eBay atrasts jauns viltojums - iPod iPhone style

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
Faust
E-žurnālists
Atbildes: 318
Pievienojies: 28 Apr 2007, 14:53
Reputācija: 0
Atrodas: Valmiera

eBay atrasts jauns viltojums - iPod iPhone style

Post no Faust » 04 Mai 2007, 22:13

[imgl]https://notepad.lv/bildes/atteli/200 ... 938533.jpg[/imgl]
Nesen visiem paz�stamaj� internetveikal� eBay ir atrasts jauns l�ts komp�nijas Apple produkta - telefona "iPhone" viltojums �iPod iPhone Style� (p�rdev�js to t� ir nod�v�jis). T� sk�rienj�t�gais ekr�ns ac�mredzami ir m��in�jums imit�t "iPhone", plus v�l Apple izveidotais dizains, un pat �iPhone� logo tam ir. Izsoles cena s�kas no $0,01.

Ieteikt� "iPhone i105" telefona mazumtirdzniec�bas cena: $469

[imgr]https://notepad.lv/bildes/atteli/200 ... 220789.png[/imgr]

T�kli: Pieejams Eirop� un Austr�lij�, to var izmantot visos 900/1800 GSM standarta t�klos (ieskaitot Telstra, Optus, Vodafone u.c.) Viss, kas nepiecie�ams - ievietot savu SIM karti �aj� t�lrun�.

Displeja Veids: 1.8" LCD TFT/TFD Kr�sas: 262,144 (18-bit)
Izm�ri: 240 x 320 pikse�i, sk�rienj�t�gs ekr�ns.

Dizains: Melnos to�os

SMS/datu p�rraide: Ir iek�autas SMS/MMS/EMS funkcijas, k� ar� ir WAP/GPRS un ar� kamera.
Kameras iz��irtsp�ja: 2 Mpix. Galven�s ekr�na funkcijas: uzst�d�ms autom�tisks fokuss, vair�kekr�nu (multi screen) re��ms, rot�jo�s ekr�ns;
Maksim�l� iz��irtsp�ja: 1600�1200
Sp�les: Ieb�v�tas 5 sp�les, atbalsta "Java Games", varat lejupiel�d�t JAVA sp�les no interneta.

Personiskais Pal�gs (Personal Assistant):
Adre�u gr�mata, Att�lu skat�t�js, Kalkulators, Modin�t�js, Kalend�rs, Pulkstenis, Uzdevumi, Val�tas konvert�t�js, Uzmetumi, Piez�mes u.c.

Iez�mes- Noknips�, saglab� un nos�ti: Sakari starp mobilo ier�ci ir izveidoti vienk�r�i ar MMS (Multimedia Messaging Service). J�s varat skat�t att�lus, rakst�t, run�t un skat�ties video vienlaic�gi. Uz�em savus �pa�os br��us un nos�ti tos saviem m��ajiem.

Zvanu to�i: MP3 form�ta zvana to�i

Multimediji: MP4 Filmu atska�ot�js: Atska�o stereo 3GP/MP4/AVI Filmas. Skaties filmas un klausies mp3 m�ziku! Ir ieb�v�ti ska�ru�i.

USB Disks: T�lruni atpaz�s k� Removable Disk (Mass Storage) uz �� datora, J�s varat iekop�t jebk�da veida failus no sava datora telefon�. Ar Windows XP draiveri vai jebk�das citas programmas nav nepiecie�amas

T-flash Kartes atbalsts:
Atbalsta External T-flash karti ar vair�k nek� 1GB

Izm�ri: 112x 45x 11.4mm
Svars: 3.17oz (90g)

Pieejam�s Valodas-
Atbalsta Valodas: Ang�u un ��nie�u
Speed Dial, sa�snes, lietot�ja pam�c�ba (��nie�u valod�)

Baterija-
Sarunas: 4 stundas (220-260 min�tes)
Stand-by re��ms: 120-160 stundas (l�dz 6 dienas)
Last edited by Faust on 26 Okt 2007, 19:02, edited 2 times in total.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 04 Mai 2007, 22:28

Man aizdomas, ka drîz nemaz tik lçts nebûs tas ir fakts.. :money:
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Faust
E-žurnālists
Atbildes: 318
Pievienojies: 28 Apr 2007, 14:53
Reputācija: 0
Atrodas: Valmiera

Post no Faust » 04 Mai 2007, 23:10

Nez, kurð bûs pieprasîtâks, oriìinâls vai atdarinâjums?! :hmz: :ooo:
Last edited by Faust on 05 Mai 2007, 10:09, edited 1 time in total.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 05 Mai 2007, 00:06

Nu nez nez... kurð bð lçtâks un darbosies lielâkajâ daïu tîklos. Jo oriìinâlais iPhone darbosies speciâlâ tîklâ, ko Latvijâ atbalsta tikai Bite :money:
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 05 Mai 2007, 07:52

Latvijâ skaidrs ka atdarinâjums! Jo stipri lçtâks... :money:
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 05 Mai 2007, 22:03

samurajs wrote:Latvijâ skaidrs ka atdarinâjums! Jo stipri lçtâks... :money:
Un darbosies visos tîklos.. a iPhone oriînâlais nedarbosies lativjaa..
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “IT ziņas”