K

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

Slēgts
User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

K

Post no Mr.Death » 22 Apr 2007, 18:06

Paskatoties daþu citu cilvçku... mhm pieredzçjuðu.. mhm viedokïus.. pat man negribâs vairs apsvçrt domu lietot ðo "krâðòo brînumu", par ko te visi tâ fano.. mhm... :suck:

From Skype history:

[14:56:47] Juris says: es biju taa viilies linuxaa

[14:56:47] Juris says: linux mai iedzina depresijaa

[15:09:03] Juris says: es biju domajis linux ir taads kads vinsh ir svreenshotos

[15:09:11] Juris says: tb normala OS

[15:09:24] Juris says: bet kad uzliku .. nokritu no kreesla

[15:10:10] Juris says: kaut kaada debiila console aiznjem 400 mb

[15:10:20] Juris says: psc

[15:10:37] Juris says: pectam uzliku grafisko versiju

[15:11:14] Juris says: domaju, jau nebus tik launi, bet.. 1) absoluuti nedes widescreen ekranam
[15:11:23] Juris says: to vel var pieciest, bet

[15:11:53] Juris says: kad jakonfiguree karts folderis un fails atsevishki.. psc

[15:12:05] Juris says: vienkarshi iespert linuxam pa olam

[15:13:22] Juris says: pietam debiilais suuds nekaadi nefribeeja saprast ka var savienot datorus caut firewire

[15:22:33] Juris says: pedejais teikums par linux.. iespeejams vareeja uzlikt to web serveri atsevishki.. un tikt galaa ar visiem chmodiem un ... aaa psc.. tas ubuntu sukaa olas.. es kaa superadmins varu darboties tikai vaur consoli, kas jau no pasha saakuma sukaaja olas un es kaa parasts lietotaajs nevareeju web serverii mainiit gandriiz neko.. psc, bij viena pamaaciiba.. kaa uzlikt webserveri 24 stundu laikaa.. es padomaaju : Vai juus jukushi vai stundu laikaa gribeejaat rakstiit sekundes o_O uz windas, es appserv uzmetu 5 sekundees, bet nee.. taa izraadiijaas 100% patiesiiba.. pietam 24 stundas ir bezmazvai olimpiskais rekors, jo tadam, kas pirmoreiz seezh pie linux, 24 stundas paies, kameer visus permisions saliks. vaaks

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 22 Apr 2007, 18:21

Nu te ir tâpat kâ ar IE un FF: kad cilvçks ir nobriedis priekð FF, tad viòð IE aizmirst uz visiem laikiem. Tas pats ir Linux; to ir jâiemâcâs un pie tâ jâpierod. Un tad vairs negribçsies redzçt to windu ne acu galâ.

Kâda 400MB konsole? Sistçma aizòem labi ja pârdesmit MB, pârçjais progas, grafiskâ vide, draiveri utt.

Tam Jurim var tikai ieteikt iekraut pa olâm paðam sev Image :D

Arî es vçl nçsu pilnîgi gatavs Linuxam, vçl tikai studçju to un eksperimentçju; Bet nekad neteikðu, ka ðî OS ir slikta!
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 22 Apr 2007, 18:31

samurajs wrote:Nu te ir tâpat kâ ar IE un FF: kad cilvçks ir nobriedis priekð FF, tad viòð IE aizmirst uz visiem laikiem. Tas pats ir Linux; to ir jâiemâcâs un pie tâ jâpierod. Un tad vairs negribçsies redzçt to windu ne acu galâ.

Kâda 400MB konsole? Sistçma aizòem labi ja pârdesmit MB, pârçjais progas, grafiskâ vide, draiveri utt.

Tam Jurim var tikai ieteikt iekraut pa olâm paðam sev Image :D

Arî es vçl nçsu pilnîgi gatavs Linuxam, vçl tikai studçju to un eksperimentçju; Bet nekad neteikðu, ka ðî OS ir slikta!
Jurim pa olâm!!!Image

Nu nezinu, kas par cirvi var ðitâ teikt. Ir íînieðiem tâds ïoti gudrs teiciens:
Âtri, kvalitatîvi nekad nebûs apvienojami jçdzieni!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 22 Apr 2007, 19:23

"Windowzòika kliedziens" :D :D :D No bçrnîbas kâ ieïuïkâja iekða, ka Windows ir spçks un IE ir secure browser, tâ tagad to arî grib iestâstît citiem ;) Cilvçciòam grûti saprast, ka tâs ir divas atðíirîgas OS, un lai spçtu pârtie no vienas uz otru vajag mazliet gabaliòa smadzenes un gribçðanu.

Ja viòam nepatîk ar tiem chmod (tb tiesîbâm òemties), tad jau viòa web serveris bûs ïoti stabîls un bez caurumiem ;) Tb, crack'ers kurð tiks caur web lapas caurumu viòa kompî - varçs izdarît visu. (Viòam nebûs aizliegts nodzçst C:\ pâris sys failus utt). Savukârt Linux'am lîdz ar to rodas arî aizsardzîba.

P.S Mazâk ðâdus cilvçkus klausies, labâk ignorç uzreiz ;) Vienîgais kuram tur pa olâm vajag un ne tikai pa tâm - ir tas pats Skype flooders, kurð tev rakstîja skype msg =)

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 22 Apr 2007, 20:54

dârgajam kolçìim Jurim vispirms ieteitku apgût *nix pamatus un tikai tad sâkt lietot un gausties. tas ka tâ ir atðíirîga sistçma no windas un prasîs citu pieeju jau nepadara to par "olu sûkâjoðu". un kas viòam vispâr liek izmantot *nix, lai neèîkst un lieto savu windu.
ja Juris pameklçtu tad atrstu ka arî administrçðanas tûïiem ir gui. piemçram tai paðai Samba.
un vispâr ubuntu manuprât nav tas labâkais risinâjums serveriem. drîzâk ieteiktu izmantot Gentoo, Free/Open -BSD, Slackware.

p.s. hmm un ðis ir pieredzçjis pc-specs!?? tas teksts izskatâs ka kaut kâda tîòa rakstîta sâpe ar asarâm acîs.

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 22 Apr 2007, 21:52

Tieðâm servera ziòâ par Ubuntu nekâ nevaru pateikt - vnk nçsmu testçjis. (Bet ja es liktu, tad tâ vai tâ 99% visu ko darîtu, darîtu konsolç. Uz servera neprasâs grafiskâs).

P.S Patîk fîèa Ubuntu 7.04:
tvinky@ubuntu:~$ php5
The program 'php5' is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt-get install php5-cli
bash: php5: command not found
(Tas pats arî ar citâm programmâm, kuras nav uzinstalçtas).

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 23 Apr 2007, 01:43

Mhm, bet manas domas gan laikam vairâk slieksies uz Jura pusi. :/
Uzskatu, ka Linux ir Linux - priekð tieðâm reâliem webserveriem un nevienam mâjas lietotâjam nav savs laiks jâðíieþ ar tâdu OS. Lûk mûsu kopîgâ èata tâ teikt necenzçtâ versija:

From Skype history:
[1:25:00] Edgars says: :D
[1:25:44] Edgars says: man tas linux nav paticis un arî nekad nepatiks
[1:25:53] Edgars says: nezinu ko visi tur tik labu redz
[1:26:23] Juris says: nu tâ ir tâ tipa vienkârðîba , tipa âtrdarbîba un droðîba..
[1:26:40] Juris says: bet tas ir tâ kâ braukt ar velosipçdu..
[1:27:01] Juris says: lîdz ru iemâcies braukt ar divriteni, labâk patîk trîsritenis..
[1:27:09] Edgars says: man jau pietika ar to ka mçnesi pasçdçju uz ubuntu, un atklâju ka es nevaru ne normâli mûziku pakaèât, ne spçles paspçlçt, ne savas mîïâkâs prograammas uzlikt
[1:27:18] Edgars says: tas nav nekâds divritenis
[1:27:26] Juris says: lîdzko mâki turçt lîdzsvaru - brauc âtrâk
[1:27:30] Edgars says: tâ ir digitâlâ paðnâvîba
[1:27:35] Edgars says: |-(
[1:28:26] Edgars says: **dritvai kociņ** man likt kaut kâdus simulatorus, ðíiest savu dârgo laiku ar kaut kâdu sûdu, kurð ir absolûti savâdâks nekâ windows
[1:28:41] Edgars says: cik es atceros es normâli varçju ieiet tikai draugos
[1:28:49] Edgars says: (headbang)
[1:29:01] Edgars says: linuxam taèu nav izdots arî flash player 8
[1:29:16] Edgars says: lîdz ar to mana dzv lapa pat gïukoja
[1:29:19] Edgars says: :@
[1:29:25] Juris says: galvenais tâ ir daudz nepopulârâka.. tik kaitinoði ne.. tu izrâvi man vârdus ne mutes
[1:30:22] Edgars says: ak jâ un tas skype, kas verâs vairâkâs kopijâs ikreiz kâ to startç un izskatâs pçc kautkâda 95 windowsa 1 versijas skype
[1:30:26] Edgars says: |-(
[1:31:04] Edgars says: + vçl tas ka linux îstenîbâ ir manâmi lçnâks grafiskajâ vidç par windows
[1:31:24] Edgars says: vai arî tie ir viòa krutie ûberlinuxoîdie efekti
[1:31:28] Edgars says: :@
[1:31:41] Juris says: galvenais, ko tiem komentçtâjiem jâpasaka ir..
[1:32:07] Edgars says: tâs arî ir tâs krutâs "fîèas", kas man lika viòu novâkt no sava datora
[1:32:26] Edgars says: kaut kâda bezmaksas "bomþu" OS
[1:33:16] Edgars says: nav jau brînums ka tam kas izdeva linux ir ðampânieðupudeïudibenbrilles... uzmini kâpçc?
[1:33:32] Edgars says: viòð visu mûþu ir sçdçjis pie datora un konfigurçjis tâs savas debîlâs atïaujas
[1:33:37] Edgars says: (headbang)
[1:33:39] Edgars says: :D:D:D:D:D:D:D
[1:33:44] Edgars says: idiotisms!
[1:33:49] Edgars says: |-(
[1:34:59] Juris says: es tieði gribçju apgût un pâriet uz linux.. es iespçjams biju tik ïoti sacerçjies.. es jau bezmazvai biju linux fans.. bet kad mani tâ sagaida augsti godâtais linux.. vai var vçl gomât par linuxa super krutumu? viòð nekam neder.. ar nekam es domâju lielâko daïu cilvçku, bet tas procents kam der tikai linux servera dçï, nevajadzçtu stâstît cik forð ir serveris - kam to vajadzçs pats atradîs..
[1:35:41] Juris says: un ja bûs komentârs - neviens man nespieda.. mani spieda komentâdi "windows suck"
[1:36:23] Juris says: ðampânieðupudeïudibenbrilles (y)8-|
[1:36:30] Edgars says: es domâju.. lai tas linux ar savâm konsolçm paliek priekð serveriem.. un es dzîvoðu kâ normâls cilvçks un uz to pudeïbriïïu nûìu operçtâjsistçmâm mîzîðu virsû
[1:36:59] Edgars says: manam pc viòas 100 gadus nebûs vajadzîgas, ja arî gribçðu to uztaisît par serveri
[1:37:01] Edgars says: |-(

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 23 Apr 2007, 09:27

Omg!

1) Skype izskats un visa pârçjâ lieta paliek Skype izraþotâjiem, viòi izlaiduði tikai 1.3 versiju Linux'am, kâmçr windeklim jau 3 versija ir. Tas tikai tâpçc, ka Bills ieòçmis pus un vairâk pasaules savâ varâ.

2) Linux, nav domâts tikai web serveriem, daudzas lietas tur var uzlikt/nokonfigurçt vçl çrtâk nekâ uz win.

3) Tu reâli maksâ par savu Win licenzi, tb tu esi Win iegâdâjies? Visas tavas spçles/mûzika/etc... ir legâlas? (Tad jâ, tad vari palikt pie sava Win un laimîgi tur sçdçt). Linux savukârt ir kâ alternatîva cilvçkiem, kas grib dzîvot legâli, bez problçmâm, ar labu aizsardzîbu - viss, kas no tiem cilvçkiem prasâs, ir pârkvalificçðanâs no kâdas OS uz Linux OS.

4) Pieòemsim, ka jums bûs jâadministrç Windows serveris - iedomâjamies, ka kâds exploits nogâþ jums visu un grafiskâ vide nestartçs (tb startçjas ar zilu ekrânu). Ko tâlâk? Spieþat pie starta F8 un sçþat cmd (command prompt) jeb komand lînijâ? Un ar to jûs laikam tik viegli un çrti startçsiet apache un vçl kâdus servisus, vismaz uz pagaidu laika. Nç, Jûsu serveris vienkârði nebûs pieejams uz laiku kâmçr Jûs pârinstalçsiest/jeb atjaunosiet sistçmu ar kâdu Win disku (vçl var pasmiet, ja tâ diska blakus nav). Katram Win datoram vajag savas licences utt, neskaitâma nauda tek un iet. Lielâkais programmu klâsts tikai par nieka 100 un vairâk $$$. Jâliek firewall/antivîrusi, kas atkal maksâ krietnu þûksni naudas. Turpretî Linux'am, nav oficiâli tâdu vîrusu, kas perinâs iekðâ paði no sevis - kâ tas notiek Win. Firewalls Linuxâ iptables (pçc defaultam, ja nemaldos) ir jau iekða un strâdâ fonâ. Protams varat sçdçt zem Win Defender vai iebûvçtâ Firewalla, tikai cik ilgi =)

5) Palaid Linux spçli uz Windows'a (pieòemsim ka tev tâ gribçtos, paskatîsimies, cik viegli tas izdosies - tâ pati vien emulçðana sanâks). Spçles raþo pârsvarâ priekð Windows, jo tâ ir populârâkâ OS, tâ ir iegâjusi no bçrnu kâjas. Tâpçc arî Jûs raudat, ka spçles jâemulç, jeb arî viòas neiet Linuxâ. Kâ arî ja esi riktîgs gamer's, tad Liunxâ principâ tev nav ko darît.

6) Par flash playeri gan negribçtos piekrist, man visas lapas râda korekti (varbût roka par lîku bija).

7) Es varçtu turpinât minçt plusus un mînusus, bet principa pçc to nedarîðu, jo tâpat tas aizies gar ausîm - bet ja ko gribâs vairâk zinât, var vienkârði browserî ievadît google url'u.

P.S Lai paliek Jûsu ziòâ, gribat jûs kvalificçties augstâk, jeb arî palikt gamer'u/windas lietotâji jeb kâ Jûs to uzskatat. Negribu nevienu apvainot, jeb uzspiest lietot Linux. Sarunâsim tad par ðo lietu nerunât, ja Jums tâ tas Linux nepatîk, labi?

P.S.S Â, un par tâm spçlçm - tici man, laiks ies un pasaule attîstîsies, kâ arî spçïu firmas sapratîs, ka spçles jâraksta ir kâdâ POSIX, lai tâs viegli varçtu pârnest uz citâm OS. Kâ piemçram, tas pats DOOM 3, kurð ir gan uz Win, gan uz Linux. Ar laiku arî uz Linux laidîs tâs paðas spçles. Un tad jau redzçs, ka lietotâji arî sâks pâriet vairâk uz Linux (jo iemîïotâs spçles jau varçs palaist uz droðâkas sistçmas). Turklât ar tâm tiesîbâm (chmod/chown etc...) nav jâòemâs, varbût jûs nesaprotat, ka priekð jûsu failiem un citâm lietâm ir jûsu HOME mape, nevis viss sistçmas root's, kâ tas ir Windowsâ :) Nav jau brînums, kapçc Windowsâ pçc tam sâkas jukas un citas lietas.

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 23 Apr 2007, 09:48

eh, no paða agra rîta jau jâíeras pie gudriem komentiem.
[1:26:23] Juris says: nu tâ ir tâ tipa vienkârðîba , tipa âtrdarbîba un droðîba..
nu sâksim ar to ka nekur nav apgalvots(vismaz pats neesu lasîjis) ka linux tiktu uzskatîts kâ "vienkârða" os. jâ, ja tiek lietota ilglaicîgi un pienâcîgi apgûta tad protams jau pieðaujas un sâk likties vienkârða, bet pârejot no windas, protams ka te bûs daudz kâ jauna, savâdâka un nezinâma. bet tâpçc jau ir vienkârði jâapgûst. un piesçdinot cilvçku pirmoreiz pie windas manuprât bûs tâds pats rezultâts, ka neko nerubîs. neviens nepiedzimst ar windas un linux zinâðanâm, tâs iegûst. cits jautâjums vai vispâr to vçlas.
âtrdarbîba - uzliekot attiecîgo grafisko vidi un pareizi nokonfojot, linux ripos kâ âtrâkais bmw.
droðîba - par to ka linux bûs droðâks par windu var atrast n-tos rakstus tâpçc ðeit pat nav ko piebilst.
[1:27:09] Edgars says: man jau pietika ar to ka mçnesi pasçdçju uz ubuntu, un atklâju ka es nevaru ne normâli mûziku pakaèât, ne spçles paspçlçt, ne savas mîïâkâs prograammas uzlikt
par mûzikas kaèâðanu, ðkiet problçma ir atkal lietotâja pusç, jo linux ir gan torrent klienti gan dc klienti. var jau palaist arî kâdu p2p caur wine, ja nu ðausmîgi vajag.
runâjot par spçlçm lieto wine vai cedega. un vispâr spçlçm ir domâtas spçïu konsoles. piemçram es turu savu windas partîciju ðâdiem gadîjumiem kad uznâk luste spçlçt geimus vai vienkârði uztaisâm ar èomiem lan party. mîïâkajâm programmâm jâmeklç alternatîva.
[1:28:26] Edgars says: **dritvai kociņ** man likt kaut kâdus simulatorus, ðíiest savu dârgo laiku ar kaut kâdu sûdu, kurð ir absolûti savâdâks nekâ windows
duhh, sveika gauja!
[1:30:22] Edgars says: ak jâ un tas skype, kas verâs vairâkâs kopijâs ikreiz kâ to startç un izskatâs pçc kautkâda 95 windowsa 1 versijas skype
nu nez nez, pats lietoju skype uz PCBSD(kas gluþi nav linux, bet tomçr) un nekâdu problçmu, bet nu par tâ izskatu piekrîtu, ka uzlabojumi derçtu.
[1:31:04] Edgars says: + vçl tas ka linux îstenîbâ ir manâmi lçnâks grafiskajâ vidç par windows
nepareiza grafiskâs vides izvçle, visticamâk ðeit tiek izmantota ubuntu noklusçtâ gui - gnome, kam ïoti garðo pc resursi. ieteitku uzlikt vidçjo gui - xfce vai kâdu mazu kâ fluxbox. kaut gan gui ir ïoti daudz un daþâdi. redz ir tâda xpde vide http://www.xpde.com kas linuxi padarîs nu gluþi kâ windu pçc izskata.
vçl, tevis pa reizei pieminçtie "linux tikai serverim", jâ piekrîtu ka linux pamatuzdevums varbût ir priekð serveriem, bet tik pat labi vari lietot kâ desktop os. ir ïoti daudzas ïoti draudzîgas os priekð lietotâjiem tas pats ubuntu(kaut gan man við nepatîk, un skatos ka tev ar ne) pats lietoju PCBSD, ïoti vienkârðs un saprotams. bûvçts uz FreeBSD un pieplusoti visâdi pribambasi- vienkârð instalâcijas vizards, konfigurâcijas iespçjamas no gui tûïiem, pbi pakas(kaut gan pieturos pie instala no portiem). turklât pbi pakas atrodas vienkop sadalîtas atseviðíâs sadaïâs, tâpçc nav jâklîst pa n-tajiem saitiem lai atrastu savas progas.

jâ un es nesaprotu kâpçc tu gribçji pâriet no winads un linux?? daudz tevis pieminçtas vilðanâs varçji novçrst pirms tam vienkârði painteresçjoties par ðo os un ievâcot infu. es pirms pârgâju uz nix* kâdu mçnesi vâcu infu, lasîju daþâdus forumus par problçmâm un lietotâju viedokïus par distrâm. un tad pats íçros pie distru èekoðanas- vai tâ der man.
neviens nevienu nespieþ lietot os kas viòam nepatîk. ja tev ðíiet ka winda ir labâka, tad uzpriekðu lieto ðo, es ar esu lietojis windu jau nez cik gadu, un problçmu nav bijis nekâdu, ja arî ir bijis tad pats zinâju cçloni un esu pratis problçmu novçrst. pats tagad lietoju abas paralçli.

p.s. neesu es windas vai linux fanâts, abâs saskatu ðo to labu. tikai mans viedoklis par tçmu.

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 23 Apr 2007, 09:51

Man tagad slinkums òemt un katru teikumu komentçt, bet pateikðu galveno domu - ðis cilvçks vnk ir idiots un pçdçjais lâme, kuram vairâk pa windu nevajag un nespçj lietot. PUNKTS.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 23 Apr 2007, 10:59

@Tvinky, fatduude: ko jûs tâ uzbudinâties? Ja raksta autors ir totâls Image tad tâpçc pasaule neizmirs! Cilvçks pagaidâm vçl bçrna prâtâ, neprot atðíirt patiesâs vçrtîbas no tâm, kuras viòam borç ausî
Image

Edgars, tev brîdinâjums: Image
Last edited by samurajs on 23 Apr 2007, 11:13, edited 1 time in total.
Image

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 23 Apr 2007, 11:09

samurajs wrote:@Tvinky, fatduude: ko jûs tâ uzbudinâties? Ja raksta autors ir totâls Image tad tâpçc pasaule neizmirs! Cilvçks pagaidâm vçl bçrna prâtâ, neprot atðíirt patiesâs vçrtîbas no tâm, kuras viòam borç ausî
Image
vienkârði centos cilvçkam normâlâ veidâ paskaidrot ka við kïudâs, un kur ir viòa kïûdas. es tik protams nezinu vai tam ir kâda jçga, bet nu tas tâ, no rîta tâds labs pârdomu topiks der, lai atmostos tâ pa ritîgam

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 23 Apr 2007, 11:15

Diemþçl es neesmu no tiem kas cilvçkus noliek personîgi, bet ja jau reiz tâ esam iesâkuði tad es pateikðu atklâti, ka jums vienkârði nav ko darît. Es neesmu ne lâme, ne kaut kâds iesâcçjs, ne n00bs, ne kas cits uz to pusi. Es vnk esmu profesionâls windows lietotâjs, strâdâju tâdâ darbâ kur ar to katru dienu jâsaskarâs. Cik man ir bijusi darîðana ar Valmieras iedzîvotâjiem kurus ïoti daudz pazîstu. Nevienu neesmu saticis tâdu kurð lietotu linux. Tikai no daþiem "datortârpiem" esmu dzirdçjis ka viòi uz linux esot pâris mçneðus tâpat pasçdçjuði un nometuði malâ. jo tas nav spçjis apmierinât visas viòu vçlmes. Un ja pat daþi Lattelecom meistari nav par ko tâdu nemaz dzirdçjuði, tad man ir visas tiesîbas tâ domât ka linux nekam izòemot webserverus neder. Tas par to windows legâlumu, gribçtos jums pajautât vai jûs esiet dzirdçjuði cik procenti lietotâju Latvijâ vispâr dzîvo ar legâlu programmatûru? Tâpat gribçtos jums pajautât, vai mûsu Latvijâ visa ekonomikas sistçma ir sakârtota tâ lai cilvçki varçtu dzîvot arî bez pirâtisma. Diemþçl pirâtisms ir veselîgs ðâdos apstâkïos, un kamçr bûs nelîdzsvarotîba vispârçjâ finansu sitçmâ, tikmçr cilvçki izmantos nelegâlas programmas. Kamçr Lembergs un Co bâzîs kabatâs, tikmçr arî iedzîvotâji bûs negodîgi. Man piemçram paðam tas sirdsapziòu negrauþ, un es legâlu windows iegâdâðos savam datoram tikai tad, kad sâkðu nodarboties pats ar uzòçmçjdarbîbu vai kaut ko komerciâlu. Tâ lûk.. Arî Vidzemes Augstskolâ studenti visi nemitîgi lamâjas par to ka uz datoriem ir linux.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 23 Apr 2007, 11:21

Bet vai tu saproti, ka visu mûþu zagt nevarçs? Nu piegriezîs mums skrûves un dabûsi vai nu bleíot par legâlu windu vai lietot Linux. Pamazâm jau grieþ skrûves ar visâdiem WGA, bet tie tikai ziediòi...
Image

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 23 Apr 2007, 11:28

Tev bail? Man personîgi nav.. tad kad sâks arî griezt skrûves, par ko es ïoti priecâðos, tad es arî pats nopirkðu savam datoram legâlu windows. Bet tâ râdâs ka tas vçl turpmâkos 100 gadus nenotiks. :party:

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 23 Apr 2007, 11:37

Es neteikðu, ka NIX bûtu absolûti bez trûkumiem, bet katrâ ziòâ Windai to ir stipri vairâk, seviðíi droðîbas ziòâ. Bet ne jau tas ir galvenais: manuprât katram daudzmaz inteliìentam cilvçkam jâprot strâdât uz jebkuras OS: gan Win, gan Linux, gan BSD!
Image

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 23 Apr 2007, 12:14

Ja tu iesi pa datorspeciâlista lîniju, tad tâs zinâðanas ïoti noderçs - bûð vairâk izredþu uz darba vietâm etc... Iedomâjies, tu tiec firmâ par kâdu administratoru, un tagad tev vajag visus tos datorsu administrçt - laikam tavi vârdi bûs: "Mums vajag mega Windows Vista&Gailis Server version un vçl velns zina kâdus softus, kas maksâ neþçlîgu naudu". Ja firma nav galîgi garâm tâ uzprasîs arî citiem risinâjumus un izrâdîsies, ka izdevîgâk web, vai kâdam citam serverim bûs tieði Linux =) Tâ arî tu pie darba netiksi... Bet tas tâ.
Piekrîtu, ka Windows'am ir daudz labu risinâjumu, bet serveriem pirmajâ vietâ laikam stabilitâte. Tâpçc arî atðíirâs pieeja Windows'am un Linux'am. Tb:
Windows centâs izveidot tâdu OS, kuras logi mirdzçtu lietotâja acîs un patîkami bûtu spaidît visas tâs smukâs lietiòas, kas OS ietilpts. Bet lîdz ar to par Security aizmirsâs - un rezultâts? Linux savukârt sâka ar Security, tas bija "nesmuks" lietotâju acîs - tb xserver'i nebija tik izskatîgi kâ Windows... Bet tomçr tagad pie tâ tiek strâdâts un es ticu, ka viss bûs vçl labâk =) Nebûtu Windows tâ centies apvienot Win ar MS-DOS atbalstu, nebûtu viòiem tik daudz problçmu, jo MS-DOS'â nav tiesîbu un vîrusiòi tik draudzîgi tur pastaigâties var... Bet kâpçc tad MS ir sâcis sastrâdâties ar Novell, atbilde vienkârða - Security? Lîdz ar to drîzumâ varbût varçs gaidît cmd vietâ kâdu terminal :D Bûtu tu no bçrnu kâjas auklçts ar Linux, tu pie Windows'a piesçsties nevarçtu, jeb arî viòð tev visu laiku bruktu nost - ja vien nesadomâtu pârkvalificçties.

P.S Ja esi profesionâls Windows lietotâjs, ar to arî apsveicu, jo tur ir daudz ko zinât ;) Laikam spçj arî reìistrus ar rociòu labi pielabot un visu pârçjo, kas saistîts ar win+r -> mmc un visas pârçjâs lietas.
P.S.S Ja negrasies pâriet uz Linux vai vçl kaut ko, nu tad vairâk nerunâsim par ðo lietu, lai tas paliek tavâ ziòâ =) Cerams arî nepârdomâsi pâriet uz Linux, jo ar tevi bûs grûti =) Cik nopratu, tu nevari saòemties, lai kaut ko apgûtu...

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 23 Apr 2007, 12:15

Edgars wrote:tad kad sâks arî griezt skrûves, par ko es ïoti priecâðos, tad es arî pats nopirkðu savam datoram legâlu windows.
Winda viennozîmîgi neatbilst savai CENAI! :D
Parez Tvinky saki! Linux afigenno rulz! Ubuntu itîpaði!
Arcane wrote: ..saaksim ar to ka *nix nav labaaks Windows(domu aizsaaka viens datuves lietotaajs) bet pavisam cita OS ar savu specifiku utt. Bez tam beidz taas sekretaares piemineet - ja vinjas jau no laika gala buutu straadaajushas ar Linux un standarts buutu Linux tad buutu otraadaak - nevareetu pierast pie Windows. Tur jau arii ir lietotaaju kljuuda - paarejot uz Linux domaa ka tiks pie labaaka Windows. Bullshit! Un neatrodot tur Windows atmet ar roku..probleema tur ka uzskata Windows un Linux par vienu un to pashu seriaalu bet taas ir divas dazhaadas filmas. Nu nav Windows pirmaa seerija un Linux turpinaajums..taapeec nevajag mekleet kur iet kopaa!

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 23 Apr 2007, 13:37

nu ja tâ, tad kasâmies tâlâk..

Edgar, sâksim ar to ka neviens te nevienu nenoliek(vismaz es neminçju neko no sçrijas - lâme nûbs utt), te vienkârði norâda uz tavâm kïûdâm, kuras tu pieïâvi pirms *nix testçðanas un testçðanas laikâ. manuprât tev bija nepiecieðams vairâk ievâkt infu par to kas tas linux bûs un ko tas dos ârâ. varbût bûtu sapratis jau sâkumâ ka ðis produkts nav priekð tevis. no ko var padarît ja nepatîk tad nepatîk. kâ nekâ os pamatuzdevums nodroðinât interfeisu start hârdvâri un lietotâju. tâkâ galvenais ðai sadarbîbâ ir lietotâjs, tad viòð nosaka kura os labâk tiek galâ un nodroðina viòam to ko vçlas.
tas ka tu profesionâli pârzini windu protams ir super, tur tik tieðâm ir ko izzinât. par to ka labam adminam ir jâparzin vairâkas os gan win gan *nix, piekrîtu. tas piedâvâs vairâkus risinâjumus problçmu risinâðanâ. íipa bûs variants a, b, c, utt. var gadîties gadîjums kad problçma nav risinâma ar windu un ko tad!?
tas ka tevis minçtie Lattelecom meistari neko pat nezin par *nix ir vienkârði viòu problçma. ðíiet pçc lîguma par i-neta pieslçgðanu viòi apòemas nodroðinât servisu un nekas nav minçts par izmantoto os. zvanot par problçmu kas radusies ar i-neta lietoðanu, viòiem IR jâspçj rast risinâjums, ja viòi to nespçj tad tas ir lîguma pârkâpums. ja protams ðâds lîguma punkts ir. un man pie vienas vietas vai es lietoju win ar smukajiem logiem vai unix bez grafiskâs vides. vis!!
windows legalitâte latvijâ!? ja es zinâtu kurð lieto legâlu windu mâjâs es tev pateiktu tagad, bet visiem kuriem esu windu licis vai kuri lieto windu ir viens un tas pats seriâlis - no torrentiem dabûts, tâda nu tâ realitâte ir. ðoreiz es tev piekrîtu. ak, zinu gan vienu èomu kam ir 98 legâlâ winda, un tam paðam ir 2000 tildes birojs legâls(kaut kâdâ konkursâ vinnçts)
Arî Vidzemes Augstskolâ studenti visi nemitîgi lamâjas par to ka uz datoriem ir linux.
lîdzîgi bija kad augstskolâ kur mâcîjos nomainîja windu pret linux. bija globâlâ trauma - Kas tas? Kâ ieiet draugos? bija pilns skolas forums ar neapmierinâtajiem, notika kasîðanâs lîdz tika organizçts neoficiâls seminârs par linux lietoðanu, elementârâm darbîbâm ðai vidç un visi nomierinâjâs. galvenais ka nu bija infa kâ tikt draugiem.lv iekðâ, redz arî linuxim ir brovzeris.
runâjot par draugiem.lv ja pareizi atceros vienubrîd tur skolâ nogrieza vispâr ðo urli, vot tad gan bija VÂKS

p.s. man tik tieðâm nekas nav pret tevi Edgar vai pret windu, bet ðíiet vienkârði mums ir pretçji uzskati, tas arî viss

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 23 Apr 2007, 15:09

Un vçl kas.. atcerçjos, ka Linux îstenîbâ ir vçl "caurumotâks" nekâ windows, jo tam updeiti nâk ar simtiem gandrîz katru mçnesi, taèu to uzskata par droðu tikai tâpçc ka tas vçl ir nepopulârs. Vot kad sâks tai pûcei aste ziedçt un visi metîsies uz linux, tad arî visi dir*îs ka linux ir caurumains sûds. Tâ lûk..

Par to ka windows esmu apguvis no bçrna kâjas vispâr nestrîdçsimies. Es varu pie sava visdârgâkâ nozvçrçt, ka jau pirmajâ dienâ kad piesçdos pie windows 98, 1 stundas laikâ es jau mâcçju ar to normâli kaut cik rîkoties. (Iepriekð biju rakstîjis uz rakstâmmaðînas, tâpçc man rakstîðanas ziòâ arî nebija grûti) Ar linuxu... mhm... man vajadzçja 3 stundas lai es visu ko man vajag atrastu. + vçl arî jâ.. tâ nenormâli krutâ Gnome vide... ja jau par linuxu runâ ka tas ir âtrs, tad kâpçc tieði ar gnome viòð ir lçns?

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 23 Apr 2007, 15:29

Kad es pirmoreiz uzmetu Linux Live CD uz datora, man 10 min. vajadzçja, lai atrastu visas fîèas;) Vçl pçc 10 min. es jau piemontçju NTFS partîcijas un klausîjos mûziku! Jâ, konfot un kompilçt - tur bik jâpamâcâs, bet darît ikdieniðíos darbus var no kases neatejot...
Image

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 23 Apr 2007, 16:00

ja jau par linuxu runâ ka tas ir âtrs, tad kâpçc tieði ar gnome viòð ir lçns?
nu te nevajadzçtu jaukt pâris lietas:
- linux ir kernelis/os http://en.wikipedia.org/wiki/Linux
- tad ir desktops http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_environment vai logu menedþeris http://en.wikipedia.org/wiki/X_window_manager
- un tad ir distra http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_distribution

runâjot par gnome, tas tik tieðâm ir viens no tâ saucamajiem lielajiem desktopiem kopâ ar kde. viòos ir sakarinâti visâdi pribambasi tâpçc arî resursus noçd un arî vietas uz hdd aizòem ahujena daudz jâ òemot vçrâ ka abas ðîs ir arî populârâkâs tad nu lûk ditrâm ðîs parasti arî nâk defaultâ lîdzi. par to ka gnome ir kruta varam pastrîdçties, man personîgi nepatîk. nu piemçram es lietoju kde uz celeron800mhz 256ram gf2 400mx un nesûdzos - iet normâli.
ja desktops noçd resursus vai tas neapmierina, tad to iespçjams nomainît izvçloties savâm vajadzîbâm. izvçlies kura tev patîk, vienlaga vai tâ ir kde, xpde, xfce ðai gadîjumâ, kad iespçjas mdators nespçj vilkt lielâs desktop vides ieteiktu lietot fluxbox - http://fluxbox.sourceforge.net/ kurð radîts uz Blackbox pamata - vienkârðs, çrts, âtrs, viegli pârveidojams. reku tieði ðodien http://osnews.com ziòo par jaunu logu menedþeri xmonad http://xmonad.org/ ïoti minimâls ar tikai 500 lînijâm koda, te toè nekas nevilksies..

p.s. îsti nav garîgais stâtît te visu jo man ðíiet tâpac viss bezjçgâ

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 23 Apr 2007, 16:37

Manas prasibas no Linux bûtu, lai bûtu nets, ietu kâds php editors, bûtu skype, playeri utt.. Tad vçl utorrent. Vairâk man neko nevajag. Tîri darbam un izklaidei.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 23 Apr 2007, 16:54

foxsk8 wrote:Manas prasibas no Linux bûtu, lai bûtu nets, ietu kâds php editors, bûtu skype, playeri utt.. Tad vçl utorrent. Vairâk man neko nevajag. Tîri darbam un izklaidei.
tu nu gan tâds pieticîgs, îsts latvju puika..

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 23 Apr 2007, 17:00

Par tiem Lattelecom "dþûbiem"... Atceros joku, kad kâds zvanîja un prasîja, kâ ip atjaunot Linux'â, tak tie pat nezinâja kur likties, jo laikam vienîgais ko zinâja bija ipconfig /renew (tâtâd Windows). Ðíiet, ja slçgtu pie Linux'a viòi man internetu, es speciâli uztaisîtu ifconfig down eth0 un paskatîtos, ko viòi teiktu, kad pievienotu i-net'a vadu. Ganjau pirmie vârdi bûtu: "laikam vajag restartçt OS" (mol èaïi laikam pieraduði windas pârlâdçt, turpçtî Linux nevajag pârlâdçt pçc kârtçjâ joka). Tur tikai var spriest pçc viòu profesionâlâs izglîtîbas, cik OS viòi pârzina...

Par tiem ielâpiem uz Linux... Viòi nav tik kaitîgi! Nu un, ka viòi ir vairâki pa mçnesi? (Tas pirmkârt ir atkarîgs no visâm programmâm kuras tu esi salicis no repozitoriem, jo kad iznâk kâds ielâpiòð tâm, tad arî tev par to paziòo. Tev reâli nav jâskraida pa internetu un jâmeklç katrai programmai jaunâkâ versija). Bet Windows savukârt updeitus iedod tikai saviem produktiem, un vairâk jau paðai OS, kurâ ir atrasts kâds kritiskais caurums :) Tâpçc tâda atðíirîba ar updeitiem ðajâs OS... Varbût vienkârði tu nçsi par ðo iedziïinâjies un tapçc saskati tik daudz sliktu vietu, viss atkarîgs no tevis un tavu gribçðanu tur ko saskatît ;)

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 23 Apr 2007, 18:32

Edgars wrote:Un vçl kas.. atcerçjos, ka Linux îstenîbâ ir vçl "caurumotâks" nekâ windows, jo tam updeiti nâk ar simtiem gandrîz katru mçnesi, taèu to uzskata par droðu tikai tâpçc ka tas vçl ir nepopulârs. Vot kad sâks tai pûcei aste ziedçt un visi metîsies uz linux, tad arî visi dir*îs ka linux ir caurumains sûds. Tâ lûk..

Par to ka windows esmu apguvis no bçrna kâjas vispâr nestrîdçsimies. Es varu pie sava visdârgâkâ nozvçrçt, ka jau pirmajâ dienâ kad piesçdos pie windows 98, 1 stundas laikâ es jau mâcçju ar to normâli kaut cik rîkoties. (Iepriekð biju rakstîjis uz rakstâmmaðînas, tâpçc man rakstîðanas ziòâ arî nebija grûti) Ar linuxu... mhm... man vajadzçja 3 stundas lai es visu ko man vajag atrastu. + vçl arî jâ.. tâ nenormâli krutâ Gnome vide... ja jau par linuxu runâ ka tas ir âtrs, tad kâpçc tieði ar gnome viòð ir lçns?
Da lieto ko tu gribi, vari sçdçt kaut uz savas rakstâmmaðînas.

Bet par tiem atjauninâjumiem - linux kïûdas tiek izlabotas momentâ, un uzreiz arî tiek izdots ielâps, pat pavisam nenozîmîgiem sîkumiem. Windows kïûda tiek izlabota tikai tad, kad ir nonestas daþtûkstoð kastes un noturçta apspriede, vai ðo ir vçrts lâpît.

Un par to vienu stundu - nu neticu, ka pçc stundas tu mâcçji instalçt programmas un konfigurçt OS. Varbût uz ikonâm mâcçji klikðíinât.
Mâcoties no 0 nav nekâdas atðíirîbas starp win un linux.
Gnome ir tevis paða izvçle. Ja nav pietiekami jaudîgs PC, liec ko vieglâku, izvçlies starp neskaitamâm vidçm. Un ko vieglâku var normâli uzlikt explorer vietâ?
Linux ir kodols. Tas ir âtrs. Bremzç, tev, grafiskâ vide.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 23 Apr 2007, 18:48

Bet kâ Tu zini ka notiek kaut kâdas apspriedes? Varbût ka viòi arî tâs kïûdas izlabo momentâ? :win:

P.s. Un linuxoîdam jau nemaz neienâca prâtâ savus debîlos tûkstoðus updeitu salikt servisa pakâs... vai arî viòð domâja ka tas padarîs linuxu lîdzîgâku windowsam :D :D :D

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Re: K

Post no Nitro » 23 Apr 2007, 19:10

Edgars wrote:Paskatoties daþu citu cilvçku... mhm pieredzçjuðu.. mhm viedokïus.. pat man negribâs vairs apsvçrt domu lietot ðo "krâðòo brînumu", par ko te visi tâ fano.. mhm... :suck:
Juu! Kaiminju Mikjelim ir speeks!
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 23 Apr 2007, 19:52

Edgar tu tieðâm vais nevari skaitîties profesionâls datoriíis, ja ðitâ runâ par PC. Manuprât ir vienalga kâda OS uz tava datora stâv. Bet ja velkas tâtad user ir vainîgs, jo viòam attiecîgiem dzelþiem jâizvçlas attiecîga OS un UNIX tipa OS to izdarît ir pavisam viegli un oficiâli! Bet Windows to legâli neizdarît un ja arî kko samazina, tad tikai sabojâ droðîbu, jo ja Linux taisa nerijîgu, tad ieekonomç uz grafiskâs vides nevis koda droðîbu.
P.S.- Un tagad Edgariò iekustini savas pelçkâs ðûnas- Linux kodols ir atklâts visiem, kuri zin kur to atrast- vari darît ko gribi- bet tik un tâ Hakerîðu gaiðie prâti nespçj uzlauzt atvçrtu sistçmu. Bet skaties uz Windows- viòi slçpj savas OS pirmkodu kâ vien mâk- brînums, ka atklâja 95 vindai kodu. UN pat tâdu slçptâ koda OS lauþ kâ maziòo, ja nemaldos rekords bija 10 minûtes un serveris jau ir uzlauzts un nokonfigurçts pçc ïaunprâtîgâ litotâja vajadzîbâm un iegribâm.
Protams man patîk lietot gan UNIX gan Windows, bet ja redzu kâdai OS mînusu es to nevienam nebâþu acîs ar sava iedomu drauga palîdzîbu. :)
Bet nu tâ lai paliek viela pârdomâm katram mums, vai ir jçga pâriet no Windows uz UNIX sistçmu. Katram bûs savs- ðis ir kautkas lîdzîgs kâ AMD un INTEL :) mûþîgs karð, kurâ abâm pusçm ir savi trumpji!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
AIDSkillz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 183
Pievienojies: 27 Feb 2007, 22:00
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no AIDSkillz » 23 Apr 2007, 20:44

{Offtops on}
Edgars atdziesti, esi iesvilies atkal biki par daudz.
{Offtops off}

A par tçmu, gnome varçtu mçìinât salîdzinât Windas izskaistinâjumiem, tapç ar Winda mçdz vilkties, a bet noraujam viss joprojâm acij tîkam un lietojams.
Bet protams, DAUDZ ir atkarîgs no curvehand.dll.
Last edited by AIDSkillz on 23 Apr 2007, 23:55, edited 1 time in total.
What a man has to go through for a piece of ass in a modern age is highly ridiculous

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 23 Apr 2007, 20:53

Un vispâr, edgars raxta kâ 11. klases skolnieks, kurð kko zin par windu un lepojas ar savâm aprobeþotajâm zinâðanâm.
Un, ka Linux grafiskâ vide bremzç, tâs ir pilnîgas muïíibas - man iet viss normâli. Re, pat nofilmçju. Sorry, par sliktu kvalitâti. http://foto.inbox.lv/aligator04/beryl/V ... -Beryl.avi

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 23 Apr 2007, 21:28

AIDSkillz wrote:{Spam on}
Edgars atdziesti, esi iesvilies atkal biki par daudz.
{Spam off}
Spams - reklâma!
Floods (plûdi) - jeb piekomentçt bezjçdzîgi, par daudz utt...

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 23 Apr 2007, 21:44

nu ziniet ko... laika ðî tçma ir jâbeidz. Jo visi aktîvie useri jau izteikuði savs viedokïus. :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 23 Apr 2007, 23:19

To Valodja: Diemþçl nemâcos 11. klasç. :D Turklât.. es nevis kaut ko zinu par "windu" bet es ïoti daudz zinu par windu. :)

User avatar
AIDSkillz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 183
Pievienojies: 27 Feb 2007, 22:00
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no AIDSkillz » 23 Apr 2007, 23:59

Nu Tvinky, palaboju, palika labâk?
Nu vispâr, vârds - Spams - var tikt izmantot kâ apzîmçjums kaut kam liekam, nevajadzîgam, nenopietnam, nepatçmu teiktam. :grr:
Deal with it!
What a man has to go through for a piece of ass in a modern age is highly ridiculous

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 24 Apr 2007, 00:41

site jau ritiigs kara lauks. Labi Edgar. Kaut vai vari zinaat visu par Widows, nevajag kaa idinjam nolikt Linux. Linux nenoliek Windu- ar to nodarbojas MAC OS- luuk vinji ir tieshaam idinji ar savaam trulajaam reklaamaam!
Taa kaa edgar- tu paraadi savu neprofesionalitaati. Padomaa pats- tew sola 2500 ls lai tu uztureetu serveri ar UNIX sisteemu- tu atteiksies jo peec tavaam domaam OS suukaa olas???? nedomaajuviss- straadaasi un veel duudosi ka tawa miiljaakaa OS. jaamaak pielaagoties un viss.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 24 Apr 2007, 00:44

Par Windows runaajot labs citaats:
Tas ka Microsoft uzskata ka Windows ir labaakaa OS ir maarketings, bet ja lietotaaji taa uzskata tad taa jau ir diagnoze..
Liidziigi ir ar citaam OS..jo katrai savi +&-, bet kopumaa visas ir okey.;P
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 24 Apr 2007, 01:06

Pats personigi ar linux kâ par alternatîvu iepazinos aptuveni pirms pus gada. Tagad uz kompja ir abas OS.
Negribu teikt, ka kâda no tâm ir labâka vai kâ citâdi slavinât, bet es mçìinu paplaðinât savu "redzes" loku un vispirms ievâkt info par kaut ko nezinamu, jaunu. Visu laiku likâs, ka *nix ir tikai viena vienîga komandrina un viss, bet izrâdîjâs, ka maldos. Tad nu ar uzmetu to uz sava datora. Teikðu, ka esmu apmierinâts. Netraucç man tie plâksteri un citas atðíirîgâs lietas. Salidzinâjumam var teikt tas ir tapat kâ automaðînas ar daþâdâm peidziòâm. Ne visi mâcçs jau pirmajâ reizç braukt ar aizmugures piedzinu ja no tiesîbu iegûðanas bûs braukts ar priekðçjâs piedziþas auto, lai gan tehniski ir vienadas.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 24 Apr 2007, 08:30

AIDSkillz wrote:Nu Tvinky, palaboju, palika labâk?
Nu vispâr, vârds - Spams - var tikt izmantot kâ apzîmçjums kaut kam liekam, nevajadzîgam, nenopietnam, nepatçmu teiktam. :grr:
Deal with it!
Ja tu zinâtu cik labi paliek cilvçkam paskaidrot atðíirîbu - ehhh (Mç no laimes nezina kur likties. Man jau galvenais ir padalîties ar citiem zinâðanâs, jeb palabot tâs nepârâk kaitîgâs kïûdiòas. Tev tak to zinât bût tâpat labi, ne tâ?).
Edgars wrote:Turklât.. es nevis kaut ko zinu par "windu" bet es ïoti daudz zinu par windu. :)
Bûs tev kâds âíîgs uzdevumiòð par windows jaizdomâ (ko profesionâlis spçtu paveikt pâris minûtçs), jeb arî vairâki jautâjumiòi ;) Tad jau nu uz visiem 100 izklâsies tava profesionalitâte. (Es vismaz nçsmu pieradis teikt, ka esmu profesionâlis - es pat to nesaku, jo par profesionâli var palikt tad, kad tevi par tâdu nosauc, nevis kad tu to par sevi saki. Tb visu dzîvi var mâcîties un mâcîties, tikai kâ zinât, ka esi jau profesionâlis?) Síiet apgalvot sevi par tâdu ir tizli un aplami, bet ja patîk - tad tas ir ok ;)

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 24 Apr 2007, 08:55

Edgars wrote:Turklât.. es nevis kaut ko zinu par "windu" bet es ïoti daudz zinu par windu. :)
Tatad esi oficiâlais Microsoft sertificçtais speciâlists? :D Nu, davai, stasti man kâ administrçt Windows 2003 Server: kâ organizçt lietotâjus un datorus ar globâlo politiku ar active directory, kâ taisît shadow backup'ss tîklâ ðarotiem dokumentiem, kâ mçrît sistçmas slodzi un dokumentçt to, kâ veidot lietotâjus pçc ðabloniem (lai tikko uztaisîtâ profilâ viss jau bûtu sakonfigurçts) sâkot ar win 2000, kâ veidot lietotâjus tîklâ, kâ veikt system backup'us, kâ izveidot îpaðas tiesîbas tîklâ ðârotajiem dokumentiem, lai daþâdâm grupâm bûtu atbilstoðas tiesîbas, kâ veidot domçnu un apakðdomçnus domçnu "meþâ" un daudz ko citu (apnika drukât). Ja tu esi profesionâlis, visu ðo zini? Es, piem., orientçjos ðajâs lietâs. :D :D :D Un cik pazîstu vindu gan no lietotâja, gan no administrçðanas ziòas, tâ nav savas naudas vçrta. :money: Ubuntu Linux ir ar savâm plaðajâm iespçjâm ir krietni labâks un droðâks. Linux droðîba ir tas, pçc kâ tikai vçl tiecas Microsoft. Lielâkâ daïa uzlauzto serveru ir tieði Win serveri - palaid exploit'u un pojehali! :D (un tu zinaji, ka visvairâk serveru pasaule darbina Linux? ) Ja bija gadîjumi Linux serveru krekoðanâ, tad tie attiecinâmi uz servera lamersko konfigu, kur admins noòçm droðîbu, nevis tâpçc, ka tur sûdîgs kods.
Pietam, Linux ir OpenSource - kods ir pieejams katram. Kas grib, tas var meklçt kïûdas un tâs izlabot. Tapçc to tiek saòemti regulâri apdeiti. Un winda? Tâ ir closed source - M$ nekâda gadîjumâ nerâdîs windas kodu citiem - Bilam kauns, ka tur atradîs tik daudz kïûdu! :D
Un nah vajadzîôgi tavi glupie servispaki - ja Linux'am uztaisa labojumu - tas atnâk uzreiz ar apdeitu, man nevajag gaidît pus gadu vai vairâk, kamçr to iekïaus servispakâ. Piertam, ielâpi no M$ atnâk ïoti vçlu - tur gan jau flegmâtiíi strâdâ...
Prieks, ka tu fano par viskïûdainâko OS pasaulç! :party:

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 24 Apr 2007, 09:19

Esi tâs kïûdas katrai OS saskaitîjis ka tâ vari vervelçt? Un nezkâpçc visi Tevis uzdotie jautâjumi saistâs ar Tîkliem.

User avatar
AIDSkillz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 183
Pievienojies: 27 Feb 2007, 22:00
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no AIDSkillz » 24 Apr 2007, 09:37

Tvinky :win: ja es tev palûgðu kautko paskaidrot, varçsi skaidrot un es pat klausîðos, bet citâdi es tam visam ðíaudu virsû. Un vispâr...
What a man has to go through for a piece of ass in a modern age is highly ridiculous

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 24 Apr 2007, 09:37

Pçc lietotâja Edgara vçlmes tçma tiek slçgta.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

Slēgts

Return to “Linux/BSD”