Edgara t

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

Slēgts
User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Edgara t

Post no Valodja » 24 Apr 2007, 10:57

Edgars wrote:Esi tâs kïûdas katrai OS saskaitîjis ka tâ vari vervelçt? Un nezkâpçc visi Tevis uzdotie jautâjumi saistâs ar Tîkliem.
Jâ, man nepatîk tâs nepilnîbas (un kïûdas) windâ kkâdu stulbu M$ principu dçï. Zinu, ka M$ produkti der tîri specifisku problçmu risinâðanai, bet tur, kur pietiek Linux iespçjâm, ir jâpielieto Linux - lçtâk un çrtâk.
Un ja jau jûties specs windâ, tad tev arî tîkloðanu jâparzin, jo LAN un VPN mûsdienas ir ïoti liela nozîme b\biznesa jeb darîjumu vidç, izglîtîbas sfçrâ un valsts pârvaldç. Un pietam ðajâs dienâs dators bez izejas uzârpusi t.i. bez i-neta nespçj pilvçrtîgi apmierinât lietotâja vajadzîbas.
Mûsu universitâtç arî drîz tiks iegâdati jauni datori, uz kuriem uzinstalçsim Ubuntu Linux (it's for free) - ja datoru izmantos IT, zinâtniskajiem, multimçdiju un ofisa nolûkiem - tâd ar Linux pilnîgi pietiek. Pietam tas ir lietotâjiem draudzîgs (ir izmçìinâts uz daudziem lietotâjiem, bet tie pârsçþoties uz KDE grafisko vidi pat nejuta atðíirîbu no windas). ir pieejamas tûkstoðiem bezmaxas programmu ðim distributîvam, kuras var atjaunot, uzlabot, pat iztulkot. :party: Un vçl universitâte sataupîs naudu, ka nevajadzçs pirkt antivîrusu programmatûru.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 24 Apr 2007, 13:35

Un vispâr kâ jau teicu.. linuxam ir 10 x vairâk izdotu ielâpu nekâ windows.. tâtad tas nozîmç 10x vairâk atklâtu caurumu! Varu 100% saderçt ja tagad visi pârietu uz linux, ðo operçtâjsistçmu "nonestu" no datoriem visi hakeri vçl vairâk nekâ viòi to dara tagad ar windows.

Kâ arî pats svarîgâkais.. Pats galvenais strâdâjot ar katru datoru. Uzstâdot, instalçjot, konfigurçjot programmas ir ÂTRUMS. Jo vairâk procesi OS ir automatizçti, jo âtrâk lietotâjs var rîkoties, un savu dârgo laiku mazâk izðíiest priekð OS, kâ arî rezultâtâ ar to saudzçt savu veselîbu.


Un vispâr man jau zajebaïi pa ðito tçmu runât, tâpat mani neviens nepieru
Last edited by Mr.Death on 24 Apr 2007, 20:16, edited 1 time in total.

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 24 Apr 2007, 14:10

Edgar beidz pagastu smiidinaat..ne tikai var bet jau izmanto..
P.S.Zheel ka mums abiem viens vaards un Walker patiik..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 24 Apr 2007, 14:12

Edgars wrote:Zinâtniskajiem nolûkiem tiktieðâm linux NEVARÇS izmantot, jo visas zinâtniskâs "izpçtes" un laboratoriju programmas galvenokârt tiek bâzçtas uz MS Windows. linuxam ir 10 x vairâk izdotu ielâpu nekâ windows.. tâtad tas nozîmç 10x vairâk atklâtu caurumu! Varu 100% saderçt ja tagad visi pârietu uz linux, ðo operçtâjsistçmu "nonestu" no datoriem visi hakeri vçl vairâk nekâ viòi to dara tagad ar windows.
Ubuntu Linux distributîvam ir pieejamas vairâk nekâ 100 kvalitatîvu programm tieði zinâtnei un izglîtîbai. Un galvenais tâs ir bez maxas. :D

Un TU vari iedomâties, cik neatklâtu caurumu ir WINDÂ???? Linuxâ, ja tâdi ir, vismaz izlabo. A tu vispar savâm acîm esi redzeji windas kodu, petiji to - un tagad vçl droði vari apgalvot, ka tam tapat kâ nav caurumu???
Mçs ar Tvinky Linux lietojam jau 4 gadus, kaut arî jau skolâ bijâm audzinâti spaidît windu. Tomer pçc objektîvas salîdzinâðanas, uzmanîbas vçrts visvairâk ir Linux. Un Tu? Pasçdçjis pie ðîs OS pâris nedçïu, slikti iepazinis, vçl uzdroðinies bïaut kko pretim? Ja ej pa ceïu un vienreiz paklupi, tas nenozîme, ka ir jâmeklç jauns ceïð. Un objektîvam viedoklim NEKAD neizmanto W\windu par etalonu, ar ko salîdzinât.
Ïaudis, padomâjiet, cik naudas mûsu valsts iztçrç pçrkot mo M$ licencçtâs windas un Offisus, primitîviem uzdevumiem, web un datubâzçm. :wtf:
Kur viòiem galva? Cik stulbiem var bût???? Tâ ir, ka trûkst spçjas objektîi salîdzinât un meklçt racionâlas alternatîvas. :suck:
Last edited by Valodja on 24 Apr 2007, 14:31, edited 3 times in total.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 24 Apr 2007, 14:19

EDGAR tu atvaino Lohs esi??? NASA tagad visiem sateliitiem un zondeem linux ir salikusi virsuu!!! iPhone uz linux darbosies, Daudzie smart-phone uz Linux griezhas! Windows pârsvarâ tiek lietots mâjas, mazo uzòçmumu vajadzîbâm. Pat lattelekom serveris grieþas uz nix. a strâdnieki to pat nezin. Linux ar katru dienu piesaista aizvien vairâk lietotâju. Tas nenozîmç, ka daudz updeitu- znaèit nav droð. Piemçram man 10% no updeitiem nâk sakarâ ar droðîbu- pârçjie nâk priekð softiem, lai tie labâk un âtrak strâdâtu+varçtu savienot ar Windows!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 24 Apr 2007, 14:46

Edgars wrote:Zinâtniskajiem nolûkiem tiktieðâm linux NEVARÇS izmantot, jo visas zinâtniskâs "izpçtes" un laboratoriju programmas galvenokârt tiek bâzçtas uz MS Windows, vai MAC operçtâjsistçmâm. Izglîtîbai.. pensionâriem kur ziòas palasît un ðlâgerus paklausîties, ok.. visu cieòu. Linux the best, bet multimçdiju darbiem tâpat kâ zinâtnei derçs tikai vai nu MS Windows vai MAC. Un vispâr kâ jau teicu.. linuxam ir 10 x vairâk izdotu ielâpu nekâ windows.. tâtad tas nozîmç 10x vairâk atklâtu caurumu! Varu 100% saderçt ja tagad visi pârietu uz linux, ðo operçtâjsistçmu "nonestu" no datoriem visi hakeri vçl vairâk nekâ viòi to dara tagad ar windows.
Mac OS ja kas ir Unix, a linux ir unixveidîga os, tâka tavs viedoklis par "jâ Mac OS" un "nç linux" nav îsti izprotams. Mac os vçl pie tam ir komerciâls produkts. ja atzîsti Mac OS tad lieto open sûrsi unixam - BSD, tâdus kâ PCBSD. vari mçìinât likt FreeBSD, bet tad nu toè tu sapratîsi ko nozîmç uzlikt os, salîdzinot ar bçrnu spçlîti liekot Ubuntu.

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 24 Apr 2007, 16:31

P.s. Un linuxoîdam jau nemaz neienâca prâtâ savus debîlos tûkstoðus updeitu salikt servisa pakâs... vai arî viòð domâja ka tas padarîs linuxu lîdzîgâku windowsam
Piemirsi, ka lielakajai daïai distru jaunas versijas iznâk krietni bieþâk, nekâ windows servisa pakas, lîdz ar to ðis apgalvojums ir visai bezjçdzîgs.

Par laboratorijâm, superdatoriem, video un audio studijâm un serveriem runâjot - windows nebût nav konkurçtspçjîgs. Viss nopietnis grieþas uz unix/linux.

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 24 Apr 2007, 19:11

Es raudu :cry: :rofl:

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 24 Apr 2007, 20:07

Tvinky wrote:Es raudu :cry: :rofl:
Здесь канкретно все каментам засрано! :D

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 24 Apr 2007, 20:09

Toè nenormâli.. salikuði katrs otrais pa avatariem savus pingvînus... Moðka man sev ielikt windows logo? :D :D :D :D :D

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 24 Apr 2007, 20:29

Edgars wrote:Toè nenormâli.. salikuði katrs otrais pa avatariem savus pingvînus... Moðka man sev ielikt windows logo? :D :D :D :D :D
Bet lûdzu dari tâ. Kas tev neïauj?
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 24 Apr 2007, 21:03

Edgars wrote:hahahaaaaaa :D :D :D :D :D :rofl: :rofl: :rofl: es jau skrienu fanot par kâdu.. :rofl:
Nu fano par windu tev laikam jau bûs par daudz - untâ, cik redzu, esi Walkera, Teksasa reindþera fans! :D Labi, cînies, cînies par savutaisnîbu! Edgar ir mûsu gudrâkais un ar vislielâko mozgu apdâvinâtais IT specâlists. Viòam nevajag par kko vel fanot, Edgaram pietiek patîrît reìistrus, padefragmentçt cietni, novilkt antîvîrusam apdeitu, noskençt kompi, kkâdas maxas programmiòas pakrekot (viòð jau nezin, ka ir open source alternatîvas), palamâties par windas gïukiem, spieþot 100 reizes start izvçlni, windai lâdçjoties, nesagaidot rezultâtus un ar nepacietîbu gaidît servispaku savai XP (3. laikam)
Jâ, tas viss ir Edgara ikdiena, nu, bet mums nevajag **dritvai kociņ** mozgu - mçs lietojam Linux... :party:

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 24 Apr 2007, 21:11

Ðíiet ka Tev ir bijusi liela pieredze Valodja... man laikam Tavâ priekðâ bûs jâklanâs, open source lietotâj. Bet spriest jau kâ sûds garðo var tikai pçc savas pieredzes vai ne? :rofl:

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 24 Apr 2007, 21:47

Vienreiz jau rakstîju, ka tçmas sâcçjs, lietotâjs Edgars, vçlçjâs, lai viòa tçma tiktu slçgta un dzçsta. Bet pret dzçðanu es navaru piekrist, nebûtu godîgi pret citiem lietotâjiem. Pçc lietotâja Edgars vçlmes ðis topiks, kur atkal tika turpinâta jau slçgta tçma, ir slçgts.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

Slēgts

Return to “Linux/BSD”