Mazzy

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Mazzy

Post no deivs001 » 17 Mar 2007, 19:10

Latvijas uzòçmums Micro Dators Ltd. Ir radîjis jauna tipa datoru. 8,2 centimetrus platais un 18,4 centimetrus garais mikrodators „Mazzy” (www.mazzy.eu, http://www.mazzy.lv ) ðajâs dienâs veiksmîgi tiek prezentçts CEBIT - gada lielâkajâ informâcijas un komunikâciju tehnoloìiju izstâdç pasaulç, kas katru gadu pavasarî notiek Vâcijas pilsçtâ Hannoverç jau kopð 1986. gada.

Izstâdi atklâja Vâcijas kanclere Angela Merkele. Pçc Vâcijas kolçìa personîga uzaicinâjuma izstâdi apmeklç arî îpaðu uzdevumu ministre elektroniskâs pârvaldes lietâs Ina Gudele.

Apmeklçjot Micro Dators Ltd. stendu izstâdç, e-lietu ministre pauda, ka „viens no jebkura ministra aktîvas darbîbas stûrakmeòiem ir Latvijas nozares lobçðana ârvalstu tirgos”. “Tâ ir katra ministra goda lieta popularizçt mûsu valsts izgudrojumus un raþojumus. CEBIT ir lieliska iespçja to darît,” norâdîja Ina Gudele, neslçpjot lepnumu par to, ka “mûsu valstî ir radîts jauns inovatîvs produkts, kas varçtu atrast ceïu ne vien Eiropas, bet pat visas pasaules tirgos, jo pasaule jau ilgi gaida labu, lçtu un çrtu datoru”.

Micro Dators Ltd. valdes priekðsçdçtâjs Viesturs Pleðs: “Atturçsimies no apgalvojumiem, ka mikrodators ir revolûcija informâcijas tehnoloìiju nozarç, jo vârdam “revolûcija” nav viennozîmîga jçga. Neteiksim arî, ka esam pionieri, tomçr neslçpsim, ka esam radîjuði kaut ko nebijuðu – jauna tipa datoru, kas ir pavçrsiens IT lauciòâ. Un bûsim godîgi – gandarîjums par smago darbu ir liels.

Jo lielâks ir gandarîjums, kad izstâdç nâk klât profesionâïi un novçrtç latvieðu veikumu.”
Mikrodatora fokusgrupa ir uzòçmçji, kam nepiecieðami jauni komunikâcijas lîdzekïi, lai efektîvi strâdâtu. Potenciâlâ klientu grupa – ârsti, inþenieri, studenti, biznesmeòi, þurnâlisti, bibliotekâri, kâ arî visi citi, kam ðis izgudrojums var atvieglot ikdienas darbu. Galvenâ tirgus niða – ârvalstis. Mikrodators bûs eksporta produkts.
http://www.reitingi.lv/reit.php?a=r&act=jaun&id=10194

Nu neslikti kompîði. Izmantojam izdevîbu un varbût laimçjam pat kâdu no ðiem.
http://www.microdators.lv/
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Mar 2007, 19:20

Pacentuðies uz godu! :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “Pārējās Hardware lietas”