S

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
S

Post no deivs001 » 20:24 / 18. Mar, 2007

Ðodien aktîvi norisinâjâs HDD tîrîðana un gatavoðanâs pârvâkties uz dual boot sistçmu iesâkumam, ja nu noklîst kkas, lai varu meklçt palîdzîbu netâ ar windows palîdzîbu. Esmu izlçmis uzstâdît ubuntu 6.10 versiju. :)
Nu ko gaidam rezultâtu.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 20:35 / 18. Mar, 2007

Neliec to mçslu, nav nobeigts, lago!!! 6.06 liec, ja nu ubuntu gribas! Ja kas- shady visu izskaidros.
Ja priekð rescue tik vajag, tad jebkurð Linux LiveCD atrisinâs probzas un nets arî bûs.
Nepatîk tik ka pabremzîgs tas ubuntu...

Hmm... moð sakombinç windu ar FreeBSD? ja vajag ïoti âtru kompi ar pâris populârâkajâm progâm, tad ielâdç BSD, ja lielu progu klâstu - tad windu.
Image

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 20:47 / 18. Mar, 2007

Labi, paklausîðu tautas balsij.
Uzliksim manâ kolekcijâ esoðo ubuntu 6.06.1, kas vienîgais ticis ierakstîts CD-r. Tâtad uz palikðanu.
FreeBSD likðu ja nolemðu par visiem 100 iegâdâties otru kompi. Tad tas tiks likts ka serveris. :) Varbût, ka sanâks paspçlçties arî tajâ lauciòâ. Pagaidâm vçl iepatikâs openSUSE, bet negribas vilkt 5cd lai uzliktu.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 01:41 / 19. Mar, 2007

Ja kas devis001, ja shady naw atrodams online, bet me ira, tad man arii vari pajautaat.. :D es jau ar tagad uz shii seezhu :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 09:30 / 19. Mar, 2007

Kopð vakardienas dzîvojos dual boot reþîmâ :) Nekâdu problçmu tas nesagâdâja. Tâpçc neredzu iemeslu kapçc daudzi par to sûdzas, vienîgais variats nâk prâtâ, ka viòi ir pârformatçjuði visu hdd vai tieði to patrîciju, kur tur windows os.
Bikin nâcâs paèakarçties pie patrîciju izveides, jo man jau bija maksimâlais primâro patriciju skaits. Bikin paèakarçjos un aizgaja. Priecç, ka tiku pats saviem spçkiem galâ.
Otrâ lieta, kas sagâdâja problçmas bija i-nets, bet paòemot lîguma lapâ redzamos datus sapratu, ka jaieraksta arî DNS. Un.... Nets man parâdîjâs.
Treðâ, kas mazliet piemirsta ir darboðanâs komandrindâ. Ilgi mocîjos, lai atcerçtos ka pârvitoties pa mapçm. Paða spçkiem tas neizdevâs, bet kam gan ir domâts internets :D. Ar komandrindas palîdzîbu uzinstalçju FF plug-in. Pirmais, ko redzçju, kas nepiedzieðams, jo man nerâdîja flash animacijas web lapâs.
Tagad tik jâsâk aplipinât viss tas pasâkums ar vajadzîgo lîdz stadijai, ka pat kâdam nezinâtâjam pietiktu ar komplektâ esoðajâm progâm.

Problçma ko pagaidâm neesmu sâcis risinât ir .avi, .mp3 .wmv utt failu atskaòoðana. Paredzu, ka ar viena atskaòotâja uzstâdîðanu varçtu atkrist ðîs problçmas.

Viens jautâjums! Ko darît ar tiem updatiem? Man ir ap ~100 updatiem, kurus var instalçt, bet labi ja kâdu 20 darbîbu un vajadzîbu izprotu.
[...] gribçtu pievçrst Jûsu uzmanîbu tam, ka aprîïa vidû iznâks Ubuntu 7.04 versija Feisty Fawn, kurâ bûs daudz jaunu lietu, tâpçc ja vçlaties vasarâ cilvçkiem parâdît Linux, tad bûtu labi to darît uz jaunâkâs
versijas.
Mazs citâts no LU linux Centra
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:903
Pievienojies:15:16 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Latvija

Post no Mad182 » 16:00 / 19. Mar, 2007

Kodeki: https://easylinux.info/wiki/Ubuntu_dappe ... dia_Codecs

Updates vari droði instalçt virsû. VIss notiks automâtiski.


BTW, kas jums nepatîk 6.10? Man nekâdu problçmu nav bijis, neskaitot to, ka distr upgrade sa**sa /etc/fstab

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 18:39 / 19. Mar, 2007

Uz 6.06.1 visus updeitus vari likt bez baþâm!
pievieno repozitorijus un konsolç izpildi:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
----
Pie kâjas tâ 7 versija - pat 6.10 nav novesta lîdz galam.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 22:00 / 19. Mar, 2007

NU es nezinu, man pagaidâm pietiek ar to 6.06 versiju :)
Ja bûðu iemâcîjies kko vairâk varbût mainîðu. :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Loading
E-žurnālists
Atbildes:1632
Pievienojies:18:08 / 25. Feb, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Liepāja

Post no Loading » 21:05 / 20. Mar, 2007

:) Veiksmi.. Es tâlâk par Live CD nokaèâðanu un 2x pamçìinâðanu neesmu ticis. Bet gan jau :)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 21:57 / 20. Mar, 2007

Nu Loading esi viirs liec virsû :D kaut vai ubuntu- te serveri ar varçsi uzlikt savai lapai :) vienîgi ar spçlçm ir kâ ir, bet cur wine arî to var :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 21:59 / 20. Mar, 2007

usins wrote:Nu Loading esi viirs liec virsû :D kaut vai ubuntu- te serveri ar varçsi uzlikt savai lapai :) vienîgi ar spçlçm ir kâ ir, bet cur wine arî to var :D
Lai nu kâ, bet serveris un spçïu spçlçðana jau nepavisam neiet kopâ, Vçl varçtu sçdçt un parakstît pie tâ, bet nejau dzenât spçles. Tad jau nemaz nav jçgas mainît windows pret ubuntu.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 22:02 / 20. Mar, 2007

Priekð spçlçm ir jâizmanto ðis emulators: Cedega
https://www.transgaming.com/index.php?mo ... =29&meid==
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 13:27 / 17. Apr, 2007

Iespçjams Jûs tur saskatât kaut kâdas kïûdas 6.10 Ubuntu distribûta versijâ, bet man viss bija normâli - nesûdzçjos. Tagad pârgâju uz 7.10 beta un FF-flash pluginu ieinstalçja pats FF (nevis kâ tas bija senâk). Ja nemaldos, tad amaroks atrod un piedâvâ novilkt pats kodekus priekð audio/video ;)

P.S 7.04 patika tas, ka tas automâtiski noteica manu videokarti un ar vienu klikðíi es uzliku video draiverus. Ar otru klikðíi man jau bija compiz grafiskie efekti. Giii - interesanti, kâds bûs ubuntu pçc 5 vai 10 gadiem :O

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 13:35 / 17. Apr, 2007

Tvinky wrote:
P.S 7.04 patika tas, ka tas automâtiski noteica manu videokarti un ar vienu klikðíi es uzliku video draiverus. Ar otru klikðíi man jau bija compiz grafiskie efekti. Giii - interesanti, kâds bûs ubuntu pçc 5 vai 10 gadiem :O
Emmm... pat 6.06 automâtiski noteica manu videokarti un pielâgojâs tai, bet vislabâk to izdara Mandriva One (un nekâdu extra draiverus vispâr nevajag)!
Image

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 17:03 / 18. Apr, 2007

samurajs wrote:
Tvinky wrote:
P.S 7.04 patika tas, ka tas automâtiski noteica manu videokarti un ar vienu klikðíi es uzliku video draiverus. Ar otru klikðíi man jau bija compiz grafiskie efekti. Giii - interesanti, kâds bûs ubuntu pçc 5 vai 10 gadiem :O
Emmm... pat 6.06 automâtiski noteica manu videokarti un pielâgojâs tai, bet vislabâk to izdara Mandriva One (un nekâdu extra draiverus vispâr nevajag)!
Nu, ja tev nevajag 3D renderingu, tad vari sçdçt uz tiem. Es runâju par nvidia-glx draiveriem. (Un visi 3D geim'i iet okz)

Pievienot atbildi

Return to “Linux/BSD”