Jaun

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Jaun

Post no samurajs » 29 Mar 2007, 21:44

ImageÐâ gada otrajâ pusç pazîstamâ kompânija Sony-Ericsson sâks raþot divus jaunus mobilo telefonu modeïus.

SE W580 turpina populâro Walkman sçriju, komplektâcijâ lîdz nâks 512 MB atmiòas karte. Modelim ir iebûvçts soïu skaitîtâjs, noietâ attâluma un pârvietoðanâs âtruma kalkulators, tâtad tas îpaði varçtu interesçt sportistus. Iebûvçtâ kamera - 2 MPix. Ir FM radio, Bluetooth, TrackID sistçma. Izgatavots slider formâ, biezums 14 mm. Korpusa noformçjums - sudraba un balts.

SE Z750 ir pirmais 3 diapazonu telefons, kurð atbalsta îpaði âtro HSDPA datu pârraides tehnoloìiju. Modelim ir 2 kameras: viena 2 Mpix, otra - ar VGA izðíirtspçju, domâta videozvanu veikðanai. Ir slots atmiòas kartei, iebûvçts FM radio.
Korpuss - saliekams, krâsa - sudrabaina un rozâ.

Abiem telefoniem ir 320x240 pix QVGA displeji.

1.attçls: W580
Image
2.attçls: Z750
Image
Last edited by samurajs on 23 Apr 2007, 12:21, edited 5 times in total.
Image

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 29 Mar 2007, 22:06

Ja òemtu tad noteikti to w850. Man kka neiet pie sirds Z sçrijas SonyEricssoni.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 29 Mar 2007, 22:20

Izskatâs jauki. Kopð esmu SE îpðnieks, nevienu brîdi neesmu gribçjis ko citu :)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 29 Mar 2007, 22:40

Nu man labâk w- tas ar walkman mp3 pleijeri, bet vçl viòiem labi telefoniòi ar cyber shot kamerâm :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

visurmaldis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 19
Pievienojies: 20 Mar 2007, 14:27
Reputācija: 0

Post no visurmaldis » 30 Mar 2007, 10:27

Pârâk âtri skrien tas Sony-Ericsson. Ka tik âtrâk izlaist jaunu modeli.

Ðî gada janvârî nopirku K800i. Nu jâ, ir viòam 3,2MP foto kamera, bet iebûvçtais e-pasta klients vçl joprojâm nerâda html pastus (tâ pat kâ T630).

Zem katras kritikas ir îsziòu sûtîðana - nav iespçjams nosûtît garâs îsziòas: telefons saka, ka neesot zonas. Sviests kaut kâds.

Kâda jçga no krâsainajiem un animçtajiem menu, ja telefona atbildes reakcija gandrîz 1 sekundi ilga? Vairs nevar efektîvi izmantot cipariskâs saîsnes, piemçram 1-2-4 îszinâm, 2-1-5 skaòas konfigurâcijai, u.t.t., jo telefona aparâts vienkârði netiek ietotâjam lîdzi!

Par mûziku runâjot... Laikam esmu jau pârdzîvojis to vecumu, kad mûziku vienmçr jânçsâ lîdzi. Un piòíerîgie austiòu vadi un tas ka tie ausu puïíi neturâs ausîs arî sâk besît ârâ.

Ak, ja varçtu visas tâ vizualizâcijas un krâsas izslçgt ...
ZigismārisVisurmaldis

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 30 Mar 2007, 13:02

@ visurmaldis:

Hmmm... man ir Z550i un ne par ko nesûdzos. Garâs SMS sûta normâli, menu reakcija arî nav lçnâka kâ citiem. Par iebûvçto Email klientu nezinu, lietoju flurry.
3D spçles nebremzç.
Izskatâs, ka K800i par daudz advancçts, procesors vnk netiek lîdz...
Image

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes: 569
Pievienojies: 23 Mar 2007, 23:05
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no marr » 06 Apr 2007, 00:26

relatîvs off-topic, bet par mobilo tçmu still - nesaprotu, kâpçc kâds nevar saòemties uzraþot telefonu, kurâ var ielikt divas sim kartes. Uztaisi softu, kas ïauj izvçlçties no kura zvanît un no abiem atïaut ienâkoðos zvanus un viss. Praktiski ideâls telefons. Sen jau ðâda neizpratne moka. Nesen arî ldienâ bija ðâda ideja pamesta....

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 06 Apr 2007, 09:11

Ðitâ ideja par vairâkâm SIM arî mani nomoka :) Domâju, ka raþotâjiem tas nebûtu grûti, bet pretî ir lielâkie mobilie operatori: tev nebûs konkurenta atlaides izmantot! :D :D :D
Image

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes: 569
Pievienojies: 23 Mar 2007, 23:05
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no marr » 06 Apr 2007, 11:23

Nedomâju, ka tik ïoti lielu lomu ðeit spçlçtu îslaicîgâs kâda operatora akcijas, kad tarifs ir lçtâks zvaniem. Lielâkâ daïa ðo telefonu tâpat tiktu izmantotas vienâ tîklâ, jo lielais vairums cilvçku, kas ðobrîd izmanto divus telefonus, vai nu ir viena operatora klienti, vai arî viens numurs ir ârzemju, otrs vietçjais.
Vçl viena lieta, ko es no mûsu operatoriem nesaprotu ir - kâpçc vienam telefona numuram nav iespçjams pieðíirt divas kartes - piemçram, cilvçkiem, kam ir iebûvçts telefons auto. Lai tas strâdâtu ir nepiecieðama sim karte... bet jaunu telefona nummuru tikai priekð auto iegâdâties ir nepraktiski un stulbi. Normâlâs republikâs ir pat tâ, ka sarunas ðajâ "iekðçjâ tîklâ" starp viena telefona abonenta sim kartçm ir bez maksas, taèu lîdz tam acîmredzot vçl mums tâls ceïð ;) :D

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 06 Apr 2007, 14:10

visurmaldis wrote:Pârâk âtri skrien tas Sony-Ericsson. Ka tik âtrâk izlaist jaunu modeli.

Ðî gada janvârî nopirku K800i. Nu jâ, ir viòam 3,2MP foto kamera, bet iebûvçtais e-pasta klients vçl joprojâm nerâda html pastus (tâ pat kâ T630).

Zem katras kritikas ir îsziòu sûtîðana - nav iespçjams nosûtît garâs îsziòas: telefons saka, ka neesot zonas. Sviests kaut kâds.

Kâda jçga no krâsainajiem un animçtajiem menu, ja telefona atbildes reakcija gandrîz 1 sekundi ilga? Vairs nevar efektîvi izmantot cipariskâs saîsnes, piemçram 1-2-4 îszinâm, 2-1-5 skaòas konfigurâcijai, u.t.t., jo telefona aparâts vienkârði netiek ietotâjam lîdzi!

Par mûziku runâjot... Laikam esmu jau pârdzîvojis to vecumu, kad mûziku vienmçr jânçsâ lîdzi. Un piòíerîgie austiòu vadi un tas ka tie ausu puïíi neturâs ausîs arî sâk besît ârâ.

Ak, ja varçtu visas tâ vizualizâcijas un krâsas izslçgt ...
Noperc Nokia :) (Paðam nepatîk)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
jurgenz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 329
Pievienojies: 15 Mar 2007, 19:04
Reputācija: 0
Atrodas: Rīgas rajons.

Post no jurgenz » 19 Apr 2007, 16:53

man nokia 3220

nesuudzos
life sux and then you die..

User avatar
Jonis
Spameris
Atbildes: 99
Pievienojies: 23 Apr 2007, 16:46
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no Jonis » 23 Apr 2007, 16:55

Shiti :grr:

Pievienot atbildi

Return to “IT ziņas”