K

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

K

Post no samurajs » 12 Mai 2007, 09:19

Tâtad ir pienâcis laiks reâli (nevis tikai Live CD veidâ) ieviest *NIX uz sava PC. Vispirms - pie darbojoðâs windas pievienot ubuntu 7.04. Tâlâkâ nâkotnç - arî kaut ko no BSD saimes. Ðârçtâs partîcijas bûs NTFS.

Vai kâds var cilvçku valodâ step by step paskaidrot, kâ man jâorganizç dualboot, lai kaut ko nesapi**u dçlî? Kâdiem failiem vçl ieteicams izveidot rezerves kopijas droðîbai (neskaitot boot.ini)?

Dators ir pienâcîgi sagatavots:

AMD Sempron 2600+
1.25 GB RAM
80 + 250 GB HDD (priekð NIX varu atvçlçt 100 GB)
Ir arî gatavi daþâdu NIX CD, GParted, Partition magic.

Labs avots ir: http://www.geocities.com/epark/linux/gr ... HOWTO.html , bet ðâdâs lietâs es uz savâm eng zinâðanâm nepaïaujos... varbût kâds zin kâdu infu latviski?

Un pçdçjais: lûdzu atbildçt tikai tos, kas ðâdu dualboot paði taisîjuði!
Image

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 12 Mai 2007, 10:17

Nu ubuntu instalçjot viòð pats uzliks un nokonfigurçs GRUB, tâ kâ nekâdâm problemam ar dualboot nevajadzçtu rasties, ja liksi Linux pçc Windas. Un vçl jau vienmçr paliek variants iemest live CD un uzinstalçt GRUB no jauna, ja kaut ko izdodas sabojât :)

Nekâdus gParted un PMagic nevajadzçs, instalacijas laikâ var ïoti jauki saveidot partîcijas pçc sirds patikas.

Jancāns
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 10
Pievienojies: 09 Mai 2007, 15:48
Reputācija: 0

Post no Jancāns » 12 Mai 2007, 10:40

Ubuntu instalâcijâ ir iekïauts GRUB, un, ja viss notiks kâ nâkas, tad Ubuntu instalâcijas laikâ GRUB uzstâdîs un nokonfigurçs bez prasîðanas. Viena GRUB îpaðiba ir tâda, ka MBR sektorâ tiek ierakstîts tikai pats menedþeris, bet visa informâcija par ielâdçðanu ir atseviðíos failos. Ja instalçsi Ubuntu vai kâdu citu Linux, tad faili bûs /boot/grub direktorijâ. Ja gribçsi izmainît secîbu vai kaut ko aizvâkt, tad izmainîsi menu.lst failu. ðim failam bûut vçrts taisît rezerves kopiju.
Ja tomçr ir nedaudz bailes, tad vari iepriekð dabût supergrub livecd (atrodams te http://supergrub.forjamari.linex.org/). Tas paredzçts gadîjumiem, kad ar GRUB kaut kas nogâjis greizi, ar to var atjaunot GRUB, vai vienkârði ieboototies vçlamâjâ partîcijâ. Ðis disks noderçs arî ja pârînstalçsi windows un MBR sektors tiks pârrakstîts.
Nau neatrisināmu problēmu, ir tikia nezināmi risinājumi.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 12 Mai 2007, 15:15

Un cik GB tad pieredzçjuði linuksisti ieteic atvçlçt Ubuntu partîcijâm uz HDD? Ar nosacîjumu, ka multimediji tiks izvietoti uz NTFS. NTFS piemontçðana r-w reþîmâ - problçmu nav?
Image

Jancāns
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 10
Pievienojies: 09 Mai 2007, 15:48
Reputācija: 0

Post no Jancāns » 12 Mai 2007, 17:10

Man personîgi priekð paða Ubuntu pietiek ar 10GB.
Par ntfs- pirms kâda gada lasîja normâli, bet rakstîðanai neviens garantijas nedeva. Lietas kursâ nçsu, bet ir dzirdçts ka situâcija ir uzlabojusies. Vari pmçìinât ðo http://www.ntfs-3g.org/, ir arî ubuntu repozitârijos (1. ko atradu par tçmu http://onlyubuntu.blogspot.com/search/l ... ntu-feisty). Pats mçìinâjis nçsu tâpçc komentçt nevaru.
Nau neatrisināmu problēmu, ir tikia nezināmi risinājumi.

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 12 Mai 2007, 18:32

samurajs wrote:Un cik GB tad pieredzçjuði linuksisti ieteic atvçlçt Ubuntu partîcijâm uz HDD? Ar nosacîjumu, ka multimediji tiks izvietoti uz NTFS. NTFS piemontçðana r-w reþîmâ - problçmu nav?
Par NTFS nezinu, tas zvçrs no mana PC tika izravçts jau tad, kad vçl nebija normâla rakstîðanas atbalsta.

Par vietu - ja taisi /home kâ atseviðíu partîciju, tad sistçmai pietiks ar kâdiem pâris gigabaitiem. Ja /home liec zem /, tad nu atkarîgs no tâ, cik tev tur bûs to dokumentu utt.
Pats dzîvojos uz 8 GB ar visu /home, visi mediju faili utt. gan atrodas uz otra hdd.

Ogijs
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 32
Pievienojies: 29 Apr 2007, 08:17
Reputācija: 0

Post no Ogijs » 12 Mai 2007, 18:54

Es darîtu tâ:
1. Windows
2. kaut kâds BSD
3. Ubuntu
Beigâs man bûs GRUB ar 3 izvçlnçm.
*nix powaah!

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 12 Mai 2007, 19:32

Nu ubuntu kâ minimums ir 4GB sistçmai un 1GB RAM
NTFS var piemontçt ïoti vienkârði ar vienu klikðíi.
Media atbalsts ir ïoti liels, mierîgi- ja nepazîs kâduformâtu piedâvâs novilkt kodeku paku!

Vçlu veiksmi samuraj!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Ogijs
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 32
Pievienojies: 29 Apr 2007, 08:17
Reputācija: 0

Post no Ogijs » 12 Mai 2007, 19:34

? Ubuntu uzliku uz 256 MB RAM, mazliet tikai iebremzçja..
*nix powaah!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 12 Mai 2007, 19:57

usins wrote:Nu ubuntu kâ minimums ir 4GB sistçmai un 1GB RAM
NTFS var piemontçt ïoti vienkârði ar vienu klikðíi.
Media atbalsts ir ïoti liels, mierîgi- ja nepazîs kâduformâtu piedâvâs novilkt kodeku paku!

Vçlu veiksmi samuraj!
Paldies par vçlçjumiem! Bet tagad nu viss atkarîgs, vai varçs organizçt pilnvçrtîgu NTFS R-W atbalstu. Galu galâ visa infa un kolekcijas ir uz NTFS, nebûtu gudri tos n-tos GB stumdît uz ext vai reiser.
1 GB min? Nu tu jauc kaut ko... pat ar beryl uz 512 normâli iet vajadzçtu... bet ðtrunts, man ir virs 1 GB!
NTFS partîcijas Read reþîmâ jaunais ubuntu atpazîst vispâr bez jebkâdiem klikðíiem. Tu tak negribi teikt, ka arî Write reþîmu ar 1 klikðíi piemontçji?

Nu, kâds jau ir iemçìinâjis to softeli http://www.ntfs-3g.org/ ?
Image

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 12 Mai 2007, 20:48

usins wrote:Nu ubuntu kâ minimums ir 4GB sistçmai un 1GB RAM
Diez kâdçï man ðis brînums jau 1,5 gadus grieþas uz 256 râmjiem?
samurajs wrote:Galu galâ visa infa un kolekcijas ir uz NTFS, nebûtu gudri tos n-tos GB stumdît uz ext vai reiser.
Kas tur negudrs? Es savus 80 GB pârkonvertçju bez nekâdâm problemâm.

Jancāns
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 10
Pievienojies: 09 Mai 2007, 15:48
Reputācija: 0

Post no Jancāns » 12 Mai 2007, 21:07

samurajs wrote: Nu, kâds jau ir iemçìinâjis to softeli http://www.ntfs-3g.org/ ?
izmçìini un pastâsti vai strâdâ, es arî gribu zinât.
Nau neatrisināmu problēmu, ir tikia nezināmi risinājumi.

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 12 Mai 2007, 21:44

runâjot par ubuntu instalâciju, tâ visu izdarîs tavâ vietâ, tev atliks tikai uzlklikðíinât ður tur.
Nu, kâds jau ir iemçìinâjis to softeli http://www.ntfs-3g.org/ ?
jâ, man viss bija ok, nekâdu problçmu(bet ne uz ubuntu, uz citâm distrâm, ubuntu ðis nav vajadzîgs, tur jau 2 klikðíi un attiet.)

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 12 Mai 2007, 21:47

Pagaidâm vçl veicu eksperimentus Live veidâ. Ar >1GB RAMdisku var ïoti daudz ko notestçt, ko iepriekð ar 256 MB RAM nevarçja.
Atteikties no NTFS ðârçtâm partîcîjâm multiboot versijâ laikam nevarçs, piespiest windu atpazît ext vai reiser laikam daudz grûtâk nekâ otrâdi...
Image

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 12 Mai 2007, 22:01

samurajs wrote:Pagaidâm vçl veicu eksperimentus Live veidâ. Ar >1GB RAMdisku var ïoti daudz ko notestçt, ko iepriekð ar 256 MB RAM nevarçja.
Atteikties no NTFS ðârçtâm partîcîjâm multiboot versijâ laikam nevarçs, piespiest windu atpazît ext vai reiser laikam daudz grûtâk nekâ otrâdi...
windai ext draiveri iebarot nav nekâdu problemu. Bet nu dari, kâ gribi :)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 13 Mai 2007, 02:02

ai ar to RAM sajuka.. es domaaju swap.. sory.. maza drukas kljuudinja.. :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 13 Mai 2007, 17:14

http://support.microsoft.com/kb/289022

Uzgaju sitadu mantu! Domaju, ka ir pat loti noderiga.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 13 Mai 2007, 17:34

Jap, noderîga saite, bet tikai, ja vairâkas windas virsû!
Kur darîðana ar dualboot, visu to lietu pâròem GRUBE, boot.ini paliek tâds, kâds bijis.
Rediìçt boot.ini u.c. sys failus varçja arî Everestâ.
Image

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 13 Mai 2007, 18:45

Principâ GRUB nepaòem visu pie sevis. Vnk MBR (Master Boot Memory) tiek ierakstîts kur meklçt ielâdçtâju - ðajâ gadîjumâ norâda ceïu pie GRUB. Tas savukârt pie ielâdes (nokonfigurçts, vai pa defaulto), râda pieejamâs OS un dod izvçlçties kuru lâdçt.

P.S Linux vismaz domâ par lietotâjiem, ka tie varçtu sagribçt dual boot, nevis kâ Windows. To, ka liec virsû, tad Linux tiek aizmirsts. Laikam jau konkurence :D

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 14 Mai 2007, 11:05

Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 14 Mai 2007, 11:14

Ar NTFS nav nekâdû problçmu..ja vçl ðis jautâjums ir aktuâls..
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 14 Mai 2007, 21:10

Paldies visiem, kas palîdzçja, ar dual-boot pagaidâm viss OK! Bûs citi jautâjumi citos topikos!
Image

Pievienot atbildi

Return to “Linux/BSD”