Sveicam visus jaunaj

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Sveicam visus jaunaj

Post no samurajs » 17 Apr 2007, 13:29

Image

Dârgie lietotâji!

Mûsu senlolotais sapnis ir piepildîjies un jaunais portâls ir tikpat kâ pabeigts. Iespçjamas vçl kâdas sîkas kïûdiòas, vçl vajadzîgs logo, bet vispârçjos vilcienos www.notepad.lv ir pilnâ darba gatavîbâ.

Forums tagad hostçjas uz profesionâla Linux servera, cerams, ka ar darba laiku 24/7 un droðîbu vairs problçmas nebûs.

No savâm kïûdâm esam mâcîjuðies, un ir izveidots optimâls portâla formâts: vieta, kurâ draudzîgi padiskutçt par IT tçmâm (un ne tikai). Mûsu lietotâju skaits jau ir pârsniedzis simtu. Aicinâm pievienoties visus, kuri domâ pozitîvi, ciena sevi un savus biedrus!

Apsveicam visus lietotâjus ar portâla www.notepad.lv atklâðanu!

Administrâcija.


P.S. Îpaða pateicîba tiem, kuri ar saviem lîdzekïiem palîdzçja tapt ðim projektam! Atzinîba arî tiem, kuri izrâdîja vçlçðanos materiâli palîdzçt (resp. vçlçðanâs kaut ko izdarît jau ir bezmaz puse no padarîtâ :D )
Last edited by samurajs on 22 Apr 2007, 23:42, edited 2 times in total.
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 17 Apr 2007, 14:38

Tagad arî bilþu hostingam ir cita adrese

http://foto.notepad.lv

Ðajâ laika posmâ esam cînîjuðies labi, pârcietuði citu forumu kritiku, ieteikumus, pârmetumus. Esam daudz ko pieredzçjuði, guvuði pieredzi turpmâkajam darbam. Sâkumâ bijuðais best.oo.lv izskatîjâs, kâ vienkârðu studentu scribelçjums uz baltas papîra lapas, bet arî tad cilvçki teica, lai cenðamies, jo tikai no ilga un grûta darba var rasties patieðâm labs un interesants projekts. Teiksiet, ka IT saiti, forumi Latvijâ ir daudz. Varbût. Bet ne jau visos variet vienkârði parunât par dzîvi, notikumiem, tiekat sodîds ar banu. Ðajâ forumâ valda demokrâtija, katrs var brîvi izteikties.

Ðeit atradu nelielu Portâla boot.lv foruma tçmu, kurâ tika apspriests jau bijuðais best.oo.lv saits. Ir arî saglabâjuðâs daþas bildes, kâdi mçs izskatîjâmies paðâ sâkumâ, bija visâdi "gïuki", problçmas, bet tikâm galâ. Jo vairâk kâds teica, ka portâls ilgi nedzîvos, jo mums radâs lielâka degsme un gribasspçks izveidot labu saitu, forumu, portâlu.

Lûk adrese

http://www.boot.lv/forums/index.php?showtopic=61831

Bilde

Image

Tad saitam bija daudz versiju, lîdz beigâs izdomâju apvienot visu vienâ, jo bija ïoti liels laika trûkums. Tâ arî radâs best.oo.lv tagad jau Notepad.lv

Un tas viss, ko mçs ðeit darâm ir tikai prieka pçc, lai palîdzçtu citiem, kâ arî paði smelties zinâðanas no citiem foruma apmeklçtâjiem.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Apr 2007, 14:52

jâ ir iets cauri visâm versijâm. UN pat jaunâ redzçta.....
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 17 Apr 2007, 14:54

Tâ tikai tiks pabeigta pçc Vasaras varbût. Puse jau ir pabeigta.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Apr 2007, 14:56

nu jaa.. buuushu pacietiigs, kaa liidz shim... bet padomaa- lapa- best.oo.lv jau gandrii pus gadu turaas.. :D laicinsh gan skien ne?
Bet lapas dzimshanu jaauskata 20. februaaris.. :D ne? :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 17 Apr 2007, 15:05

Number of posts: 1777
Posts per day: 32.87
Number of topics: 222
Topics per day: 4.11
Number of users: 102
Users per day: 1.89
Board started: 22 Februâris 2007 01:33 pm

Tâtad forums tika palaists 22 Februârî. Bet jâ varçtu teikt 20 Februârî.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Apr 2007, 15:11

tas lai eertaak svineet.. :D:D ne? :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 17 Apr 2007, 15:15

Reizç, kad mums abiem dzimðanas dienas.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Apr 2007, 15:19

:D:D tapee jau saku... :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 17 Apr 2007, 15:20

Nu ko..jâapsveic visi, kas palîdzçja.
Izturçjsi jau ir - tas tiesa, be vçl priekðâ nav ne mazâk grûts ceïð..
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Apr 2007, 15:29

shady- tew taisniiba, nedriixt apstaaties pie panaaktaa, jaaciinaas taalaak. Jaapilneveidojas.
Kaa teicis kads raxtnieks- jaamainaas uz augshu :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 17 Apr 2007, 15:31

vovo, tagad jau sâksies pats galvenais lietotâju piesaistîðana kas apmeklç forumu, veido topikus, diskutç un risina problçmas, daþâdu interesantu faktu/bilþu uzrakðana, manuâïu veidoðana utt.
bet novçlu veiksmi. pacentîðos kâdu no saviem minçtajiem punktiem pildît arî pats. lai arî manuâïu rakstîðanai esu par slinku bet iegriezties un ik pa laikam kaut ko iepostot jau varu.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Apr 2007, 15:46

fatduude-- buusim ljoti pateiciigi, jo useru skaitam naw taa lielaakaa noziime.. var buut kaut vai 10000 useru, bet aktiivi no vinjiem bus tikai kaadi 100 .... tas nekam neder.. vajag taadus kuri ir aktiivi, lai paareejos ieintereseetu :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 17 Apr 2007, 15:56

Patiesibâ vajag abus..jo neaktîvs var palikt aktîvs + daudzi maz neaktîvi topiki/posti veido dzîvîbu, kas izraisa íçdes reakciju..
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Apr 2007, 16:05

nu jaa.. mana doma bija- wispirms dabuut tos aktiivos. Nu kaa lai pasaka- sawerveet.. :D lai straadaa°muusu labaa.. :) karoche lai ira cilveeki kuri nopietni raxta raxtus, taisa jaunus topikus utt.
Es piem lapas pirmsaakumos nopietni raxtiju raxtus... tagad kkaaa esmu ielaidies slinkumaa.. un nezi kaa sewi izmainiit...
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 17 Apr 2007, 18:12

Nu îpaði daudz aktîvo lietotâju mums nedabût... vienîgi, ja piecepam klât sadaïas "meksikâòu seriâli" un "skaistumkopðana" :D
Jo IT cilvçku ir tikai tik cik viòu ir... Datuvç un Boot'â aktîvi arî ir tikai pâris simti no tiem >6000; lielais tautas vairums reìistrçjies tikai tâpçc, lai saòemtu atbildi uz savu jautâjumu un aizmirstu...

Vçl kas - mums vajag inteliìentus lietotâjus, kuri prastu izteikt savu viedokli arî bez "mâtes vârdiem" ;)
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Apr 2007, 18:37

tu ko b**** mani uzskati par neinteligentu?? :D:D:D (joks)
nu jâ tas arî fakts.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “IT ziņas”