SAAB pirmais ra

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

SAAB pirmais ra

Post no foxsk8 » 01 Mar 2007, 18:54

SAAB ir pirmâ auto rûpnîca, kura ir padomâjusi par tiem autovadîtâjiem un gâjçjiem, kuri cieð no iereibuðajiem auto vadîtâjiem. SAAB ir pirmie, kuri ir izdomâjuði maðînâ ievietot alkometru. Nu patiesîbâ alkometrs ir iemontçts auto pultî un ir ïoti portatîvs un neuzkrîtoðs. Darbojas alkometrs sekojoði- pirms iekâpjat auto jums jâiepûð alkometrâ, un ja jums ir normâls alkohola saturs asinîs, tas ir nepârsniedz pieïauto-katrâ vlstî to varçs pieregulçt attiecîgi atïautajâm normâm(ne pats auto îpaðnieks). Ja viss normâli varçsiet iedarbinât auto un doties mâjâs, ja nç, tad nâksies izmantot taksi vai sabiedrisko transportu. Tâdâ veidâ ceïu policija vairs nevarçs noíert autovadîtâju kad viòð piedzçries vada automaðînu..vismaz SAAB un ja nemaldos Toyota arî.
Maðînas cena dçï ðâda izgudrojum nepalielinâs. Un vçl kas- daudzas valstis izteikuðas atzinîbu un Zviedrija jo lielu interesi, jo kâ zinâms Zviedrijâ braukt reibumâ ir strikti aizliegts un naudas sodi ir loti bargi, pat cietumsods uz pâris dienâm!!!
Tâ kâ bûs jâpçrk jaunais SAAB ar alkometru.. :D
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

Sid
Vecākais lietotājs
Atbildes: 979
Pievienojies: 14 Mar 2007, 21:20
Reputācija: 0

Post no Sid » 03 Apr 2007, 21:04

A ko darît tad, ja iepûð stûrç kâds cits? :P

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 03 Apr 2007, 21:06

Jauki bet..kaads sakars ar IT zinjaam?(: Shitas zem auto&moto|tehnikas jaunumiem jaaliek..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 03 Apr 2007, 21:33

Nitro wrote:Jauki bet..kaads sakars ar IT zinjaam?(: Shitas zem auto&moto|tehnikas jaunumiem jaaliek..
laikam tâpçc, ka IT cilvçki ir tie lielâkie alkoholiíi :lol:

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 03 Apr 2007, 23:23

wnk sho raxtu taisiiju wel vecajaa versijaa.. un tad fox iekopeeja forumaa, kad paargaaja. :) tapee jau ar naw pareizaa wietaa :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

visurmaldis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 19
Pievienojies: 20 Mar 2007, 14:27
Reputācija: 0

Post no visurmaldis » 04 Apr 2007, 12:44

hmm... skaidrs. SAAB nepirkðu.
Gribu, lai mana automaðîna klausa mani nevis valsti vai raþotâju.
ZigismārisVisurmaldis

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 04 Apr 2007, 21:24

visurmaldis wrote:hmm... skaidrs. SAAB nepirkðu.
Gribu, lai mana automaðîna klausa mani nevis valsti vai raþotâju.
neveicas vecît- drîz daudzas automarkas pâries uz tâdâm fîèâm, bet kâ saka pieredze- viss kas darbojas un ir aizkodçts vienmçr ir atkodçjams uzlauþams :) tâ kâ pats varçsi stellçt augðâ ar cik promilîtçm negribçsi sçsties pie stûres :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 04 Apr 2007, 21:40

usins wrote:{..}bet kâ saka pieredze- viss kas darbojas un ir aizkodçts vienmçr ir atkodçjams uzlauþams :){..}
Viss nav..bet nu taa ir cita teema.(:
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

visurmaldis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 19
Pievienojies: 20 Mar 2007, 14:27
Reputācija: 0

Post no visurmaldis » 04 Apr 2007, 23:35

Manuprât, tur pati ideja ir slima.
Kâdreiz jau bija doma ieviest Microsoft nodokli: pçrkot jaunu datoru maksât arî par windows, taèu openSource sabiedrîba ar to tika galâ, jo ne visiem tas windows vajadzîgs.

Velkot paralçles ar auto raþotâjiem jâjautâ: vai es pats bûdams inþenieris nedrîkstu braukt ar savis uzbûvçtu auto? Râdâs, ka nedrîkstu vis, jo bûs atïauts braukt tikai ar pirktiem auto.

Galu galâ, kam tad îsti pieder maðîna: man vai raþotâjam? Vai nebûs tâ, ka samaksâjot 20`000 par jaunu maðînu, es to neiegûstu îpaðumâ, bet tikai tiesîbas ar to braukt un man nav atïauts iejauties maðînas darbîbâ un mainît uzbûvi.

Starp citu, varu atgâdinât, ka mobilo telefonu raþotâji arî paredzçjuði iespçju instalçt telefonos programmatûru bez lietotâja piekriðanas.

Mans peronîgais atzinums par ðitâm auto lietâm: jâved maðîna uz servisu un jâlûdz izmestâ ârâ visas mikroshçmas un èipus kâdi tur ir. Jâ, esmu ar mieru pieciest daþas neçrtîbas. Vectçva þigulî nebija nekâdu èipu un braukt ar to var vçl tagad.
ZigismārisVisurmaldis

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 05 Apr 2007, 02:39

bet ðis ir nedaudz svarîgâks jautâjums, jo te tiek domâts par cilvçku dzîvîbu saglabâðanu, jo ik gadu dçï dzçruðiem autovadîtâjiem iet bojâ ïoti daudz cilvçku (precîzi nezinu), bet lasîju, ka 40% avâriju izraisa dzçrumâ :(
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes: 569
Pievienojies: 23 Mar 2007, 23:05
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no marr » 05 Apr 2007, 12:08

visurmaldis, oponçju:
ideja ir laba - neïaut vadît auto cilvçkiem, kas ir alkahola reibumâ. Jâ, piekrîtu, ierobeþo Tavas cilvçktiesîbas, bet droðîbu uz ceïiem palielina, pilnîgi noteikti.
Ja Tu esi inþenieris un uzbûvç savu auto, Tev nav liegts piedalîties ceïu satiksmç.... ar vienu nelielu piebildi... ja Tavs auto ir sertificçts. Sertifikâcija lûk gan maksâ ne mazums naudas - pâris desmitus tûkstoðus latu. Taèu ja Tu to izdari, tad Tu pilnîgi legâli drîksti piedalîties satiksmç. Un ðâda sertifikâcija IR nepiecieðama, lai pie mums pa ceïiem nebrauktu kaut kâdas kartona kastîtes uz èetriem riteòiem, kam faktiski nav stûres un arî bremzes strâdâ tikai nosacîti. Vai tas ierobeþo Tavas tiesîbas - jâ, bet vai uzlabo kopumâ sabiedrîbas droðîbu uz ceïiem?!? Noteikti.
Ja Tu nopçrc auto, ko kâds cits ir raþojis - Tu drîksti to modificçt atbilstoði valsts likumiem (CSDD), ja maini kaut ko, kas tur ir îpaði klasificçts - Tev atkârtoti jâiet sertifikâcija vai tehniskâ apskate (speciâlists neesu, nezinu kas precîzi). Bet Tu to vari darît, ja vçlies. Ja tas ir jauns auto/auto kuram ir raþotâja garantija, kuram Tu veic servisa apkopes un ja Tu vçlies to modificçt - lûdzu, Tu to vari darît, tikai dîlera (raþotâja) garantiju Tu bûsi zaudçjis, jo raþotâjs neatbild par Taviem personîgajiem pârveidojumiem. Un pareizi vien ir - tikai Tu pats zini (protams, ne vienmçr) ko Tu darîji un kâpçc.
Edit: usins, vai tas gadîjumâ nebija kaut kas par "smagâm avârijâm", jo es ðaubos vai, ja skaita sîkas skrâpes, sabuèoðanos krustojumâ, kur kâds kâdu nepamana/nedod ceïu tad 40% ðaubos vai sanâktu.... protams, ja ir kâds links ar kuru vari padalîties, jû welkom ;)

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 05 Apr 2007, 12:59

Es ar tâpat kâ marr piekrîtu, ka par tâdiem ierobeþujumiem celt traci ir muïíîgi.
Kâpçc?
Jâ, maðîna ir transportlîdzeklis, bet nevajag aizmirst, ka arî ir ierocis.
Man, piemçram, ir pilnîgi vienalga - vai viòð dzçris nositîsies vai nç? Bet viòð var nosist kâdu citu vai sakropïot un pataisît visu mûþu kâdu pa invalîdu.
Nu kâdas vçl cilvçktiesîbas?
Omg..es gribu automâtu un tanku garâþâ..nu kâpçc es nevaru??? Kâpçc tiek pârkâptas manas tiesîbas? Kas tur slikts, ja es uz meþu pçc malkas aizbraukðu ar tanku - tâ taèu vieglâk izbraukt par tiem brikðòiem!
Ev..nç..nu nafig vajag braukt ar moci íiverç? Man viòa spieþ!
O..kâpçc man hokejâ jâvelk kaut kâda stulba íivere? Es gribu slidot mikijmausa cepurîtç!!!
Nu cammmon - ir likumi kuri ir jâievçro, jo mçs dzîvojam sabiedrîbâ, tâpçc nekâdas cilvçktiesîbas, kas apdraud tavu vai citu dzîvîbu netiek òemtas vçrâ.
Un..hms..tâ kâ tehnoloìija attîstâs, tad drîzumâ ko tâdu var sajûgt ar kâdu mikreni kopâ, kuru nevar nomainît tb neatmaksâjas nomanît.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

visurmaldis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 19
Pievienojies: 20 Mar 2007, 14:27
Reputācija: 0

Post no visurmaldis » 05 Apr 2007, 14:58

Labi, ar valsti es negribu karot. Par ðitâm sertificçðanâm nebiju dzirdçjis.
Tâtad, valsts vai auto raþotâjs finansçs jaunâs pretalkoholiíu sistçmas ievieðanu manâ maðînâ.

Tâdâ gadîjumâ ðai sistçmai jâbût pilnîgi atvçrtai. Atvçrtai tâdâ ziòâ, ka es pats tâdu varu uztaisît, varu modificçt auto raþotâja veidoto sistçmu. Droði vien visi dati tiks kaut kâ ðifrçti, lai tikai CSDD varçtu mainît atïautâ reibuma pakâpi. Tas viss ir normâli, taèu tikai tâdâ gadîjumâ, ja ir brîvi pieejamas sistçmas prasîbu specifikâcijas, visiem ir zinâms izmantotais ðifrçðanas algoritms, mikroshçmu uzbûve, u.t.t. un vienîgais kas mani kavç kaut ko mainît ir piekïuves kods.
Esmu apzinîgs pilsonis, maksâju nodokïus, ievçroju likumus, nezogu mp3, taèu valsts nevar un nedrîkst pakïaut pilsoòus kâdas vienas firmas patentçtai tehnoloìijai.

Es neceïu traci par satiksmes droðîbas paaugstinâðanu, bet gan par to, ka gala lietotâjam tiek atòemts arvien vairâk brîvîbas tâ vietâ dodot daþas çrtîbas un iespçjas (komerciâlâ programmatûra, mobilie telefoni un pavisam drîz arî auto).
ZigismārisVisurmaldis

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 05 Apr 2007, 15:11

Uz sho jautaajumu vispreciizaak atbild shis teiciens:
Viena cilveeka briiviiba beidzas tur kur saakas otra cilveeka briiviiba(un otraadaak).
@Visurmaldis:
Jaa tu driiksti modificeet liidz nelabumam savu vaagji bet tikai sava pagalma robezhaas..ja tu ar shaadu modificeetu vaagji iejauksies apritee tad tur jau vairs nebuus visatljautiiba..savaa saadzhaa vari dariit ko gribi bet ja tas skars citu saadzhas tad..piemeeram neviens tev neliek granaatas savaa laukaa spridzinaat bet ja tu uz ielas vai publiskaas vietaas granaatas neesaasi nu beidz..tev patiktu ja es tev pretii ar **dritvai kociņ** naaktu? Kkaa neerti un vienlaikus bistami ne? Nu ideju saprati. ja tu ar savu riiciibu vai modificeeto vaagji vai ar ko citu kas ienaak praataa izcelsies paareejo viduu negatiivi tad nu sorry..un runaajot par mashiinu: Savas garaazhas robezhaas taa ir 100% tava. Dari ko gribi kautvai spridzini, bet ja tu ar to auto brauksi pa pilseetu nu tad sorry tur tu esi nopircis tiesiibas braukt jo galu galaa razhotaaji to mashiinu ir pareizi uztaisiijushi prieksh ielas.
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes: 569
Pievienojies: 23 Mar 2007, 23:05
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no marr » 05 Apr 2007, 15:57

Nç, valsts ðitâs tehnoloìijas nefinansçs. Valsts liks autoraþotâjiem tâs ieviest jaunajos auto un Tu pçrkot jaunu auto dabûsi to klât, tâ teikt gribot - negribot. Un tieði ðis likuma pieòemðanas posms ir tas, kurâ valsts nodroðina to, ka ðâda sistçma tiek ieviesta visos auto, kas ir garants tam, ka satiksmes droðîba uzlabosies. Kas attiecas uz paðizgatavotâm pret-dzerðanas iekârtâm - Tu esi laipni aicinâts izstrâdât pats savu, ja vçlies, galvenais pçc tam iegût sertifikâtu, ka viòa patiesi dara to, kas tai jâdara UN ka ar to nav iespçjams manipulçt kâda indivîda interesçs.
Bet kâpçc Tev vajag modificçt auto raþotâja veidoto sistçmu? Auto raþotâjs ar savu garantiju un sertifikâtu, ka tâ atbilst visâm normâm apliecina, ka ðî sistçma dara to, ko paredz valsts likumdoðana, paða uzòçmuma standarts. Vai Tu modificç arî ABS, VSC (ESP) sistçmas, droðîbas spilvenu darbîbu utt, utml?
Ja Tu ðâdi modificç kâdu sistçmu, kâpçc lai attiecîgâ auto raþotâjs atbildçtu par tâs droðîbu, veiktspçju, jo viòi nevar paredzçt ko un kâ Tu esi darîjis.
Ja Tev ir baþas par to, ka "big brother is watching you" caur slepeni pieslçgtu GPS vai vçl sazin ko Tavai maðînai, nopçrc vienu default maðînu un izjauc no augðas lîdz apakðai, kaut katru detaïu sazâìç 1x1x0.1 cm detaïâs, lai pârliecinâtos, kas tur ir iekðâ, vai tik kâds raidîtâjs tur nav. Bet joprojâm paliek jautâjums - kâpçc Tev to vajadzçtu darît un pçc tam citiem bûtu jâaïauj Tev piedalîties satiksmç pa koplietoðanas ceïiem?
Kas attiecas uz ieprogrammçto atïautu promiïu lîmeni - tas noteikti bûs raþoðanas procesâ uzstâdâms - maz ticams, ka tas bûs servisâ mainâms lielums, jo visâs valstîs ir lîdzîga galvenâ atïautâ norma - ar nelielâm variâcijâm.
Un vienas firmas patentçtai tehnoloìijai nekas netiks pakïauts, jo katrs auto raþotâjs atseviðíi un pats sev bûs izstrâdâjis ðo sistçmu. Slinkâkie droði vien nopirks no kâda cita - Uztaisi Tu tâdu âtrâk un pârdod kâdam, labi varçsi nopelnît un sanâk, ka nebûs piepildîjuðâs baþas par kaut kâdu monopolizâciju. Nesaskatu kâ ðâdas sistçmas ievieðana ietekmç Tavu brîvîbu (atskaitot brîvîbu apdraudçt citus esot dzçrumâ).

zhagis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 186
Pievienojies: 14 Mar 2007, 08:00
Reputācija: 0

Post no zhagis » 05 Apr 2007, 17:44

Pag!Tâ îsti nesapratu.Ja esi pilnâ kâ zeíe,Tu nevarçsi autiòu pielaist?Vai arî iekðâ netiksi(arî bagâþnieka vâku neatvçrsi).

Dzirdçju sûdzamies tâlbraucçjus par tamlîdzîgu huiòu(pçc zinâmâm stundâm smagais janobrauc malâ,un viss!Jâguï.Bet ja aiz loga-25 grâdi pçc celsija?Ko darît?Jasalst nost!?Motoru iedarbinât nevar.Salona apsildîðana nestrâdâ!!!
Ja nu vienîgais tâ fîèa neïauj ieslçgt pârnesumos.Ðajâ gadîjumâ tas tieðâm bûtu labs variants.

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes: 569
Pievienojies: 23 Mar 2007, 23:05
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no marr » 05 Apr 2007, 18:27

Cik es saprotu, tad iedarbinât motoru. Jaunajiem autiòiem gadîjumâ nenâk visiem tagad variants uz akumulatora peèku darbinât, ja ir vçlçðanâs? Mans autiòð arî peèku uz aíîða darbina, ja ïoti vajag/gribas. Un es zinu, ka ne man vienîgajam tâda fîèa autiòam.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 05 Apr 2007, 19:32

karoce pieruucinaat jaunie talbrauceeji var, bet nekur robaa ielikt newar un nekur braukt newar :) Un tapee ira hotelji ce;ju malaas.. :)
Ir jaaplano saws laix un naw jaabrauc liidz peedeejai sekundei :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

zhagis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 186
Pievienojies: 14 Mar 2007, 08:00
Reputācija: 0

Post no zhagis » 06 Apr 2007, 07:48

...nupat piezvanîju vienam tâlbraucçjam,un noskaidroju...
Ierîce(kas patreiz pastâv uz visiem normâliem smagajiem)saucas TOPOGRÂFS!!!
Darbojas tikai tad,KAD AUTO SÂK KUSTÇTIES NO VIETAS!!!
Jauns divritenis nav izdomâts.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 06 Apr 2007, 14:13

es tak teicu :) bet nu tas alkometrs jau ar ne tikai SAAb ira, veel bija vai nu honda, vai kkas no tiem íînieðu raþojumiem.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes: 569
Pievienojies: 23 Mar 2007, 23:05
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no marr » 06 Apr 2007, 15:00

Toyota (kas btw ir japânis :P) arî kaut kas lîdzîgs ir.

no_name
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 17
Pievienojies: 29 Mar 2007, 22:42
Reputācija: 0
Atrodas: Centrs

Re: SAAB pirmais ra

Post no no_name » 07 Apr 2007, 11:44

foxsk8 wrote:...alkometrs ... alkohola saturs asinîs...
Alkometrs nepârbauda alkohola saturu asinîs, bet gan pârbauda alkohola saturu izelpâ. Tas tâ, bet ideja ir tikai apsveicama.

Pievienot atbildi

Return to “IT ziņas”