Gentoo

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Gentoo

Post no deivs001 » 19:20 / 24. Apr, 2007

Ko jauku varat pateikt par ðo distru? Mazliet paspçlçjos ar liveCD, bet gluþi nesapratu tâs galveno mçríi. Ir kâ servera uzturçðanas OS vai arî parastiem lietotâjiem.
Ir jau info gan viòu mâjas lapâ, gan visâdos forumos, bet gribçju pajautât kâda viedokli, kas to ir lietojis.
Paldies par uzmanîbu! :)
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 19:32 / 24. Apr, 2007

Gentoo Filozofija
Gentoo filozofiju var definçt divos vârdos - izvçles brîvîba - Gentoo saviem lietotâjiem, atðíirîbâ no citâm OS'çm, neko neuzspieþ, administrators ir tas, kurð nosaka, kâda bûs sistçma, un, tâ kâ administrators parasti ir reizç arî lietotâjs, tad Gentoo var saukt par lietotâjam visdraudzîgâko sistçmu, jo viss var bût tieði tâds, kâdu lietotâjs to vçlâs redzçt, piemçram, Gentoo nav noklusçtâs darba vides (DE), lietotâjs var izvçlçlties, ko viòð vçlas lietot, vai pat izvçlçties nelietot nevienu un iztikt ar CLI; tas pats ir vçrojams citâs jomâs - teksta redaktoros, Interneta pârlûkos un pat sistçmas pârvaldîbas rîkos.
Laikam jau, kas spçcîgs distrs, bet jâbût sajçgai ko dara. :) Tâtad der, lai mâcîtos un eksperimentçtu ar to, :)
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:99
Pievienojies:12:09 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:tepat

Post no fatduude » 21:00 / 24. Apr, 2007

pats neesu lietojies ðo distru, bet lasîts daudz laba, gan kâ par desktop gan servera os. tagad drîz pabeigðu eksperimentçt ar pcbsd, tad èekoðu ðo.
jâ un vçl viens plus gentoo ir tas ka ïoti daudz un ïoti labu materiâlu.

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 21:04 / 24. Apr, 2007

Tagad lasu Gentoo Linux 2006.1 x86 Handbook. Pagaidâm viss tîri jauki izskaidrots, apskaidrots un izklâstîts. Tagad esmu sapratis, ka Gentoo distrai ir plaðas iespçjas un kâ iznstalçt, konfigurçt to ir tiaki un vienîgi atkarîgs no paða lietotâja.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 21:08 / 24. Apr, 2007

Es viòu iecepu diskâ un pat nemçìinâju likt iekðâ. Cik zinâju instalâcija notiek terminâla reþîmâ, tb viss jâraksta, jâkanfigo ar rociòu no terminâla. Kâds Live CD? Gentoo jau ir Live CD? Ghmmmzz - nu varbût ;) Jeb arî tas ir kârtçjais kâds VLOS klons, kas bûvçts uz tâ paða Gentoo, tikai jau ar grafisko instalâciju.

P.S Ja nemaldos tîrais gentoo instalçjas no konsoles (kaut kur vçl man pdf izprintçts, kâ instalçt). Turklât derçtu iegâdâties labâku PC, jo tur pârsvarâ viss kompilçjâs. Pârsvarâ izmantojas emerge komanda, kura velk binâro/source paku un visu kompilç (ja source) - tb kompis labâks, priekð kompilçðanas, ieteicams dual core, lai vienu var aizòemt ar kompilçðanu un ar otru kaut ko darît. Bet kâ jau teicu, nçsmu testçjis un diezvaj viòa ir tik userfriendly ;)

P.S.S ielîdu saitâ https://www.gentoo.org/main/en/where.xml un atradu, ka tomçr ir LiveCD :P Sorry ;) Me atpalicis gentoo ziòâ :|

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 21:15 / 24. Apr, 2007

IR jau ir LiveCD. Îstâks par îstu.
+ komplektâ ar grafisko vidi, kurâ var veikt instalâciju.

Un par datoru runâjot man ir parodija par dual core, HT tehnoloìija. Varbûtk, ka tomçr labâks par parastu vienkodola procesoru bez HT ir. Kas ziin, kas zin.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 00:40 / 25. Apr, 2007

deivs001 wrote:IR jau ir LiveCD. Îstâks par îstu.
+ komplektâ ar grafisko vidi, kurâ var veikt instalâciju.

Un par datoru runâjot man ir parodija par dual core, HT tehnoloìija. Varbûtk, ka tomçr labâks par parastu vienkodola procesoru bez HT ir. Kas ziin, kas zin.
Protams ka ira! Tas ir pierâdîts. Un Inteldrîz 4kodolu CPU vçl metîs èetrus virtuâlos kodolus!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:119
Pievienojies:12:08 / 23. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Valodja » 01:58 / 25. Apr, 2007

deivs001 wrote:IR jau ir LiveCD. Îstâks par îstu.
Un par datoru runâjot man ir parodija par dual core, HT tehnoloìija. Varbûtk, ka tomçr labâks par parastu vienkodola procesoru bez HT ir. Kas ziin, kas zin.
A kas tev nepatîk, kad procesorâ ir vairâk nekâ viens fizisks kodols? SMP kerneli vismaz uzinstalçji (ja tev >=2 kodoli)???

Un par Gentoo.Labi, uzinstalçjâm, nokonfigojâm. Bet ja viòam bûtu vçl grafiskais source paèku menedþeris, kurð pats pçctam novlkto sourci nokompilç (bet lai bûtu iespçjas arî veikt izmaiòâs kompilçðanas setingos - uzlit/noòemt flagus, labot sourci u.tml.) un uzinstalç, tad tâ bûtu ideâla OS. Ðíiet repozitori tur diezgan apjomîgi - softa netrûks. :D

Un konfigoðanâ derçtu ieviest 2 sadaïas - viena vienârða priekð iesâcçjiem, otra advancçta - ar vairâk iespçjâm, lai advancçts jûzers varçtu izdabût no ðî distro, ko vçlas. Un ko jûs par to domâjat?

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 14:46 / 25. Apr, 2007

Tur komandinja emerge, kaa binaaro velk taa arii sourci un kompilee - ja nemaldos ;) Un ja nemaldos ar vinju darbojas tikai konsolee - bet, kas traucee salasiities un uztaisit GUI? :D

Pievienot atbildi

Return to “Linux/BSD”