"Lapsu" Eirop

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

"Lapsu" Eirop

Post no samurajs » 18 Apr 2007, 11:31

Image
Ar katru dienu arvien vairâk ierindas lietotâju atklâj interneta pârlûka Mozilla Firefox labâs îpaðîbas. Jau 2 valstîs "lapsiòas" izplatîba pârsniegusi 40%: Slovçnijâ to lieto jau 44.5% datoru îpaðnieku, bet Somijâ 41.3%. Kroâtija, Vâcija un Slovakija sasnieguðas 35% robeþu.
Pagaidâm "pârlûku karâ" starp FF un IE7 14 valstîs priekðâ ir FF, 16 valstîs - IE7.
Zemâk var uzskatâmi apskatît stâvokli katrâ no Eiropas valstîm.

1. attçls - FF izplatîbas dinamika (vidçji Eiropâ) gada laikâ:


Image

2. attçlâ redzam, cik procenti lietotâju devuði priekðroku FF katrâ Eiropas valstî:

Image

3. attçlâ var salîdzinât FF izplatîbas dinamiku pa atseviðíâm valstîm

Image

Redzams, ka Latvijâ pçdçjo 3 mçneðu laikâ FF lietotâju skaits pieaudzis par 6%.
Izbrîna fakts, ka daþâs valstîs "lapsas" piekritçju skaits krîtas. Dâniju varçtu saprast - tur pârsvarâ lieto Operu. Bet citas?

Sîkâks info: http://www.xitimonitor.com/en-us/browse ... 2-3-0.html
Last edited by samurajs on 23 Apr 2007, 12:20, edited 6 times in total.
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 18 Apr 2007, 11:44

Sâkumâ pie Firefox nevarçju pierast. Bet tagad to es nemainîtu neparko. Kopð sen atpakaï sâku lietot Firefox, visi tie izlecoðie logi, kas metâs laukâ uz IE, mani vairs netraucç. Un tieðâm Firefox ir droðs, patîk arî tas, ka ir visâdi addoni. Itseviðíi noder ðie 4 addoni

FTP klients, âtrs, vienkârðs, un pats galvenais ïoti çrts

http://fireftp.mozdev.org/

Kïûdu pârbaudîtâjs, iekïauj arî latvieðu valodu

https://notepad.lv/viewtopic.php?t=44

https://addons.mozilla.org/en-US/firefo ... +zm+tb.xpi

Tad vçl web izstrâdes rîki

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/60

Un mâjas lapu saglabâðana bilþu formâtâ

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3408
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 18 Apr 2007, 12:10

Mana ekstensiju kolekcija:

1. Adblock Plus (te es perçju spamfiltrus pret reklâmâm)
2. NoScript (cîòa ar pop-up logiem)
3. Fasterfox (izveido 8-kanâlu paralçlo lapu ielâdi)
4. wmlbrowser (skatos wap lapas)
5. Flashgot (darbojas kopâ ar Flashget ielâþu menedþeri)
6. Download statusbar (pârskatâmas visas tekoðas lejupielâdes apakðâ; modificçts atbilstoði manâm prasîbâm)
7. Forecastfox (laika prognoze)
8. IE Tab (izòçmuma lapâm, kas tikai ar IE darbojas)
9. Quick Locale Switcher (ja vajag âtri pâriet un LV uz eng)
10. Go To Windizupdate (lâpu savu windu bez riska, ka WGA u.c. huiòas iemaldîsies)
11. Restart FF
12. Draugiem.lv ext.0.7.5
13. Colorful tabs (smukumam)

Mîïâkâ âdiòa: New Silver Skin
Image

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 18 Apr 2007, 12:32

foxsk8 wrote:Sâkumâ pie Firefox nevarçju pierast. Bet tagad to es nemainîtu neparko.{..}
Tieshi taa! Vislielaakais un tizlaakais trauceeklis shaados jautaajumos ir pieradums un izplatiiba. Luuk video kas pieraada to ka aptaujaa IE vai Fx cilveeki izveelas IE tikai taapeec ka Fx ir kkas jauns, neierasts un neiebuuveets ieksh OS, bet kad paprovee Fx 'pa iistam' tad..
http://www.youtube.com/watch?v=7oIot3Qxu_U
P.S.Es gan nedodu nevienam priekshroku - es labaak lietoju gan Fx gan O - katram savi +&-.(: Arii IE nav slikts - prieksh banku lapaam piem der jo to lapas galvenokaart piemeerotas prieksh IE.(:
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 18 Apr 2007, 13:35

es ar ff lietoju, kaa nekaa linuxam (ubuntu) tas jau naak liidzi kaa defultais browzeris. :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 18 Apr 2007, 13:46

Bet tas ir modificçtais ubuntu variants. Uzliec orìinâlo FF no lapas.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 18 Apr 2007, 14:19

a tu domaa, ka es taa nedariiju.. neesmu jaw wakareejais.. no lapas liktajam biki biku koolaak vis notiek.. :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1632
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 19 Apr 2007, 18:53

Opera pâri visam! :win:

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1632
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 20 Apr 2007, 18:47

datuve 2 dienas nogulçja par FF datiem :)

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 20 Apr 2007, 20:20

Datuvç jau viens gribçja ielikt mûsu rakstu, neievçrojot atsauces. Par laimi, netika apstiprinâts, par to vairâk zin samurajs.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 21 Apr 2007, 12:38

Lietoju defaulto izskatu un visu pârçjo, kas ir FF. Kaut kâ pie Operas nevaru pierast, turklât uz Linux'a opera man kârâs ar maniem 256mb ram ;) Biju palaidis arî IE6 uz Linux'a, bet tas vçl bremzîgâks nekâ uz Win - turklât nav ko kropïot Linux, tâpçc jûzoju tikai FF :)

P.S Ja jâveido mâjaslapas, tad gan strâdâju IE, FF && Opera - lai visur vienâds rezultâts bûtu, jo tie ir famoust browsers ;)

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 21 Apr 2007, 13:13

foxsk8 wrote:Datuvç jau viens gribçja ielikt mûsu rakstu, neievçrojot atsauces. Par laimi, netika apstiprinâts, par to vairâk zin samurajs.
Nu beigâs jau ielika, jo teksts bija citâds, tik bildes mûsçjâs. Bet tâs jau varçja novilkt arî no sources - xitimonitor.

Tvinky wrote:Lietoju defaulto izskatu un visu pârçjo, kas ir FF
Kas îsti ir FF, tu sapratîsi tikai pçc tam, kad bûsi ritîgi nokonfojis to un salicis virsû pareizo kaudzi ar add-oniem. Tie ïoti palîdz dzîvot!
Image

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1632
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 22 Apr 2007, 08:41

Cik labi ka operai nav jâliek nekâdi adoni :) Ja nu vienîgi krâðòâku dzîvi vçlies padarît ar widgetiem.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 22 Apr 2007, 18:33

Loading wrote:Cik labi ka operai nav jâliek nekâdi adoni :) Ja nu vienîgi krâðòâku dzîvi vçlies padarît ar widgetiem.
Vienîgais operas + vadîba ar ba;si!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 22 Apr 2007, 20:47

esmu tikai par operu. esu lietojis un daþkârt arî tagad lietoju ff, bet vai nu es esu pieradis pârâk pie operas vai kas, bet ff nepatîk. atceros ka operu sâku lietot pirms gada, un toreiz jau pietika ar pirmo piegâjienu lai saprastu ka opera ir ïoti çrta, droða un pilnîgs brovzeris.
i-neta pârlûkoðana ar operu tagad ir paðsaprotama lieta

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1632
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 22 Apr 2007, 22:15

ûsiò, ieinstalç 3.8 MB pârlûku, kuram iekðâ pat ir bittorrents :)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 23 Apr 2007, 01:09

Loading wrote:ûsiò, ieinstalç 3.8 MB pârlûku, kuram iekðâ pat ir bittorrents :)
Man vajag normaali konfigurejamu bittorent klientu nevis taadu shaadu fuffelli!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

zhagis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 186
Pievienojies: 14 Mar 2007, 08:00
Reputācija: 0

Post no zhagis » 23 Apr 2007, 12:49

Es arî esmu secinâjis to,ka jamaina ieradumi.Pçdçjâ laikâ IE7 uzvedas dîvaini.Tapçc priekðroku esmu devis ''rudajam zvçriòam".

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 23 Apr 2007, 16:42

Foxsk8 atbalsa savçjos FF :die:
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

Pievienot atbildi

Return to “IT ziņas”