2LD wajag

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

2LD wajag

Post no usins » 26 Mar 2007, 08:36

Failu serveris
Failu serverim tîklâ ir galvenâ loma. Jo serverim ir pieslçgts vairâk darba staciju, jo tâ jaudai vajadzçtu bût lielâkai. Îstu serveri reti izmanto kâ parastu darba datoru, un tam ir specifiska programmatûra. Lai nodroðinâtu tîkla darbu jebkurâ laikâ, serveri bez îpaðas vajadzîbas neizslçdz. Tâ kâ tîkla administrçðana neprasa ilgstoðu un regulâru darbu pie servera, tas var bût komplektçts ar ne pârâk kvalitatîvu monitoru, peli un klaviatûru, uzsvaru liekot uz koplietoðanas iekârtâm un datora jaudu.
Galvenais servera uzdevums ir visu pieòemto pieprasîjumu izsekoðana, piekïûðanas vadîba resursiem, maksimâli âtra ðo resursu piedâvâðana klientiem.
Failu serveris. Ïauj savus diskus lietot klientiem. Tie var failus uz servera diskiem ierakstît, modificçt, dzçst. Failu serveris kalpo kâ liela failu noliktava, kas pieejama visiem, kam ir nepiecieðamâ atïauja. Tas ïauj:
viegli organizçt apmaiòu ar failiem,
kolektîvi strâdât ar failiem,
pieja failiem no jebkura tîkla datora,
iespçja centralizçti un âtri veidot rezerves kopijas,
iespçja kontrolçt katra lietotâja vai lietotâju grupu pieeju informâcijai.
Failu servera funkcijâs ietilpst arî failu aizsardzîba gadîjumâ, ja divi lietotâji grib vienlaicîgi mainît failu. Tad fails tiek noslçgts – to var modificçt tikai viens lietotâjs. Tam îpaða nozîme ir darbâ ar datu bâzu failiem. Katru nâkamo izmaiòu var veikt tikai tad, ja iepriekðçjâ pabeigta pilnîbâ. Ja ar datu bâzi intensîvi strâdâ vairâki daesmiti lietotâju, tad ðâds darbs kïust gandrîz neiespçjams. Tad jâlieto datu bâzes serveris.

SIMPTOMI
Strâdâjot ar tîklâ esoðiem failiem, var tikt konstatçti viens vai vairâki no ðiem simptomiem:
• Failu serveris, kas izmanto sistçmu Windows un ir konfigurçts kâ failu un drukâðanas serveris, pârstâj reaìçt, un failu un drukâðanas servera funkcionalitâte tiek uz laiku pârtraukta.
• Atverot, saglabâjot, aizverot, dzçðot vai drukâjot failus, kas atrodas koplietojamâ resursâ, var rasties negaidîti ilga aizkave.
• Izmantojot programmu tîklâ, uz laiku var pazeminâties veiktspçja. Veiktpçja parasti pazeminâs aptuveni uz 40–45 sekundçm. Tomçr daþkârt aizkave var ilgt pat 5 minûtes.
• Kopçjot failus vai veidojot dublçjumkopijas, rodas aizkave.
• Izveidojot savienojumu ar koplietojamu resursu, programma Windows Explorer pârstâj reaìçt vai arî tajâ uz pievienotâ tîkla diska tiek parâdîts sarkans krustiòð.
• Kad, piesakoties failu serverî, esat ierakstîjis savu lietotâjvârdu un paroli dialoglodziòâ Pieteikðanâs sistçmâ Windows, tiek parâdîts tukðs ekrâns. Darbvirsma netiek parâdîta.
• Programma, kas savienojuma izveidei ar failu serveri izmanto attâlâs procedûras izsaukuma (Remote Procedure Call — RPC) pakalpojumu vai nosauktus programmkanâlus, pârstâj reaìçt.
• Serveris uz laiku pârstâj reaìçt, un failu servera sistçmas þurnâlâ tiek parâdîts viens vai vairâki notikumu ID ziòojumi, kas ir lîdzîgi ðiem:


HP ir vadoðais serveru raþotâjs!
Printserveris

Lieto lai izmantotu tam pieslçgtos printerus. Darba grupâ parasti pietiek, ja ir tikai daþi printeri (nevis katram savs). Tas ïauj efektîvi izmantot printeru resursus.
E-pasta serveris.

Organizç e-pasta servisu. Parasti atrodas pie Interneta servisa piegâdâtâjiem. Savi e-paste serveri nepiecieðami organizâcijâm, kam ir iekðçjâ e-pasta sistçma vai intranets.

Web serveris

Uz tâ atrodas organizâcijas Web lappuses gan Internetam, gan intranetam. Serveros lieto daþâdas operâtâjsistçmas. Visbieþâk lietotâs ir MS Windows NT Server, Novell NetWare, UNIX un Windows 95/98.
MS Windows NT Server.
Ïoti poulâra nelielos un vidçjos tîklos. Nodroðina visas serveru funkcijas. Asi konkurç ar Novell NetWare.

Novell NetWare

Joprojam neaizstâjama lielos tîklos. Spçj veidot darbu tîklâ ar daudziem serveriem daþâdâs pasules malâs.


UNIX.

Bieþi lieto Internet serveros un jaudîgos datu bâzu serveros. Lieto kritiskâs sistçmâs, kurâs nedrîkst bût darbîbas pârtrukumi. Serveru administrçðana jâveic profesionâïiem.

Servera mâtespalate ar 2 CPU ligzdâm
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

visurmaldis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 19
Pievienojies: 20 Mar 2007, 14:27
Reputācija: 0

Post no visurmaldis » 26 Mar 2007, 10:41

Visbieþâk lietotâs ir MS Windows NT Server, Novell NetWare, UNIX un Windows 95/98.
Kurð AP administrç webserveri uz Windows 95/98?

(AP nozîmç aunapiere)
ZigismārisVisurmaldis

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1631
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 26 Mar 2007, 12:04

Te bik ar laikiem kaut kas nav..

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 26 Mar 2007, 14:07

Tâ vien liekas usins bûs ieíçris weekendâ par daudz... :D
Image

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 26 Mar 2007, 14:16

"Visbieþâk lietotâs ir MS Windows NT Server, Novell NetWare, UNIX un Windows 95/98."

Khem, khem... Pie visbieþâk lietotajâm webserveru OS pierakstît windows 95/98 un nepierakstît Linux un w2k un w2k3, kas ir îstas serveru OS...
Ko tu pîpç? Es arî gribu!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 26 Mar 2007, 15:17

A moð tai virsrakstâ vnk kïûda? Pareizi " 2 devas LSD vajag"? :D :D :D
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 26 Mar 2007, 16:13

Nu wnk, dskolâ kd bija un mums ðo deva ka infu, tape iemetu publiskâ vietâ, lai savçjie normâli paðpikot var :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 26 Mar 2007, 16:42

Kas tâ jums par dîvainu skolu?

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 26 Mar 2007, 17:02

RTU Liepâjas fakultâte
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1631
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 26 Mar 2007, 22:02

Skola ar rîtdienu, jo ðodien brîvs :D

Pulksteni pagriezât uz priekðu?

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 26 Mar 2007, 22:04

Es jau 6dien pirms kâdiem astoòiem vakarâ pagriezu. :)
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

Pievienot atbildi

Return to “Internets, P2P un Serveru programmatūra”