Sakārtojam boot menu Windows/Ubuntu PC sistēmā

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona
Sakārtojam boot menu Windows/Ubuntu PC sistēmā

Post no samurajs » 18:46 / 21. Mai, 2007

[imgl]https://notepad.lv/bildes/atteli/200 ... 942475.png[/imgl]
Ja mums uz PC vienlaikus ir gan Windows, gan Ubuntu Linux OS, tad būtu nepieciešams sakārtot starta (boot) menu ērtam darbam. Tas, ko GRUB pats izveido - maigi sakot, nav visai ērts, un acij nepavisam nav patīkams.
Situāciju var labot pavisam vienkārši. Darām tā:

1. Katram gadījumam kopējam failu menu.lst

sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup

2. Atveram menu.lst ar gedit

gksudo gedit /boot/grub/menu.lst

3. Aizkomentējam liekās title rindas 'memtest' u.c., liekot priekšā (#) simbolu. Rindiņā 'timeout' samazinām menu rādīšanas laiku no 10 uz 3 sek, ar to praksē pilnīgi pietiek. Rindiņā 'default' nosakām, kura OS mums startēsies pēc noklusējuma. Ja default=0, tad primārais būs Ubuntu. Ja default=1, tad Windows.
4. Pārveidojam, ja gribam, 1. un pēdējo (5.) title rindiņu pēc saviem ieskatiem; tās noteiks, ko mēs redzēsim uz ekrāna.
5. Rezultātu saglabājam.
Mans (citiem būs savādāk) fails menu.lst izskatās šādi (vietas taupīšanas nolūkos izgriezta aizkomentētā vidusdaļa):

Code: Select all

# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#      grub-install(8), grub-floppy(8),
#      grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#      and /usr/share/doc/grub-doc/.

## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
#
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default		1

## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout		3

...........................
...........................

## ## End Default Options ##

title		Ubuntu Linux 7.04
root		(hd1,5)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=29b3fdd4-264a-4d9c-83a8-a0f562fd839a ro quiet splash locale=lv_LV
initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
quiet
savedefault

#title		Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
#root		(hd1,5)
#kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic #root=UUID=29b3fdd4-264a-4d9c-83a8-a0f562fd839a ro single
#initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-15-generic

#title		Ubuntu, memtest86+
#root		(hd1,5)
#kernel		/boot/memtest86+.bin
#quiet

### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST

# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
#title		Other operating systems:
#root


# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/hda1
title		Windows XP Professional
root		(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
Rezultāts uz displeja izskatās šādi:

Image
Last edited by samurajs on 09:49 / 27. Okt, 2007, edited 1 time in total.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 18:50 / 21. Mai, 2007

a kâ zini, ka pârçjos nevajadzçs variantus?? ne jau pie katras problçmas pârliks OS?
bet nu tas labi, man pietiktu mâjâs samainît XP ar Ubuntu vietâm, lai mâjiniekiem vieglâka izvçle :win:

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes:1780
Pievienojies:19:13 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Mr.Death » 19:15 / 21. Mai, 2007

Tavs koments tika dzçsts, dçï klajas nepieklâjîbas- visam ir robeþas!- Usins

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:119
Pievienojies:12:08 / 23. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Valodja » 19:21 / 21. Mai, 2007

Komentç gluþi kâ bçrns...

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes:1780
Pievienojies:19:13 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Mr.Death » 19:25 / 21. Mai, 2007

o dâ svçtais orâkul :D:D:D:D

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 19:32 / 21. Mai, 2007

usins wrote:a kâ zini, ka pârçjos nevajadzçs variantus?? ne jau pie katras problçmas pârliks OS? :win:
Ja ievajadzçsies pârçjos variantus - priekð tam tak bûs faila bekaps! Cik tur tâ darba no Live CD nomainît?
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 19:53 / 21. Mai, 2007

Âtri un vienkârði uztaisît XP partîcijas backupu un miers. Saglabâ backup failu kaut kur, un liec pilnîbâ linux, izpçti visu ko vajag, patîk atstâj, nepatîk met savu XP partîcijas backup atpakaï.

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 10:19 / 22. Mai, 2007

Ai nevajag blçòoties, iedomâjies, ka tu uzsçdies uz LiveCD un tas ir pagalam. Nestartçjas xserveris un tev nav uzlikts panic uz pâris sekundçm, lai taisa restartu. Principâ recovery mode varçji atstât arî lejâ tikai title paðu nodzçst - lai tas ir neredzams. Droðîbas labad vçl varçji uz paroles uzlikt, lai kâds neiebrien netîðam :)

Bet ja nosprâgst xserveris un viss sakâries, ka nestartçjas - nesteidzies skriet pçc LiveCD =) Vnk nospied CTRL+ALT+F(N) kur N ir skaitlis no 1 lîdz 12 un lîdz ar to atver jaunu terminâli. Kurâ ielogojies kâ root's/superuser's/vai vçl kâds cits un ar superusera tiesîbâm atjauno backupu =)

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes:706
Pievienojies:18:18 / 24. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no azazul » 11:38 / 22. Mai, 2007

Pçc visas sprieþot, tas tutoriâls noved 99% jauno **dritvai kociņ** pie tâ ka nevar iestartçt ubuntu.
Pilnîgi bezjçdzîgs materiâls, kurâ nekas tâpat nav paskaidrots.
Un nez kâpçc , jaunais un sakârtotais grub ir pildîts ar komentâriem angïu valodâ un izkomentçtâm vecajâm opcijâm ..

:hmz:

Labâks bûtu vienkârði cilvçkus aizsûtîjis uz https://gentoo-wiki.com/HOWTO_Dual_boot

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 13:32 / 22. Mai, 2007

azazul wrote:Pçc visas sprieþot, tas tutoriâls noved 99% jauno **dritvai kociņ** pie tâ ka nevar iestartçt ubuntu.
Pilnîgi bezjçdzîgs materiâls, kurâ nekas tâpat nav paskaidrots.
Un nez kâpçc , jaunais un sakârtotais grub ir pildîts ar komentâriem angïu valodâ un izkomentçtâm vecajâm opcijâm ..

:hmz:

Labâks bûtu vienkârði cilvçkus aizsûtîjis uz https://gentoo-wiki.com/HOWTO_Dual_boot
Tâkâ tçma attiecâs vairâk uz Ubuntu distribûtu, tad labâk bûtu aizsûtît klientu ðeit. Bet vçl labâk bûtu pateikt viòam STFW un miers. Imho nafig mums tçrçt laiku râdot to, ko paði varçtu atrast.

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes:706
Pievienojies:18:18 / 24. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no azazul » 14:55 / 22. Mai, 2007

Tvinky, you are clueless.

Runa ir par to ka, raksta saturs neatbilst nosaukumam jo .. emm .. menu.lst nebût netiek sakârtots. Un kâ jau minçju 99% gadîjumos tas ir nepareizs, jo autors nav uzskatîjis ka parametram root (hdX,X) ir nozîme.

Publiksais pç samurajam no manis.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 21:20 / 22. Mai, 2007

azazul wrote:Un kâ jau minçju 99% gadîjumos tas ir nepareizs, jo autors nav uzskatîjis ka parametram root (hdX,X) ir nozîme.

Publiksais pç samurajam no manis.
Azazul - publiskais pç tev atpakaï! :rofl:

1. Parametram root (hdX,X) ðinî gadîjumâ patieðâm nav nozîme. Grûbis to saliek pats atbilstoði konkrçtâ PC HDD konfigurâcijai. Lietotâjam vienkârði jâaizkrâso (vai jâaizkomentç) liekâs rindas, iekð parametra 'root' neko nemainot.
Attçlâ parâdîts mançjais menu.lst, citiem tas mazliet var atðíirties.
Vispâr paldies tev par komplimentu! Voilâ! Es ietilpstu iekð 1% jauno linuksistu, kam ðî fîèa strâdâ! ;)

2. Par liekajâm aizkomentçtajâm rindâm: ar nolûku ieliku to failu tâdu, kâds viòð ir. Tas palîdzçs citiem vieglâk orientçties - kur kas atrodas Vai ne tâ?
Principâ jebkuru rindu, kura sâkas ar (#) drîkst nodzçst pavisam, ja ir vçlçðanâs.

3. Varbût esi dzirdçjis, ka Notepad otrâ devîze ir: "Forums, kurâ nesûta uz Googli"? Tâpçc arî nesûtu cilvçkus uz gentoo forumu.
Par linku anyway paldies, kâ papildmateriâls noderçs.

4. Kâpçc vispâr ðo rakstîju? Tâpçc, ka ârkârtîgi maz normâlu materiâlu par Linux ir latvieðu valodâ. Un tas pamatîgi bremzç ðîs OS izplatîbu... ne jau katrs lietotâjs lasa Ðekspîru oriìinâlvalodâ!

Piebilde lietotâjiem: ja kâds baidâs, ka kaut kas var noiet greizi - dariet visu pa soïiem un kontrolçjiet rezultâtu. Vispirms nomainiet, teiksim menu râdîðanas laiku. Pçc tam izslçdziet rindu 'Other operating system'. Un tad jau amats bûs rokâ!

User avatar
preddetor
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:258
Pievienojies:15:01 / 25. Mai, 2007
Reputācija:0

Post no preddetor » 01:07 / 8. Jūn, 2007

nu taa... tipa uzraxtiiju to wisu murgu un... newar paarseivot menu.lst... kko met augshaa par premissions... wisus hdd un user profile settingus izchakareeju un neatradu wainu :(... p.s. esmu jauns linuxa/ubunta juuzers... (2 dienas) :D kkaads adwenceetaaks ubunta juuzeris war pahelpot?

User avatar
osh
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:222
Pievienojies:13:15 / 5. Jūn, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Belfast, NI

Post no osh » 01:10 / 8. Jūn, 2007

preddetor wrote:nu taa... tipa uzraxtiiju to wisu murgu un... newar paarseivot menu.lst... kko met augshaa par premissions... wisus hdd un user profile settingus izchakareeju un neatradu wainu :(... p.s. esmu jauns linuxa/ubunta juuzers... (2 dienas) :D kkaads adwenceetaaks ubunta juuzeris war pahelpot?
Tu ar root tiesībām attaisīji to failu?
I Don’t Trust Anything That Bleeds for Five Days and Doesn’t Die

User avatar
preddetor
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:258
Pievienojies:15:01 / 25. Mai, 2007
Reputācija:0

Post no preddetor » 01:19 / 8. Jūn, 2007

japp... nu cik sapratu tur ir waina ar hdd settingiem, kurus newar nomainiit... read only newar nomainiit uz read and write... nekaadaa weidaa...

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 01:22 / 8. Jūn, 2007

lietoji sudo gedit ???
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
osh
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:222
Pievienojies:13:15 / 5. Jūn, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Belfast, NI

Post no osh » 01:25 / 8. Jūn, 2007

preddetor wrote:japp... nu cik sapratu tur ir waina ar hdd settingiem, kurus newar nomainiit... read only newar nomainiit uz read and write... nekaadaa weidaa...
Tur nav *nekāds* sakars ar HDD settingiem. Tev fails jāver vaļā ar superjūzera tiesībām, lai tajā veiktās izmaiņas varētu saglabāt.
I Don’t Trust Anything That Bleeds for Five Days and Doesn’t Die

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 01:33 / 8. Jūn, 2007

sudo gedit vajadzīgais fails
šito pamēģini!!!!!!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
preddetor
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:258
Pievienojies:15:01 / 25. Mai, 2007
Reputācija:0

Post no preddetor » 15:15 / 8. Jūn, 2007

tipa help wairs newajag... pac tiku galaa... :D

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:903
Pievienojies:15:16 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Latvija

Post no Mad182 » 17:04 / 8. Jūn, 2007

osh wrote:
preddetor wrote:japp... nu cik sapratu tur ir waina ar hdd settingiem, kurus newar nomainiit... read only newar nomainiit uz read and write... nekaadaa weidaa...
Tur nav *nekāds* sakars ar HDD settingiem. Tev fails jāver vaļā ar superjūzera tiesībām, lai tajā veiktās izmaiņas varētu saglabāt.
Ja HDD ir piemontēts tikai lasīšanai, tad tas nelīdzēs.

User avatar
osh
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:222
Pievienojies:13:15 / 5. Jūn, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Belfast, NI

Post no osh » 00:16 / 9. Jūn, 2007

Manuprāt, iekš Ubuntu defaultā root partīcijai nevajadzētu būt read-only.
Nez, vai viņš to būtu mainījis, jo to pareizi izdarīt nemaz nav tik vienkārši.
I Don’t Trust Anything That Bleeds for Five Days and Doesn’t Die

User avatar
preddetor
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:258
Pievienojies:15:01 / 25. Mai, 2007
Reputācija:0

Post no preddetor » 00:42 / 9. Jūn, 2007

wnk biju iegaajis kaa pasasts juuzeris un taapeec newareeju saglabaat, bet tad iegaaju kaa root un wiss sanaaca! bet weel aizwien ir read only... bet tas taa... ie4ekoju ubuntu un sapratu, ka sittaa os buutu populaaraaka, tad arii wareetu lietot, bet wisaa wisumaa ir norm.

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 12:32 / 9. Jūn, 2007

ie4ekoju ubuntu un sapratu, ka sittaa os buutu populaaraaka, tad arii wareetu lietot, bet wisaa wisumaa ir norm.
Hms...ubuntu nav populāra?:)
Man šķiet, ka tā ir viena no vispopulārākajām "user" OS...
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes:706
Pievienojies:18:18 / 24. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no azazul » 14:31 / 9. Jūn, 2007

preddetor wrote:wnk biju iegaajis kaa pasasts juuzeris un taapeec newareeju saglabaat, bet tad iegaaju kaa root un wiss sanaaca! bet weel aizwien ir read only... bet tas taa... ie4ekoju ubuntu un sapratu, ka sittaa os buutu populaaraaka, tad arii wareetu lietot, bet wisaa wisumaa ir norm.
Es tā īsti nesapratu, vai tu ņ irgājies par valodu, kurā es runāju, vai vienkārši esi **dritvai kociņ** (šoreiz, kā par slimību).

User avatar
preddetor
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:258
Pievienojies:15:01 / 25. Mai, 2007
Reputācija:0

Post no preddetor » 19:38 / 9. Jūn, 2007

nu taa... taa ir taisniiba, ka peec wisa shitaa dabuut war tikai nestarteejamu ubuntu, es neesmu debiils, wnk neklausos citos pirms nepaarbaudu pac... p.s. mana galvenaa probleema bija taada, ka me newareeja reseivot menu.lst failu, un nekas wairaak! un ja kas, es reaali zinu tikai 1 cilveeku, kursh ie4ekoja ubuntu un paargaaja atpakalj uz windu... nu labi... ubuntu ir populaara, bet ne PIETIEKAMI! to tachu warat atziit?!

User avatar
osh
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:222
Pievienojies:13:15 / 5. Jūn, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Belfast, NI

Post no osh » 20:28 / 9. Jūn, 2007

preddetor wrote:nu taa... taa ir taisniiba, ka peec wisa shitaa dabuut war tikai nestarteejamu ubuntu, es neesmu debiils, wnk neklausos citos pirms nepaarbaudu pac... p.s. mana galvenaa probleema bija taada, ka me newareeja reseivot menu.lst failu, un nekas wairaak! un ja kas, es reaali zinu tikai 1 cilveeku, kursh ie4ekoja ubuntu un paargaaja atpakalj uz windu... nu labi... ubuntu ir populaara, bet ne PIETIEKAMI! to tachu warat atziit?!
Paklau, manuprāt, Mefisto komentārs bija galvenorkārt akcentēts uz tavu idiotisko burta "w" lietošanu latviešu valodā, nevis tiek apspriesta Ubuntu popularitāte, kas ir nepamatoti augsta.
I Don’t Trust Anything That Bleeds for Five Days and Doesn’t Die

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 21:25 / 9. Jūn, 2007

Preddetor, ja tu saki, ka ir "nestartējams ubuntu", samuraja onkulis šodien ir labs un pārstrādāja "menu.lst" latviski, resp. ar karotīti iebāž tev mutē! Š āds "menu.lst" tagad ir uz mana PC un teicami darbojas. Izpēti katru rindiņu!

Code: Select all

# Š eit nosakām, kura OS startēsies ka noklusētā: default reaģē uz rindiņām
# "title" zemāk, numerācija sākas ar "0".
# Tātad šajā gadījumā noklusēti startēsies otrā OS jeb Windows.
# Ja vajag, lai noklusēti startējas Ubuntu - uzliekam default vērtību 0.
# 
default		1

# Š eit nosakām, cik sekundes tiks parādīts boot menu.
#
timeout		3

# Š eit nosakām boot menu krāsu. Ja nodzēšam/aizkomentējam: būs melnbalts.
#
color cyan/blue white/blue

# Š eit mums ir pats galvenais, ja neesam pārliecināti, labāk neko nemainām.
# Nedzēšam neko, bet aizkomentējam lieko, ka parādīts. 
# Tev šis bloks var izskatīties mazliet citādi.
# Nākamajā rindiņā ierakstītais teksts pretī "title" ir tas, ko redzēsim uz ekrāna.
# Varam Ubuntu Linux 7.04 vietā rakstīt kaut vai, piemēram, - "Pingvīns TUX":)


title		Ubuntu Linux 7.04
root		(hd1,5)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=29b3fdd4-264a-4d9c-83a8-a0f562fd839a ro quiet splash locale=lv_LV
initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-16-generic
quiet
savedefault

# Š ito un nākamos blokus varam mierīgi aizkomentēt, saliekot # katras rindiņas sākumā.
#
#title		Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic (recovery mode)
#root		(hd1,5)
#kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=29b3fdd4-264a-4d9c-83a8-a0f562fd839a ro single
#initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-16-generic

#title		Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
#root		(hd1,5)
#kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=29b3fdd4-264a-4d9c-83a8-a0f562fd839a ro quiet splash locale=lv_LV
#initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
#quiet
#savedefault

#title		Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
#root		(hd1,5)
#kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=29b3fdd4-264a-4d9c-83a8-a0f562fd839a ro single
#initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-15-generic

#title		Ubuntu, memtest86+
#root		(hd1,5)
#kernel		/boot/memtest86+.bin
#quiet

### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST


#title		Other operating systems:
#root


# Š eit debian installers automātiski pievienojis neLinux OS.
# Man tā atrodas uz /dev/hda1.
# To, kas atrodas pretī "title" - mainam pēc patikas... piem. "Pretīgā Winda":D!
#
title		Windows XP Professional
root		(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
Protams, tu akli nekopē manu failu, bet salīdzini ar savējo un izdari izmaiņas!
Image

User avatar
preddetor
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:258
Pievienojies:15:01 / 25. Mai, 2007
Reputācija:0

Post no preddetor » 21:46 / 9. Jūn, 2007

paldies par info! :D

User avatar
AmmO
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:62
Pievienojies:18:03 / 11. Aug, 2007
Reputācija:0
Atrodas:LV, Balvi

Post no AmmO » 18:05 / 11. Aug, 2007

Laba diena notepadiešiem! Ko es varu sadarīt šajā sarakstā, lai Windows sarakstā būtu pirmais, un startētos kā pirmā OS? :hmz:

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 18:19 / 11. Aug, 2007

AmmO wrote:Laba diena notepadiešiem! Ko es varu sadarīt šajā sarakstā, lai Windows sarakstā būtu pirmais, un startētos kā pirmā OS? :hmz:
Ar gedit vai kdedit, vai cito teksta rediģētāju rediģē no root tiesībām šo failu:
gedit /boot/grub/menu.lst
Pieškir augšā šo (tur kur os norādītas - kā pirmo uzliec, lai ir sarakstā)
title Windows XP Professional
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
Rinda "root"
hd0 => pirmais disks
hd1 => otrais disks
cipars aiz komata => partīciju.
Piemēram, ja tev winda ir uz otra diska trešās partīcijas (rēķinot no diska sākuma)
tad => hd1,3
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
AmmO
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:62
Pievienojies:18:03 / 11. Aug, 2007
Reputācija:0
Atrodas:LV, Balvi

Post no AmmO » 18:47 / 11. Aug, 2007

Big thanks! :money:

Pievienot atbildi

Return to “Raksti”