Atkl

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

Slēgts
User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Atkl

Post no samurajs » 21 Mai 2007, 10:26

Tavi Windows slavinâjumi vairâkâs tçmâs rosinâja mani uzrakstît Tev pâris vârdus...

Saproti, ir cilvçki ar klerka domâðanu un ir cilvçki ar inþeniera domâðanu. Es nenosodu Tevi par to, ka esi Windows cienîtâjs. Mûsu sabiedrîbai ir vajadzîgi arî klerki, menedþeri, uzòçmçji... un tieði tiem Windows arî ir domâts - âtrs, çrts, no 1.skata vienkârðs... pietiek ar câïa smadzençm IT jomâ;) Pie tam ir iespçja izdot papildu naudu par antivîrusu aizsardzîbu, daþâdâm maksas programmâm utt. un tas viss rada ilûziju: mans krâns ir milzum liels, jo es tanî esmu milzum daudz investçjis!

Tu varbût teiksi - es netçrçju naudu ne santîma, visu nozogu! Bet vai neesi dzirdçjis, ka zagt nav labi? Nu labi, tas mazâkais, pârdzîvosim... Bet taèu pienâks laiki, kad nozagt vairs nevarçs, tâpat, kâ tas jau ir ar maksas kabeïtelevîziju!

Savukârt NIX ir piemçrots cilvçkiem ar pçtniecisku inþeniera domâðanas veidu, un, tikai pateicoties ðâdiem cilvçkiem, Tu pie sava iecienîtâ Windows vispâr esi ticis! Es nebût neapgalvoju, ka Linux un BSD ir pati pilnîba, bet ðîm OS ir tas milzîgais pluss, ka tâs ir atklâtas un ïauj mums mâcîties un tâs studçt, un pilnveidot. Un lîdz ar to tapt gudrâkiem (ko nu par Windows nekâdi nevar teikt).

Saprotu un sagaidu, ka pâr manu galvu drîz vien nâks samazgu spaiòi... Bet no otras puses - ar katru dienu vairâk saprotu, ka mana izvçle instalçt arî Linux uz PC ir bijusi pareiza.
Image

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 21 Mai 2007, 11:40

idiots :D:D

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 21 Mai 2007, 12:22

Es palîdzçðu Edgaram ar citâtu..
http://linux.edu.lv/index.php?name=News ... le&sid=420
:DDD
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 21 Mai 2007, 13:29

Edgars wrote:idiots :D:D
Apbrînoju Edgara domu gâjienu... :duno: :duno: :duno: :duno: :duno: :duno: :duno:

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 21 Mai 2007, 14:06

nç es ar to idiots nedomâju domu gâjienu :D tas jau pats par sevi saprotams ka linux ir sûds ar kuru var tikai aizsmçrçt serverus, un tâpat ja kâds gribçs - ielauzîsies. Mhm. es teicu idiots par samuraju, jo viòð ir tâ aizrâvies ar savu inþinierisko patriotismu, ka sâk apsaukâties gluþi kâ es :D:D:D:D:D ja Tu esi gudro pudeïbriïnûìu forumos sasmçlies visâdas gudrîbas, tas nenozîmç ka vari mçtâties ar apvainojumiem ka windows lietotâji ir lâmes. Tu pats esi lâme ja jau uzskati windows par tik drausmîgu OS un nemâki ar viòu apieties kâ nâkas. :win:

P.s. Ja cilvçki mûsdienâs nezagtu - viòi nojûgtos.

P.s.s. Paskat tik! Kâ tik sâk runât par Hujinux uzreiz uzrodas visi pingvînpokemoni ar saviem orginalajiem avatariem un sâk pïûtît pretî. :D :win: :die:

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1632
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 21 Mai 2007, 14:20

IT portâls pozitîvi domâjoðiem cilvekiem
Neizskatâs, ka ðîs tçmas mçríis ir radît pozitîvismu.
Kâ ir labâk? Vest maðînu uz servisu vai labot paðam?

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 21 Mai 2007, 14:21

Nu ko Tu Loading... te jau tikai tâda domu apmaiòa.. :money: :duno: :D :D :D

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 21 Mai 2007, 15:02

Teikðu tâ- katram vairâk patîk sava patiesîba. Manuprât, ja mâk rîkoties ar datoru jebkura OS bûs piemçrota, tikai jamâk piemçroties un tas arî viss.
Samuraj- kâ linux atbalstîtâjs es tev daïçji piekrîtu. Nu arî edgaram maza patiesîbas deva ira.
 jâ edgar- vai tu redzi kâdu pingvînu, tux manâ avatarâ??? nebût nç- esmu just user.

 un vçl viena lieta- mçs domâjam pozitîvi, bet katrs pa savam :rofl: .

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 21 Mai 2007, 15:33

Es kaut kâ savâ vçstulç neveltîju Edgaram nevienu personîgu apvainojumu, visi jçdzieni bija vispârîgi. Bet ja viòð tâ, varu pateikt arî ko personîgâku:

Tu sapûsi savâ Windows vidç, un Tava smadzene atrofçsies rekordîsâ laikâ.

Nav jau runa par to, ka nolâpîtais Win bûtu îpaði slikts, bet par to, ka viss tas, kas neatrodas attîstîbâ, lemts bojâejai.
Microsoft 5 gadus dzemdçja Vistu... Kas sanâca? Vanckars, ko neviens labprât neliek uz sava PC, bet gaida mistisku servispaku, kurâ bûs aizlâpîtas n-tâs kïûdas... par to jaunas Linux distras iznâk 2x gadâ.

Es neslavçju un nenopeïu ne Win, ne NIX (jo katrai savi + un -), un lietoju abus, bet mietpilsoòus, kuri iecçrt zobus asfaltâ un tad izmisîgi spirina pakaïkâjas - es vienkârði nedaudz nicinu. Jo tie ir mietpilsoòi. Kâpçc kustinât smadzeni, ja vieglâk nozagt?
Image

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 21 Mai 2007, 16:24

Tu sapûsi savâ Windows vidç, un Tava smadzene atrofçsies rekordîsâ laikâ.
ko lai saka... :D:D:D idiots! /me smejâs...

vai Tu âkst tieðâm nesaproti ka man nav svarîgs tas ko Microsoft izperç katru gadu. Es lietoju windows XP, man patîk windows xp, es rçíinos ar windows xp un pateicos tam par tajâ iebûvçto Notepad, uz kâ katru darbadienu drukâju aizvien jaunâm mâjas lapâm kodus. Es arî principa pçc nelietoju Vistu, jo zinu ka tâ ir sûds. Nu un? Linux distributîvas taèu arî visas nav tik dievîgas un meþonîgi labas, lai gan mans personiskais viedoklis pilnîbâ saka nç tâs OS eksistencei kâ tâdai. Man ir svarîgs darbs un produktivitâte, kâ arî âtrums un pats galvenais rezultâts, nevis sçdçðana uz linux, un nemitîga savu nelâmiskuma (:die:) tieksmju apmierinâðana. Turklât zogu tikai mâjâs un neuzskatu pat to par zagðanu :D


Un nç.. Microsoft attîstâs... WXP nâk jauni updeiti, microsoft mâjas lapa kïûst aizvien labâka, viòi pat sadarbîbâ ar MAC ir izdevuði jaunâs paaudzes web-tehnoloìiju Silverlight. :money:

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 21 Mai 2007, 17:08

Tas jau nekas, ka MS nospçra MAC kodu (tikai MAC bija attapies un pârkodçjis 90 gada MacOS intercall valodâ, jo atklâja, ka viòiem ir MS spiegs). Un visu to pârrakstîja uz C++ MS, un tikai pçc gada atklâja, kas par lietu :D

Tâka draudzîba viòiem ïoti jauka :D MS tik idejas sper no OpenSource, vajag ieviest jaunu licenci, tb, lai OpenSource priekð GNU/Linux un BSD, bet ja izmanto MS tad sodît ar naudas sodu :) Tikai viòi jau savu kodu nedod nevienam, ganjau tur kaut, kas ir paòemts :D

Kâ piemçram no OpenOffice ideja par xml apvienoðanu ar dokumentu kura jau bija no pirmâs OpenOffice versijas tagad parâdijâs arî MS Office 2007 :D

P.S Imho tie zog un citi zog no tiem - shit vârdu sakot :D

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 21 Mai 2007, 17:33

Edgars wrote:idiots :D:D
+1
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

Jancāns
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 10
Pievienojies: 09 Mai 2007, 15:48
Reputācija: 0

Post no Jancāns » 21 Mai 2007, 17:43

Man ðis forums iepatikâs, jo, kad kâds runâja par operçtâjsistçmu, netika aizsâkti svçtie kari starp daþâdu OS lietotâjiem (piemçram datuve.lv: kad bija raksts par sun un canonical, par tçmu bija labi ja 5 komentâri, pârçjie 1xx par to kura OS labâka); un nevaig to sabojât.
Samuraj, ðitâdâveidâ tu neko labu nepanâksi. Labâk lai katrs lieto ko grib un miers. Kâpçc kâdam bûtu vaidzîgs kaut kas jauns, ja esoðais strâdâ ideâli (lasît: apmierina lietotâja vçlmes)?
Nau neatrisināmu problēmu, ir tikia nezināmi risinājumi.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 21 Mai 2007, 18:33

Jancân- kâdreiz palasi forumu un sapratîsi kapçc ðis topiks vçl pastâv un vçl nav slçgts. VNK Edgars vienu brîdi pârâk atklâti nod*** linux. Nu labi, lai nîst :grr: man jau pie vienas vietas. kas kam tuvâks, bet nevajag par katru topiku kur nix iesaistîts nolikt gan user gan OS. espiemja kaads lieto Windu un problçma es cenðos palîdzçt, ja nç tad cenðos neko stulbu nepostot.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 21 Mai 2007, 18:59

Muahahahhaaaaa :D:D:D:D:D Dâmas un kungi, kâ jums patîk mans jaunais avatars? :rofl: :money: :duno:

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 21 Mai 2007, 19:07

Edgars wrote:Muahahahhaaaaa :D:D:D:D:D Dâmas un kungi, kâ jums patîk mans jaunais avatars? :rofl: :money: :duno:
Savdabîgs :D bet nu ja kas newar cieòu aizskaroðus likt :D
Bet nu lieto ja vçlies sev ne visai mîïus PM.. domâju, ka tâdi bûs. Ahh man jau apnîk te runât...

zhagis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 186
Pievienojies: 14 Mar 2007, 08:00
Reputācija: 0

Post no zhagis » 21 Mai 2007, 20:43

usins wrote: VNK Edgars vienu brîdi pârâk atklâti nod*** linux.
Nu bet tas taèu ar likumu nav aizliegts.Ja cilvçks var to pamatot,tad lai kritizç.
Auto forumos regulâri strîdas Audi/BMW fani.Vai tapçc zâle nav tik zaïa?

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 21 Mai 2007, 21:25

zhagis wrote:
usins wrote: VNK Edgars vienu brîdi pârâk atklâti nod*** linux.
Nu bet tas taèu ar likumu nav aizliegts.Ja cilvçks var to pamatot,tad lai kritizç.
Auto forumos regulâri strîdas Audi/BMW fani.Vai tapçc zâle nav tik zaïa?
Nç nu lûk tâs vçstules parâdîðanâs iemesls arî ir. Vnk ja jau interesç kapçc tâds topiks

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 21 Mai 2007, 21:27

Es aizieð uzfârît kafiju un ta jûs man vçl dabûsiet atsaldçtie pingvîni :die: :win: :die:

/me sâkâs kara murgi... :grr: :grr: :grr: :win: :win: :die: :die: :wtf: :wtf: :wtf: :die: :die: :win: :win: :duno: :duno: :duno: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 21 Mai 2007, 21:33

Edgars wrote:Muahahahhaaaaa :D:D:D:D:D Dâmas un kungi, kâ jums patîk mans jaunais avatars? :rofl: :money: :duno:
-1
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 21 Mai 2007, 21:46

Ir tikai viens noteikums- Apvainojat OS nevis foruma lietotaajus!!! Apvainot viens otru varreesiet PZ

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 21 Mai 2007, 22:24

:money:

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 21 Mai 2007, 22:28

Edgars wrote::money:
Tas jau laikam noziimee, ka saaxim...
Lai top vârda brîvîba
Nu centishos tew dot faktus pretii.. lai shii ir laba lasaamviela tiem, kuri shaubas :D

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 21 Mai 2007, 22:35

Linux smird Smird SMIRDDDD MUAAHAHAHAHAAAAAAAAA! :D :D :duno:

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 21 Mai 2007, 22:40

OS smaka atkarîga no tawas istabas smakas!!!! Taatad tas naw atkarîgs No OS

User avatar
Jonis
Spameris
Atbildes: 99
Pievienojies: 23 Apr 2007, 16:46
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no Jonis » 21 Mai 2007, 22:43

nu ja. lohs. :duno:

Bez personu aizkaroshiem komentiem!!!!!!!!!!!!!!!!-usins

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 21 Mai 2007, 22:48

Edgars wrote:Linux smird Smird SMIRDDDD MUAAHAHAHAHAAAAAAAAA! :D :D :duno:
Tas jau tieshi labi..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 21 Mai 2007, 23:07

Skatos rupjîbas te iet pa labi, pa kreisi. Nâksies ieviest kâdus mçrus. Te nav iela, kur var lamâties, kâ vien grib.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 21 Mai 2007, 23:58

foxsk8 wrote:Skatos rupjîbas te iet pa labi, pa kreisi. Nâksies ieviest kâdus mçrus. Te nav iela, kur var lamâties, kâ vien grib.
Pag- lai edgars izlaadeejas. Kaa redzi mees neljausim apvainot user, tikai OS- jo tas ir muuzhiigaa konflikta saakums :D

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 22 Mai 2007, 02:32

Te nav iela te i trotuârs! Padodiet man lûdzu diktafonu, es vçl grib ðo to pateikt :D:D:D:D:D:D :rofl: :rofl: :rofl:

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 22 Mai 2007, 08:33

Edgars wrote:Padodiet man lûdzu diktafonu, es vçl grib ðo to pateikt
A kam Edgaram diktafons? Grib ierakstît savus murgojumus par Linux?

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 22 Mai 2007, 09:14

vecît es domâju to diktafonu, kas ir lîdzîgs piltuvei. :D

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 22 Mai 2007, 09:34

Edgars wrote:vecît es domâju to diktafonu, kas ir lîdzîgs piltuvei. :D
To sauc par ruporu nevis diktafonu. Un veel bija kkaads megafons..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 22 Mai 2007, 10:08

Edgars wrote:Muahahahhaaaaa :D:D:D:D:D Dâmas un kungi, kâ jums patîk mans jaunais avatars? :rofl: :money: :duno:
Principâ tavs posts ir offtopic... Bet ja jau lîdz ðim aizgâja, tad normâls avatars tev - man patîk :) Var redzçt cilvçka "creative". Vienîgais varçja bez tiem burtiem iztikt, kaut kâ paslçpj tas viss tavu iekðçjo, dziïo domu.

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1632
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 22 Mai 2007, 10:28

Nelasîju visu garo penteri, bet, ko jûs varat kasîties?
Gluþi kâ bûmeristi pret Audi.... Man piemçram vienalga ar kâdu maðînu lîdz veikalam aizbraukt, bet uz laukiem, pa pïavu tikai Audi. Tad kâdas problçmas? Ja tu brauc tikai uz veikalu, tad pietiks arî ar Windows, ja gribi braukt pa pïavu tad vajadzçs Linux. Lai gan ar þiguli arî ir brauks pa pïavu :D

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 22 Mai 2007, 11:54

:hmz:

Atlika tikai pasmînçt par ðito visu.

Cienîtie opensource godâtâji, un godâtie closedsource cienîtâji. Es tieðam nespçju saprast jûsu ðaurpierîbu.
Jûs katrs ar putâm uz lûpâm bïaujat par savu, bet neredzat neko labu un vçrtîgu otrâ sçtas pusç.
Noþçlojami.

Nez ko dara vârds 'domâjoðiem' iekð to logo/banneri. Nemanu domâðanu .. tikai aklu fanâtismu.


P.S> admini .. mainiet nedaudz attieksmu. Bïauðana un sarkani burti nepalîdz .. ticiet man.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 22 Mai 2007, 21:24

azazul wrote::hmz:

Atlika tikai pasmînçt par ðito visu.

Cienîtie opensource godâtâji, un godâtie closedsource cienîtâji. Es tieðam nespçju saprast jûsu ðaurpierîbu.
Jûs katrs ar putâm uz lûpâm bïaujat par savu, bet neredzat neko labu un vçrtîgu otrâ sçtas pusç.
Noþçlojami.

Nez ko dara vârds 'domâjoðiem' iekð to logo/banneri. Nemanu domâðanu .. tikai aklu fanâtismu.


P.S> admini .. mainiet nedaudz attieksmu. Bïauðana un sarkani burti nepalîdz .. ticiet man.
Nu es jau te raxtiiju, ka katram savs labaak patiik, bet tomeer abos ir kkas labs un slikts!

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 22 Mai 2007, 21:40

Atvainojos, te biju ielicis daþas bildes, bet sajaucu topiku. Gribçju ielikt LOL OMG topikâ. Es te izlaboju.
Last edited by Valodja on 22 Mai 2007, 22:03, edited 1 time in total.

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 22 Mai 2007, 21:43

Dzçsts

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 22 Mai 2007, 22:07

Izskatâs, ka mçs esam iebraukuði grâvî. Tçma bija pavisam par ko citu- kâ var cilvçks nolikt Linux, ja pats ar to nav strâdâjis? Agrâkâs versijas neskaitâs, jo jaunâs ir tik pilnveidotas, ka lietoðanas çrtîbu un iespçju ziòâ îpaði neatðíiras no windows. Un es nekad neesmu teicis, ka Win XP bûtu slikta OS.

Bet viss izvçrsâs tradicionâlajâ karâ Win vs. NIX

Lîdz ar to slçdzu ðo tçmu.

P.S. Atklâjuðies "bugi" Notepad Noteikumos, kas ïoti drîz tiks novçrsti. Un publiskie apvainojumi turpmâk beigsies tâ, kâ tiem jâbeidzas - ar vainîgâ lietotâja banu.
Demokrâtija nav visatïautîba!

Slēgts

Return to “Linux/BSD”