Darbs uz vasaru :)

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0
Darbs uz vasaru :)

Post no usins » 15:11 / 28. Mar, 2007

Vai kâds nevarçtu pateikt, kur vasarâ (Liepâjâ) var normâli strâdât un pelnît.
Vienkârði gribas pastrâdât un pakrât naudiòu kompim :)

Liepâjniekiem tagad ar prasu ðo padomu :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 15:21 / 28. Mar, 2007

Ja atradiisi tad pasaki man arii. :D Arii nodereetu darbs. Itkaa jau Jelgava, Riiga un Bauska ir fav bet der arii kur citur.(:
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 18:34 / 28. Mar, 2007

Pagâjuðo gadu Liepâjas papîrs òçma skolçnus. Darbs esot bijis interesants, cik stâstîja bija jâjauc ârâ vecâ tehnika.
Pats gan nestrâdâju tu, bet gan paziòas, ja usin interese varu painteresçties, jo mâsica tur strâdâ. Vina ir atbildîga par to. Pieòem darbiniekus un tamlîdzîgi.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 21:25 / 28. Mar, 2007

Es nu piemçram par minimâlo 120 Ls mçnesî sçþu labâk mâjas, nevis citiem naudu pelnu. Ja maksâ pie 200 Ls, tad var strâdât. Atkarîgs kâds darbs, kâdi apstâkïi, jo piem ja 120 Ls kaut kâdâ vietâ, kur tev transports sanâk dârgs, + vçl pusdienas, cigaretes. Tad jau varam teikt, lai strâdâtu vajadzîgs sâkuma kapitâls. Neieteiktu iet uz bezdarbniekiem. Parasti tur visâdi stûlbi darbi gadâs.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 21:29 / 28. Mar, 2007

Vis labâk jau man patîk ka tu mini cigaretes :D. Nevajag smâíçt.
Nezinu gan par algu neko, bet darbs bija 6 stundas + 1h pusdienas pârtraukums un pusdienas dod darba devçjs.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 22:29 / 28. Mar, 2007

Karoèe man 18 un varu uz pilnu slodzi, gribâs pa vasaru Liepâjâ, tapç vajag darbu! :) un normâlu pçc iespçjas :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 09:33 / 29. Mar, 2007

Hehe nâc uz Metalurgu, tur tagad maksâ tîri pieklâjîgi priekð provinces + pusdienas bez maksas. Cilvçkus vajag vienmçr, apmâcîs uz vietas (un ja vçl teiksi ka pçc skolas gribi te pastâvîgu darbu, tad vispâr... :D).
Warning! Pie mums paliek netîras rokas, zinu, ka daudzus jaunieðus tas atbaida...
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 10:32 / 29. Mar, 2007

Kâdreiz metalurgâ baigi maz maksâja. Visâdus sporta veidus sponsorçja, bet paðiem strâdniekiem ne velna nemaksâja. Bet tagad jau itkâ var iet un strâdât. Atceros, viens paziòa ar strâdâja metalurgâ, nostrâdâja 8 mçneðus un metalurgs uztaisîja ðtata samazinâðanu, lai strâdnieki, kuri bûtu nostrâdâjuði 9 mçneðus, viòiem nebûtu jâmaksâ bezdarbnieku pabalsts. Bet kâ jau teicu, tas bija daudzus gadus atpakaï.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 10:49 / 29. Mar, 2007

Alga patiesi bija maza agrâk, bet ðtata samazinâðana - tîrâs baumas. Strâdâju daudzus gadus LM, tâ kâ zinu visu virtuvi :D
Nav jau nekâda zelta bedre, bet 300 uz íepas saòemt var + visas soc. garantijas.
Image

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 10:56 / 29. Mar, 2007

Tas kâ darbiniekam, kas pazîst to kâ savu virtuvi. Pazina metinâja kko LM teritorijâ. Konteinerus laikma, ja nejaucu.
Bet viens pazîstams skârdnieks lika ventilâciju cik atceros. Tâ varçtu bût, ka jums angâros lika jaunu ventilâciju vai jaunus angârus cçlât? Un strâdnieki no Grobiòas Lauktehnikas?
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 10:59 / 29. Mar, 2007

Tikai viens, kas man nepatîk. Kâdus 40 Ls liek uz veikala Pçrles kartes. Un tur ir nelieli uzcenojumi. Stulbi. Piem. Ja es tur strâdâtu, es gan gribçtu piem tos 40 Ls kaut kur citur izlietot, nevis tikai vienâ veikalâ. Varbût ka tâ tagad nav, îsti nezinu, bet zinu, ka tâds joks bija.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 11:17 / 29. Mar, 2007

deivs001 wrote:Tas kâ darbiniekam, kas pazîst to kâ savu virtuvi. Pazina metinâja kko LM teritorijâ. Konteinerus laikma, ja nejaucu.
Bet viens pazîstams skârdnieks lika ventilâciju cik atceros. Tâ varçtu bût, ka jums angâros lika jaunu ventilâciju vai jaunus angârus cçlât? Un strâdnieki no Grobiòas Lauktehnikas?
LM notiek nepârtraukta rekonstrukcija un modernizâcija, iesaistîtas arî daudzas bûv- un montâþas firmas gan no rajona, gan Rîgas. Tâ kâ viss var bût, tik smalki varu arî nezinât, rûpnîcâ kâ nekâ strâdâ ap 3000 cilvçku.

Foxsk8: "Pçrles" karte sen atcelta, summu 20 Ls ko tur deva, tagad katram pieskaita algai "par to ka strâdâ LM" :D Bet nu zelta bedre LM tomçr nav, ne velti vnm trûkst strâdnieku!
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 11:19 / 29. Mar, 2007

Labi, ka man jau darbs sarunâts. Par nopelnîto naudu uzlabosim best.oo.lv.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 11:38 / 29. Mar, 2007

kur ta straadasi fox?
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 13:03 / 29. Mar, 2007

:D normaljno :D labs ;abs..
pasham ar jaapameklee, kkas ir jaadabuu, negibaas wasaraa niikt maajaas...:(
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 13:04 / 29. Mar, 2007

Lûdzu nelamâjies.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

Pievienot atbildi

Return to “Viss pārējais ”