Valsts izzagšana uzņem apgriezienus.

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

ob1
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 2959
Pievienojies: 23 Mar 2009, 22:01
Reputācija: 0
Atrodas: Sigulda

Valsts izzagšana uzņem apgriezienus.

Post no ob1 » 19 Jūn 2009, 20:42

Š odien saņēmu šādu e-pastu:

Signe Balina to LIKTA, obiedri, ibiedri, LIKTA

Sveiki,

Ekonomikas ministrija aicina Tautsaimniecības padomi, kuras sēdē es vakar kā LIKTA pārstāvis piedalījos, līdz 29.jūnijam sniegt priekšlikumus par tām funkcijām, ko EM varētu nodot privātajam sektoram, norādot nepieciešamo finansējumu šo funkciju veikšanai.

Pievienotajā dokumentā ir EM vēstule, kā arī pašreizējo EM funkciju uzskaitījums.

Varbūt, pēc mūsu domām, kādas funkcijas ministrijai vispār nevajadzētu veikt.

Lūdzu, sūtiet priekšlikumus Andrim mailto: direktors@likta.lv

Ar cieņu,

Signe

From: Dace Kalnāre [mailto:Dace.Kalnare@em.gov.lv]
Sent: Wednesday, June 17, 2009 4:13 PM
To: TSPPadome
Subject: Par priekšlikumu sniegšanu

Labdien!

Ekonomikas ministrija aicina Tautsaimniecības padomei līdz š.g. 29.jūnijam sniegt priekšlikumus par Ekonomikas ministrijas funkcijām, kuras varētu tikt nodotas privātajam sektoram, kā arī norādot nepieciešamo finansējumu šo funkciju realizācijai.

Pielikumā: Ekonomikas ministrijas vēstule.


Ar cieņu,

Dace Kalnāre

Tautsaimniecības padomes un MVK un amatniecības konsultatīvās padomes sekretariāta vadītāja

Tel. 26575824

e-pasts: dace.kalnare@em.gov.lv_______________________________________________
Obiedri mailing list
Obiedri@likta.lv
http://lists.latnet.lv/cgi-bin/mailman/listinfo/obiedri

pielikumā šis:

Projekts 21.04 2009
Ministriju un to iestāžu (budžeta resoru)
funkciju, uzdevumu vai to grupu indikatīvs saraksts.


Resors. Ekonomikas ministrija (39 funkcijas)

Nr Funkcijas, uzdevumu vai to grupu nosaukums
Resora piedāvātais iedalījums

Nozares vadība
1 Ministrijas politikas jomu atbalsts, stratēģiskā plānošana, finanšu plānošana
2 Makroekonomiskā analīze un prognozēšana, Darba tirgus prognozēšana, Ekonomiskās politikas koordinācija Lisabonas stratēģijas ietvaros.
Iekšējā tirgus un konkurences jautājumi kā Iekšējā tirgus reglamentējošo normatīvo aktu izstrāde.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana.
3 Tarifu aprēķināšanas metodikas un tarifu noteikšana, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzraudzība.
4 Strīdu iepriekšēja ārpustiesas izskatīšana.
5 Tiesību aktu projektu sabiedrisko pakalpojumu jomā izstrāde un atzinumu sniegšana par citiem tiesību aktu projektiem.

Konkurences uzraudzība.
6 Uzņēmumu apvienošanās kontroles veikšana.
7 Tiesību aktu projektu konkurences jomā izstrāde un atzinumu sniegšana par citiem tiesību aktu projektiem, kuros tieši vai netieši skarti konkurences aizsardzības, saglabāšanas vai attīstības jautājumi.
8 Konkurences un Reklāmas likuma pārkāpumu izmeklēšana un uzraudzība
Patērētāju tiesību uzraudzība.

9 Normatīvā regulējuma patērētāju tiesību aizsardzības jomā nodrošināšana, lēmumu projektu sagatavošana un lēmuma pieņemšana par EM apstrīdētajiem PTAC lēmumiem.
10 Tirgus uzraudzība un kontrole nepārtikas preču tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanas jomā.
11 Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareizas noteikšanas uzraudzība, pirkuma samaksas pareizas aprēķināšanas, kā arī tirgū piedāvāto mērīšanas līdzekļu atbilstības uzraudzība, lietošanā nodoto mērīšanas līdzekļu valsts metroloģiskā uzraudzība, fasēto preču metroloģisko kontrole. Patērētāju iesniegumu par patērētāju tiesību pārkāpumiem izskatīšana un lēmumu pieņemšana
12 Konferenču, semināru un apmācības kursu par patērētāju tiesību aizsardzību un tirgus uzraudzību organizēšana. Patērētāju konsultēšana un palīdzības sniegšana.
13 Struktūrfondu plānošana un ieviešana.
Zināšanu un inovāciju orientētās ekonomikas ieviešana
14 Sadarbība prioritāro zinātnes virzienu noteikšanā ar inovācijas attīstību, izstrādi un intelektuālā īpašuma aizsardzību saistītajās jomās.
15 Tehnoloģiju pārneses un komercializācijas nodrošināšana, kā arī sabiedrības informēšana un motivācija inovāciju un izgudrojumu komercializācijas jomā.
16 Sadarbības inovāciju veicināšanai ES Baltijas jūras stratēģijas ietvaros realizēšana, kā arī vienotā Eiropas biznesa atbalsta tīkla (EEN) Latvijā darbības nodrošināšana.
Investīcijām un ārējās tirdzniecības attīstības (eksportam) labvēlīgas vides veidošana
17 Eksporta un investīciju ārējo līgumtiesisko nosacījumu nodrošināšana.
18 Divpusējo ekonomisko sakaru nodrošināšana.
19 Eksporta atbalsta finanšu instrumentu izstrādāšana.
20 Ä€rējo ekonomisko pārstāvniecību uzturēšana.
21 Uzņēmējdarbības vides pilnveidošana un konkurētspējas attīstība, Uzņēmējdarbības vides uzlabošana, samazinot normatīvo aktu radīto administratīvo slogu uzņēmējiem, komercdarbības atbalsta pasākumu izstrādāšana, kā arī starptautisko pētījumu analizēšana un priekšlikumu izstrādāšana investīciju piesaistei un kritēriju noteikšanai augstas pievienotas vērtības projektiem, uzņēmumu tehnoloģiskajai attīstībai, kas vērsti uz ārvalstu tiešo investīciju pieaugumu, eksporta apjomu palielināšanu.
22 Rūpniecības attīstības veicināšana, t.sk. Rūpniecības nozaru attīstības veicināšana un produktivitātes paaugstināšana, un investīciju piesaistīšana rūpniecisko objektu izveidei.
23 Standartizācijas , metroloģijas un akreditācijas politikas nodrošināšana
24 Tūrisma attīstības veicināšana t.sk. Konkurētspējīgo tūrisma produktu un pakalpojumu attīstības veicināšana un tūristu izmantoto pakalpojumu apjoma palielināšanas sekmēšana, vienlaikus tūrisma pakalpojumu drošības un kvalitātes pilnveidošanas veicināšana.
25 Mājoklis un būvniecība
Būvniecības politikas izstrāde, ieviešana un uzraudzība.
26 Būvniecības politikas izstrāde un ieviešana
27 Ēku energoefektivitātes nodrošināšana.
28 Informatīvās bāzes būvniecības pārraudzībai un kontrolei (BIS, sertificētie speciālisti, Būvkomersantu reģistrs) uzturēšana.
29 Būvmateriālu atbilstības prasību ievērošanas būvlaukumos un ražotnēs, bīstamo iekārtu kontrolēšana un uzraudzība; hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontrole un uzraudzība, kā arī energokomersantu darbības kontrole.
Mājokļu politikas izstrāde, ieviešana un uzraudzība.
30 Mājokļu politikas izstrāde un īstenošana, kā arī attīstības programmu un projektu, piesaistot Eiropas Savienības un citus ārvalstu līdzekļus plānošana, ieviešana un uzraudzība
31 Mājokļu monitoringa nodrošināšana, t.sk. dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra uzturēšana.
32 Valsts dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšana saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju".
Enerģētika Valsts energoapgādes politikas izstrāde, īstenošanas uzraudzība.
33 Līdzdarbība ES enerģētikas politikas un enerģētikas tiesiskā regulējuma izstrādē un pilnveidošanā, energoapgādes drošības paaugstināšanas politikas īstenošana, politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādāšana un aktualizēšana visās enerģētikas apakšjomās (apgādes drošība, primārie resursi, atjaunojamie resursi, degviela, elektroapgāde, gāzes apgāde, siltumapgāde energoefektivitāte).
34 Starptautiskās sadarbības enerģētikas jomā nodrošināšana, līdzdalība Baltijas Ministru padomes Enerģētikas komitejā, Baltijas jūras valstu enerģētikas jomas sadarbības komitejā (BASREC), Starptautiskajā atjaunojamās enerģijas aģentūrā (IRENA), Enerģētikas Hartas un tranzītprotokola procesā un Baltijas jūras attīstības stratēģijas procesā.
35 Ogļūdeņražu politikas tiesiskā regulējuma nodrošināšana, licencēšana, kā arī valsts līdzdalības daļas nodrošināšana.
36 Enerģijas un biodegvielas ražošanas administrēšana.
37 Līdzdalība klimata pārmaiņu politikas īstenošanā (ar enerģētikas radītajām CO2 emisijām saistītajos jautājumos).
Tiesiskā regulējuma izstrāde ekonomiskajai darbībai LR teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.
Ar mobilizāciju, civilo aizsardzību un NATO saistīto uzdevumu veikšana.
Lēmumu gatavošana par operatīvā transporta līdzekļa statusa piešķiršanu.
38 Statistika, Statistikas datu ievākšana un apkopošana.
39 Privatizācijas procesa nodrošināšana.

Š ajā dokumentā ir daudz pērles, bet nu īpaši man patīk 39. punkts. Ä€zi par dārznieku ...
Valsts sekretāra parakstīts dokuments šeit:
http://yy.lv/download.php?f=53074

Interesants ir fakts, ka šāda satura vēstule ir izsūtīta 19.06, t.i. dienu pirma lielajām brīvdienām. Tā rīkojas valsts iestādes, kad vēlas, lai pēc iespējas mazāks skaits privātfirmu iesaistās procesā, jo ir jau izraudzīti savējie, kas tiks pie gardā kumosa.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 20 Jūn 2009, 07:52

Ja godīgi sakot, Man jau "zajebal" valsts runas, visas figņas, ieslēdzu TV, valsts figņas, atveru tvnet, valsts figņas, atveru notepadu, ble atkal kārtējā valsts figņa. Negribu katru dienu - līdz 11 gadam dzirdēt vienu un to pašu, dienu dienā. Tas ir tikai mans subjektīvais viedoklis. Gribi lasi, gribi nelasi. :)
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

Pievienot atbildi

Return to “Cilvēks un Sabiedrība ”