Liter

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona
Liter

Post no samurajs » 22:50 / 19. Mar, 2007

Nereti uz jautâjumu "Kâ klâjas?" nâkas dzirdçt atbildi "Galîgi **dritvai kociņ**!" Pasaciòa tad par to arî bûs... :D

**dritvai kociņ**

Reiz dzîvoja divi trakie, vârdâ Tups un Jamulejs, un dzîvoja viòi, protams, psihenç. Kâ jau kârtîgiem trakajiem pieklâjas, Tups ar Jamuleju regulâri pastaigâjâs pa palâtas sienâm un griestiem. Ja izdevâs ar slimnîcas spirtu piekukuïot sanitâru Rabinovièu, tad pilnmçness naktîs abi labprât pastaigâjâs pa iestâdes jumtu, izbaidot sikspâròus, vampîrus un raganas. Vârdu sakot- abi draugi bija pavisam normâli trakie.

Image

Dzîve psihenç bija ieslîgusi galîgâ rutînâ, psihiatrijas frontç tomçr jau reti kas mainâs,lîdz kâdu dienu profesors, vârdâ Gâkas Baisma, televîzijâ saskatîjâs saldâs tâfelîtes "3bit" reklâmu un nolçma teoriju pârbaudît praksç. Viòð izsauca pie sevis Tupu un Jamuleju, un vispirms Tupam râdîja attçlu. Bildç bija attçlots kaut kas vidçjs starp íçves pakaïgalu un HES turbînu.
"Kas tas ir?" lepni skançja jautâjums.
"**dritvai kociņ**!" -tikpat lepni atbilde.
Jamulejam bija nolemts attçls, kur redzama it kâ siïíes aste rudzu laukâ.
"Un kas te bûtu redzams?"
"**dritvai kociņ**!" bez domâðanas atbildçja Jamulejs.
"Aiaiai! Vaivaivai!" stençja sirmais profesors un izsauca pie sevis mâsiòas Buèiòu un Muèiòu, kâ arî sanitâru Rabinovièu. Personâlam tika sniegti izsmeïoði un precîzi rîkojumi: ârstçðana ir jâpadara efektîvâka un radikâlâka!
"Òu, câlîði,kas pçc jûsu domâm atrodas aiz ðîm durvîm?" slçgdams vaïâ gumijas palâtu, jautâja sanitârs.
"**dritvai kociņ**!" atbilde skançja vienbalsîgi.
"Mîlîði, kas mums tais ðpricîtçs?" íiíinâja mâsiòas.
"**dritvai kociņ**!" atbilde skançja nelokâmi.
"Vells lai jûs parauj, diedelnieki! Jûs maz zinât, kas es esmu?" pârskaities kliedza profesors.
"**dritvai kociņ**!"

Image

Laikam jau Tupam un Jamulejam bûtu visai plâni klâjies, bet sanâca tâ, ka pçkðòi ieradâs komisija no ministrijas. Esot pârtçrçts slimnîcas budþets un sazin vçl kâdi pârkâpumi...
...Un tâ nu visus trakos nostâdîja rindâ, saskaitîja, pierakstîja un iztaujâja pa vienam, lai pârliecinâtos, vai visi ir pietiekoði traki. Gâkas Baisma sâka izteiksmîgi bçrt diagnozes: "...ðizofrçnija... paranoja... akûta psihoze... delirium tremens..." Kad rinda nonâca lîdz abiem draugiem, profesorâ kaut kas iesprûda.
"Ðitiem te abiem - diagnoze... ççççç ... anus... rectus... çç... **dritvai kociņ**!"
"Kolçìi, nav tâdas diagnozes manâ sarakstâ! Jûs par valsts naudu turat simulantus slimnîcâ!" ministrijas ierçdnis bija varen uzbudinâjies.
"Rabinoviè! Tûlît met abus laukâ!" íçrca Gâkas Baisma...
...Un tâ Tups un Jamulejs, atkal draudzîgi rokâs sadevuðies, tikpat draudzîgi lçkâja pa peïíçm, un ne mazâk draudzîgi dziedâja:
" Man pçkðòi zudis prâts! Man pçkðòi zudis prâts!"
Un visi bija apmierinâti.
Un visiem bija ïoti labi.

Image

Ðai pasaciòai ir arî morâle:

**dritvai kociņ** nav cilvçka íermeòa daïa.
**dritvai kociņ** ir dvçseles stâvoklis...(c)samurajs 2005
Image

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 23:00 / 19. Mar, 2007

Pozitiivs sviests|margariins|biezpiens or whatever..(:
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 23:05 / 19. Mar, 2007

Kas nezin - paskaidroju: ðo pasaku ielikt rosinâja ðodien Datuves "adminu stûrîtî" risinâtâs diskusijas :D
Image

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 23:19 / 19. Mar, 2007

:)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 00:35 / 20. Mar, 2007

Nu gan :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “Humors un Joki ”