An

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

An

Post no deivs001 » 17 Mar 2007, 19:38

Tçvs reiz prasîjis dçlam:"Par ko tu dçliò, gribi palikt,kad izaugsi liels?"
Dçls: "Par karavîru,tçt!"
"Bet tad jau tevi,dçliò ienaidnieks var noðaut.
"Nu tad es labâk palikðu par ienaidnieku

Image

Îkstîte, Sniegbaltîte un Ðreks iet pa meþu,
ierauga mâju ar uzrakstu "Patiesiibas spogulis".
Pirmâ ieiet Îkstîte. Iznaak ârâ raudâdama: "Es neesmu vismazâkâ.
Par mani mazâks ir sprîdîtis."
Nâkamâ iet Sniegbaltîte, iznâk ârâ raudâdama: "Es neesmu visskaistâkâ.
Par mani skaistâka ir apburtaa princese.
Nâkoðais - Ðreks. Iznâkk ârâ dusmîgs: "**dritvai kociņ**! Kas ir Kalvîtis?"

Image

Sarunâjas divi draugi:
- Ko tu tik nelaimîgs?
- Es nezinu, kâ tikt vaïâ no savas meitenes!
- Tu patieðâm to nezini?! Pavisam vienkârði – uzaicini viòu uz kino...pirmdienâ desmito no rîta...ziemâ, 1.janvârî...putenî...biïetes pçdçjâs rindas malçjos krçslos...blakus proþektoriem...skatîties multiplikâcijas filmu „Ezîtis miglâ”...bez skaòas...ar surdotulkojumu vâcu valodâ...uz kinoteâtri „Saulvedis” Pienkalnes ciemâ...kurp dodaties ar vilcienu...tajâ sçþat „cietajos” krçslos netâlu no ualetes.

Image

Mâte raksta dçlam uz cietumu:
„Dçliò! Pçc tam, kad tevi „iesçdinâja”, es vairs nezinu, ko iesâkt. Ar saimniecîbu galâ netieku, dârzu uzrakt nevaru, kartupeïi nav iestâdîti...”.
Dçls atbild:
„Mamm, dârzâ labâk nerocies! Savâdâk var sanâkt, ka gan tevi iesçdina, gan man pâris gadus pieliek klât!”.
Pçc mçneða dçls saòem vçstuli:
„Dçliò, pçc tavas vçstules saòemðanas pie manis ieradâs policija un izrakòâja visu dârzu. Neko neatrada, nikni aizbrauca.”
Dçls sûta atbildi:
„Mamm, kâ varçju, tâ palîdzçju! Kartupeïus gan nâksies sastâdît paðai!”

Image

Kâ daþâdas tautas reaìç uz aukstumu.
+16°C: Tobago izsludina dabas stihiju. Latvieði apdomâ, vai piedalîties vçlçðanâs.
+10°C: Franèi pâriet no vîna uz konjaku. Latvieði sçòo.
+1°C: Amerikâòi vairs nespçj pasmieties par to, ka franèu automaðînas nevar iedarbinât. Latvieðu bïitkotâji parâdâs uz ezeriem.
0°C: Vâcieði alum lej klât ðòabi. Latvieði pârbîda pulksteòus.
- 25°C: Eiropa pieòem visus Krievijas gâzes noteikumus. Latvieði ðòabim vairs neuzdzer alu.
- 45°C: Krievi ðòabim vairs neuzkoþ. Latvieði otrâ latvietî sâk saskatît dvçseles siltumu.
- 80°C: Skandinâvijâ liberalizç stiprâ alkohola tirdzniecîbas noteikumus. Latvieði pavada laiku kopâ ar bçrniem.
- 273°C: Iestâjas absolûtâ nulle. Latvija vçlreiz uzvar Turciju futbolâ.
- 300°C: Elle aizsalst. Ðíçle aiziet no politikas. Liepnieks ar Stendzenieku turpina pozitîvisma kampaòu.
- 501°C: Patieðâm auksts. Pat Vidzemç vçlçtâji neaizvelkas nobalsot par Tautas partiju.

Image

Teâtris. Beidzas starpbrîdis, skatîtâji ieòem savas vietas zâlç. Parterî, çrti izgâzies, sçþ kâds vîrs: kâjas uz priekðçjâs rindas atzveltnçm, rokas izlicis uz blakus sçdvietâm, galvu atgâzis, mçli izkâris, acis bola... Skatîtâji netiek vîram garâm un saka:
— Atvainojiet, mûsu vietas ir tâlâk, vai jûs neatïautu mums paiet garâm?
Vîrs nereaìç. Skatîtâji sâk nervozçt:
— Piedodiet, jauno cilvçk, bet mçs netiekam garâm. Ja jûs mûs nelaidîsiet, mçs bûsim spiesti izsaukt administratoru.
Vîrs joprojâm nepievçrð viòiem uzmanîbu. Skatîtâji izsauc administratoru:
— Jauno cilvçk, novâciet, lûdzu, kâjas no priekðçjiem sçdekïiem un atïaujiet citiem skatîtâjiem tikt lîdz savâm vietâm!
Vîrs ignorç arî administratoru. Tas kïûst pavisam dusmîgs:
— Ja jûs tûlît neatbrîvosiet eju, izsaukðu policiju!
Tâ arî notiek. Policists bargi uzsauc vîram:
— Kâjas novâc, un þigli!
Vîrs nereaìç. Policists brînâs:
— Tu kurls esi vai nenormâls? No kurienes tu tâds te radies?
Vîrs nobola acis un nosvepst:
— No balkona...
- Kas jâzina studentam?
- Viss!
- Un kas jâzina laborantam?
- Gandrîz viss tas pats, kas studentam.
- Un aspirantam?
- Tas, kurâ grâmatâ atrast to, ko jâzina studentam.
- Un docentam?
- Kur atrast ðo grâmatu.
- Un ko tad jâzina profesoram?
- Kur atrast docentu.

Image

Vâcijâ pie kâdas mazas baznîciòas durvîm karajas zîmîte ar vârdiem:
- Ja tu esi noguris grçkot, tad atver durvis un ienâc!
Kâda ar lûpu zîmuli pierakstijusi:
- Bet, ja tu nçsi noguris, piezvani pa tâlruni 112233!

Image

Sarunâjas divi draugi (A un B):
A: Dzirdçju tev tçvs nomira.
B: Jâ
A: Kâdâ veidâ?
B: Mâja nodega
A: Â, viòð sadega.
B: Nç, pa logu izlçca.
A: Nositâs?
B: Nç, viòu iemeta atpakaï
A: Sadega?
B: Nç atkal izlçca.
A: Nu tad nositâs?
B: Nç, viòu atkal iemeta atpakaï.
A: Nu tad sadega?
B: Nç, atkal izlçca.
A: Kâ, pie velna, tad viòð galu galâ nomira?
B: Viòð visiem bija tâ apnicis, ka paòçma un atðâva...

Image

Kinoteâtrî biïeðu kontroliere jautâ laulâtam pârim:
- Programmiòu nevçlaties?
- Nç, paldies!
- Bet ðokolâdîti?
- Nç.
- Tad varbût paciòu konfekðu?
- Nç, noteikti nç.
Kontroliere pieliecas viòiem tuvâk un indîgi èukst:
- Bet slepkava ðajâ filmâ izrâdîsies ðoferis!!!
Vîrs tikpat indîgi atbild:
- Mums vienalga, mçs jau tâpat tikai pamîlçties atnâcâm.

Image

Jauns cilvçks ienâk aptiekâ, pieiet pie kases un jautâ:
- Labdien, sakiet, lûdzu, cik maksâ pamperu paka?
- Septiòi lati – iepakojumâ ir desmit pamperi.
- Skaidrs. Un cik maksâ zâles pret saaukstçðanos zîdainim?
- Seði lati, - atbild nogarlaikojies pârdevçjs. – Òemsiet?
- Nç, nç, nevajag! Un cik maksâ deguna pilieni maziem bçrniem?
- Astoòi lati, ïoti labas zâles!
- Un cik maksâtu viss minçtais kopâ?
- Divdesmit viens lats. Tad òemsiet?
- Nç, nç! Kur es òemðu tâdu naudu?! Es to tikai tâpat vien pajautâju, intereses pçc. Dodiet man, lûdzu, paciòu prezervatîvu!

Image

Angïu ârsts diþojas:
- Medicîna mûsu zemç ir tik ïoti attîstîjusies, ka mçs varam viena pacienta aknas pârstâdît otram, un jau pçc seðâm nedçïâm viòð meklç darbu.
Vâcu ârsts:
- Tas nav nekas! Mçs varam viena pacienta plauðas pârstâdît otram, un viòð jau pçc èetrâm nedçïâm meklç darbu.
Krievu ârsts:
- Pie mums medicîna ir tik ïoti attîstîjusies, ka varam paòemt daïu sirds no viena pacienta, pârstâdît to otram, un jau pçc divâm nedçïâm viòi abi meklç darbu.
Amerikâòu ârsts, ilgi klusçjis, beidzot saka:
- Jûs, veèi, esat atpalikuði! Mçs paòemam cilvçku bez smadzençm no Teksasas, pârvietojam uz Balto namu, un tagad puse valsts meklç darbu, bet pârçjie gatavojas karam.

Image

Policists uz ielas aptur jaunieti (studentu) un sâk dokumentu pârbaudi:
- Tâ, tâtad nestrâdâjam...
- Nestrâdâjam.
- Valsts naudiòu rijam...
- Rijam.
- Studenti, tâtad, esam...
- Nç, students esmu tikai es!
- Hallo, policija!
- Jâ, ko vajag?
- Te kaimiòs atkal sievu sit!
- Nu un?
- Nu viòam cirvis rokâ un viòs draud visus nosist?
- Nu un?
- Viòð jau kaíîti nosita!!!
- Nu un?
- Jâ un viòð visu laiku kliedz, ka visi policisti ir cûkas un viòam neko neizdarîs.
- Skaidrs tûlît braucam...

Image

Nakts. Vienistabas dzîvoklis. Vecâki tâ kâ nolçmuði pamîlçties, bet mâte lauþas:
- Ja nu Jânîtis neguï?
Tçvs: Da ìuï jau sen! Jânît! Guli? Atnes ûdeni!
Klusums. `Nu redz, sen jau guï`, nosaka tçvs un íeras pie lietas.
Tâ nu process notiek, lîdz pçc daþdesmit minûtçm atskan neapmierinâta bçrna balss: `Un ilgi man bûs ar to ûdeni ðeit jâstâv?!?`

Image

Tiesajama, sakiet cik Jums gadu?
- 86 gadi
- Vai Jus varat saviem vardiem parstastit, kas tieði ar Jums notika?
- Nu es sedeju parka uz solina. Bija saulaina pavasara diena. Viss ziedeja. Putni dziedaja...
- Tuvak lietai ludzu!
- Kads jauns cilveks pienaca man klat un apsedas blakus
- Vai Jus vinu pazinat?
- Ne, bet pec izskata vinð noteikti bija draudzigi noskanots.
- Kas notika pec tam?
- Vinð saka glastit manu celgalu...
- Un Jus vinu apturejat?
- Ne...
- Kapec?
- Ta bija lieliska sajuta. Kopð mans nelaika virs nomira pirms 20 gadiem, neviens nebija glastijis manu celgalu
- Kas notika talak?
- Vinð saka glastit manas krutis...
- Vai tad Jus vinu apturejat?
- Ne...
- Kapec ne?
- Bet kapec gan? Vina glasti bija tik maigi un lika manam asinim rinkot straujak un atkal justies jaunai un iekarojamai. Es gadiem ilgi nebiju ta jutusies
- Un kas notika talak?
- OOOOOOO, es biju tik uzbudinata, ka atgulos uz solina un teicu: "Nem mani!!!!!!!!!"
- Un vinð Jus "panema"?
- Pie joda! Vinð pieleca kajas un nokliedzas: APRIL, APRIL, veca mulke!!!!
...un tad es to siko perdeli noðavu...

Image

Kâds krievs Vâcijâ ieradies diskotçkâ, tçrpies kreklâ ar uzrakstu:
„Turkiem ir trîs problçmas!”. Jau pçc pâris minûtçm pie viòa pienâk pâris turku un jautâ:
- Ko tu ar to domâ? Problçmas meklç? Gribi mûs apvainot?!
Krievs atbild:
- Ðî ir jûsu pirmâ problçma – agresivitâte. Jûs vienmçr radât problçmas tur, kur to nemaz nav.
Kad diskotçka beigusies, pie izejas krievu sagaida bariòð turku:
- Tagad tu atbildçsi par saviem vârdiem!
- Ðî ir jûsu otrâ problçma, - mierîgi saka krievs. – Jûs vieni paði nespçjat atrisinât savas problçmas, tâpçc jebkura sîkuma dçï sapulcinât savçjos.
- Kâ tu uzdrîksties tâ runât?! – kârtîgi aizsvilstas turki, vilkdami ârâ naþus.
- Ðî ir jûsu treðâ problçma – jûs vienmçr ar naþiem ierodaties uz apðaudi...

Image

Divi pilsoòi, nelielâ alkohola reibumâ, pârvietojas gar sçtu. Zaïais pûíis ir bijis netaisnîgs - kamçr viens pârvietojas balstîdamies pret sçtu, otrs skumîgi râpo pa zemi, dçvçdams to pârmaiòus par `mâti zemi` vai vienkârði piesaukdams neidentificçjama indivîda mâti.
Nav pagâjis tik ilgs laiks, kad sçtu balstoðo personâþu (sauksim viòu par Bonifâciju) sâk mocît mûþvecais jautâjums, un viòð sauc uz savu bçdubrâli `Eu, Janka, a tu mani cieni?`.
Uz ko Janka, paceïot acis pret sauli un Bonifâcija uzblîduðo seju teic: `Cienu?! Es ar Tevi LEPOJOS!`
Last edited by deivs001 on 17 Mar 2007, 19:48, edited 2 times in total.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Mar 2007, 19:41

:D:D:D:D nu tâ tik turpinât :D
Arî pameklçðu kko !!!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Mar 2007, 19:51

nozodz no outlaw.lc tur tâda kustîga- maina krâsiòu :D

tik es newar ta atrast
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 18 Mar 2007, 00:27

Kâ daþâdas tautas reaìç uz aukstumu.
+16°C: Tobago izsludina dabas stihiju. Latvieði apdomâ, vai piedalîties vçlçðanâs.
+10°C: Franèi pâriet no vîna uz konjaku. Latvieði sçòo.
+1°C: Amerikâòi vairs nespçj pasmieties par to, ka franèu automaðînas nevar iedarbinât. Latvieðu bïitkotâji parâdâs uz ezeriem.
0°C: Vâcieði alum lej klât ðòabi. Latvieði pârbîda pulksteòus.
- 25°C: Eiropa pieòem visus Krievijas gâzes noteikumus. Latvieði ðòabim vairs neuzdzer alu.
- 45°C: Krievi ðòabim vairs neuzkoþ. Latvieði otrâ latvietî sâk saskatît dvçseles siltumu.
- 80°C: Skandinâvijâ liberalizç stiprâ alkohola tirdzniecîbas noteikumus. Latvieði pavada laiku kopâ ar bçrniem.
- 273°C: Iestâjas absolûtâ nulle. Latvija vçlreiz uzvar Turciju futbolâ.
- 300°C: Elle aizsalst. Ðíçle aiziet no politikas. Liepnieks ar Stendzenieku turpina pozitîvisma kampaòu.
- 501°C: Patieðâm auksts. Pat Vidzemç vçlçtâji neaizvelkas nobalsot par Tautas partiju.
-666°C: Tiesa vairs neiztur un iedod Lembergam 10 gadus :D :D :D
Image

Pievienot atbildi

Return to “Humors un Joki ”