Pie "Vista" neveiksm

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja, www.notepad.lv
Pie "Vista" neveiksm

Post no foxsk8 » 19:18 / 1. Mar, 2007

Microsoft nav seviðíi apmierinâti ar Windows Vista sniegumu pirmajâs nedçïâs pçc globâlâ iznâciena. Varenais programmatûras izstrâdâtâjs savu vainu neatzîst - tâ vietâ vaino pirâtus.

Microsoft izpilddirektors Stîvs Balmers preses konferencç kopâ ar tirgus analîtiíiem dalîjâs savos iespaidos par ilgi gaidîtâs Windows Vista operçtâjsistçmas veikumu pirmajâs nedçïâs pçc iznâkðanas. Lieki piebilst, ka Microsoft prognozes nepiepildîjâs, un, par spîti apjomîgajai reklâmas kampaòai un ilgajiem gaidîðanas gadiem, Vista vismaz iesâkumâ lika vilties.

"Pirâtisma apkaroðana var bût viens no veidiem, kâ uzlabot Microsoft peïòu, un es ceru, ka ðogad mçs panâksim bûtisku progresu ðajâ jomâ." - Stîvs Balmers netieði norâda uz pirâtiem, kâ Windows Vista slikto pârdoðanas râdîtâju galvenajiem vaininiekiem. "WGA - Windows Genuine Advantage ir mûsu jaunâkais sasniegums pret pirâtisma sfçrâ un to mçs likâm lietâ, izstrâdâjot arî Vista operçtâjsistçmu. Es tieðâm ceru, ka WGA uzlabos Vista pârdoðanas râdîtâjus un uzòçmuma peïòu. Microsoft piedzîvos iespaidîgu klientu pieplûdumu tieði no jaunattîstîbas valstîm un Âzijas."

Tieði jaunattîstîbas valstîs (arî Latvijâ) un Âzijâ pirâtisma lîmenis ir visaugstâkais. Atsaucoties uz pirâtisma novçroðanas un apkaroðanas grupas "Business Software Alliance" 2005 un 2006. gadâ veiktajiem pçtîjumiem, Íînâ 86 procenti no visas pârdotâs programmatûras bija nelegâla jeb pirâtiska. Seviðíi labâk programmu izstrâdtâtâjiem neveicâs arî Indijâ, Brazîlijâ un Krievijâ, kur nelegâlâ programmatûra sastâdîja attiecîgi 72, 64 un 83 procentus no visa pârdotâ apjoma.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes:569
Pievienojies:23:05 / 23. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Rīga

Post no marr » 00:41 / 6. Apr, 2007

Cilvçkam, kas mûsdienâs kârtîgi darbojas (strâdâ), manuprât, ir nepiecieðami 2 datori - portatîvais dators, kam, visdrîzâk ka ir windows OS, lai var apskatît un rediìçt visu dokumentâciju, kas nâk biznesam/izglîtîbai utml, un mâjas dators, kas darbojas uz linux/bsd. Ðâdâ virzienâ tiecos arî es...
Un vispirms, manuprât, Microsoft ir jâizstrâdâ kaut kas, ko ir vçrts pirkt, kas ir cenas vçrts. Vista tâda noteikti nav - ne es esmu mçìinâjis to, ne es to vçlos. Datoram ir jâbût ar veiktspçju, primârajais MS gadîjumâ nekad nav bijis GUI, to tik drîz tas nepanâks. Tâtad jâkonkurç ar veiktspçju, taèu ar Vistu tas diez vai izdosies...

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 09:40 / 6. Apr, 2007

portatîvais dators, kam, visdrîzâk ka ir windows OS, lai var apskatît un rediìçt visu dokumentâciju, kas nâk biznesam/izglîtîbai utml, un mâjas dators, kas darbojas uz linux/bsd. Ðâdâ virzienâ tiecos arî es...
Hms..es no ðitâ sapratu, ka *nix neder biznesam,izglitîbai?
Btw - es nu gan neuzticçtu naudas pârskaitîjumus no PC, kuram ir win OS..(varbût man vnk ir paranoja:)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes:569
Pievienojies:23:05 / 23. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Rīga

Post no marr » 11:30 / 6. Apr, 2007

Domâju, ka Tev ir paranoja :D :) ;)
Nç, arî linux der biznesam un izglîtîbai, vismaz daïçji. Pats zinu studentus, kas portatîvajiem datoriem ir salikuði linux un viss notiek, BET.... varbût neprecîzi izteicos, bet doma bija tâda, ka vidusmçra lietotâjam ir ïoti grûti pierast pie tâ, ka visu laiku ir jâuzmanâs, lai nejauði kâdu sûtâmu dokumentu neaizsûta kâdam .odc, jo ir milzîga iespçja, ka saòçmçjs prot apieties tikai ar .doc. Tas pats variants ir ar excel specifiskâkâm iespçjâm, kas augstskolâ izmantojamas. Es, piemçram, nestâdos priekðâ, kâ mani studiju biedri linuxisti var iztikt bez spss, stata, lindo, jo stipri ðaubos, vai kaut kas lîdzîgs ir priekð linux. Taèu bez ðîm programmâm ir praktiski nereâli pabeigt kursu, meklçt alternatîvas arî parasti nav laika, kad kaut ko no prasîtâ ievajagâs. Protams, ir jau arî "skolas datori", taèu te mçs atkal atgrieþamies pie win lietoðanas.

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 11:45 / 6. Apr, 2007

Man slinkusm pçtît tos softus un rakòâties, bet gan jau ir alternatîva.
Bez tam - kas tev liedz ar vienkârðu peles klikðíi palaist windows softu uz linuxa? m?:)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes:569
Pievienojies:23:05 / 23. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Rīga

Post no marr » 11:49 / 6. Apr, 2007

jâ, jâ, pârliecinâji :D lasîju attiecîgo rakstu :P :D
ar alternatîvâm ir tâ, ka rezultâtu tur vajag âtri un precîzi, tur ir vismaz A4 izmçra printouts, kurâ ir jâspçj âtri orientçties, ja Tu vienreiz esi iebraucis windows vides versijâ, tad pârslçgties uz citu varçtu bût grûti - bet protams, pastâv variants- uzreiz uz linux :D man argumenti beiguðies, Tu uzvarçji :P :twisted:

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 12:05 / 6. Apr, 2007

Bet taisnîba ir - pie visa ir jâpierod;)
Parasti jau lielâkâ daïa nobîstas, jo uz fisko nekas nesanâk un aiziet atpakal pie win, bet, ja bûtu paèakarçjuðies, tad iemanîtos un vairs nekur atpakaï ar mietu nedabûtu:)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
msh
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:3460
Pievienojies:12:21 / 6. Apr, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Latvija

Post no msh » 12:23 / 6. Apr, 2007

Sasniegums neþçlîgs un viegli apejams :D Par klientu pieplûdumu maikrosofts var sapòot cik grib - ja kas pieaugtu, tad linux/unix lietotâju skaits,nevis ms jûzeru skaits :D
PAKAĻROKS - Fusion A4-5000/ASROCK QC5000-ITX/WIFI/8 GB DDR3 1333/FSP200 50GSV-5K/ST2000VM003-1CT164 2 TB Seagate Pipeline HD/vecs mazs IBM keiss/winxp x64/2 ventilatori

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 12:24 / 6. Apr, 2007

Vista man galîgi nesaista ar savu milzîgo resursu patçriòu... kad izies no apgrozîbas XP - metîsim kâdu NIX virsû...
Image

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 12:27 / 6. Apr, 2007

samurajs wrote:Vista man galîgi nesaista ar savu milzîgo resursu patçriòu... kad izies no apgrozîbas XP - metîsim kâdu NIX virsû...
Un tas veel ilgi nebuus.. Bez tam uz XP tie apdeiti nemaz nav vajadziigi - sakaarto XP ar SP2 uzreiz un izsleedz apdeitus un ilgi ies Windows bez kaitinoshaam ziimiiteem.(:
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 12:37 / 6. Apr, 2007

Ja man jataisa kads PC, kuram sistema ir pasvaka, metu virsu Tiny XP. Veiktspeja garanteta. Vieniga problema ar draiveriem. Web serveri ari nevares uzmest un vel dazas lietas. Bet ja novelkam pa jaunu SP2. Tad ari so to var savest kartiba. Uzmetas 7 minutes. Ja nav likas rokas, visu var dabot gatavu. Runajot par Vistu, vel neesmu redzejis, ka kads no maniem pazistamajiem uz vinas butu palicis un lietotu. Visvairak sudzibas par Vistu esmu dzirdejis drosibas joma. Lai izdzestu mapi, failu, tev kadas 5 reizes prasa vai tiesam tu velies dzest. Stulbi. Tad atkal jarokas pa konfigiem, lai atslegtu drosibu. Un ja ta tiek atslegta, tad atkal caurumi rodas. Nesaprotu vienu, Bils tacu ir tik bagats, kapec nevar noalgot hakerus, lauzejus, lai teste vinu OS. Ta vinam butu izdevigak. Mana prognoze pec 5 gadiem lielako dalu advancetako useru sedes uz *NIX vai kadas citas OS, tikai ne uz Microsoft razojumiem.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 14:04 / 6. Apr, 2007

Nu nezinu ar ko tas "putns" nogrçkoies, bet nav tik melns kâ viòu mâlçjat.
1. Veiktspçja - prasîbas kâ xp- nedaudz vairâk RAM vajag, un video adapteri labâku.
2. Nav uzreiz jâliek virsû ultimate edition, pietiks ar home basic daudziem useriem, tâlâk ir business edition. Ultimate vajag tikai un vienîgi gameriem un fanâtiíiem kuri vçlas paplâtîties savam kaimiòam, ka nopircis kko par neþçlîgu naudu, kas ir tas pats home basic ar smukâku skinu (aero). Vista ir spçcîga, jo ja tâ nebûtu tad MAC OS neraudâtu, ka daudzas lietas noðpikotas, nozagtas. :)_ Vistai ir potenciâls, kurð bûs pilnîbâ pieejams tikai pçc 1. sp un kad cilvçki bûs nopirkuði mûsdienîgus datorus. Tâ nu tas ir, pat spçles ir prasîgâkas par ðo os :) Tâpçc ja jau cilvçki uzlabos datorus dçï kaut kâdas datorspçles, tad jau arî priekð OS neskoposies. :)
Nu ja kas piemçram daudzâs valstîs tagad lielâkâ daïa jauno datoru defultâ nâk ar Vista home basic vai kko jaudîgâku. XP jau ir sâcis iziet no modes, visi parastie un jaunie datoru lietotâji nejutîs atðíiîbu, viòiem bûs vienalga kâda OS viòiem kompî, viòiem pat nebûtu gandrîz nekâdas pretenzijas, ja kâd viòiem uzliktu linux ar visâm progâm iekðâ un spçlçm :).
P.S- sory par tik plaðu kometnu, laikam aizrâvos.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes:569
Pievienojies:23:05 / 23. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Rīga

Post no marr » 14:58 / 6. Apr, 2007

Nu nezinu, nezinu kâ ar to "nedaudz" vairâk RAM un video ;) :)) Bet tâ kâ neesmu mçìinâjis, tad nejûtos kompetents spriest ...

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 18:43 / 6. Apr, 2007

daïa jauno datoru defultâ nâk ar Vista home basic vai kko
tas ir iekïauts jau tava laptopa/PC cenâ;)
Tâpçc, kad pçrkam PC/Laptopu, tad meklçjam bez programmatûras.
vai meklçjam datoru ar opensource os..
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 21:35 / 6. Apr, 2007

Es to saprotu ka OS tiek iekljauta cenaa, bet es vnk gribeeju pateikt, ka vnk jaunajiem useriem un nepieredzeejushajiem paliek aizvien mazaak iespeejas izveeleeties kaau OS vinsh veelas uz sava datora. Vislabaakais ja vijam veicii ljautu izveeleeties ko likt virsuu un wnk peec 1 h vai aatraak savaakt savu kompiiti no veikala, jo uzlikt os jau naw nemaz tik sarezhgiiti.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 21:39 / 6. Apr, 2007

Izvçlçties jau tu vari - tikai par to jâmaksâ, ja vien defaultajâ variantâ jau neietilpst tava vçlamâ OS.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 21:44 / 6. Apr, 2007

Nu cik esmu prasijis vinji nepiedaavaa izveeli :)
Vinji saak puksteet, ka nawa originaalais cd vai kas tur, bet tad man ir jautaajums, kapeec vinji nedod liidzi originaalo OS disku liidzi kompim ja es par to maxaaju? Tas tak mans jo sanaak ka vinji no viena CD 10 datoros iemet os un man vinja wairs nawa legaala! Tas pavisam draníiigi!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 22:10 / 6. Apr, 2007

Nç, viss ir legâli. nejau 1cd = 1 licenze, bet gan uz cd-key. Tu vari nopikt 1cd ar 1000 licenzçm un instalçt to visai firmai, jo tâ ir daudz lçtâk, tb ir atlaides, jo vairâk pçrc, jo lçtâk pârdod.
Bet atðkirâs OEM un parastâ, jo OEM atðíiras ar to, ka tâ nâk lîdzi jau uzinstalçtos datorus - tipa sadarbîbas lîgumi utt. Es pârdodu datoru, bet ar tavu os, tad tu palaid nost cenu - arî pircçjs ir ieguvçjs, jo dabûn lçtâku progarmmatûru.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes:569
Pievienojies:23:05 / 23. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Rīga

Post no marr » 23:49 / 6. Apr, 2007

Tieði tâ. Windows legâlu padara tâ uzlîme, uz kuras ir skaisti uzdrukâts Tavs CD-key. Un Tu vari instalçt no neta vilktu ISO, ja instalçjot norâdi savu legâlo CD-key, tad Tev OS ir legâla. Turpretî, ja Tu instalç no oriìinâlâ (skaisti nodrukâtâ) CD, taèu ieraksti nelegâlu CD-key, tad Tev windows nav legâls.
Tas,ka instalçtais no oriìinâlâ CD noteikti bûs bez jebkâdiem gïukiem (ko nevar 100% apgalvot par tiem, kas netâ sadabûjami) gan ir fakts.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 00:06 / 7. Apr, 2007

Windows legalitâtes principi ir skaidri zinâmi, bet nu par tiem gïukiem - nav teikts, ka oriìinâls bûs mazâk caurumains nekâ teiksim, krievu hakeru veidotie pakaïdarinâjumi. Arî tur talantîgu cilvçku netrûkst. Esmu saskâries ar Win XP SP3 (!) un neviena slikta vârda neteikðu:)
Image

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes:569
Pievienojies:23:05 / 23. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Rīga

Post no marr » 00:23 / 7. Apr, 2007

Ehh... nav runa par droðîbas caurumu daudzumu :) oriìinâlajâ windows CD Tu droði vari zinât kas sagaida un cik caurumi tur bûs. Taèu neviens nekad Tev nevar dot pilnîgu garantiju par to, kâ attiecîgâ paka (krievu vai jebkura cita darinâtâ) ir veidota. Pielikt klât kaut ko nelielu un grûti pamanâmu lietpratçjam nav nemaz tik grûti. Un rezultâtâ droðîba no vienas puses palielinâs, jo Bila oriìinâlie caurumi varbût ir pievçrt, taèu tajâ paðâ laikâ var tikt atvçrti, pieïauti kâdi citi, tikai autoram/ specifiskai grupai zinâmi.

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 01:56 / 7. Apr, 2007

Nu tâ jau ir - nekad nevar zinât..var novilkt da jebko..
Tâpat arî *nix produkciju nevajag vilkt no citiem cilvçkiem, bet izmantot orìinâlos serverus priekð lejupielâdçðanas.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 10:49 / 7. Apr, 2007

Aj tak ko pleeshaties? Tas vai Windows vai kas cits buus gljukains vai nee(ar gljukainiibu saprot gljukus ne pa teemu) nosaka kaads avots - ja droshs avots tad 100% nebuus ja mazaak droshs tad attieciigi mazaak% nebuus..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

Pievienot atbildi

Return to “IT ziņas”