AMD procesori.

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

AMD procesori.

Post no usins » 02 Mar 2007, 14:48

Kâdas ir jûsu domas par AMD procesoriem. Uzrakstiet kâdi ir mînusi un plusi attiecîbâ Intel procesoriem. Un kâdu procesoru lietojat paði.
Vienkârði gribas zinât viedokïus, jo tuvâkajâ nâkotnç jâdomâ par jauna datora iegâdi>

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5070
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 02 Mar 2007, 14:58

Man pçdçjâ laikâ visi ir AMD. Tâkâ spçles nespçlçju, nav vajadzîbas pçc dârga un jaudîga procesora. Pietiek ar Kâdu Athlon vai Sempron. (Lçtie gali)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 02 Mar 2007, 19:30

Athlon nu gluþi nav ðvakais gals. To es varu pateikt 100%
Iekabina Intelim ar lielâkâm frekvencçm.

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1617
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 03 Mar 2007, 20:34

Esmu lasîjis ka AMD ir labâka arhitektûra un viss. Visâ citâ Intel smagi ieliek. Ja AMD ieguldîtu naudu arî citos aspektos, tad bûtu pârâki par Intel, bet... Paðlaik Intel rox!

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 03 Mar 2007, 21:21

Tas ir atkarîgs no cilvçka- AMD labâks gaming, Intel-Video convert. Tas ir fakts nevis iedomâs, un manuprât 20 sekundes neko daudz nepasaka priekð tâda mirstîgâ usera, kuram nav saplânota diena lîdz pçdçjai sekundei. :)
Paldies, ka sniedzat savus viedokïus.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
danka
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 24
Pievienojies: 27 Feb 2007, 18:39
Reputācija: 0
Atrodas: Mārketings

Post no danka » 04 Mar 2007, 18:30

Paðlaik AMD 64bit x2 prociss sit puðu jebkuru Intel, Viens liels AMD + ir tass, ka tie vasarâ galîgi nekarst, ne tâ kâ Intel, kad ir brîþi, kad jâslçdt kompis ârâ, lai atdziest, un piekrîtu AMD Athol jau nu nav lçtais galss, es vienmçr esmu un arî turpmâk ieteikðu tikai un vienîgi AMD Athon 8)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 05 Mar 2007, 01:25

Jâes pats sçþu uz AMD Athlon, bet mâjinieki uz Intel.. :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
aldizz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 27
Pievienojies: 05 Mar 2007, 04:58
Reputācija: 0

hmm..

Post no aldizz » 05 Mar 2007, 05:03

Nu ko lai saka! Intelim nav ne vaina! :D Par to ka karst nezinu! Maneejais nekarst, pac taksh savu kasti liku kopa, kuulerus liku tikai peec savas gudriibas! Jo peec buutiibas karst deelj dzeseeshanas nepareiziibas?

vienam draugam bija komplekteets kompis elkora (kompim intel procis), visi kuuleri jau standartaa salikti bija ka velk uz iekshu! Nu tad nebija labi, viss kompis ka puteklu suuceejs savilcis suudus bija iekshaa vnk! un biezhi karsa, parlikam kuulerus normala seciba, beigas draugam turas maximali pie 35 gradiem diezgan karstaa izstabaa! Un man arii intelis augstak nemaz nekaapj! maximali bijis 50 graadi!
Esmu no bedres...
no www.bedre.lv

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 05 Mar 2007, 08:01

Nu es izdarîju tâ- viens no mâtenes puses velk iekða, viens no augðas velk iekð un tad barokïa+ vçl viens aizmugurç velk ârâ. temperatûra tagad virs 40 nav bijusi ilgu laiku.
P.S-ar gaisa dzesi zemâkâ temperatûra ir istabas temperatûra +kâdi 2-5 grâdi :)
Man AMD
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 06 Mar 2007, 17:03

Pats lietoju AMD, nav ne vainas. Speciâlisti apgalvo, ka jamçjie savas arhitektûras dçï mazliet âtrâki par Intel pie tâs paðas clock frekvences.
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5070
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 06 Mar 2007, 17:10

Arî lietoju AMD. Otrais dators jau ar AMD procesoru. Vienu ko esmu ievçrojis, ka AMD karst mazâk nekâ Intel. Kad clocoju proci Semron 2600+. Standarta fekvence 1,4 Ghz pacçlu uz 1,9 Ghz. Temperatûra no 18 grâdiem uz kâdiem 20 grâdiem pacçlâs. Protams, ka sistçma nebija stabila.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1779
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 17 Apr 2007, 20:10

Man tâ ðíiet ka lielâkajai daïai no jums te visi uzskati ir galîgi garâm. AMD sçrijas procesori ne tuvu nav tie labâkie, jo ir nestabili pie ilgâm noslodzçm, karst un lîdz ar to ðie mînusi tos jau uzreiz padara sliktâkus (arî lçnâkus vidçjâ koeficienta ziòâ) par Intel. Savukârt Intel sevi ïoti labi parâda gan ar vecajiem procesoriem gan ar jaunajiem, kas tieðâm sevi attaisno.

Par piemçru karðanas un nestabilitâtes ziòâ varam òemt to paðu eksperimentu ar "ventilatoru noòemðanu" abiem procesoriem darbîbas laikâ, neatvienojot tos no elektropadeves. Ðajâ eksperimentâ Intel P4 sevi izcili pierâdîja, kâ izturîgâko un stabilâko procesoru, jo pie ventilatora noòemðanas un procesora pilnas noslodzes, temperatûra pacçlâs tikai par pâris grâdiem, taèu AMD visos testos burtiski "nokûpçja" un temperatûras pat bija pâri 200 grâdiem pçc celsija.

Tas ka Intel kâdam tur vasarâ ir baigi karsis - iesaku iztîrît procesora ventilatoru un radiatoru no putekïiem, notîrît termopastas laukumu un uzklât jaunu termopastas kârtiòu (vçlams nepârspîlçt) un tad paskatîsimies rezultâtus.

Jaunie Intel Core Duo procesori vispâr ir pârsteidzoði temperatûras ziòâ, jo to vidçjâ darbîbas temperatûra svârstâs no 19 - 26 grâdiem (vismaz pçc maniem novçrojumiem).

P.s. Par to dzesçðanas "pareizîbu" vislabâkais variants tieðâm ir kad gaiss tiek vilkts "uz iekðu". Protams, ka ja telpas kurâs ir dators netiek regulâri uzkoptas, dators pildîs putekïu sûcçja funkciju.


Pamatojums sekojoðs. Procesors atdod visu savu izdalîto karstumu radiatoram, lîdz ar to radiators uzkarst. Rezultâtâ ar "pûðanas" metodi radiators tiek atdzesçts efektîvâk nekâ ar "vilkðanas" metodi. Ar baroðanas bloku princips ir lîdzîgs. Vienîgais ventilators, kurð efektîvai dzesçðanai drîkst gaisu pûst uz âru lîdz ar to dzenot no korpusa ârâ visu drazu ir korpusa ventilators.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Apr 2007, 20:31

Edgars wrote: Tas ka Intel kâdam tur vasarâ ir baigi karsis - iesaku iztîrît procesora ventilatoru un radiatoru no putekïiem, notîrît termopastas laukumu un uzklât jaunu termopastas kârtiòu (vçlams nepârspîlçt) un tad paskatîsimies rezultâtus.
NU nebût tas tâ nav- es nopirku svaigu datoru mâjas lietoðanai - nets, EA sport spçlçm un vçl ðim tam.
Ir pagâjuði gandrîz 6 mçneði kopð pirkðanas. Ar putekïiem nev sarijies, ir tîrs kûleris strâdâ kâ nâkas. Bet tagad, kad palika siltâks- viss dabûju noklokot no 3.1 uz 2.5 lai nesadeg, jo temperatûra 53 grâdi pçc celsija sçrfojot internetâ!!! bet mans vecais AMD otrâdi es pat viòu no 1.6 uz 1.9 GHz uzklokoju un ðim ne silts ne auksts- temperatûra nemainâs. (kâpa par 2-3 grâdiem) Pie lielas slodzes AMD nekaras, un ja kas AMD ir labâka arhitektûra. Un es saku periodâ no 1998-2003. gadam AMD procesori bija labâki. Ja paòçma AMD 2GHz un Intel 2GHz, AMD vairâkumâ testos izrâdîjâs labâks, izòemo video apstrâdi! Tas ir pierâdîts.
Atzîstu, ka tagad dual core AMD vnk iesûkâ pret Intel dual core.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5070
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 17 Apr 2007, 20:37

Es nekad neesmu îpaði pieversis temperatûrai îpaðu uzmanîbu. Cik pa reizei paskatos 19 grâdi pçc celsija. Procis AMD Sempron 1,4 Ghz. Ceïot uz augðu 21 grâds. Te es varu tikai vienu frâzi pateikt visiem ðiem kariem Intel VS AMD:

Cik cilvçku, tik viedokïu. Ir gan vienam taisnîba, gan otram.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1779
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 17 Apr 2007, 20:44

Ûsiò te var strîdçties. Arî agrâk Intelam bija labâka arhitektûra nekâ AMDðkâm. Nerunâsim konkrçti par kaut kâdiem tur îpaðajiem modeïiem, bet es visu òemu vispârîgi. Tik pat labi Tavam jaunnopirktajam Intelam, toreiz kâds asprâtis bija uzlicis ventilatoru ar pakaltuðu pastu vai arî viss bija ievietots tizlâ korpusa salikumâ tad nemaz es ar nebrînîtos kâpçc tie 56 grâdi. Daudzreiz tas arî ir atkarîgs no apstâkïiem telpâ. Cik atceros vienîgie laikam kas karsa bija Intelam kautkâda Celeronu 2000ðâ sçrija. Pârçjie ir gâjuði vienkârði ideâli normâlos apstâkïos.

Par AMD arhitektûru runâjot viòiem viòa bija labâka tikai âtruma ziòâ, taèu izstrâdâtâji tajâ paðâ laikâ pacentâs piemirst par citiem procesora kritçrijiem.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Apr 2007, 22:58

NU jâ itkâ es ar tâ padomâju, ka weicî kko nolaida. Bet cik skatîijos vis normâli. Un man ira Pentium 4. laikam kkas nava kârtîbâ. Bet nu ko.
Kâ jau teica- cik cilvçku tik viedokïu. Bet mana sirds un dvçsele pieder AMD CPU :D neko tur nepadarîs.
Lielâkais +AMD lielâkâ daïa super datoru ir darbinâti tieði Ar AMD Operton proèiem. (ceru nav drukas kljuudu, ja ir sory).
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1779
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 18 Apr 2007, 11:06

yeah man ar sirds "piederçja" AMD proèiem tik ilgi pirms nebiju pârliecinâjies par to reâli, ka Intel ir labâks.

P.s. Man jau patîk.. vçl aizvakardien saliku vienu Core Duo no Inteliem, kas burtiski Windows XP ar visiem softiem grauza brokastîs. Bet temperatûra visu laiku bija 20 C :D

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 485
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 18 Apr 2007, 12:37

Edgars wrote:yeah man ar sirds "piederçja" AMD proèiem tik ilgi pirms nebiju pârliecinâjies par to reâli, ka Intel ir labâks.{..}
Ar ko ta shis labaaks? Katram savi +&-, bet neredzu to kriteeriju kas viennoziimiigi ljautu teikt ka piem.: Intel labaaks!..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 18 Apr 2007, 13:32

nu arii fakts nitro. Es saku taa- amd labs, intel labs, bet man labaak patiik AMD. esmu un lietoju abus, bet shobriid man tuvaak iet amd. neko man nepadariis, ja vien neuzdavinaas man pc ar dual core inteliiti :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1779
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 18 Apr 2007, 13:32

Katrâ ziòâ.. gana muldçt. cik sapratu tautai vajag pierâdîjumus. Nu lûk..

Par temperatûrâm runâjot:

http://www.youtube.com/watch?v=XgOmMAasqto

Par âtrdarbîbu un inzturîbu runâjot:

http://www.tomshardware.com/2005/06/03/ ... index.html

Thus, when making a purchasing decision, the question to ask is whether or not multiple applications will be running simultaneously. If the answer is yes, then the Intel Pentium 840 EE is your first choice. Otherwise, the AMD Athlon 64 X2 4800+ will give you much better performance for single applications.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 18 Apr 2007, 14:38

Edgars wrote:Katrâ ziòâ.. gana muldçt. cik sapratu tautai vajag pierâdîjumus. Nu lûk..

Par temperatûrâm runâjot:

http://www.youtube.com/watch?v=XgOmMAasqto

Par âtrdarbîbu un inzturîbu runâjot:

http://www.tomshardware.com/2005/06/03/ ... index.html

Thus, when making a purchasing decision, the question to ask is whether or not multiple applications will be running simultaneously. If the answer is yes, then the Intel Pentium 840 EE is your first choice. Otherwise, the AMD Athlon 64 X2 4800+ will give you much better performance for single applications.
Testu rezultaati paraadiija, ka leenaakais (starp abiem) AMD ielika Intelim iznjemot video kodeeshanaa, un to vienmeer esmu zinaajis, ka video ir Intel stipraa puse.. :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
AIDSkillz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 183
Pievienojies: 27 Feb 2007, 22:00
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no AIDSkillz » 18 Apr 2007, 14:42

Man patîk lielas jaudas - Intels spieþ uz herciem, tâtad jaudu.
AMD tâ nedrîkst, (kautkâdi Intal patenti ierobeþo) tâpçc viòi spieþ uz veiktspçju.
Un nejaukt jaudu ar veiktspçju, tas nav viens un tas pats.

Tas tâpat kâ ar maðînâm, liels motors, liela jauda, ðvakâka transmisija (Intel)

Neliels motors, neliela jauda, bet ïoti laba transmisija. (AMD)

Tas ir tîri mans ''viedais'' viedoklis.

Pats sçþu uz P4 3GHz Prescott'a. (Ma**a tomçr karsts)
Last edited by AIDSkillz on 19 Apr 2007, 12:17, edited 2 times in total.
What a man has to go through for a piece of ass in a modern age is highly ridiculous

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 18 Apr 2007, 15:47

:ooo: labi teikts AIDSkilz :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1779
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 19 Apr 2007, 08:15

To AidsKILLZ: Man gan ðíiet otrâdâk, hehe :win:

User avatar
AIDSkillz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 183
Pievienojies: 27 Feb 2007, 22:00
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no AIDSkillz » 19 Apr 2007, 12:19

Kas tieði tev ðíietas otrâdi?
What a man has to go through for a piece of ass in a modern age is highly ridiculous

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 19 Apr 2007, 14:36

AIDSkillz wrote:Kas tieði tev ðíietas otrâdi?
Laikam vinjam liekas, ka AMD laba jauda, bet kaarba nevisai..
Un Intel shits ar labu kaarbu :D:D :rofl: :rofl:
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 19 Apr 2007, 15:45

AIDSkillz wrote:Pats sçþu uz P4 3GHz Prescott'a. (Ma**a tomçr karsts)
Tieði tâ. Ja BOX ventilators neplçstu deviòas âdas, lai atdzesçtu to procesoru bûtu vçl labâk.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1617
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 19 Apr 2007, 20:14

Es gan transmisiju piedçvçtu mâtes platei, nevis motoram.

User avatar
AIDSkillz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 183
Pievienojies: 27 Feb 2007, 22:00
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no AIDSkillz » 19 Apr 2007, 22:45

Gribi teikt, ka ja es pie paðlaik pieejamâs ''krutâkas'' mâtenes piemuìîtu NOKIA 3200 procesoru, ðis man lidos? :hmz:
What a man has to go through for a piece of ass in a modern age is highly ridiculous

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 19 Apr 2007, 22:51

Karoche... mashiinu ar PC saliidzinaat gruuti...
tapee laikam par taam mashiinaam sanaak logiski ja neiedziljinas no auto puses.. :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes: 569
Pievienojies: 23 Mar 2007, 23:05
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no marr » 20 Apr 2007, 00:11

Es teiktu tā: Edgaram ir taisnība tajā aspektā, ka, ja mēs veicam testu par izturību, kurā procesors nenosvils, ja mēs neizmantojam ventilatoru, tad AMD zaudēs un Intel uzvarēs. Taču būsim reālisti, mājas apstākļos visi izmanto ventilatorus, šādiem izturības testiem nav sevišķi liela nozīme, jo nav jau tā, ka karstumizturīgie Intel iztiek vispār bez ventilatoriem.

No divkodolu procesoriem pagaidām sliecos par labu Intel, t.i. kad iegādāšu jaunu darba staciju :D šķiet, ka izvēlēšos to. Kāpēc? Grūti pat paskaidrot :P

p.s. pašam ir AMD athlon, taču kā jau teikts, tas nav no švakā gala AMD procesoriem...
Last edited by marr on 05 Dec 2007, 17:14, edited 1 time in total.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 20 Apr 2007, 00:27

marr- nebuutu pateicis labaak. Taa nu tas ir, es ar ja 2 kodolu pagaidaam njemtu INtel, bet ja AMD paspees liidz tam laikam uztaisiit konkureetspeejiigu CPU un man buus pa kabatai tad TO. JO vispirms jau parasts lietotaajs, kursh maajas netur serveri, nezheeliigu multimeediju centru, kur vienlaiciihgi rambaas Kriizi un skatiisies HD-TV filmas un kodees mp3 muzonu :duno:
Man pietikti labs pietiekoshi jaudiigs- taa lai kompis nevelkas, lai aatraak varu visu vajadziigo izdariit, un vienlaikus biku leetaak par Intel
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 20 Apr 2007, 06:01

marr wrote:Es teiktu tâ: Edgaram ir taisnîba tajâ aspektâ, ka, ja mçs veicam testu par izturîbu, kurð procesors nenosvils, ja mçs neizmantojam ventilatoru, tad AMD zaudçs un Intel uzvarçs. Taèu bûsim reâlisti, mâjas apstâkïos visi izmanto ventilatorus, ðâdiem izturîbas testiem nav seviðíi liela nozîme, jo nav jau tâ, ka karstumizturîgie Intel iztiek vispâr bez ventilatoriem.
Tas suns ir apraksts mazliet dziïâk: bez ventilatora patiesîbâ nenosvils neviens procis! Pentium4 ir patentçta takts frekvences monitoringa sistçma (kad sâk karst, pats samazina sev darbîbas âtrumu), pârçjiem un visiem AMD - avârijas atslçgðanâs.
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 20 Apr 2007, 08:22

nu tas arii samuraj. Bet pilniigi visiem modeljiem taa nava, un bios`â to var atslçgt.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

SixKiller
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 1
Pievienojies: 25 Apr 2007, 19:24
Reputācija: 0
Atrodas: R

Post no SixKiller » 25 Apr 2007, 23:54

AMD vienozîmîgi tehniski ir pilnveidotâks nekâ Intel. Padomâjiet paði:
1. AMD x64 procesoros ir iebûvçts atmiòas kontrolieris, Intel vçljoprojâm izmanto tâ saucamo "ziemeïtiltu".
2. AMD x64 procesori ar mazâku takts frekvenci un L2 atmiòu veiktspçjas ziòâ ieliek Intel, kuram L2 atmiòa ir krietni lielâka.
3. AMD x64 procesoros ir iebûvçta pretvîrusu aizsardzîba.

User avatar
rajah
Lietpratējs
Atbildes: 730
Pievienojies: 27 Apr 2007, 14:29
Reputācija: 0
Atrodas: Leišmale

Post no rajah » 30 Apr 2007, 19:00

Sorry, tastat'uraai nev v'el uzlikta latvie'su valoda
------------------------------------------------------------
ja es neb'utu ciemos, es tie's'am s'aktu zviegt piln'a kakl'a - AMD karst :D

da tas ir intels kas karst k'a plet'izeris, johaid'i!

kur esmu bijis un kas man ir vests ar inte'liem - tiem tik skaties k'a temperat'ura k'apj jau t'apat neko nedarot - k'uleri r'uc k'a s'atani 'u'a'u'u'a'a

P.S. Ja k'ads v'el nav izpratis k'a ir j'auzstell'e dators - oper'et'ajsist'ema lai b'utu saj'ugta pien'ac'igi kop'a ar dzel'ziem, ir j'auzliek draiveri. ar'i procesoram ir draiveri - iesp'ejams ja neb'us procim draiveri uzlikti vi'n's var kars'eties. AMD pro'cu draiveris - Cool and quiet - ir atrodams AMD m'ajas lap'a.
Step By Step - ImageImage

User avatar
Enrike
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 14
Pievienojies: 05 Mai 2007, 10:32
Reputācija: 0
Atrodas: Neumunde

Post no Enrike » 07 Mai 2007, 22:33

Diezgan neveseliiga diskusija parasti paceljaas tikko saak runaat Intel vs AMD. Ikdienaa lietoju abu produktus - ar AMD man slikta pieredze nav bijusi, visi procji kaa pulkstenis. Sjobriid pasjam axp2200+ uzdziits uz 1,94 un bez probleemaam. Pie tam, ar minimaalu dzesi pie noslodzeem ar patiikama darba temperatuura 35 graadu robezjaas... Un ja kaads meegjina ko treneet par to ka Intelji fui pee kaka un amd sucks, tad man gan jaasaka, ka vainiigs ir nevis attieciigaa ziimola galaprodukts, cik gala lietotaajs. Plus veel ar AMD var pamatiigi ietupiit.
Idiotisms ir universāls, jo to nevar izmērīt nevienā no vispārpieņemtajām mērvienībām. Heidingers

Maris
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 5
Pievienojies: 27 Jūn 2007, 15:10
Reputācija: 0

Post no Maris » 27 Jūn 2007, 15:40

intel prieksrociba ir loti labais overclocking, un jebkurai spelei vienmer prasiibas pirmais buus Intel procesors, jebkuram softam salidzinajums ar Intel. Amd iziet tikai uz leetumu. un vispar tagad radaas ideala kombinacija amd+ati muhahahaaaa..

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 27 Jūn 2007, 20:46

Lietoju AMD Athlon jau no sava pirmā PC, šodien tika salikts kopā jaunais mans PC ar procesoru AMD ATHLON 64 X2 6000+ AM2 (125W) BOX

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 04 Jūl 2007, 15:27

Es ar sliecos uz AMD. A tas, ka pie visām spēļu prasībām pirmais Intel- vienkārši viņiem pieder lielākā tirgus daļa!
Tas pats ar Windows un Mac, Linux (bāzētajām), visur pa priekšu stumj Windows- a vai tad viņš pats labākais visos gadījumos?
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 04 Jūl 2007, 16:59

usins wrote:Es ar sliecos uz AMD. A tas, ka pie visām spēļu prasībām pirmais Intel- vienkārši viņiem pieder lielākā tirgus daļa!
Tas pats ar Windows un Mac, Linux (bāzētajām), visur pa priekšu stumj Windows- a vai tad viņš pats labākais visos gadījumos?
Bišķi offtopošos: paskaties tos video par Mac un PC, zem PC viņi liek Windows, imho galīgi garām. Jo Linux var iet jeb zemkuras arhitektūras, bet protams ja nemaldos, tad vairāk ir to PC lietotāju.

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 05 Dec 2007, 02:37

:) Š odien apņēmos, ka nākamais CUP būs AMD PHENOM ar segvārdu KUMA. Tikai segvārda dēļ tiks ņemts. Protams, tas nenotikš šogad diemžēl, bet tomēr atkritīs domas par procesora modeli! :)
Viss tik tādēļ, ka mana uzvārda segvārds!

Labojums: Biju palaidis garām, ka procesori ar segvārdu KUMA tiks izlaisti zem Athlon vārda! Š eit info

User avatar
Jonis
Spameris
Atbildes: 99
Pievienojies: 23 Apr 2007, 16:46
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no Jonis » 05 Dec 2007, 15:22

Tas, ka Intel ir labāks, tas ir pilnīgi skaidrs, to var pat dziļi neiedziļinoties pateikt, AMD ir lētuchi, tātad, arī sūdīgāki (bet ne sūdi). Un tas, ka vairāk karst nu ir pilnīgs bullshits, tas, ka kādreiz k-kādi P4 tur it ka karsa vairak nenozime, ka nu visi intelprodukti ir tādi, P4 ir vērsture un AMD bus vienmēr AIZ Intel.

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 05 Dec 2007, 16:22

Tas, ka Intel ir labāks, tas ir pilnīgi skaidrs, to var pat dziļi neiedziļinoties pateikt, AMD ir lētuchi, tātad, arī sūdīgāki (bet ne sūdi).
Š ī ir bezjēdzīga diskusija...
Un tavu apgalvojumu, ka labāks ir tas, kas ir dārgāks vai pa maksu => varu salīdzināt kaut vai Win vs Linux; Shareware vs Freeware programmatūru...
Sorry, bet šāds apgalvojums ir pie kājas. Tas tikai liecina uz neizglītotību.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
Jonis
Spameris
Atbildes: 99
Pievienojies: 23 Apr 2007, 16:46
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no Jonis » 05 Dec 2007, 17:36

Njaa, tu neko nejēdz.

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes: 569
Pievienojies: 23 Mar 2007, 23:05
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no marr » 05 Dec 2007, 17:43

Tīri tā lai piekasītos : liecināt kaut kas var par kaut ko, nevis uz :duno: :D
par tēmu - izlasīju savu iepriekšējo komentāru un secināju, ka situācija mainījusies, dators (portatīvais) iegādāts, taču atkal sanāca izvēlēties AMD nevis Intel, kam it kā devu priekšroku. Iemesls pavisam vienkāršs - laptopu vajadzēja, bet vistuvākais piedāvājums tam, ko vēlos bija tieši ar amd procesoru :D Tāpēc tagad esmu arī AMD Turion64 X2 lietotājs.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 05 Dec 2007, 17:46

marr wrote: Tāpēc tagad esmu arī AMD Turion64 X2 lietotājs.
Ar to arī apsveicu! Turioniem nav ne vainas!
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 05 Dec 2007, 19:54

Man ar tagad AMD turion 64x2 mobile :)
uz portatīvā stāv. Nevaru sūdzēties. Ar saviem uzdevumiem tiek galā kā nākas.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Wuu
E-žurnālists
Atbildes: 2918
Pievienojies: 23 Aug 2008, 10:32
Reputācija: 0

Post no Wuu » 24 Aug 2008, 09:37

Edgars Tu noskaties YouTobe video un kaut ko secini ,tas tak ir banāli...
To pat nevar ievērot ka p4 testā ventilators pat negriežas kad to pie pieliek klāt! Plus vel spēlē raustās un milisekundes ātrumā kā uzmet kūleri virsū tā viss procis ir atdzisis un spēle neraustās :0 ! :duno: Tam video ir tik pat liela taisnība cik taviem vārdiem par amd procesoriem! 200 gr�diem p�c celsija. tu kad muldi vismaz ieraksti patiesākus skaitļus...

Es ļoti daudz pa šiem gadiem es instalējis un uzlabojis datorus...
Par vecajiem procesoriem runājot P4 ir miskaste un pilnīgi nekam nederīgs procesors...
Karst visu laiku (tik nevajag teikt man nekas nekarst) ,jā itkā nekas nekarst tikai cooleris griežas uz maksimālo jaudu pec 20 minūšu lietojuma! Un ir skaļāks par ledusskapi... Ä€trums ziņa p4 3.0ghz nevar iekabināt pat AMD Bartonam ar 1.8ghz... Varbūt testos P4 iekabinātu ,bet reālajā dzīve sēžot netā spēlējot spēles AMD pārspēj Intel jebkādos aspektos... Vienīgais ja tev vajag video konvertēt ņem Intel :P Ja nepažēlot naudu un nopirkt datoru normālā kantorī ,tad gan Intel ,gan Amd pildīs savus pienākumus bez jebkādām bažām ilgus gadus!

Bet pēdējā laikā gadās tik 1 no 10 ieraudzīt labu datoru ,jo lielākoties tie tiek pirkti RD elektriniks vai Maximā...
Vai vel nez kādos ūķos... Un tākā cena šādās iestādēs tiek samazināta ,loģiski ka viņos iekšā ir lētākie AMD procesori... No tā arī seko visādi teksti ka Amd ir slikts...

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5070
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 24 Aug 2008, 09:54

Esmu par AMD, redzi, iekš RD, Maximas un citos ūķos tās cenas ir uzskrūvētas nežēlīgi. Pastaigāju pa Liepājas veikaliem, klientam vajadzēja jaunu Laptop. Topo centrā konkurētais modelis maksāja ap 750 Ls, bet veikalā Arcus, maksāja ap 100 Ls lētāk.

Par AMD. Visu mūžu esmu lietojis AMD un nekad neesmu sūdzējies, ka kaut kas nevilktu. CPU temperatūra arī pilnībā apmierina.

Vot, šis AMD komplekts man patīk:

http://www.m79.lv/datori/single?pcgroup=1&pc=1079

Protams var arī šo tur pamainīt.

Re kur tieši tādā pašā cenā arī Intel:

http://www.m79.lv/datori/single?pcgroup=1&pc=1080

Pievienot atbildi

Return to “Pamatplates un CPU”