AM2 vs 939 soketi

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:99
Pievienojies:12:09 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:tepat
AM2 vs 939 soketi

Post no fatduude » 12:40 / 14. Mar, 2007

gribçtos dzirdçt kâdu viedokli par ðo soketu atðíirîbu. kâds ir mans ieguvums iegâdâjoties amd procesoru uz AM2 soketa nevis 939. esmu nolçmis pirkt AMD Athlon 3500+. vai varçðu just kâdu atðíirîbu izvçloties vienu vai otru soketu?? vai arî kâ daudz kur lasîts vienîgais tâds ieguvums no AM2 ir tâ labâka savietojamîba ar DDR2(tad uzreiz jautâjums ko labâku sniedz DDR2 par DDR1??) un iespçja ar laiku veikt uzlabojumus(upgrade), jo AM2 atbalstîs jaunâkus procesorus??
kaut kur pat pavîdçja tâds apgalvojums ka AM2 veiktspçja salîdzinot ar 939 ir aptuveni par 3-4% labâka..
personîgâ pieredze???

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 12:49 / 14. Mar, 2007

Kas ir sockets? Pçc bûtîbas parasts spraudnis, nu kontaktdakðiòa :) Protams, jâizvçlas tas tips, kurð jaunâks, tas ïaus vçlâk viegli nomainît procesoru.
Kas varçtu bût atðíirîgs tajâ vai citâ socketâ? Savienojumu plânojums, celiòu garums... jo celiòi uz plates optimâlâk izvietoti, jo mazâk zudumu datu pârraides procesâ un lielâks âtrums.
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 12:52 / 14. Mar, 2007

Par DDR:

Par DDR un DDR2 ir liela atðíirîba. DDR ir maksimâlais âtrums 400Mhz bet DDR ir daudz âtrâks. Protams, ja òem jaunu mâtesplati, tad droði vari òemt ar DDR II atbalstu. Tehnoloìijas attîstâs, un ieteicams tâm turçties lîdzi. Ko tas tev dos, ja saliksi labu datoru, bet iekðâ bûs lçnas atmiòas.

Rezumçjums. Òem DDR II

Par soketiem:

Ðeit neliels raksts.

"AMD Athlon-64" nâkamâs paaudzes procesori (F-Stepping) bûs jau ar integrçtu DDR2 atmiòas kontrolieri, uzturçs virtualizâcijas tehnoloìiju "Pacifia" un atmiòas tehnoloìiju "Presidio", ko raþos pçc 90 nanometru tehnoloìijas. Papildus atmiòas tehnoloìijas maiòai tiks mainîta arî procesora ligzda un tâ sauksies "Sockel AM2", kurai bûs 940 kontakti (pins). Vizuâli ðie procesori atgâdina "Opteron" - ðai sçrijai izmantotos kontaktus. Taèu "Sockel AM2" paaudzes procesori mehâniski nederçs "Sockel 940" ligzdâm. Procesoriem bûðot kopòu takts frekvence tikai 2 GHz (HyperTransport-Bus HT1000). Toties pateicoties AM2 ligzdai DDR2 atmiòa strâdâs ne tikai lîdz 667 MHz, bet arî ar DDR2-800 moduïiem, kas teorçtiski ïaus datus pârraidît 12,8 GB/s, kas ir divreiz vairâk nekâ "Athlon 64" ar "Sockel 939" un DDR400 atmiòu.

Òemts no times.lv
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 13:46 / 14. Mar, 2007

Iesaku òemt AM2 varçði pirkt dual core, nezinu, kas ar quad core. Un DDR 2 ir âtrâka un stabilâka par DDR1.
Protams tagad ir arî DDR3, bet nu viòa lçnâka (pagaidâm) par DDR2 RAM èipiem :)
Tâ lûk- es iesaku AM2 un pçrc dual core-90 LS :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “Pamatplates un CPU”