Vecie labie komiksi

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
Faust
E-žurnālists
Atbildes: 318
Pievienojies: 28 Apr 2007, 14:53
Reputācija: 0
Atrodas: Valmiera

Vecie labie komiksi

Post no Faust » 26 Mai 2007, 13:48

Tâtad man te jautâjums, kur netâ varçtu dabût ðos komiksus? Meklçju trackeros, bet nekâda lielâ izvçle tur nebija...Varbût paði esat komiksu cienîtâji un zinat, kur tos sadabût(utt) - no interneta. Ar komiksiem domâju tâdus kâ - Rush City, Batman & the Mad Monk, etc. Vienk padalieties, kur paði òemat u.tml.

p.s. Pie viena varam arî par tiem parunât! ;)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 26 Mai 2007, 14:07

Nu es nelasu komiksus, nepietiek man laika. Bet pamçìini trakerî izveidot pieprasîjumu, vai aizsûti aktîvâkajam komiksu uperim PM ar tiem komiksiem kurus tu gribçtu, gan jau izpildîs.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 26 Mai 2007, 14:15

man i donalda daka sçjumi skençtâ veidâ :D

User avatar
Faust
E-žurnālists
Atbildes: 318
Pievienojies: 28 Apr 2007, 14:53
Reputācija: 0
Atrodas: Valmiera

Post no Faust » 26 Mai 2007, 14:17

usins wrote:Nu es nelasu komiksus, nepietiek man laika. Bet pamçìini trakerî izveidot pieprasîjumu, vai aizsûti aktîvâkajam komiksu uperim PM ar tiem komiksiem kurus tu gribçtu, gan jau izpildîs.
Vispâr nav slikta doma, pat vairâk kâ laba!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 26 Mai 2007, 14:31

Datuvç tieði tâds pats jautâjums. Dubultoðanâs tev? :D Lab par tçmu. Komiksus neesmu lasîjis 10 gadus. Itkâ vçl labâka doma ir tâda, nevis lasît tos komiksus, bet veidot paðam. Zîmçt visu ar kâdu coreli, domât siþetus utt.... Iedomâjies, jaunatne bûtu sajûsmâ par kaut ko jaunu. Kad bûtu savâkuðies vairâki tavi veidoti komiksi, varçtu tos publicçt arî þurnâlos, utt... Gûtu atsaucîbu. Ðî ir laba doma. Protams, tas ir laika ietilpîgs process.

User avatar
Faust
E-žurnālists
Atbildes: 318
Pievienojies: 28 Apr 2007, 14:53
Reputācija: 0
Atrodas: Valmiera

Post no Faust » 26 Mai 2007, 15:03

foxsk8 wrote:Datuvç tieði tâds pats jautâjums. Dubultoðanâs tev?
:hmz: Apstumsojies prâtiòð...yeah, right?! Izveidoju speciâli tur, jo tur apgrozâs vairâk cilvçku nekâ ðeit.... doh :grr:

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 26 Mai 2007, 15:08

Dev wrote:
foxsk8 wrote:Datuvç tieði tâds pats jautâjums. Dubultoðanâs tev?
:hmz: Apstumsojies prâtiòð...yeah, right?! Izveidoju speciâli tur, jo tur apgrozâs vairâk cilvçku nekâ ðeit.... doh :grr:
Nu un kaa tur ar atsauciibu? nebano? :D jo mani banoja par normaalu topiku.... kur var atrast ðo to...

User avatar
Faust
E-žurnālists
Atbildes: 318
Pievienojies: 28 Apr 2007, 14:53
Reputācija: 0
Atrodas: Valmiera

Post no Faust » 26 Mai 2007, 15:16

Hmz bans? Visi mani mîl :D

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 26 Mai 2007, 17:46

datuve ir latvieðu gramatikas un pareizrakstîbas portâls, kur strâdâ kvalificçti latvieðu valodas un literatûras skolotâji - administratori, kas pa priekðu pârbauda jûsu uzrakstîto diktâtu un labâkajâ gadîjumâ neraksta neko, normâli parasti uzraksta piezîmi vai arî ja viòiem jautâjums ðkiet nepieòemams un loìiski viòi nevar izdomât ar mâkslîgo intelektu ko cilvçks ir domâjis pateikt (ak jâ pareizi viòiem taèu tâda nav.. kirils taèu viòus ir pârkirilizçjis... mhm pârprogrammçjis...), vienkârði òem un izdzçð jûsu diktâtu (ieliek n.v.) un uzliek banu (liek stâvçt kaktâ). :win: :win: :win: :die: :wtf: :duno:

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 27 Mai 2007, 11:15

Edgars - Ir jâmâk pateikt/pajautât pareizi. TU nâc pçc palîdzîbas, kuru saòem pa velti, bet tâ vietâ TU uzraksti negramatiski, pokemonu valodâ (w; 4 utt) + nenorâdi savu OS, nepasaki - ko esi jau darîjis utt...
Par neuzmanîbas kïûdâm nevienu nesoda - tas ir saprotams, jo kïûdamies mçs visi, bet ja apzinâti vai sava IQ dçï raksta hvz kâ, tad nu sorry..
Nemaz nerunâjot par citiem pârkâpumiem, kuri ir tik ïoti izplatîti..it îpaði: 2.1 un 2.3 punkts;)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 27 Mai 2007, 13:42

un loìiski viòi nevar izdomât ar mâkslîgo intelektu ko cilvçks ir domâjis pateikt...
:duno:

Pievienot atbildi

Return to “Viss pārējais ”