Servera komplekt

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Servera komplekt

Post no deivs001 » 22:42 / 20. Mar, 2007

Servera galvenais un grûtâkais uzdevums ir palielinâta datu apjoma droða uzglabâðana un intensîvas datu plûsmas, tâs kontroles, saglabâðanas un piekïuves nodroðinâðana. Tâpçc servera cenas lielâko daïu veido lielâ atmiòas ietilpîba, îpaði jaudîgs procesors un pamatplate, kas jâsavieto ar citiem komponentiem un programmatûru.
Katrâ uzòçmumâ, kur tiek izmantots vairâk nekâ viens dators, noteikti ir vçrts apsvçrt servera iegâdes vai tâ uzlaboðanas nepiecieðamîbu, jo informâcijas plûsmas intensitâte un apjoms organizâciju informâcijas sistçmâs katru dienu pieaug. Nepârtraukti ir jârûpçjas, lai novçrstu datu zaudçðanas risku, jâgâdâ par datu droðu glabâðanu, apstrâdi un çrtu piekïuvi informâcijai visâs uzòçmuma nodaïâs.
Kad izlemts par servera iegâdi vai sistçmas uzlaboðanu, jâsaprot, no kuras puses íerties klât servera komponentu jeb dzelþu izvçlei.
No funkciju saraksta pie komponentiem
Pirmais solis servera komplektâcijas izvçlç ir izveidot to funkciju sarakstu, kâdas jums ir nepiecieðamas efektîvai uzòçmuma darbîbai. Tâdçjâdi taps skaidrs, kâda ir servera vajadzîgâ veiktspçja un funkcionalitâte, ko darbinâs izvçlçtâ programmatûra: koplietoðanas resursu vadîbas, piekïuves droðîbas vai augsta pieprasîjuma aplikâcijas.
Pateicoties modernajiem risinâjumiem, daudzu atseviðío serveru funkciju izpildi (tostarp var minçt e-pasta serveri, proxy serveri, web serveri, FTP serveri, faksa serveri, audio/video serveri, aplikâciju serveri u.c.) iespçjams nodroðinât ar vienu fizisku ierîci, kam tiek instalçta multifunkcionâla operçtâjsistçma.
Lai gan pçc bûtîbas serveris ir multifunkcionâls specifiskas komplektâcijas dators, daþi klienti domâ, ka darba stacija var kalpot par serveri. Taèu tâ nav. Darba stacija ir jaudîgs dators, uz kura var glabâties liels informâcijas daudzums, un tas var veikt sareþìîtas darbîbas. Galvenâ darba stacijas atðíirîba no servera – darba stacija paredzçta vienam lietotâjam, ar tâs saturu vienlaikus nevar darboties vairâki lietotâji, bet pie servera vienlaikus var pieslçgties daudz lietotâju.
Sastâvdaïu izvçli nosaka to veiktspçja
Viena no bûtiskajâm servera sastâvdaïâm ir procesors, un ar to var sâkt servera komplektâcijas izveidi. Intel ir lielâkais pasaules mikroshçmu raþotâjs. Intel procesorus serveru uzbûvç izmanto tâdi pasaulç labi zinâmi uzòçmumi kâ Dell, IMB, hp, kâ arî paðmâju serveru raþotâji, to skaitâ EET RÎGA.
90 procentu no pasaules sâkuma un vidçjâ lîmeòa serveriem tiek komplektçti ar Intel procesoriem. Tâpçc piemçrâ par servera procesora izvçli, balstoties uz nepiecieðamo funkciju sarakstu, izmantojam Intel raþotos procesorus (skatît tabulu). Pârçjos 10 procentos serveru tiek izmantoti AMD, Sun microsystems, IBM un citu raþotâju procesori. Pilnîgi pretçjs stâvoklis ir lieljaudas serveros, kurus ðoreiz neapskatîsim.
Pirms servera komplektâcijas izvçles izveidotais servera funkciju saraksts kalpos par indikatoru tam, kurð no procesoriem piemçrots jûsu uzòçmuma serverim.
Ne mazâk bûtiski izvçlçties atbilstoðu servera pamatplati un atmiòas ietilpîbu, nodroðinot iespçju to palielinât. Kâ liecina prakse, par servera atmiòas ietilpîbu ir îpaði jâpiedomâ, prognozçjot uzòçmuma vajadzîbas pârskatâmâ nâkotnç. Tas bieþi vien ir galvenais iemesls, kas sâk traucçt un kavçt normâlu uzòçmuma darbîbu, jo resursu nepietiekamîbas dçï serverim rodas darbîbas traucçjumi, darbinieki pie tâ satura nevar piekïût bez kavçðanâs. Tas nes lîdzi arî e-pasta servera un citu servera funkciju darbîbas problçmas, kas uzòçmumam rada zaudçjumus, jo darbinieki nevar pilnvçrtîgi pildît pienâkumus vai pat spiesti atrasties dîkstâvç.
Òemot vçrâ izvçlçtos pamatkomponentus, speciâlisti palîdzçs izveidot jûsu uzòçmuma darbîbas nodroðinâðanai piemçrotu servera komplektâciju.
Nâkotnes vajadzîbu formulçðana
Pirms izvçlçties konkrçtu servera komplektâciju, ikvienam uzòçmçjam ieteicams izvçrtçt funkcionalitâtes profilu, kas serverim bûs jârealizç ne tikai ðodien, bet arî pârskatâmâ nâkotnç, jau laikus parûpçjoties par to, lai, vçlâk, pielâgojot sistçmu augoðajâm vajadzîbâm, nenâktos pârmaksât. Turklât jâizvçlas tehnoloìijas, kuras pçc îsa brîþa jau nebûs novecojuðas un uzòçmuma vajadzîbâm nederîgas, jo tâs nevarçs savietot ar tehnoloìiju jauninâjumiem.
Plânojot uzòçmuma serveru iegâdi, jâatceras, ka serveru un datu glabâðanas ierîèu izvietoðanas un izmantoðanas veids bieþi rada sistçmu vadîbas problçmas, jo ierîèu kïûst arvien vairâk un tâs ir daþâdas. Katra no tâm ir jâapkalpo, iekïaujot servisa pakas, regulâru aplikâciju atjauninâðanu, droðîbas ielâpus, sistçmas komponentu, ierîèu un aplikâciju saskanîgas darbîbas nodroðinâjumu.
Veidojot serveru saimniecîbu un datu glabâðanas sistçmas, jâòem vçrâ to apkalpoðanas un vadîbas jautâjumu specifika. Serveri un datu glabâðanas ierîces ir adekvâti jâizvieto, jâveic vajadzîgâs izmaiòas un uzlabojumi ierîcçs, kâ arî regulâri jâkontrolç sistçmu darbîba, jânovçrð traucçjumi, jâsargâ no vîrusiem un sistçmas bojâjumiem. Izmaiòu ievieðana serveru un datu glabâðanas sistçmâs ir viens no galvenajiem jautâjumiem, ar ko tagad nodarbojas informâcijas tehnoloìiju uzòçmumi. Ierîèu saskanîgu funkcionçðanu apgrûtina daþâdie uzlabojumi, kurus izstrâdâ ierîèu komponentu, operçtâjsistçmu un programmatûras raþotâji. Ðo regulâro pârmaiòu dçï daudzâs organizâcijâs izmaiòu veikðana un vadîba kïuvusi par pilna laika darbu.
Otrs bûtisks jautâjums, par kuru jâdomâ uzòçmumiem, kuru pârraudzîbâ ir serveri un datu glabâðanas ierîces, ir sistçmas kopçjâ snieguma un resursu izmantoðanas maksimizçðana, jo resursu nepârdomâta izmantoðana izraisa to nepilnvçrtîgu sniegumu. Uzòçmumiem attîstoties, nepiecieðams iegût papildu funkcionalitâti uz paðreizçjo resursu bâzes. Tomçr paðlaik liela daïa serveru joprojâm tiek izmantota pçc principa viena aplikâcija = viens serveris, tâdçjâdi nepilnvçrtîgi izmantojot serveru darbîbas kapacitâti.
IT uzòçmumiem ir iespçja risinât ðos jautâjumus, izmantojot sistçmas vadîbas procesus un produktus, serveru un datu glabâtavu konsolidâciju, virtualizâciju un klasteru tehnoloìijas, kas uzlabos pilnvçrtîgu resursu izmantoðanu un sniegumu.
Tehnoloìiju attîstîba ir papildinâjusi serveru un datu glabâðanas sistçmu un to apkalpoðanas darba uzdevumu sarakstu. Tâpçc, izvçloties servera komplektâciju, jâdomâ ne tikai par palielinâta datu apjoma droðu uzglabâðanu, intensîvas datu plûsmas, tâs kontroles, saglabâðanas un citu serveru funkciju nodroðinâðanu. Papildus tam jâpatur prâtâ sistçmas vadîbas un tâs izmaiòu operâciju vienkârðoðana, resursu izmantoðanas efektivitâtes uzlaboðana, kâ arî izmaksu optimizâcija, lai uzòçmumi bûtu labâk sagatavoti paðreizçjo klientu un biznesa prasîbu apmierinâðanai un spçtu efektîvi papildinât kapacitâti, augot uzòçmuma vajadzîbâm.
;Ðâda pieeja servera komplektâcijâ un sistçmas izveidç un vadîbâ nodroðina, ka jaunâkâs tehnoloìijas tiek izmantotas tieði tur un tad, kad tâs ir vajadzîgas. Taèu, lai adekvâti novçrtçtu jaunâko tehnoloìiju nepiecieðamîbu, ieteicams vçrsties pie speciâlistiem, kas konsultçs un palîdzçs izvçlçties piemçrotâko servera un datu glabâðanas ierîèu komplektâciju.

Image

Gatis PABÇRZS,
EET RÎGA valdes priekðsçdçtâjs
[email protected]
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 12:00 / 21. Mar, 2007

Labs apraksts. Mâjas dators, kâ neleils web serveris var kalpot pat diezgan labi. Protams, ja viòam vienîgâ slodze ir web serveris, mail , utt.... Un ja uz viòu netiek spçlçtas spçles vai arî darbinâtâ kâda jaudîga programma, kas atòem serverim brîvos resursus.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 12:39 / 21. Mar, 2007

Nu mâjas dators jau ir Pentum4 un PentiumD. Katram tas ir pa kabatai un tâtad redzams, ka katrs var taisît savu serverîti. Bet tad paties jâliek miers tam, jo ðaubos vai kâds var atïauties mâjâs iegâdâties serveri, lai tam strâdâjot bez problçmâm vçl spçlîtes varçtu dzenât.
Xeon procesori jau ar vairs nav tik dârgi, bet ka jau zinâm serveris nesastâv tikai no procesora.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 14:21 / 21. Mar, 2007

Nu ja kas viss viss svarîgâkais ir elktrîba un i-nets. Jo kompîts tev var bût ûberkrutsm, bet ja pazûd ðtroms kaput, servax neiet, vajag dîzeïgeneratoru :) un lai tavam provaiderim ar tâds ira, lai tava lapa bûtu sasniedzama jebkurâ laikâ :D un arî vajag stabilu neta piegâdâtâju ar labu up and down âtrumu :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:903
Pievienojies:15:16 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Latvija

Post no Mad182 » 14:28 / 21. Mar, 2007

Nu viss tak ir atkarîgs no noslodzes.
Ne seviðíi lielai web lapai pietiek ar labi nokonfigurçtu PI vai PII. Ðî liste man liekas visai bezjçdzîga, jo reâli atðíirîba starp ðiem proèiem parâdîsies tikai pie tieðâm lielas noslodzes. Kâda jçga no ûber servera par lielu naudu, ja viòð grieþ vienu mazu forumiòu, kâ ðis?

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 14:31 / 21. Mar, 2007

Piekrîtu mad182 teiktajam - e-pastam; savai lapai; mazam forumam etc..pietiek ar pçdçjo grabaþu.
Uzmet vçl FreeBSD vai OpenBSD un tev tas pasâkums bûs ok!
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 14:54 / 21. Mar, 2007

Shady visam atbildçs iekïauj kko no open source :D

Labi sanâk.. :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “Internets, P2P un Serveru programmatūra”