Pusdz

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Pusdz

Post no foxsk8 » 27 Apr 2007, 20:44

Beidzot mana pirmais nopietnais jautâjums :D

Stâstîðu gari, jo savâdâk nevaru, un lai viss bûtu skaidrs. Kâ jau gadîjâs aizmirsu baroðanas bloku atvienot no elektropadeves, tâ rezultâtâ sprauþot atpakâï izkrituðos TV karti, uzmeta nelielu dzirksteli. Viss sâkâs ar skaòas karti, draiveriem. Nu lab varu iztikt. Nâkoðais gïuks, restrartçju PC, izmet kaut kâdu Mac addres error. WTF? Labi spieþu F1 , F1 un tieku iekðâ. Pçc tam izslçdzu kompi, ieslçdzu, nu jau klât nâkuði jauni errori. Bios visu laiku grib mesties par defaultajiem konfigiem. Itkâ viss tâ pârçjais ietu. Pçc kâda laika, jau sâk prasît bios password, bet nekad uz mâtenes nav bijuðas bios paroles. Labi noresetoju visu Jumperi, bios bateriju. Sâkas problçmas Visi erori vienu viet. Bet visu laiku atduros pie Bios paroles Pameklçju netâ AMI bios paroles standartus. Nekas nestrâdâ. Spaiþot entâs reizes visu, òemot entâs reizes visu jumperus, baèenes nost, vienu reizi aiziet lîdz OS ielâdei. OS ielâdç viss normâli, viss iet, skaòa, nets utt... Domâju, ka viss ir ok, bet nekâ. Pçc restarta vispâr no action. Kompis slçdzas iekðâ, bet monis neko nerâda. Tad vçl vienu reizi to Bios paroli kaut kâ apgâju un tiku Biosâ. Nopriecâjos un saliku visu kâ vajag. Noseiveivoju visu konfigus. Restarts un teju atkal viss ir atpakaï. Man liekas, ka gïuks varçtu bût kaut kur jumperos, bet kâ. Itkâ vçl ir garantija varbût.

Mâtesplate: Asrock K8NF4G - SATA2
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 27 Apr 2007, 21:45

Saku ka dzirkstele? Tur jau var bût daudz kas- kâds vadîtâjs nerukâ, kkas pârsvilis, vai uz puòíiem turâs. Bet ieteicams bûtu iet pie meistara ja jau garantija- pasaki ka shtroms noraustîjâs un kaput-sâka dîvaini uzvesties. Neko labâku pateikt nevaru.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 27 Apr 2007, 22:02

manuprât tik tieðâm labâkais bûtu nest uz remontu, kaut vai vienkârði iestâstot ka toè ðtroms noraustîjâs vai vçl kaut kas cits..
nu varçtu vçl flaðot paðu bios, jo izskatâs ka bios ir tas kas te visus gïukus izraisa, varbût tas varçtu ko dot, bet nez..

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 28 Apr 2007, 06:16

Visstulbâkais variants elektronikâ vienmçr ir tad, kad kaut kas te iet-te neiet.
Daudz patîkamâk remontçt to, kas vispâr neiet. Tad var pamçrît spriegumus kontrolpunktos un âtri atrast vainu. Sliktu kontaktu sameklçt iekð daudziem tûkstoðiem bieþi ir bezcerîgi.
Jumperi te izskatâs, ka nebûs vainîgi, drîzâk kâds tranzistors caursists kâdâ mikrenç vai arî BIOS softa problçma. Stiep tik uz garantiju, bet neesi muïíis un nesaki neko par kaut kâdu ðtroma noraustîðanos utt.! Gâja, gâja, un pçkðòi vienu dienu vairs negâja! Atrast iemeslu tâdos gadîjumos neiespçjami.
Image

User avatar
rajah
Lietpratējs
Atbildes: 730
Pievienojies: 27 Apr 2007, 14:29
Reputācija: 0
Atrodas: Leišmale

Post no rajah » 30 Apr 2007, 19:09

piekr'itu samurajam - neko neteikt un uz garantiju
Step By Step - ImageImage

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 02 Mai 2007, 08:39

Nâkamreiz kad ar nadziòiem íersies klât, no sâkuma ar tiem paðiem nadziòiem pie dzelzs kastîtes pieskaries - neíeries uzreiz pie hardwar'es :O

Pievienot atbildi

Return to “Pamatplates un CPU”