HELP: AJAX

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

HELP: AJAX

Post no foxsk8 » 25 Mai 2007, 15:42

Tad nu tā, maza problēma ar AJAX. Lieta tāda, ka izpildot pieprasījumu, vajadzīgais pieprasījumam nerādās LV garumzīmēs.

Kods šeit.

Code: Select all

<script>
self.setInterval&#40;'sndReq&#40;&#41;', 1000&#41;
var senderXMLHttpObj=createRequestObject&#40;&#41;;
var http = createRequestObject&#40;&#41;;
function createRequestObject&#40;&#41; &#123;
  var ro;
  var browser = navigator.appName;
  if&#40;browser == "test"&#41;&#123;
  ro = new ActiveXObject&#40;"Microsoft.XMLHTTP"&#41;;
  &#125;else&#123;
    ro = new XMLHttpRequest&#40;&#41;;
  &#125;
  return ro;
&#125;
function senderStatusChecker&#40;&#41;&#123;
  // check if request is completed  
  if&#40;senderXMLHttpObj.readyState==4&#41;&#123; 
    if&#40;senderXMLHttpObj.status==200&#41;&#123;
    // if status == 200 display chat data
    displayChatData&#40;senderXMLHttpObj&#41;;
    &#125;
    else&#123;
      alert&#40;'Nav atbildes'&#41;;
    &#125;
  &#125;
&#125; 
function sndReq&#40;action&#41; &#123;
http.onreadystatechange = handleResponse;
  http.open&#40;'get', 'test.php'&#41;;
  http.send&#40;null&#41;
&#125;
function handleResponse&#40;&#41; &#123;
  if&#40;http.readyState == 4&#41;&#123;
    var response = http.responseText;
    document.getElementById&#40;'1'&#41;.innerHTML = response;
  &#125;
&#125;
//window.onload=sndReq;
</script>
<br>
<span></span>
Varbūt kādam ir kādas iedejas? Itkā būtu jālieto getResponseHeader, bet nesanāk. Varbūt neīztā vietā viņu lieku? Ja šo lietu encodigu tiktu centrā, tad forums dažās vietās būs (Live) dzīvīgs, tas nozīmē, nevajadzēs spaidīt nolādēto refresh pogu.
Last edited by foxsk8 on 29 Mai 2007, 18:59, edited 1 time in total.

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 25 Mai 2007, 21:33

function sndReq(action) {
http.onreadystatechange = handleResponse;
http.open('get', 'test.php');
http.send(null) ;
}
Pārtaisi šādi
http.open('GET' , 'http://whatever.lol/test.php');
vai
http.open('GET' , 'http://' + window.location.host + '/test.php);
Bet vispār tā to nedara .. skriptu nav smuki rakstīt html.
Bez tam , neesmu droš vai tavs createRequestObject() darbojas tā ka
tu to gaidi, jo ' if(browser == "test"){' ir nefunkcionējošs , afaik.

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 25 Mai 2007, 21:41

Kas attiecas uz garumzÃŽmçm, tab NEVARU PALDZÇT JO TAVS DEBÃŽLAIS WYSIWYG MAN NEÃ￾ÂUJ RAKSTÃŽT SKRIPTUS Ã￾EIT

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 25 Mai 2007, 22:50

Tas browser test ir tikai tâds lieks. Kas tieði tev neïauj rakstît?

Code: Select all

 tagdos liec iekðâ.

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 25 Mai 2007, 22:56

foxsk8 wrote:Tas browser test ir tikai tâds lieks. Kas tieði tev neïauj rakstît?

Code: Select all

 tagdos liec iekðâ.[/quote]
&#91;code&#93;<php>&#91;/code&#93;
Tur ir rakstts '<' , tad 'jautjumzîme' , 'php' , 'bljaaa' ,'jautâjumzîme' un '>'.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 25 Mai 2007, 23:03

Tas jâ. Varbût vari kodu iemest ðeit?

http://paste.php.lv/

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 25 Mai 2007, 23:32

http://paste.php.lv/5583

Tas gan ir tikai viens no iespçjamajiem variantiem (ticamâkais).
Vieglâk protams bûtu ja varçtu redzçt visu kodu kas iesaistîts datu plûsmâ.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 26 Mai 2007, 01:14

Tâ ðeit ir galvenais fails, kurð veic komentâru veidoðanas funkcijas

topic_anyhere

Ðeit ir attçloðanas templata faili

Galvenais attçloðanas fails

Body

Rezultâtu fails

Rezultâti

Rezultâtu RSS attçloðanas fails

RSS rezultâti


Iespçja ir izmantot arî RSS, lai ajax òemtu rezultâtus no RSS, lîdzîgi kâ tas notiek iekð datuves.

Javacriptu izmantot nevaram, pârâk liels èakars.

Lai aplûkotu komentâru veidoðânu

www.notepad.lv/topics_anyhere.php


Tas arî ir viss. Man ðíiet, ja izmantotu to iespçju ar RSS, lieta bûtu vienkârðâka.

Bet RSS sorce mçs redzam kïûdu, kas varbût arî ietekmç to ajax encodingu

Code: Select all

<b>Warning</b>&#58; htmlspecialchars&#40;&#41; &#91;<a>function.htmlspecialchars</a>&#93;&#58; charset `windows-1257' not supported, assuming iso-8859-1 in <b>/home/notepad/public_html/topics_anywhere.php</b> on line <b>1494</b><br>
Risinâjus - Nomainît encodingu topics_anyhere.php failam.

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 26 Mai 2007, 01:50

Cik tas attiecas uz to kïûdu kas parâdâs itkâ, tad tur vis ir skaidrs.
Neatbilst encodings , jo htmlspecialchars nav domâts win-1257 encodingam. Ja dikti vajag , tad vari transformçt pa priekðu uz utf8 to virksni (http://lv2.php.net/manual/en/function.iconv.php).

A linki .. useless .. pirmais ir kaut kâds html'siks dumps (1MB+ text only). Pârçjie neatbilda virsrakstam.

P.S. datuvç jau sen kâ nav ajax, jo tas sakara datubazi reguâri .. un atðíirîbâ no tava varianta (1 sek) datuvç tika veikta pârbaude ik pçs 60 vai 120 sekundçm.
Bez tam , tas nav ajax par ko tu tur runâ, jo ajax galvenâ sastavdaïa IR javascript's.

P.P.S. Principâ neko no taviem 'papildmateriâliem' izmantot nevar .. vismaz ne es , jo es nespçju saskatît saistîbu star xml/http pieprasîju un tabulçtu html.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 26 Mai 2007, 18:12

taa ja.. ajax ir izgajis no modes... pat liberts to vairs neizmanto jo vinsh medz glitchot :ooo:

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 26 Mai 2007, 18:46

Var jau arî ar javascriptu, bet tad râdâs pie peles kursora tas smilðu pûlkstenis, un liekas tâda sajûta, ka kaut kas nemitîgi tiek ladçts. Vçl viens jautâjums. Piem lietojot javascript viòð lâdç visu failus vajadzîgos pa jaunam, vai arî tikai atjauno. Vienkârði brandwith limits arî pastâv. Vai tas to ietekmçtu?

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 26 Mai 2007, 20:44

Eh .. laikam nâksies izskaidrot.
:hmz:

AJAX .. tas ir negluþi precîzs tehnoloìijas apzîmçjus (radîts ekonomistie, lai nevajadzçtu atminçties daudzus saîsinâjumus).
Asninhronais Javascripts Ar Xml. Patiesîbâ tas ne vienmçr ir asinhrons, ne obligâti ar javascript, un diezgan reti ar xml.

Ar JS tu izveido XmlHttpRequerst ( xhr ) objektu, kas veic datu apmaiòu starp lietotâja lîmeni un serveri.
Te bûs diagrammas ar ajax un parastais veids (no maniem labo materiâlu krâjumiem), kasilustrç datu plûsmu abos gadîjumos.

Tu veic pieprasîjumu serverim, un tas atgrieþ tev datus (slinkums taisît piemçru .. velâk uztaisîðu kaut ko iekð innonsen.se/labs/ .. bet kaut kad vçlâk). Tie var tik atgriezti jebâdâ formâ. Parasti izvçlâs xml, html vai parastu textu. HTML datus parasti ievieto jau esoðajâ lapâ, kâdâ noteiktâ DIV'â ar document.getElementById('kautkas').innerHTML = xhr.responseText (apmçram). JA atgrieþ cml, tad to uz vietas parsç un veido DOM objektus, kurus arî pçc tam ievieto kâdâ XHTML struktûras objektâ.
Parasti atgrieþot kâdu plain-text fragmentu tas tiek izmantots tikai JS pusç un neizmanto tieðâveidâ grafiski.

Ka attiecas uz datu apjomu, tad tas veinmçr ir mazâks par visaslapas apjomu.
Piem atgrieþot XML ar jaunâkajiem komentâriem tas izskatîtos ðâdi

Code: Select all

<XML>
<root>
  <item>
   <txt>Svaigâkais komentârs</txt>
   <coms>21</coms>
  </item>
  <item>
   <txt>Nâkais topiks</txt>
   <coms>1</coms>
  </item>
  <item>
   <txt>Svaigs topiks</txt>
   <coms>0</coms>
  </item>
  <item>
   <txt>Ergo sum</txt>
   <coms>23</coms>
  </item>
</root>
notice : <XML> vietâ jâliek ir xml headeris. kas sâkas ar <?xml ... stulbais wysiwyg gïuko.

Ja ðâdu pieprasîjumu veic reizi minûtç, katram atvçrtajam pârlûkam, tad tas noteikti patçrç mazaku bandwidth apjomu, kâ lapas pârlâdçðana katru minûti.
Kaut kâ tâ.

Klase : brîvi.
Last edited by azazul on 26 Mai 2007, 20:50, edited 1 time in total.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 26 Mai 2007, 20:50

Jâ ðo to jau zinâju. Bâc, ka vajadzçtu atrast kâdu piemçru pilnu, kas atgrieþ datus vajadzîgâ encodingâ. Bet neesmu vçl tik zinoð par JS. Varbût ir kâdi alternatîvi veidi, kâ varçtu reloadot jaunâko komentâru bloku. Skatîjos ar parastajiem javascript page reload, tur tiek visa lapa pârlâdçta, un arî tâda sajûta ir. Tas ðeit nederçtu, jo piem lasi kâdu rakstu, te pçkðòi refresh uzmetâs.

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 26 Mai 2007, 20:56

Lai atgrieztu izmantojot UTF8 izmanto ðâdu http://www.utf-8.com/
Skaties to rindu kas sâkas ar <?xml


Es to jau sen mçìinu tev ieborçt, bet editorams nepatîk skripti

Alternatîvas ? nu tu vari ielikt <iframe> un tam taisît reload.

p.s. joprojâm nepameta sajûta, ka tev îsti nav nojausma kas slçpjas aiz tiem 4triem mistiskajiem burtiem - ajax.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 26 Mai 2007, 20:59

Infame web veidoðanâ tiek neþçlîgi izskausts. Vai arî es íïûdos.

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 26 Mai 2007, 21:05

Tu gribēji alternatīvu. Es tev to pateicu.
:hmz:

Ar <iframe> ir savs pielietojums.
Tev ir tīrs diezgan acmredzamas iespējas: mācies JS , izmanto iframe , aizmirsti to fišku.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 26 Mai 2007, 21:13

Tā laikam nāksies darīt.
Last edited by foxsk8 on 30 Mai 2007, 01:31, edited 1 time in total.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 27 Mai 2007, 01:42

Diemžēl nesānāks arī ar Iframe, jo vajadzīgais fails tiek ielādēts laukā, bet kad vajadzētu spiest uz linku, tas ielādējās tajā pašā freimā, vajadzētu lai, kad uzspiež uz linku, tas nomaina visu lapu un parāda linka lapu.
Last edited by foxsk8 on 30 Mai 2007, 01:32, edited 1 time in total.

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 27 Mai 2007, 09:25

foxsk8 wrote:Diemžēl nesānāks arī ar Iframe, jo vajadzīgais fails tiek ielādēts laukā, bet kad vajadzētu spiest uz linku, tas ielādējās tajā pašā freimā, vajadzētu lai, kad uzspiež uz linku, tas nomaina visu lapu un parāda linka lapu.

Code: Select all

target="_parent"

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 28 Mai 2007, 17:04

Nu tā, viss sanāca, prasīju arī padomu iekš www.php.lv. Beigās viss slēpās UTF-8 kodējumā. Forums izmanto windows-1257 kodējumu. Ja gribam forumā AJAX fīčas, nāksies moderātoriem un man baigi pasvīst. Respektīvi, vecajiem poustiem, rakstiem, utt... Vietās kur būs ? zīme, vajadzēs uzlikt pa jaunu garumzīmes. Protams, ka ieraksti, kas tiks veikti pēc šīs modifikācijas, attēlosies pareizi. Jūsu domas?
Last edited by foxsk8 on 30 Mai 2007, 01:33, edited 1 time in total.

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 28 Mai 2007, 17:23

ehjh .. un cik ilgi es tev par UFT8 borçju ..
Bez tam , ja admina roku leòía dçï ( http://lv.php.net/iconv ), moderiem ar rokâm jâlabo vecie posti,
tad .. heh .. vai es esmu vienîgais, kuram liekas ka te ir kâda kïûda
:hmz:

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 28 Mai 2007, 19:58

Jâ utf-8 vajadzçja jau sâkt uzreiz lietot, es pçdçjâ laikâ uz to esmu pârgâjis, kad kaut ko veidoju. Tb tad problçmu nav ne ar ru, ne lv. :)

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 28 Mai 2007, 21:06

Jâ tas iconv ir labs, bet uz ðo serveri, diezvai tas bûs iespçjams. Nu redzçsim. Padomâðu vçl par ajax integrçðanu. No vienas puses ir labi, no otras atkal nç.

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 28 Mai 2007, 23:32

Uz utf-8 tev vajadzçs pâriet agri vai vçlu.
Bet par iconv tu nesaprati liekas pareizie. Doma bija sekojoða:
 • mysql_query(visus postus nolasa) > iconv (apstrâdâ katru nolasîto postu) > mysql+query(iegrûþ katru postu atpakaï).
Pec tam SET NAMES utf-8 .. un vçl daþi labojumi datubazes struktûrâ .. pielabo paðas lapas headeri .. DONE.
:hmz:
Bet vispâr .. kur prâts taisît forumu uz win-1257 .. ehh.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 29 Mai 2007, 09:56

Tâds jau nu ir tas latvieðu LANG fails, kas domâts phpbb forumam. Vot tas kas to lang failu taisîja, nedomâja. Kas to bûtu zinâjis.

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 01 Jūn 2007, 13:14

foxsk8 wrote:T�ds jau nu ir tas latvie�u LANG fails, kas dom�ts phpbb forumam. Vot tas kas to lang failu tais�ja, nedom�ja. Kas to b�tu zin�jis.
Nu bāc, baigās problēmas pārkonvertēt un uzlikt normālu utf-8 kodējumu. Nesaprotu, kur ir problēma.


BTW CSS ir galīgā pakaļā: http://www.runescape.ex.lv/dati/bildes/raksti/css.png
Last edited by Mad182 on 01 Jūn 2007, 13:21, edited 1 time in total.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 01 Jūn 2007, 13:17

Nu tad pārkonvertē. Iedošu tev tekstu kāds ir, un iedošu tekstu kādā jāpārkonvertē. Cik esmu meiģinājis, nekas nelīdz.

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 01 Jūn 2007, 13:23

Kā tas viss tiek glabāts db, un kā vilkts ārā?

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 01 Jūn 2007, 13:24

Nu bet loģiski.

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 01 Jūn 2007, 13:27

foxsk8 wrote:Nu bet loģiski.
Loģiski, ta loģiski, es gribēju zināt, kādā kodējumā.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 01 Jūn 2007, 13:45

Nu tā iekš php.lv jau arī jautāju. Labi re kur ir, paņemu tur rakstīto poustu

Lieta tāda, forums pārgāja uz UTF-8 kodējumu, līdz ar to visas tēmas tagad sanāk parkodēt atpakāļ.

Datubāzes ieraksts, lai teksts browserī rādās ar UTF-8 kodējumu

&quot;azazul&quot; - he..nu nejau tā tas bija domāts:)
Bet ar vairākām partīcijām var ieviest lielāku kārtību + drošÃ„k, ja kāda, piemēram, nobrūk (maz kas gadās..).

Datubāzes ieraksts, lai teksts browserī rādās ar windows-1257 kodējumu

&quot;Bet Bils un viòa pârstâvis Íînâ Timothy Chen râda smaidîgus ìîmjus un saka, ka Vistas pârdoðanas process Íînâ norit ïoti sekmîgi.&quot;


Tātad, kā man pārkodēt visu datubāzi, lai rādītos ar UTF-8, itkā jau visi dati ir UTF-8.

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 01 Jūn 2007, 14:18

Tātad DB viss glabājas utf-8? Man gan liekas, ka tagad tur ir viena liela putra, nevis utf-8 :) Lai nu kā, paeksperimentē :) Pamēģini piemrst

Code: Select all

mysql_query&#40;"set names utf8"&#41;;

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 01 Jūn 2007, 14:20

Darīju jau. Nekas nelīdz. Kā dati stāv, tā stāv. Bet kas tad tas ir par ķeburu kodējumu, kuru atpazīst kā utf-8, t.b izvada pareizi. ķipa Tas A ar umblautu un vēl ķeburiem klāt?

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 02 Jūn 2007, 02:19

Vai tu ari DB tik ar kādu rīku klāt ? Piem phpmyadmin ?
Vai arī hostings tādu nepiedāvā?

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 02 Jūn 2007, 11:07

Nu bet protams, vareu tikt klāt visam. Arī phpmyadmin tieku klāt.

Pievienot atbildi

Return to “Web veidošana un problēmas”