LV likumi

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

LV likumi

Post no foxsk8 » 16 Mai 2007, 14:12

Lieta tâda. Nedaudz interesç bizness interneta vidç. Tieði tas ir domâts par hostinga pakalpojumiem. Tad nu jautâjumi.

1. Vai ir vajadzîga legâla firma, lai varçtu izîrçt klientiem vietu uz servera un par to iekasçt samaksu?

2. Kâda firma, SIA, Vai IK bûtu vajadzîgs, cenas, dokumenti, utt....

3. Kâ ar nodokïiem?

Doma ir pavisam vienkârða. Izveidot lçtu un âtru hostingu. Bet visu vajadzçtu tâ, lai tas bûtu legâli. Prakstiski firma itkâ bûtu virtuâla. Jo viss jau notiek automâtiski, cilvçks piereìistrçjâs, samaksâ naudu, un saòem pakalpojumu.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 16 Mai 2007, 14:30

Firmu vajag. Tev jâtaisa IK. Nodokïu atvieglojums sâkas tad, kad apgrozîjums mçnesî pârsniedz 10 000 ls. tad tew ir tikai 10% PVN ja òem uz firmas vârda! Tev bûs vnk jâreìistrçjas uzskaitç ar oriìinâlu nosaukumu, jânokârto daþi papîri un jâbût pilngadîgam. Un jâ- tew ir jâizdomâ izcenojiums un 18% PVN vari rçíinât vari nç, jo tew wnk paðam bûs jâmaxâ valstij nodokïi. Nu un vçl, jâsastâda normâls lîgums, kurð tiks parakstîts ar klientiem tâpçc vajag normâlu juristu.
P.S.- pazîstu vienu juristu, varu painteresçties vairâk ja vajag. :money:
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 16 Mai 2007, 15:14

Vidçji vajadzçtu kâdus 300 Ls, lai savu mazo biznesu uztaisîtu. Plâns man jau ir.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 16 Mai 2007, 15:19

foxsk8 wrote:Vidçji vajadzçtu kâdus 300 Ls, lai savu mazo biznesu uztaisîtu. Plâns man jau ir.
Doma, ka ar tâdu summu var tikt cauri?
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 16 Mai 2007, 15:28

Paðizmaksa man bûtu kâdi 100 Ls, pârçjie 200 Ls varçtu aiziet IK uztaisîðanai, notâriem, reì numuriem utt...

Par mâjas lapu nebûtu jâdomâ, pats uztaisîtu visu pats izdarîtu. Tikai vçl vajadzçtu kâdus 100 Ls reklâmai pçc tam. Vidçji cenas varçtu bût ðâdas

300 Mb - 2 ls
500 MB - 3 Ls
1 GB - 5 Ls

Paskaties cik te latvijâ prasa par 1 GB hostingu. Mati stâvus paliek. Ja kaut man bûtu vismaz 10 reìistrçti lietotâji. Naudu âtri atpelnîtu un nâkoðie mçneði nâktu tîrâ peïòa.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 16 Mai 2007, 15:44

Fox- a tu domâ, ka tew grâmatvedes pakalpojumus nevajadzçs??
Diez vai esi tik stiprs ekonomikaa lai visu speetu saraxtiit.
manam fuucim jau ir IK un nemaz tik viegli nawa.. par katru pirkumu ir jaatskaitaas.. ir jaawer weelviens bankas konts uznjeemumam. utt..
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 16 Mai 2007, 15:48

Varbût par velti uztaisît ðâdu lietu? Un tîri uz ziedojumiem. Kurð noziedo, tam lielâka vieta. Tur tad pilnîgi neko nevajag + vçl reklâmas. Ðâ vai tâ tas gan bûtu izdevîgi lietotâjiem, gan hostinga sniedzçjam.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 16 Mai 2007, 16:21

Nu tad tew nopietni klienti ar newar buut, jo piemeeram, ja kaads jauns uznjeemums gribees hosteeties pie tewis vinjam vajadzees atskaitiities par katru santimu ko tew samaxaa.. :) tapee labaak kko mazinju un legaalu :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 16 Mai 2007, 16:27

foxsk8 wrote:Varbût par velti uztaisît ðâdu lietu? Un tîri uz ziedojumiem. Kurð noziedo, tam lielâka vieta. Tur tad pilnîgi neko nevajag + vçl reklâmas. Ðâ vai tâ tas gan bûtu izdevîgi lietotâjiem, gan hostinga sniedzçjam.
Tad jau tu bûsi nodokïu nemaksâtâjs! Bet uz ziedojumiem vienîgi vari privâtajiem lietotâjiem hostçt lapas, bet ja nu tev paveicas un jau firmas sâk interesçties tad vienkârði slçdz kâdu lîgumu un problçmas bûs mazâk gan tev, gan uzòçmumam.
Privâtajiem vari prasît naudu par lapas izstrâdi, bet hostu "dâvinât".
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 16 Mai 2007, 16:59

usins wrote:Nu tad tew nopietni klienti ar newar buut, jo piemeeram, ja kaads jauns uznjeemums gribees hosteeties pie tewis vinjam vajadzees atskaitiities par katru santimu ko tew samaxaa.. :) tapee labaak kko mazinju un legaalu :)
Kâdu tur vçl atskaiti? Uzòemums paòem savas bankas izdruku, kur redzama naudas plûsma. Kas gribçs hostçties, tas arî hostçsies. Notepad.lv arî hostçjas par velti uz lîdzîga servera, kurð atrodas ârzemçs.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 16 Mai 2007, 18:55

foxsk8 wrote:
usins wrote:Nu tad tew nopietni klienti ar newar buut, jo piemeeram, ja kaads jauns uznjeemums gribees hosteeties pie tewis vinjam vajadzees atskaitiities par katru santimu ko tew samaxaa.. :) tapee labaak kko mazinju un legaalu :)
Kâdu tur vçl atskaiti? Uzòemums paòem savas bankas izdruku, kur redzama naudas plûsma. Kas gribçs hostçties, tas arî hostçsies. Notepad.lv arî hostçjas par velti uz lîdzîga servera, kurð atrodas ârzemçs.
bet tu jau neesi legaals uznjeemums, un notepad.lv arii nawa nekaada nopietna organizaacija un nekur reìistrçta, bet lîdzko tu reklâmas liksi par naudu bûtu ieteiams kkâdu uzòçmumu uztaisî. :)
Vinjiemjâatskaitas kam aksâts, bet tâ sanâk, ka viòi izvairâs no nodokïu maksâðanas.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 16 Mai 2007, 18:57

Vai tad tu gribi teikt. Reklâmas saitâ nevar izvietot par naudu? :D :D :D
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 16 Mai 2007, 19:08

u oficiâliem uzòçmumiem jau nç. :) Jo tad sanâk, ka izvairâs no nodokïu maksâðanas.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 16 Mai 2007, 23:13

Ðâdam mçríim labâk taisi nevis SIA, bet IU "Fox web programming & hosting" :D
Ar ðâdu uzòçmçjdarbîbas formu daudz mazâk prasîbu uzskaitei/grâmatvedîbai, vieglâk noformçt un grûtâk piekasîties nodokïu jautâjumâ.
Lai SIA reìistrçtu - vajag minimâlo kapitâlu ja nemaldos >1000 Ls.
Image

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 16 Mai 2007, 23:23

samurajs wrote:Lai SIA reìistrçtu - vajag minimâlo kapitâlu ja nemaldos >1000 Ls.
Iedarbinam googli un atrodam, ka
3. Bankas izziòa par pamatkapitâla apmaksu (ja pamatkapitâls vai tâ daïa apmaksâta naudâ).

Sabiedrîbas ar ierobeþotu atbildîbu minimâlâ pamatkapitâla lielums ir 2000 latu. Lîdz reìistrâcijas pieteikuma iesniegðanai Uzòçmumu reìistrâ jâapmaksâ vismaz 50% sabiedrîbas ar ierobeþotu atbildîbu pamatkapitâla, pârçjâ daïa jâapmaksâ viena gada laikâ no dienas, kad sabiedrîba ierakstîta komercreìistrâ. Var apmaksât arî visu pamatkapitâlu pilnîbâ lîdz sabiedrîbas reìistrâcijas pieteikuma iesniegðanai Uzòçmumu reìistrâ. Pamatkapitâlu var apmaksât gan naudâ, gan ar mantisko ieguldîjumu.
Informâcija òemta no www.ur.gov.lv

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Mai 2007, 00:11

IK jâtaisa- Individuâlais komersants- tas ir visvieglâkais!!! Zinu, jo manam fûcim ir IK uzòçmums :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 17 Mai 2007, 01:10

deivs001 wrote:
samurajs wrote:Lai SIA reìistrçtu - vajag minimâlo kapitâlu ja nemaldos >1000 Ls.
Iedarbinam googli un atrodam, ka
3. Bankas izziòa par pamatkapitâla apmaksu (ja pamatkapitâls vai tâ daïa apmaksâta naudâ).

Sabiedrîbas ar ierobeþotu atbildîbu minimâlâ pamatkapitâla lielums ir 2000 latu. Lîdz reìistrâcijas pieteikuma iesniegðanai Uzòçmumu reìistrâ jâapmaksâ vismaz 50% sabiedrîbas ar ierobeþotu atbildîbu pamatkapitâla, pârçjâ daïa jâapmaksâ viena gada laikâ no dienas, kad sabiedrîba ierakstîta komercreìistrâ. Var apmaksât arî visu pamatkapitâlu pilnîbâ lîdz sabiedrîbas reìistrâcijas pieteikuma iesniegðanai Uzòçmumu reìistrâ. Pamatkapitâlu var apmaksât gan naudâ, gan ar mantisko ieguldîjumu.
Informâcija òemta no www.ur.gov.lv
Ta es jau teicu, ka 1 tonna uzreiz jâbleío!!! Otru var vçlâk. Ja ir labs kompis - to kâ ~500 Ls var ieskaitît ;)

Usin, nav tâda kategorija 'Individuâlais Komersants'. Ir 'Individuâlais Uzòçmums' (IU).
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Mai 2007, 08:07

samurajs wrote: Usin, nav tâda kategorija 'Individuâlais Komersants'. Ir 'Individuâlais Uzòçmums' (IU).
Ira gan. To es 110% zinu.. es vismaz 2 uznjeemumus zinu, un ekonomikaa ar par vinjiem runaajaam!!!! :D:D:D:D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

birdy_LATVIA
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 2
Pievienojies: 16 Mai 2007, 16:17
Reputācija: 0

Post no birdy_LATVIA » 17 Mai 2007, 10:45

Vienkârðiem vârdiem runâjot atðíirîba starp SIA un IK ir tâda, ka IK tu atbildi ar visu savu mantu, SIA gadîjumâ tikai ar SIA mantu. ja domâ taisît ðmuci un pieïauj domu ka kâdu dienu varçtu nâkties atbildçt, tad protams ka izvçle bûs SIA.

SIA var dibinât arî viens cilvçks, pats bûsi direktors, valdes loceklis un apkopçjs, un ja esi viens, tad grâmatvedîbu pçc likumdoðanas vari kârtot pats - respektîvi grâmatvedis obligâti NAV jâpiesaista ... Taèu ðajâ gadîjumâ atkal atbildçsi pats par savâm pieïautajâm kïûdâm.

SIA gadîjumâ tie 2k Ls ir visai nosacîti, pats piemçram aizòçmos 1.5kLs, iemaksâju 1K Ls pamatkapitâlâ, samaksâju nodevas ~130Ls, "izòçmu" naudu no kases un iemaksâju atkal 1kLs un atkal izòçmu ... parâdu atdevu ... un lûk jums SIA ar pamatkapitâlu 2k Ls...

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 17 Mai 2007, 11:38

IK/(senâk IU) ir 1 bûtisks pluss: no cilvçka, kam nekâ nav - nav arî ko paòemt. Bet visgudrâkais - neko vispâr nedibinât. Lietotâjiem: patestç, ja patîk, tad maksâ abonentmaksu par hostingu (to var noformçt kaut vai kâ ziedojumus, lai valstij nekas netiek). Ja pakalpojums bûs labs, tad reklâmu nevajadzçs, paði bariem skries!

Likumiskais pamatojums atrodams ðeit: http://www.mazaisbizness.lv/pub/index.php?id=5
Un tur teikts: ja gada apgrozîjums mazâk par 20k Ls un nenodarbina vairak kâ 5 cilvçkus, tad reìistrâcija nav obligâta.
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 17 Mai 2007, 13:02

Jâpalasa bûs cîtîgâk. Iespçjams varçtu, ko tâdu izveidot. Ja nu kâdam ieintersçja ðî lieta, varam kaut ko izdomât. Tad pçc samuraja teiktâ vajadzçtu tikai aptuveni 100 Ls ik pa 2 gadiem. Bet peïòa katru mçnesi varçtu bût pie 100 Ls. Divu gadu laikâ no ikmçneða pelòas, kas bûtu 100 Ls varçtu iegût 2400 Ls. Ja vçl kâds iesaistîts piem 2 cilvçki, tad katram mçnesî kâdi 50 Ls, 2 gadu laikâ 1200 Ls. Laba peïòa neko nedarot. Nevajadzçtu arî strâdât par krâvçju vai trauku mazgâtâju.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Mai 2007, 14:57

foxsk8 wrote:Jâpalasa bûs cîtîgâk. Iespçjams varçtu, ko tâdu izveidot. Ja nu kâdam ieintersçja ðî lieta, varam kaut ko izdomât. Tad pçc samuraja teiktâ vajadzçtu tikai aptuveni 100 Ls ik pa 2 gadiem. Bet peïòa katru mçnesi varçtu bût pie 100 Ls. Divu gadu laikâ no ikmçneða pelòas, kas bûtu 100 Ls varçtu iegût 2400 Ls. Ja vçl kâds iesaistîts piem 2 cilvçki, tad katram mçnesî kâdi 50 Ls, 2 gadu laikâ 1200 Ls. Laba peïòa neko nedarot. Nevajadzçtu arî strâdât par krâvçju vai trauku mazgâtâju.
Nu tu jau sâc runât nopietni :D
Bet tas viss bûtu jâizdara lîdz rudens beigâm, jo kâ nekâ ziemâ datoriíi ir visaktîvâkie :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “Viss pārējais ”