Tavs mobilais - kur

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

Nokia
8
35%
Sony Ericsson
10
43%
Motorola
2
9%
Samsung
0
No votes
Cits
3
13%
 
Total votes: 23

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Tavs mobilais - kur

Post no samurajs » 25 Apr 2007, 08:49

Pastrîdçsimies - kâdas firmas mobilie labâki? Protams, ar argumentiem!
Image

User avatar
Jonis
Spameris
Atbildes: 99
Pievienojies: 23 Apr 2007, 16:46
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no Jonis » 25 Apr 2007, 16:06

Te nu gan vajag argumentus. Protams, ka Nokia. Varu sadereet, ka pasham ir SE :hmz: ? (jo tie parast uzprasâs, tiem, kam ir Nokia, viòi zin kas ir labâkais un **dritvai kociņ** ko citi saka)
SE ir lçtais gals un prastie.
Vispârîbâ skatoties, es lieku
1. Nokia
2. Samsung
3. SE
..un vispâr, stulbi ðitâdus topicus taisît. Tas ir skaidrs, ka smartphoniem neviens neiekabinâs.
nuuu, es gaidu.... apstriidat un ko sakat :D
bootu vismaz nokomplektçjis un uzdevis jautâjumu, kuru firmu mobilajiem ir labâkâs kameras, vai mp3 kvalitâte (jeb mûzikas telef labâkais), vai kas cits.. :suck:
Last edited by Jonis on 25 Apr 2007, 16:16, edited 3 times in total.

User avatar
dzhonsons
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 820
Pievienojies: 23 Apr 2007, 21:30
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no dzhonsons » 25 Apr 2007, 16:08

Manupât,Motorola.
Paðam ir pagaidâm bijuði 2 telefoni[L7 un e398@rokr].Milzîgs pluss ir tas,ka to var pârfleðot(ja nu kâdas problçmas) ar trîs peles klikðíiem- vien"atvçrt progu,otrs:izvçlçties firmwari,trðais:piespiest podziòu start vai flash.
Ïoti çrta izvçlne.Pirmo reizi paòemot rokâs nekas jauns nav jâapgûst.Milzîgas moddinga iespçjas.Liels pluss ir iTunes pleijeris,kurð gan uz jaunâkajiem telefoniem pagaidâm negrib strâdât.Ïoti viegli taisâmi skini[tçmas].
Kopumâ ïoti lielas iespçjas to pielâgot savai gaumei.
P.S.Pirms gada Motorola vispâr tautâs bija mazpazîstama,bet tagad viss ir mainîjies.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 25 Apr 2007, 16:11

Ir tâda lieta, ka nekad neviens mobîlais telefons nebûs nevainojams. Katram ir savi plusi un mînusi. Parasti kad skatos jaunus telefonus ir tâ, kad visas lietas mani apmierina, bet viena lieta ir slikta, vai vispâr nav. Tas tas pats, kas ar nokomplektçtiem datoriem. Nekâ mainît konfigurâcija nav iespçjams.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 25 Apr 2007, 17:10

Nu jaa sony eriksonam ir taqada slimiiba ar dzhoistikiem. Bet nu neviens telefons nawa perfekts, savukaart riksoniem ira taada lietinja, ka vinjiem akitis labi tur un vinji bija 1. kuri izdomaaja blootooth ielikt telefonaa, atceros, ka midi melodijas ar blootooth paarsuutijiu.. :D a citi to izdomaaja dariit tad kad paraadiijaas mp3 un AMR :win:
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
dzhonsons
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 820
Pievienojies: 23 Apr 2007, 21:30
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no dzhonsons » 25 Apr 2007, 23:18

Hi,par dzjojstiku-
manai Motorolai e398 ar dzjoistiku problemu vçl nav bijis :)
telefonam nu jau bûs 2 gadi.Dzjoistiku izmantoju aktîvi.
Tâ laikam tik SE slimîba :)
bet galvenais,ka w810i tas ir labots(djoistika nav :D)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 25 Apr 2007, 23:50

asdfgfh wrote: bet galvenais,ka w810i tas ir labots(djoistika nav :D)
Nu redz censhas noveerst. Tapee sakku, ka ir slimiiba, bet tagad liidz ar jaunajiemmodeljiem censhas likvideet sho kljuudu!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
kliks
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 2
Pievienojies: 24 Apr 2007, 07:54
Reputācija: 0
Atrodas: Coffee Shop

Post no kliks » 26 Apr 2007, 13:04

Vislabâkais telefons ir tas kura rçíinu apmaksâ darba vieta. Ko dod neþçlîgi kruts telefons, kurâ ir ZZ ar 0.73Ls kredîtu? :die: Tâs jau ir kaut kâdas pamatskolas staipîðanas ar telefoniem. Nu man mamma nopirka tâdu un tâdu. Nu un?!?
Esmu principi⬳ nevis debils

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 26 Apr 2007, 13:09

nu ja kas es pashlaik lietoju 3200 :D nu un nekaadas probleemas. :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Jonis
Spameris
Atbildes: 99
Pievienojies: 23 Apr 2007, 16:46
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no Jonis » 26 Apr 2007, 16:08

asdfgfh wrote:Motorolai ar dzjoistiku problemu vçl nav bijis
Manuprât, tâda problçma jau tikai SE arî ir :D lçtuèiem :hmz:

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 26 Apr 2007, 18:54

Jonis wrote: SE ir lçtais gals un prastie.
Tu nu gan esi no Mçness nokritis :rofl: SE esot lçtais gals? Zirgam jasmejas! Par Sony vârdu vien jâbleío! :money:

Jâ, dþostiki SE vâjâ vieta, manam Z550i gan tâda vispâr nav, tâ vietâ pogas. Pamatoti uzskatu, ka Nokia un SE pilnîgi lîdzvçrtîgi kvalitâtes ziòâ, kâ jau 2 galvenâs konkurçjoðâs firmas tirgû.
Esmu pçtîjis visai daudzus modeïus, un nekâdus îpaðus kvalitâtes defektus neesmu novçrojis.

SAMSUNG - visai tizla spiedzoða skaòa runâjot, tas nav tikai dârgâkajiem D klases telefoniem. Ðai ziòâ (balss tembra pareiza atveidoðana) nepârspçjami ir ALCATEL mobilie... tie arî zemâs frekvences atskaòo perfekti.
Pie tam mans iepriekðçjais SAMSUNG X100 pçc 1,5 gadu ekspluatâcijas sâka gïuèît - saòemot zvanus, reizçm uzkârâs. Pietiekami reti, lai nestu uz remontu, bet pietiekami bieþi, lai bojâtu nervus... Image

MOTOROLA - no tiem remontu meistari bçg kâ velns no krusta, reti kurð grib ielaisties. Shçmas kardinâli atðíiras no visiem pârçjiem. Kamçr neplîst - nekâda vaina.
Image

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 26 Apr 2007, 19:06

Manuprât, ðai diskusijai nav jçga, jo nejau tikai katari firmai, bet arî katram telefona modelim ir savi plusi un mînusi..
Bez tam - nevajag aizmirst, ka telefons nav spçïmantiòa.
Un katram cilvçkam ir savi kritçriji, kas noved pie tâ, ka katram bûs atðíirîgi uzskati par attiecîgo telefona modeli - kur nu vçl pa firmâm..
P.S. - Balsoðanâ nepiedalos, jo tas nav iespçjams.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
experts
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 5
Pievienojies: 07 Mai 2007, 20:00
Reputācija: 0
Atrodas: R

Post no experts » 07 Mai 2007, 20:15

Galîgi nepareizi noformulçts diskusijas nosaukums! Salîdzinât NEVAR telefonu raþotâjus, JÂSALÎDZINA vienas klases daþâdu raþotâju modeïus. Un jâ, katrs raþotâjs vairâk, vai mazâk, bet tomçr koncentrçjas uz kâdu konkrçtu grupu, kuru tad arî attîsta un virza tirgû, kur cenðas gût lîderpozîcijas.
Piemçram-
SonyEricsson ir nepârspçjami ar saviem Walkman tâlruòiem, tur viòim reâlu konkurentu nav, jo Nokia un Samsung nevar îsti konkurçt ar ðiem tâlruòiem. Protams, Walkman tâlruòi vinnç tikai mûzikas klausîðanâs ziòâ, citas funkcijas tai paðai Nokia bûs labâkas.
Nokia trumpis ir viòu viedtâlruòi, arî tur viòiem nav konkurentu, bet, piemçram, sâkuma klases, vai vidçjâs klases tâlruòos Nokia zaudç tam paðam SE un Samsung.
Samsung, visamz pçc manâm domâm, ir un paliek lîderis displeju kvalitâtç (neskatoties, jebkurâ cenu kategorijâ tiem praktiski nav konkurentu) un arî polifonisko melodiju skançjumâ, bet tas nenozîmç, ka tie ir labâkie telefoni operçtâjsistçmu darbîbâ, vai baterijas darbîbas ilguma ziòâ.

Tçma, par kuru principâ var runât un runât, katram savs labâk un katram savi favorîti :)

User avatar
Enrike
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 14
Pievienojies: 05 Mai 2007, 10:32
Reputācija: 0
Atrodas: Neumunde

Post no Enrike » 07 Mai 2007, 22:46

kaads cilveeks reiz teica: "krievs nav cilveeks un nokija nav telefons" un peedeejos triis gadus lietoju tikai SE telefonus - ne reizes neesmu bijis spiests doties uz servisu, kaa nokijai - meenesi lietots un uz garantiju prom - nu taa nav arsjana! No alcatel es tikai atziistu telefonu centraalju risinaajumus - mobilie gan nekur vinjiem nelon...
Idiotisms ir universāls, jo to nevar izmērīt nevienā no vispārpieņemtajām mērvienībām. Heidingers

User avatar
experts
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 5
Pievienojies: 07 Mai 2007, 20:00
Reputācija: 0
Atrodas: R

Post no experts » 08 Mai 2007, 11:50

Enrike
Ir tâ, ka uz garantiju telefoni "niet" tâpat vien, visu nosaka tas, kâ ar viòu apietas. Arî SE pietiek problçmu un nevajag teikt, ka Nokia visvairâk plîst, vai SE mazâk! Slinkums man te tagad uzskaitît visus raksturîgâkos defektus abiem raþotâjiem, bet man tomçr liekas, ka SE to bûs vairâk.

User avatar
Jonis
Spameris
Atbildes: 99
Pievienojies: 23 Apr 2007, 16:46
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no Jonis » 08 Mai 2007, 14:13

Enrike wrote:"krievs nav cilveeks un nokija nav telefons"
Pa to krievu es tev piekristu, un par 2. arî varboot, jo:
1. Nokia NAV= nokija
2. Ja arî tu bootu domâjis Nokia, tad Nokia ir kas vairâk kâ tikai telefons, kâ Smartphoni utt.
ar savu shitu SE tu vari zvanît = telefons, un daziem Walkmaniem k-ko klausiities, bet tad jau labaak uzreiz mp3 playeri.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 08 Mai 2007, 15:41

Jonis- tu biki kljûdies.
Bet irtâda statistika- kas procentuâli parâda kâdus telefonus visvairâk atgrieþ atpakaï garantijâ, maina pret citu un tâ tâlâk. Vislabâkâis (neplîstoðâkais) telefons skaitâs Sagem- viòus vismazâk nâcies apkopt garantijas un pçcgarantijas laikâ. UN nevajag pîkstçt, ka Sagem nav populârs- lieto viòu pietiekoði daudz.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
experts
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 5
Pievienojies: 07 Mai 2007, 20:00
Reputācija: 0
Atrodas: R

Post no experts » 08 Mai 2007, 17:13

Usins-

varbût tu man parâdîsi savu statistiku? Saegem nopçrk labi ja vienu pret 100 citiem, tas ir labi, ja vçl tâda statistika bûs. Viòu izturîba- nosacîta, tâpat pietiek visâdu problçmu.

no_name
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 17
Pievienojies: 29 Mar 2007, 22:42
Reputācija: 0
Atrodas: Centrs

Post no no_name » 08 Mai 2007, 18:14

asdfgfh wrote:P.S.Pirms gada Motorola vispâr tautâs bija mazpazîstama,bet tagad viss ir mainîjies.
Tur nu tu kïûdies, Motorola vienu laiku bija pati populârâkâ firma (vai viena no, pirms ienâca tirgû Nokia ar saviem "lçtâ" gala telefoniem. ASV vçl joprojâm atrodas starp lîderiem (kâ nekâ ASV bâzçtâ firma).
Un vçl pastâv uzskats, ka Motorola starp telefoniem ir tas pats kas Mercedes starp auto. Paðam ir bijuði daudzi telefoni, vairâkas Motrola's, Nokia's, Samsung'i bija arî tâdas eksotiskas lietas kâ Benefon, Ericsson (neaukt ar SonyEricsson),un varu pateikt vienu Nokia's man vairs nekad nebûs, jo kopð viòi ieviesa "animçtâs bildîtes" izvçlnç, vienmçr ir raduðâs problçmas (pçc intensîvas lietoðanas ilgâkâ laika posmâ) ar "softu", kâ arî pçc apmçram pçc gada lietoðanas katastrofâlas problçmas ar baterijas izturîbu. Par Samsung'iem - bûtu jâuzsver labais ekrâns, kâ arî polifonija (ar ko spçj vienîgi sacensties Motorola), bet pie mînusiem jâmin nepârdomâtâ izvçlne un funkciju izkârtojums, kâ arî "softa" problçmas, lietojot vairâkus gadus. Vçlâk vçl...

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 08 Mai 2007, 19:46

Kâdreiz vçl varçja izsekot lîdzi mobîlo telefonu modeïiem. Tagad tas ir tik pat kâ neiespçjami. Patika laiks, kad modç bija Nokia 3310. Maksâja bargu naudu, bet tagad arî ir kompakts tâlrunis vienkârðiem cilvçkiem. Pats esmu lietojis pâris gadus.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
Jonis
Spameris
Atbildes: 99
Pievienojies: 23 Apr 2007, 16:46
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no Jonis » 08 Mai 2007, 20:19

Kâdas vçl muïíîbas. Motorola .... :hmz: Palasi k-kur komentârus (ASV), redzçsi, ko daudzi saka par Moto... Viòi paði daudzlabprâtâk izvçlas Nokia. Un kur tu tâdu uzskatu râvi, pa tiem mercedesiem. 100 gadus jau zinu, ka Mercedes maðînas ir tas pats kâ Nokia telefonos - kam visi citiraþotâji grib lîdzinâties.
Pie tam, skatoties vçl pçc branda, kur ir aptaujas, vai kas sazinlîdzîgs, Nokia ir pirmâ, tad (ASV) seko motorola (laikam), bet Eiropâ Samsungs vai arî SE seko kâ otrie.

User avatar
experts
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 5
Pievienojies: 07 Mai 2007, 20:00
Reputācija: 0
Atrodas: R

Post no experts » 08 Mai 2007, 22:38

runâjot par tâm Nokia softa problçmâm un baterijâm- Jums neliekas, ka paði esat vainîgi pie tâ, ka tas softs nojûk? Es Nokia tâlruòus lietoju ïoti ilgi, nekad neesmu saskâries ar softa problçmâm, kaut gan citi mani paziòas lietojot tieði tâdus paðus modeïus pa servisiem vien dzîvo! smartfoni vçl mçdz gïukot, rodoties pârslodzei, kad piekrâmç pilnu telefonu ar programmâm un tad vçl grib visas palaist, bet kâdas problçmas var rasties S30/S40 ar softu?! to ir jâmâk dabût gatavu :D :rofl:

baterijas- uzlâde/izlâde akumulatora darbîbas laiku ar katru reizi saîsina, lîdz ar to, iespçjams, ka tâ baterija pçc gada arî ir nolietojusies, kas ir pilnîgi normâli, jo reâli raþotâjs pats nosaka: 18-24mçn baterija kalpos labi, pçc tam var rasties problçmas, kad telefons neprognozçjami slçdzas ârâ un vçl visâdi brînumi!

un jâ, vçl jau arî jâskatâs, kur jûs tâlruni iegâdâjat, jo nav jau tajos DT tik ðausmîgi uzskrûvçtas cenas, uzcenojums ir mazss, vnk orìinâlajiem iepirkums ir daudz dârgâks, ka tiem no RUS nâkuðajiem, kuru kvalitâte ir ïoti apðaubâma!

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 08 Mai 2007, 22:55

Nokia- aptuveni 50%
Motorolla- aptuveni 25%
Pârçjie- 25%
Tâds ir tirgus sadalîjums 2006 gada vidû. Tagad manuprât motorola ar SonyEriksoniem dala 2. vietu...
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

no_name
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 17
Pievienojies: 29 Mar 2007, 22:42
Reputācija: 0
Atrodas: Centrs

Post no no_name » 08 Mai 2007, 23:31

Mans pirmais telefons:

Benefon Max NMT450i

http://gsmok.ru/cgi-bin/phone.pl?telephone=Benefon_MAX

Image

User avatar
Jonis
Spameris
Atbildes: 99
Pievienojies: 23 Apr 2007, 16:46
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no Jonis » 09 Mai 2007, 15:28

usins wrote:Nokia- aptuveni 50%
Tâds ir tirgus sadalîjums 2006 gada vidû. Tagad manuprât motorola ar SonyEriksoniem dala 2. vietu...
Tâ arî tas varçtu boot, bet ASV.
Jo Europe Nokia ir vairâk, kâ 50% tad ar krietni mazâk % nâk Samsung cînoties ar SE (abi stipri lîdzîgi)

zhagis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 186
Pievienojies: 14 Mar 2007, 08:00
Reputācija: 0

Post no zhagis » 09 Mai 2007, 22:19

Noriebâs tie daudzfunkcionâlie modeïi.Manuprât ir pagâjis tas laiks,kad notika krâniòu staipîðana ar mobilajiem tel.
Gadu atpakaï bija viena Nokia 61....
Beigâs sapratu,ka man tel.ir vajadzîgs tikai lai sazinâtos.Tapçc izvçlçjos NOKIA 3300.

Pievienot atbildi

Return to “Mobilie telefoni”