Bezvadu sakari nav dro

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja
Bezvadu sakari nav dro

Post no foxsk8 » 22:04 / 18. Apr, 2007

Image
Ðifru uzlauðanas speciâlisti ir izstrâdâjuði metodiku, kas mazâk nekâ minûtes laikâ ïauj atrast 104 bitu Wired Equivalent Privacy (WEP) ðifra atslçgu.

Bezvadu sakaru ðifrçðanas pirmâs paaudzes standarta trûkumi nav noslçpums jau daudzus gadus, tomçr jaunâkajam izmantojumam nepiecieðams pârtvert tieði desmit reiþu mazâk datu pakeðu nekâ agrâkajos ðifra uzlauðanas veidos. Lietojot ðo metodiku, ir 50% izredþu, ka 104 bitu WEP atslçgu izdosies atrast apmçram minûtes laikâ (802.11g tîklâ, kas darbojas pilnâ âtrumâ), ja tiek pârtverti 40 000 datu pakeðu. Pârtverðanas laiku pagarinot divas reizes, atslçgas atraðanas varbûtîba pieaug lîdz 95%.

Pârtvertos datus pçc tam apstrâdâjot parastâ personâlajâ datorâ, atslçgu var atrast nieka 3 sekundçs. Ðis process izklâstîts Darmðtates Tehniskâs universitâtes pçtnieku Erika Tjûsa, Ralfa-Filipa Veinmana un Andreja Piðkina pçtîjumâ. Tâpat kâ iepriekð, arî ðîs koda uzlauðanas metodikas pamatâ ir WEP izmantotâs RC4 ðifrçtâs datu plûsmas kriptogrâfiskie trûkumi, kas zinâmi jau kopð 2001. gada.

Jaunâ metodika lieku reizi parâda, ka nepiecieðams izmantot jauno WPA (Wi-Fi Protected Access) standartu, kurð ir noturîgâks pret uzbrukumiem, bet reti tiek lietots aizsargâtos bezvadu tîklos.

Ziòu avots:

https://www.tvnet.lv/zinas/tehnologijas/ ... ?id=493929
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 22:53 / 18. Apr, 2007

Sîks manuâlis kâ paðam uzlauzt WEP (krievu val.):
https://www.thg.ru/network/20050806/index.html
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 23:46 / 18. Apr, 2007

:D nu gan zagleenu klubiòð parâdîjies. :die:
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes:1780
Pievienojies:19:13 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Mr.Death » 08:17 / 19. Apr, 2007

lol, nav jau jâlieto tie wepi, pietiek pilnîgi ar MAC adreðu filtrçðanu lai nodroðinâtu droðus "bezvadus" savâs mâjâs :rofl:

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 11:22 / 19. Apr, 2007

:duno: a kursh ta taa dara? diezgan reti taadu lietu piekopj.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “IT ziņas”