Ubuntu linux (GNOME) - izpl

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Ubuntu linux (GNOME) - izpl

Post no samurajs » 14 Mai 2007, 21:45

Pçc ubuntu instalâcijas uzreiz duras acîs burtu vizuâlâs nepilnîbas, fonti ir izplûduði, daþi ar zilu çnojumu utt.
Darboðanâs 'fontu' izvçlnç daïçji atrisinâja problçmu, bet tik un tâ pagaidâm Windows XP ir tâlu priekðâ.

Ko varçtu darît lietas labâ? nVidia draiveris itkâ uzlikts, varbût vajag LCD monitora draiveri kaut kâ iebarot (Kâ? Man ir oriìinâlais uz CD)
Varbût ðitais ir efektîvs? http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feis ... for_Feisty
Kaut kas lîdzîgs jau izvçlnç 'Fonti' ir, bet maz ko dod.
Varbût tâ tikai GNOME vaina?
Image

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 14 Mai 2007, 22:07

hmm, diezgan interesanti, nekad neesu dzirdçjis un lasîjis par ko ðâdu,bet nu varbût tev varçtu lîdzçt ðis topiks, varbût ne gluþi tas ko vajag, bet ðo to izmantot jau var: http://www.howtoforge.com/sharp_fonts_gnome

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 14 Mai 2007, 22:14

Paskatîðu to linku, bet lielâ mçrâ atrisinâju probzu ar Operas palîdzîbu. Ðim pârlûkam fonti ideâli attçlojas atðíirîbâ no FF. Moð to Lapsu òemt pârinstalçt???
Image

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 14 Mai 2007, 22:52

Tikko Linux lietotâjs bçdâ, palîdzîba ðeit pati atskrien!!!!!

How to improve sub-pixel font rendering for Feisty

This will dramatically improve the appearance of fonts with respect to the default Ubuntu install. The patched libraries are built against Freetype 2.3.x (not currently in feisty) and include David Turner's sub-pixel rendering patches.

* For i386 add the following to /etc/apt/sources.list

deb http://www.telemail.fi/mlind/ubuntu feisty fonts
deb-src http://www.telemail.fi/mlind/ubuntu feisty fonts

* Add the key

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 937215FF
gpg --export --armor 937215FF | sudo apt-key add -

* Packages you're about to upgrade are libfreetype6, libcairo2 and libxft2

sudo aptitude update
sudo aptitude install libfreetype6 libcairo2 libxft2

* After the install, you may want reconfigure font settings. The following settings work well: Native, Automatic, No bitmapped fonts.

sudo dpkg-reconfigure fontconfig-config
sudo dpkg-reconfigure fontconfig

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 14 Mai 2007, 23:35

Valodja paldies - ðito es jau pçtîju... manuprât tas ir tas pats, kas iekð 7.04 jau ir iekðâ... vismaz saucas 1:1 vienâdi!

Kâ tâ var bût, ka atverot Notepad (u.c.) ar Operu - viss prîmâ, bet ar FF - izplûdis??? Dzçris neesmu! :party:
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 15 Mai 2007, 00:34

samuraj, tew laikam perfekta redze... bet ja nopetni- ir nedaudz izpludis un lasiit garus tekstus ir diezgan neçrti
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 15 Mai 2007, 00:47

samurajs wrote:Valodja paldies - ðito es jau pçtîju... manuprât tas ir tas pats, kas iekð 7.04 jau ir iekðâ... vismaz saucas 1:1 vienâdi!

Kâ tâ var bût, ka atverot Notepad (u.c.) ar Operu - viss prîmâ, bet ar FF - izplûdis??? Dzçris neesmu! :party:
Nç, tas nav 7.04 iekðâ - savâdâk neviens nepiedâvâtu pievienot repozitorus un apgreidot. Uzinstalç, tad runâ. Es uzliku, man fonti vçl asâki palika.

http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feis ... for_Feisty[/list]

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 15 Mai 2007, 12:49

Uzliku tos fontu apgreidus, rezultâts= 0. Gandrîz tâdi pat burti man ir arî no windas Live CD, acîmredzot suns aprakts LCD monitora draiverî. Jâdomâ tagad, kâ viòu iebarot linuksim...
Image

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 15 Mai 2007, 13:29

Linux'am neiebarosi windas draiveru :D (vismaz tik viegli tas ðíiet nebûð). Pameklç sava LCD draiveri internetâ kâdâ .deb vai binârâjâ pakâ un uzliec.

P.S Mç pa defaultam Samsung SyncMaster 931bf normâli râda!

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 15 Mai 2007, 14:00

Mans LG flatron L1952s ar labi râda tos fontus. Samuraj, laikam tavs monitors bija izstraddâts speciâla windai.... :D Neòem pierç, gan jau sameklçsim izeju. Tev tikai fonti izplûduði? Vai arî logu malas, apaïâð formas? Kâds tev modelis? LCD monitori râda neizplûduðu bildi, ja tie strâdâ uz optimâlas izðíirtspçjas, piemçram manam 19 collu LG tâ ir 1028x1024. Ja uzlieku mazâku izðíirspçju, fonti un citi grafiskie elementi liekas izplûduði.

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 15 Mai 2007, 15:05

-kâ ar citâm grafiskajâm vidçm?? kde, xfce? arî tâds pats rezultâts?
-negribi iepostos skrînðotus, kâ izskatâs tev tie fonti, un kas tavuprât bûtu ideâli? varbût vienkârði tev kaut kâda hiperredze, un tu saskati to kâ nemaz nav..
-hmm, kâds tev vispâr monitors? itkâ jau mûsdienu linukðiem vajadzçtu suportot visus bilþrâþus

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 15 Mai 2007, 18:28

Suns vinju zin par citaam graf.videem, bet lieta attiecas tikai uz fontiem. Lapu malas, grafika viss OK.
Screenshots noteikti buus, bet riit. Man uz darbeli shonakt.
Monis - parastais LG Flatron L1717s.

Un kaa piedabuut leeto populaaro printeriiti Canon Pixma IP1000 darboties??? Nav iemonteeta draivera prieksh shitaa, citus pretii nenejem!
Image

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 15 Mai 2007, 21:28

Ja ar standarta iemontçtajiem draiveriem nekas nesanâk. Tad pameklç atbildi ubuntuforums.org. Jeb arî citur googlç. Iespçjams vispâr nepiedabûsi klât - tâdi tie printeru raþotâji, tikai vindaj pârsvarâ raþo. HP labs atbalsts, cik esmu manîjis, bet savçjo Lexmark nçsmu piedabûjis strâdât, bet arî centies stipri nçsmu :)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 15 Mai 2007, 22:39

epson ir labs atbalsts, bet vienîgi skeneri gan nevaru pie dzîvîbas dabût eoson DX 3800 modelim
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 16 Mai 2007, 00:26

samurajs wrote:Suns vinju zin par citaam graf.videem, bet lieta attiecas tikai uz fontiem.
Monis - parastais LG Flatron L1717s.
A uz kâdas izðíirtspçjas tu to darbini? Uz rekomendçtâs 1280x1024?
Citâts no wikipçdijas:
Ðíidro kristâlu displeji attçlu râda perfekti tikai to normâlajâ izðíirtspçjâ (tavâ gadîjumâ 1280x1024). Mçìinot lietot zemâku izðíirtspçju attçls parasti kïûst izplûdis vai stûrains.
Un nav vajadzîgi tur nekâdi draiveri - uz windas uzliku savçjâ LG draiverus, tad atðíirîbu necik nepamanîju....

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 16 Mai 2007, 00:47


User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 16 Mai 2007, 11:41

Paldies par linku, mçìinâsim îstenot!
Vismaz uz Operas tiku centrâ ar fonta kvalitâti, man pat raksts no tâ visa sanâca;) Uz FF jautâjums atklâts...
Image

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

Post no brivprac » 26 Mai 2007, 16:42

ja godîgi tad manam firefoxim uz ubunta ar kkas ar fontiem ar nau kârtîbâ, baigi bieþi naina izmçru pie refresh, kaut arî pie ff iestatîjumiem uzliku min font size 11 :hmz:
ðajâ paðâ forumâ pirms ielogojas râda kâdu 8 font size.. :duno:

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 26 Mai 2007, 17:53

ar to nolâpîto linuxu paðu kaut kas nav kârtîbâ :wtf: :duno: :die: :win:

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 26 Mai 2007, 18:37

Kâpçc jums viss nestrâdâ????? :duno: Man uz Kubuntu (Ubuntu ar KDE grafisko vidi) viss iet brîniðíîìi! Neesmu pret gnome, bet iesaku pamçìinât KDE. :)

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 26 Mai 2007, 22:03

Nç, nç, nelietojiet KDE, use GNOME - jokoju :P Ghm, man nekad nav bijuðas problçmas, ne uz Xfce, ne GNOME nedz arî KDE. Tu uz tâ FF nespied ctrl+mouse_roll(up/down) ? Ghmmz, painteresçjies ubuntuforums.org, ja tur tieðâm ir klûda, nedomâju, ka tev vienam tâda bûtu sastapusies.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 26 Mai 2007, 22:20

Par ðo jautâjumu es kârtîgi painteresçjos - lieta tâda, ka Linuxam defaultâ ir t.s. 'smooth' fonti, kuri neizskatâs tik asâm kontûrâm kâ Windows 'crystal' fonti. Risinâjums - piemest Linux fontu mapç klât pierastos TrueType fontus (arial, verdana utt.) Tâ arî izdarîju, un tagad viss OK. Arî Firefoxam.
Kâ izdarît? Reku ir: https://notepad.lv/viewtopic.php?t=365

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 26 Mai 2007, 22:38

samurajs wrote:Par ðo jautâjumu es kârtîgi painteresçjos - lieta tâda, ka Linuxam defaultâ ir t.s. 'smooth' fonti, kuri neizskatâs tik asâm kontûrâm kâ Windows 'crystal' fonti. Risinâjums - piemest Linux fontu mapç klât pierastos TrueType fontus (arial, verdana utt.) Tâ arî izdarîju, un tagad viss OK. Arî Firefoxam.
Kâ izdarît? Reku ir: https://notepad.lv/viewtopic.php?t=365
Es problçmu neredzu defaultajos fontos ;) Tâka laikam nekâ tur nemainîðu =) Cilvçki atðíirîgi ar savâm prasîbâm, ja nepatîk defaultie liec citus - Linux ir OpenSource tur var mainît ko vien tîk un kâ. Vari pat visu parrakstît, ja ir vçlçðanâs un idejas ;)

Pievienot atbildi

Return to “Linux/BSD”