

Es taisni Lieldienâs izbraukðu cauri :(

Ðâds, pasâkums bija pagâjuðo gadu.
http://draugiem.lv/video/?621780

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 18 Mar 2007, 19:36

Ka tulkojas tas CM?
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1617
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 18 Mar 2007, 19:59

'Ceïa Meklçtâji'

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 19 Mar 2007, 10:12

Viena MB ar AGP, PS2, bez BIOS'a
Modems uz ISA's varbût iet
CPU Intel 486 33MHz
8x 256hb RAM'i
VESA MB
Cenga VGA, ar svièiem, 512kb x2
IDE Contolieris, ISA 6x
Beigts PCI modems
Strâdâjoð PCI modems
2x ISA modemi
MB ar visa kâ integrâciju (izòemot audio un LAN), intel 16MHz
MB socket 3
LPT un game controlieris, ISA
LPT un COM1 contr., ISA
Lielais diskeðdraivs
MX VGA, 512kb, ISA
LPT contr., ISA
ISA meitas plate
Planet LAN, PCI, beigta
Intel CPU 486 DX2 Socket 3
72pin RAM EDO LG, beigta
30pin RAM, daudz
IBM 72pin 4mb RAM, beigta
ISA Sound Blaster 16 sakòas karte
MB ar visa kâ integrâciju (izòemot audio), socket 3, 486
MB ar AMD, 8x 30pin rama sloti
ISA printera controlieris
Socekt 7 MB ar Intel CPU
10x visâdas klâvas
Ejoðs kompis - 486 CPU, ~16mb RAM
MB PG370 ar Intel 810 èipsetu, ATC7400, beigta
SOYO MB, ar IDE contr., beigts BIOS
3COM LAN, Ezernet, ar koaksiâlo galu
HDD SCSI 1,2Gb 2x
Caviar HDD 1Gb 2x beigts
Kautkâds Qvantum HDD beigts
Flopiki 2x
Spectrum skaòas karte, ISA, varbût arî strâdâ
Beigts Maverick HDD
1,6Gb Caviar HDD ar null track bad
Viena IBM 3.2DOS rokas grâmata.
KO vçlies no ðî saraksta?

vçlâk piemetîðu to, kas vçl dzîvoklî mçtâjas
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 19 Mar 2007, 13:20

tev gan mazs krâmu tirdziòð izveidojies :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5070
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 19 Mar 2007, 13:22

Dos rokasgrâmata skan labi :D

User avatar
AIDSkillz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 183
Pievienojies: 27 Feb 2007, 22:00
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no AIDSkillz » 20 Mar 2007, 16:17

Nu tu gan nazis! :lol:
No manis òemsi un tâlâk pardosi? :lol:
Humoriíis... 8)
What a man has to go through for a piece of ass in a modern age is highly ridiculous

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 20 Mar 2007, 16:20

AIDSkillz wrote:Nu tu gan nazis! :lol:
No manis òemsi un tâlâk pardosi? :lol:
Humoriíis... 8)
Es jau nemaz netaisos pârdot. Dâvinâðu, kas vajadzîgs.

Par tadu joku gan apvainojos :? Es jau pçrku un atdâvinu,
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 20 Mar 2007, 17:10

Man lûdzu jaunu laptopu kâds varçtu atsûtît..
bet ja nav dual-core, tad tâdu sûdu vari paturçt sev pats :D
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 20 Mar 2007, 17:20

shady wrote:Man lûdzu jaunu laptopu kâds varçtu atsûtît..
bet ja nav dual-core, tad tâdu sûdu vari paturçt sev pats :D
Nu varçtu jau pamçìinât, ja tu sedz ceïa izdevumus un saòem paciòu ar pçcapmaksu, Tikai vajadzçs tavas pases datus.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1617
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 20 Mar 2007, 19:31

oooooo....
deivs001, ja tavâ klâsts ir bagâtîgs :D
Es biju cerçjis, ka kopâ savâktu kâdus 2-3 datorus. Bet ar tavu palîdzîbu, vairs nebûtu problçmu :)
Vispâr vairâk par 2-3 datoriem nevajadzçtu. Tâ lai ðie bûtu nokomplektçti.
Vçl par skâdi nenâktu tâ tikla karte, ar koksâlo. Un tâs 10 klâvas bûtu tieði laikâ :) Tas 'lielais' flopijnieks ir ZIP?

AIDSkillz, tavs uzbrauciens bija domâts man? Ja jâ, tad izlasi sâkumu vçl reiz :)

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5070
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 20 Mar 2007, 21:33

Nez vai man vispâr bûtu vçrts uzskaitît savus loriòus. P.S. Aidskilam gan tie loriòi ir daudz. Pats esmu redzçjis :D

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 20 Mar 2007, 21:35

:D dzirdçts ir, bet redzçts gan ne :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1617
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 20 Mar 2007, 21:36

klâvas un peles nekad nebûs pa maz :) Ceru, ka kopâ savâkðu 50 klâvas un peles.

Pievienot atbildi

Return to “Sludinājumi”